منبع پایان نامه درباره زنجیره تأمین، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، کارکنان دانشی

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت بیان کارکنان در انتقال تجربیات و تخصص‌ها
تشویق در استفاده مجدد از آموخته‌ها و درس‌های آموخته
بررسی پایگاه دانشی سازمان و انتقال دانش موجود در آن به سایر کارکنان
نظارت مدیران ارشد سازمان بر فرآیند کسب و انتقال دانش ضمنی

4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی
محقق در این بخش به بیان ارتباط بین مفاهیم استخراج شده از مصاحبه‌ها (کدگذاری‌های اولیه) و پایه‌های اساسی تحقیق (مدل‌های مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C) می‌پردازد و سعی دارد ارتباط جامع، کامل و یکپارچه‌ایی بین مقولات مذکور ایجاد نماید تا بر اساس این مقولات و طبقات اصلی شکل‌گرفته به تدوین کدگذاری محوری پرداخته و درنهایت مدل مدنظر خویش را در حوزه مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C ارائه نماید.
جدول (4-10) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
خط‌مشی مدیریت دانش
تدوین استراتژی و خط‌مشی
تدوین استراتژی دانشی سازمان

تعیین زمان‌بندی برای بخش‌های مختلف در حوزه مدیریت دانش

بررسی فرصت‌ها و چالش در تجارت الکترونیکی G2C

تدوین لیستی از نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ها
گزینش مناسب سرمایه فکری
گزینش نیروی انسانی با تجربه و دارای مهارت
پیاده‌سازی سیستم گزینش مناسب سرمایه فکری

ارزیابی کارکنان دانشی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C

بهره‌گیری از افراد مستعد و خلاق در زنجیره خدمات

منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان در نظر گرفته شود
تفکیک دانش سازمانی
تفکیک دانش ضمنی و دانش صریح در سازمان
جداسازی دانش سازمانی و دانش افراد در طول زنجیره

تفکیک حوزه مهارت‌ها و دانش کارکنان دانشی سازمان

تفکیک حیطه‌های مهارت‌های افراد و متخصصین سازمان

طبقه‌بندی آموخته‌ها و درس‌های آموخته
شفاف‌سازی برنامه آموزشی
برنامه‌ریزی آموزشی سرمایه فکری
تدوین برنامه‌های آموزشی جامع در راستای تجارت الکترونیکی G2C

توجه به آموزش‌های موردنیاز کارکنان و گروه‌های کاری

توجه به اهمیت برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
تدوین استراتژی منسجم آموزشی برای کارکنان

ایجاد کمیته‌های تخصصی آموزشی برای کارکنان
آموزش‌های عملی
برگزارش کارگاه‌های آموزشی
آموزش رسمی برای رویه‌های مدیریت دانش

برگزاری دوره‌های عملی و تئوریک

جدول (4-11) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
فرهنگ و ساختار سازمانی مناسب
گسترش فرهنگ‌سازمانی مناسب مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی
ایجاد فرهنگ تسهیم دانش سازمانی

ایجاد حس اعتماد در به اشتراک‌گذاری دانش

ارزیابی ساختار سازمانی
ارزیابی ساختار سازمانی جهت انطباق با فعالیت‌های زنجیره

حذف موانع ارتباطی کارکنان جهت مشارکت فعال در زنجیره
اهمیت ثبت دانش در حوزه تجارت الکترونیکی
لزوم ایجاد فرآیند مستندسازی
لزوم مستندسازی اسناد و فرایندهای زنجیره تأمین خدمات

توجه ویژه به فرآیند مستندسازی در خدمات تجارت الکترونیکی

بازنگری فرآیند مستندسازی
لزوم بررسی فرآیند مستندسازی جهت بازنگری

ایجاد مستندسازی در هریک از خدمات حوزه دولت به شهروندان
ارزیابی دانش کارکنان دانشی در روند کار
لزوم ارزشیابی دوره‌ای
ارزیابی دانش درونی کارکنان در مراحل مختلف کار

