منبع پایان نامه درباره زمین آمار، استان خوزستان، دریاچه ارومیه، ریسک تولید

دانلود پایان نامه ارشد

ضلعیهای تیسن، کریجینگ ساده و معمولی بهکار برده شد. نتایج نشان داد که روش چندضلعیهای تیسن مناسب برای مناطق دیم است، در حالیکه روش کریجینگ برای اراضی آبی مناسبتر بود (اوبرتو168 و همکاران، 1999).
در ایران نیز از روشهای مختلف درونیابی در مطالعات گوناگون برای تخمین متغیرهای اقلیمی و خصوصیات خاک استفاده شده است. مهدیزاده(1381) روشهای مختلف زمین آمار را برای برآورد دما و بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار داد. رضیئی و همکاران (1386) در تحقیقی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران و چگونگی توزیع بارندگی در طی سال را با استفاده از نمایه تمرکز بارندگی محاسبه و تفاوتهای مکانی را بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نشان داد که توزیع بارندگی در طی سال در منطقه تابع عرض جغرافیایی است و پراکنش بارندگی در طی سال در نیمه شمالی منطقه نسبت به نیمه جنوبی آن از نظم بیشتری برخوردار است .
در تحقیقی که در محدوده مرکزی ایران انجام شد، تعداد 403 ایستگاه هواشناسی با آمار سالانه و ماهانه 30 ساله بارندگی، روشهای زمین آماری (کریجینگ و کوکریجینگ با متغیر کمکی ارتفاع)، روش میانگین وزنی و TPSS169 برای پهنهبندی بارندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که روش TPSS با استفاده از متغیر کمکی و توان 2 بهترین دقت و انحراف را برای بارندگی سالانه و ماهانه دارد (موسوینژاد و مهدیان، 1379). میثاقی و محمدی (1385) با استفاده از روشهای آمار کلاسیک و زمین آمار در مقایسه با شبکههای عصبی مصنوعی اقدام به پهنهبندی بارندگی در حوضه آبریز مارون کردند. نتایج آنها برتری روشهای زمین آماری کریجینگ و کوکریجینگ را نشان داد. سرمدیان و تقیزاده (1388) کارایی روشهای زمین آماری را به منظور پهنهبندی برخی از ویژگیهای خاک در منطقه اخترآباد بررسی کردند. محققان با بهرهگیری از روش ارزیابی متقابل و ارزیابی خطا، گزارش کردند که روشهای کریجینگ بر روش وزندهی معکوس فاصله برتری دارد و علت آن را وجود ساختار مکانی قوی بین دادهها بیان کردند. فاضلی و همکاران (1389) از روشهای مختلف درونیابی به منظور پهنهبندی میزان رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که روش کریجینگ معمولی نسبت به روشهای وزندهی معکوس فاصله و میانگین عام برای تخمین موضعی مقدار رطوبت برتری دارد. تایت170 و همکاران (2007)، در تحقیقی بیان داشتند که اغلب پارامترهای هواشناسی از ارتفاع تأثیر میپذیرند و روش اسپیلان را برای درونیابی به همراه دو متغیر مکانی طول و عرض جغرافیایی برای انجام تحقیق خود به کار برده و آن را به عنوان مناسبترین روش پیشنهاد کردند (هارتکمپ و همکاران، 1999؛ هاتچینسون171، 1991).
بنابراین تلفیق خروجی مدلهای شبیهسازی (عملکرد) و انتقال آنها به سیستم اطلاعات جغرافیایی دقیقترین و جدیدترین روش پهنهبندی اگرواکولوژیکی گیاهان زراعی است. لذا بکارگیری این روش برای پهنهبندی اگرواکولوژیکی استان خوزستان برای گیاه جدید کینوا هدف این پژوهش بود.

