منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، مدیریت سرمایه، مدیریت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به نوع منبع نمود. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آن‌هاست.
تأمین مالی برای هر شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار سادهای نیست و در هر مورد مدیران از بین چندراه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه میتوان یک روش را بر دیگر روش‌ها ترجیح داد؟
براي يك شركت ميزان بهینه‌ی سرمايه در گردشي كه بايد نگهداري كند تا به بيشترين سودآوري برسد، از اهميت زيادي برخوردار است. اگر سرمايه در گردش بیش‌ازحد نياز نگهداري شود؛ آنگاه شركت بیش‌ازحد در دارایی‌های جاري سرمایه‌گذاری كرده است و درنتیجه يك نوع هزينه فرصت ازدست‌رفته به وجود می‌آید. همچنين اگر شركت كمتر از مقدار موردنیاز سرمايه در گردش نگهداري كند، ممكن است قادر به انجام تعهداتش نباشد. مديريت كاراي نقدينگي شامل برنامه‌ریزی و كنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاري به‌گونه‌ای است كه خطر عدم توانايي برآوردن تعهدات کوتاه‌مدت را از بين برده و از سرمایه‌گذاری اضافي در اين دارایی‌ها جلوگيري به عمل آورد (راماچاندران و جاناكيرامان، 2009)6.
بنابراین سرمایه در گردش راهی است برای نگهداشت میزان صحیح و لازم دارایی و کنترل درست بدهی‌ها برای اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب در زمان لزوم و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای مناسب جهت افزایش سود و بازده سهامداران و مالکان.
در اين فصل بر مبناي چارچوب نظري اشاره‌شده در فصل گذشته، به‌مرور ادبيات تحقيق و هم‌چنین مطالعات انجام‌گرفته پيرامون موضوع تحقيق در خارج و داخل ايران پرداخته‌شده است.
سرمایه در گردش
تعریف و ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شـرکت مـجموعه مبالغی اسـت که در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری کسر گردد مقدار خالص آن به دست می‌آید
سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف آن به‌نحوی‌که ثروت سهامدار افزایش یابد. (تروئل و سولانو، 2006)7
به دارایی‌های جاری مصارف سرمایه در گردش گفته می‌شود که عبارت است از: موجودی نقدی، اوراق بهادار قابل معامله، حساب‌های‌ پرداختنی و موجودی ‌کالا مدیریت باید مواظب میزان هرکدام از این اقلام باشد تا بتواند جوابگوی عدم ‌هماهنگی زمانی بین پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت باشد. (عبدالرحمان و محمدناصر، 2007)8
شرکت‌ها سرمایه در گردش را به‌منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات اصلی شرکت نگهداری می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه مصرف کند. (قالیباف،1387)
سرمایه در گردش به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هر چه قدر مقدار آن بالا باشد، توان نقدینگی شرکت بالاست. به‌طور خلاصه، سرمایه‌گذاری است که امکان تداوم فعالیت شرکت را در کوتاه‌مدت فراهم می‌کند تا از فعالیت اصلی و سرمایه‌گذاری بلندمدت خود پشتیبانی کرده و به اهداف بلندمدت خود برسد. (لوانیزولازاریدیز،2004)9
مدیریت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش عبارت است از مدیریت منابع و مصارف کوتاه‌مدت شرکت. دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری معمولاً از محل فروش‌های کنونی و پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شوند. این منابع و مصارف (کوتاه‌مدت) از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن هستند. به‌علاوه مدیران مالی میزان ورود سرمایه‌گذاری در هر یک از این اقلام و رسانیدن آن‌ها به سطح مطلوب و موردنظر را تعیین می‌کنند و درعین‌حال، مقدار وجه موردنیاز برای تهیه و تأمین ‌مالی دارایی‌های جاری و منابع تأمین‌کننده این وجوه را مشخص می‌سازند. (تروئل و سولانو، 2006)10
تصمیمات مربوط به تأمین مالی بلند‌مدت لازم برای پشتیبانی مالی از دارایی‌های جاری واحد انتفاعی را در بر‌می‌گیرد؛ و آن بخش از دارایی‌های جاری است که بر بدهی‌های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند‌مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد، سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی‌های جاری، هر چه آن در واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری بالاتری خواهد داشت. قراردادهای وام‌های بلند‌مدت شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از آن می‌باشد. (جهانخانی و همکاران،1386)