آزمون مهارت و تجربه کارکنان دانشی

بررسی توانایی‌های کارکنان در روند تحقق دولت الکترونیکی
ارزشیابی کارکنان پس از آموزش‌های مدون

ارزیابی خدمات و فرایندهای مرتبط با خدمات ارائه شده
تدوین وظایف و مسئولیت‌های کارکنان دانشی سازمان در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی
تقسیم‌بندی وظایف
تقسیم وظایف در طول زنجیره

تقسیم کار در روند پیشبرد ارائه خدمات تجارت الکترونیکی

تشریح وظایف کارکنان
شفاف سازی شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان سازمان

تفکیک وظایف برای کارکنان دانشی سازمان

جدول (4-12) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
شرایط تسهیم دانش و تمایل به یادگیری
ترویج و نشر دانش
ایجاد حس اعتماد بین کارکنان سازمان

حفظ و ثبت دانش در سازمان

ترغیب کارکنان به آموزش به یکدیگر

ضرورت افزایش تمایل کارکنان به یادگیری
ایجاد تمایل در کارکنان برای کسب و خلق دانش

ایجاد حس همدلی بین کارکنان در آموزش و یادگیری
تبدیل دانش در زنجیره خدمات تجارت الکترونیکی
قابلیت درک و فهم دانش بین کارکنان
تبدیل مهارت‌های فردی و دانش ضمنی به دانشی که مکتوب شود

قابلیت درک و فهم تجارب به‌گونه‌ای که کاربردی باشد

تبدیل مهارت‌ها به طریق قابل درک در طول زنجیره
اهمیت تبدیل کردن دانش درون زنجیره به دانش قابل استفاده برای کل کارکنان سازمان

توانائی ارائه تجارب و دانش درونی به وصرت کاربردی
نگهداری سرمایه فکری سازمان
حفظ نیروی دانشی
ایجاد ماندگاری کارکنان دانشی سازمان

انتخاب افراد کلیدی در نقاط حساس زنجیره خدمات

حفظ کارکنان با تجربه سازمان
جلوگیری از خروج دانش سازمانی بصورت سرمایه فکری

جلوگیری از خروج دانش ضمنی کارکنان از سازمان
ثبت و ضبط دانش کارکنان به صورت مستند
ثبت آموخته‌ها و درس‌های آموخته قبل از خروج
ثبت تجربیات کارکنان در حافظه سازمانی

توجه ویژه به خروج دانش کارکنان از سازمان در طول زنجیره

ثبت درس‌های آموخته و آموخته‌های کارکنان در سازمان
ایجاد انگیزه در کارکنان به ثبت دانش درونی

ارتباط با زنجیره تأمین خدمات و ثبت آنی آموخته‌های کارکنان

جدول (4-13) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
ارزیابی دانش در زنجیره تأمین خدمات
مقایسه آموخته‌ها در سطوح مختلف زنجیره
ارزیابی مهارت و تجربه کارکنان زنجیره تأمین خدمات

ارزشیابی تخصصی در لایه‌های ارائه خدمات

محک زدن توان و آموخته‌های متخصصان تأمین خدمات

دانسته‌های سطوح مختلف را مقایسه نمائی‌ام
مستند سازی رویه‌های اضطراری
ثبت و ضبط مشکلات موجود در رویه‌های ارائه خدمات
ثبت مشکلات موجود در ارائه خدمات

مستند کردن مشکلات در تأمین خدمات

نگهداری روال‌ها و وقایع مهم که بر خدمت نهائی اثر می‌گذارد
ارزیابی دانش در سازمان
لزوم ارزشیابی آموخته‌ها و دانش نشر شده در سازمان
ارزیابی تجارب و مهارت‌هایی که کارکنان به اشتراک می‌گذارند