فصل سوم
مواد و روشها

در این پژوهش به منظور تخمین عملکرد پتانسیل گیاه جدید کینوا و آنالیز ریسک تولید در دیمزارهای استان خوزستان با استفاده از شرایط اقلیمی، از مدل AquaCrop استفاده گردید. تعیین پتانسیل عملکرد نیز برای گیاه کینوا صورت گرفت. قبل از استفاده از مدل برای اهداف شبیه سازی، واسنجی و ارزیابی آن برای رقم مورد کشت (سانتا ماریا) گیاه کینوا در دیمزارهای استان خوزستان انجام گردید. برای واسنجی و ارزیابی مدل از دادههای مربوط به آزمایشهای انجام شده در استان در سال زراعی 93-1392 استفاده شد.
3-1 آزمایشهای مزرعهای
3-1-1 زمان و محل اجرای آزمایش
این پژوهش در سال زراعی 93-1392 در مزرعهای واقع در شهرستان هفتکل، 95 کیلومتری شمالشرقی اهواز و با عرض جغرافیایی 31 درجه و 44 دقیقه و طول جغرافیایی 49 درجه و 53 دقیقه، با ارتفاع 312 متر از سطح دریا به اجرا درآمد.
3-1-2 مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش
بر اساس آمار هواشناسی بلند مدت، شهر هفتکل با داشتن متوسط دما 95/21 درجه سانتیگراد و متوسط حداکثر و حداقل دما 1/28 و 8/15 درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه 252 میلیمتر، از نظر شرایط اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود. میانگین ماهیانه برخی از پارامترهای هواشناسی منطقه دوره رشد گیاه برای سال زراعی 93-1392 در جدول 3-1 ارائه شده است.
جدول 3-1 آمار هواشناسی ایستگاه هواشناسی شهرستان هفتکل طی مدت اجرای آزمایش (سال 93-1392) استخراج شده از سایت (NASA AgroChlimatologi)
ماههای
سال
متوسط حداقل دما
(درجه سانتیگراد)
متوسط حداکثر دما
(درجه سانتیگراد)
ساعات آفتابی
(ساعت/روز)
بارندگی
(میلیمتر)
مجموع تبخیر
(میلیمتر/روز)
آبان
17
3/28
9/5
29
4/1
آذر
6/10
5/21
4/6
30
6/2
دی
5/7
9/16
5/5
94
2
بهمن
4/9
20
4/7
8
7/2
اسفند
9/13
1/26
4/7
63
1/4
فروردین
4/18
7/32
6/8
26
8/7
اردیبهشت
2/21
5/35
9
2
4/9
خرداد
9/28
7/43
4/11
0
8/13

3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مزرعه آزمایشی
بهمنظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی، قبل از کاشت و شروع آزمایش از 5 قسمت از خاک مزرعه در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتر به طور جداگانه نمونهبرداری به عمل آمد و پس از خرد کردن کلوخهها، نمونهها از الک 2 میلیمتری عبور داده شد. در نهایت برای هر عمق یک نمونه مرکب تهیه شد سپس نمونهها در آزمایشگاه از لحاظ برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول 3-2 گزارش شده است.
جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392)
خصوصیات خاک
عمق خاک زراعی (سانتیمتر)

30 – 0
60 – 30
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
درصد اشباع (s.p)
8/5
7/49
8/5
5/51
اسیدیته خاک (pH)
64/7
60/7
نیتروژن قابل جذب (درصد)
05/0
04/0
فسفر قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)
6/39
6/34
پتاسیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)
213
183
مواد آلی O.M (درصد)
51/1
31/1
وزن مخصوص ظاهری (Mg.m-3)
21/1
31/1
بافت خاک (سیلتی لومی تا لومی )
رس (درصد)
17
15
سیلت (درصد)
50
45
شن (درصد)
33
30

3-1-4 روش اجرای آزمایش
3-1-4-1 طرح و نقشه آزمایش
آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. طول هر کرت فرعی 5 متر و عرض آن 3 متر و دارای 8 خط کشت با فواصل 30 سانتیمتر از یکدیگر بود. خطوط کشت دوم و هفتم به عنوان خطوط نمونهبرداری و خطوط چهارم و پنجم بهعنوان برداشت نهایی و سایر خطوط به عنوان حاشیه در نظر گرفته شدند (شکل 3-1). بهمنظور جلوگیری از تأثیر تیمارها بر هم، بین کرتهای اصلی و فرعی بهترتیب 5/1 و 5/0 متر فاصله منظور شد. آزمایش در 64 کرت اجرا شد (شکل 3-2). مساحت هر واحد آزمایشی 15 مترمربع در نظر گرفته شد.

G= حاشیهS= نمونهبرداریY= عملکرد نهایی شکل 3-1 نمای یک کرت آزمایشی
R1
D4A3
D4A4
D4A1
D4A2

D2A1
D2A4
D2A3
D2A1

D3A3
D3A4
D3A1
D3A2

D1A4
D1A2
D1A3
D1A1
R2
D4A4
D4A1
D4A3
D4A1

D3A2
D3A4
D3A1
D3A3

D1A4
D1A3
D1A1
D1A2

D2A1
D2A3
D2A4
D2A2
R3
D1A4
D1A2
D1A1
D1A3

D4A3
D4A1
D4A2
D4A4

D2A3
D2A4
D2A1
D2A2

D3A3
D3A1
D3A2
D3A4
R4
D4A4
D4A1
D4A2
D4A3

D34
D3A2
D3A3
D3A1

D1A4
D1A1
D1A2
D1A3

D2A2
D2A3
D2A1
D2A4

R= تکرار D= تاریخ کاشت A= سطوح آبیاری
شکل 3-2 نقشه کلی طرح آزمایشی
3-1-4-2 تیمارهای آزمایشی و نحوه اعمال آنها
در این آزمایش تیمار تاریخ کاشت شامل: 10 آبان (D1)، 25 آبان (D2)، 10 آذر (D3) و 25 آذر (D4) بهعنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شد. تیمار سطوح تامین آب بهعنوان فاکتور فرعی قرار داده شد و شامل آبياري كامل (آبياري بر مبنای 50% حداکثر تخلیه مجاز رطوبت (MAD) از آب قابل دسترس خاک در ناحیه ریشه)، آبياري تكميلي با دو مرتبه آبياري مؤثر (يكي در زمان كاشت و ديگري در زمان گلدهي)، آبیاری مؤثر فقط در زمان کاشت و شرایط دیم (بدون آبیاری) به عنوان عامل فرعی منظور شد.
3-1-4-3 مشخصات بذر کینوا
رقم کشت شده در این آزمایش رقم سانتا ماریا بود.