به‌طورکلی سرمایه در گردش بیشتر به مدیریت دارایی‌های جاری اشاره دارد که درگیر دو فرایند است:
1- پیش‌بینی وجه نقد موردنیاز
تغییر در میزان عملیات شرکت می‌تواند تأثیر سریعی بر سطح سرمایه در گردش موردنیاز بگذارد. برای مثال اگر قیمت مواد خام افزایش یابد، وجه نقد بیشتری برای خرید مواد اولیه لازم است، در چنین شرایطی حتی اگر شرکت بتواند قیمت فروش کالای تولیدی خود را افزایش دهد، نیاز بیشتری برای پشتیبانی فروش خواهد ‌بود. یک مدیر آگاه و هوشیار فعالیت‌های عملیاتی را تحت نظر داشته و بر اساس آن سطح موردنیاز برای دوره‌های آتی را برآورد می‌کند.
2- تأمین وجوه
زمانی که وجوه موردنیاز پیش‌بینی شد، مدیر مالی باید آن را از بهترین منابع و با کمترین هزینه برای دوره مالی موردنظر تأمین کند.
برای سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه موردنیاز شرکت یک هدف است. به‌طورکلی، آن بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری شرکت مناسب و کافی باشند. (جهانخانی و همکاران،1386)
اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
1- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
2- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.

3- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر ‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر ‌مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
4- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،1385)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر11 (1958) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر12 (1977) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس13 1967، کیم14 1978)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ15 1976) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس16،1980)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)17 1984 (، لانگ و مالیتز18 (1985( و تیتمن و وسلز19 (1988( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس20 (1980 )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز21 (1959)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، اين پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی22، 2010)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه
همان‌طور كه بيان شد، ساختار سرمايه عبارت است از تركيب بدهي و اوراق بهادار مالکانه براي تأمین مالي دارایی‌های شركت، بدهي و اوراق بهادار مالكانه در اكثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقايسه معيارهاي مشخص هريك از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلي مربوط به عمليات شركت و عوامل خارجي مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثير مشخصه‌های هريك از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمايه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار كه بر ساختار سرمايه تأثيرگذارند در چهار طبقه زير قرارمي گيرند: (وكيلي فرد،1389)
الف -حقوق مالكانه: انتشار اوراق بهادار جديد اين سؤال را مطرح می‌سازد كه ميزان حقوق مالكان جديد اين اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق كنترل مالكانه بر عمليات واحد تجاري می‌باشند. در برخي مواقع، قرارداد بدهي ممكن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مديريت ايجاد نمايد، از قبيل ممنوعيت در پرداخت سود سهام، كه بايد وجه نقد پرداختي در آن شركت از بابت سود سهام از سطح مشخصي كمتر باشد. داشتن حقوق مالكانة دارندگان سهام ممتاز منوط به اين است كه آيا سهام مزبور داراي حق رأي است يا خير. دارندگان جديد سهام عادي، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دريافت می‌دارند اگر سهامداران تمايل نداشته باشند كه حقوق مالكانة آن‌ها با سرمایه‌گذاران جديد مشترك باشد، در اين صورت شركت سعي خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالي از طریق سهام عادي، وجوه موردنياز خود را از طريق بدهي يا سهام ممتاز تأمین نمايد.
توانايي شركت در استفاده از اين ابزارهاي تأمین مالي ممكن است به‌وسیله عوامل ديگري محدود گردد؛ به‌عنوان يك قاعده عمومي، به نسبت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، نسبت بدهی، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع پایان نامه درباره ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه در گردش