بررسی آموخته‌هایی که کارکنان در اختیار هم قرار می‌دهند

ارزش‌گذاری برای مهارت‌های مختلف کارکنان سازمان
بهره‌مندی از ابزارهای مناسب
انتخاب ابزارهای مناسب مدیریت دانش
استفاده از ابزار مناسب نشر دانش متناسب با دانش سازمانی

تاکید بر ابزارهای انتقال تجارب کارکنان دانشی سازمان

معرفی ابزارهای نشر و انقال دانش و بررسی آن‌ها

بهره‌مندی از ابزار مناسب جهت ثبت داده‌های زنجیره تأمین خدمات
شفاف سازی فرآیندهای زنجیره تأمین خدمات
تعریف فرآیندهای موجود در زنجیره
تعریف فرآیندهای زنجیره تأمین برای کارکنان سازمان

واضح بودن رویه‌های انجام فرایندهای سازمانی

تعیین فرآیندهای تأمین و ارائه خدمات برای کارکنان سازمان
بازنگری فرآیندهای زنجیره
بازنگری فرآیندها زنجیره در بخش تأمین و ارائه خدمات
بازنگری فرآیندهای زنجیره خدمات در بخش تأمین خدمات

بازنگری فرآیندهای زنجیره خدمات در بخش ارائه خدمات

طراحی مجدد فرآیندهای زنجیره متناسب با خدمات

بازنگری دوره ای به فرآیندهای موجود در زنجیره خدمات
جدول (4-14) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
تدوین راه‌کارهای دسترسی به دانش
راه‌های دسترسی به دانش ضمنی و صریح کارکنان دانشی سازمان
تبیین فرآیندهای دسترسی به تجارب و تخصص کارکنان

شناسایی و معرفی راه‌های سریع برای دسترسی به دانش فردی

شناسایی و معرفی راه‌های سریع برای دسترسی به دانش سازمانی
تدوین مقررات و ضوابط آموزش و یادگیری
تبیین ساختار و ضوابط آموزش و یادگیری کارکنان
توسعه دستورالعمل و ضوابط یادگیری کارکنان در سطوح مختلف

تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آموزشی در طول زنجیره

شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آموزش و یادگیری
شفاف‌سازی برنامه انتقال و انتشار دانش
مشخص نمودن اهداف سازمان از نشر و انتقال دانش
بیان اهداف سازمان از انتشار دانش در زنجیره تأمین خدمات

بیان اینکه انتشار دانش باعث افزایش بهره‌وری خدمات خواهد شد

کسب مزیت رقابتی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی
گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری
تشویق به یادگیری و نشر دانسته‌ها
فراهم نمودن فضایی که کارکنان خود به دنبال دانش باشند

گسترش فرهنگ آموزش دیدن و دادن به یکدیگر

ارتقاء جایگاه کارکنانی که در نشر دانش سهیم هستند

ایجاد فرهنگ یکسان در کل زنجیره برای انتقال دانش
سهولت در تعامل کارکنان با یکدیگر
ارتباطات با متخصصان تأمین خدمات
ارتباطات آزاد با متخصصان حوزه تأمین خدمات

ایجاد راه‌های ارتباطی مناسب جهت سهولت در برقراری ارتباط

تعامل با تصمیم‌گیرندگان سازمان
ملاقات با تصمیم‌گیرندگان جهت انتقال بازخوردها

ارائه راه‌کارهای نوین در جهت توسعه خدمات به مدیران سازمان
استفاده از عوامل انگیزشی
حقوق و پاداش متناسب برای کارکنان
ایجاد سیستم حقوق و پاداش جهت انگیزش کارکنان

استفاده از طرح‌های انگیزشی جهت مشارکت کارکنان
بهره‌مندی از نظرات مجموعه خبرگان سازمان
ایجاد انجمن‌های تخصصی
بهره‌مندی از مجموعه خبرگان سازمان برای نظرسنجی

ایجاد تعامل بین خبرگان و کارکنان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت دانش، تسهیم دانش، دانش سازمانی، آموزش و یادگیری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های معناشناسی، قرآن کریم، رحمت الهی