شکل 3-3 بذر کینوا رقم سانتا ماریا
3-1-5 عملیات زراعی
3-1-5-1 آمادهسازی زمین و پیاده نمودن نقشه طرح
آمادهسازی زمین شامل شخم، دیسک و تسطیح در تاریخ 10 مهر ماه 1392 انجام گرفت. قبل از انجام عملیات خاکورزی، در زمین محل انجام آزمایش 2 بار عملیات ماخار (آبیاری قبل از کشت) با هدف تحریک جوانهزنی علفهای هرز مدفون شده در خاک و سبز شدن بهمنظور کنترل مطلوبتر آنها و تأمین رطوبت مناسب جهت انجام عملیات شخم صورت گرفت. بعد از آبیاری و رسیدن رطوبت به حد ظرفیت مزرعه (گاورو)، زمین توسط دستگاه چیزل پیلر شخم و بعد از زدن 2 دیسک عمود برهم و خرد شدن کلوخهها، آماده کرتبندی شد. سپس با استفاده از نهرکن کانالهای انتقال آب احداث شد و در انتها کرتبندی زمین صورت پذیرفت (شکل 3-4).

شکل 3-4 تهیه زمین
3-1-5-2 کاشت
ابتدا میزان بذر مورد نیاز جهت دستیابی به تراکم مطلوب (33 بوته در مترمربع) با توجه به وزن هزار دانه، درصد خلوص و درصد سبز جوانهزنی بذر برای هر خط کشت محاسبه شد. جهت کشت ابتدا با کمک شیارزن، شیارهایی با فواصل 30 و عمق 3-2 سانتیمتری ایجاد شد سپس بذرها با فواصل 10 سانتیمتری در شیارها قرار گرفتند و با خاک پوشیده شدند بهطوری که عمق کاشت بین 2-1 سانتیمتر باشد (شکل 3-5). بعد از اتمام این عملیات، بلافاصله آبیاری انجام و بهعنوان تاریخ کشت ثبت گردید. لازم به ذکر است که بذرکاری بهصورت کپهای در کپههای 3 تایی انجام شد که بعد از جوانهزنی و استقرار بوته در مرحله 5 تا 6 برگی تنک گردید.

شکل 3-5 نمای یک کرت کاشته شده و جوانه زدن کینوا.
3-1-5-3 کوددهی
قبل از کاشت، کود فسفره از منبع سوپرفسفات تریپل به میزان 50 کیلوگرم در هکتار و کود نیتروژن از منبع اوره به میزان 50 بهوسیله دیسک با خاک مخلوط شد. کود نیتروژن، از منبع اوره بهمیزان 50 کیلوگرم در هکتار در 2 مرحله بهصورت سرک نیز استفاده شد. بهطوریکه یک دوم کود در مرحله 6 تا 8 برگی و یک دوم باقیمانده قبل از گلدهی با آب آبیاری وارد خاک شد.
3-1-5-4 آبیاری
آبیاری مزرعه نیز بهعنوان تیمار آزمایشی طبق شرایط تیماری اعمال گردید.

شکل 3-6 سمت راست (الف)آبیاری اولیه به روش آبپاش، سمت چپ (ب)آبیاری کرتی

3-1-5-5 تنک و وجین
جهت کاهش رقابت درون گونهایی در مرحله 5 برگی اقدام به تنک بوتههای اضافه گردید. سرعت رشد بوتههای کینوا در مراحل اولیه رشد بسیار کند و بطئی است. این مرحله رشد خفیف و بطئی بعد از سبز شدن 4-3 هفته طول میکشد (شکل 3-7 الف). طی این دوره رشد، توان رقابت بوتههای کینوا با علفهای هرز ضعیف است و در صورت عدم کنترل مناسب علفهای هرز بر روی بوتههای کینوا سایهاندازی صورت میگیرد. در این پژوهش مبارزه با علفهای هرز بهصورت وجین دستی و در طی کل دوره رویشی صورت گرفت (شکل 3-7 ب). علفهای هرز مشاهده شده غالب در مزرعه دم عقربی، همیشه بهار، خردل وحشی، یولاف وحشی، خونی واش، شاهتره، خاکشیر تلخ، سوزن چوپان، پنیرک، سلمهتره، افتانی، گندمک بودهاند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد گندم، زمین آمار، تغییرات عملکرد، عدم قطعیت Next Entries منبع پایان نامه درباره فیزیولوژی، چرخه زندگی، شبیه سازی، مورفولوژی