منبع پایان نامه درباره ریسک اقتصادی، مدیریت ریسک، ریسک سیستماتیک، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ک مالی آن افزایش می یابد.
ریسک سیستماتیک : آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی راکه مستقیمأبه تعقییرات بازار یااقتصاد بستگی دارد .ریسک سیستماتیک گویند.معمولأتمامی اوراق بهادارتاحدودی ازریسک سیستماتیک برخوردارند. ودربرگیرنده عواملی همچون ریسک تورم – بازار ونرخ بهره است.این نوع ریسک غیر قابل کاهش است.(جهانخانی وپارسائیان،1376)
ریسک غیرسیستماتیک : به آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازاربستگی نداردکه ریسک غیرسیستماتیک می گویند.این نوع ریسک منحصربه محصول خاصی نیست وبه عواملی همچون ریسک تجاری – مالی وریسک نقدینگی بستگی دارد.این نوع ریسک را می توان باپورتفولیو کاهش داد.(پیرصالحی، 1372)
مديريت ريسک : مديريت ريسک فر آيند شناسائي ريسک ، کاهش آن تا سطحي قابل قبول و در نهايت ارزيابي نتايج روي سيستم است (استون برنرو همکاران، 2002).
ويليامز و هينز،مديريت ريسک را به صورت زير تعريف مي کنند:
مديريت ريسک ، فرايند شناسائي ،ارزيابي و کنترل ريسکهاي اتفاقي با لقوه اي است که مشخصا پيامدهاي ممکن آن خسارت يا عدم تغيير در وضع موجود مي باشد. مديريت ريسک ، ريسکها را به وسيله کنترل آنها و تامين مالي خسارت هايي که به رغم تلاشهاي کنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره مي کند.
ادراک ریسک : به بررسی میزان خطرناک بودن یک موقعیت ازدیدگاه فرد می پردازد (شرت,1984).4
مدل فازی : اولین باردرپی تنظیم نظریه مجموعه های فازی به وسیله پروفسورلطفی زاده(1965 م)درصحنه محاسبات نوظاهرشد.کلمه fuzzyبه معنای غیردقیق –ناواضح ومبهم است.به بیان ساده تر منطق فازی فراترازمنطق ارزش های(1و0)نرم افزارهای کلاسیک رفته و درگاهی جدیدبرای دنیای علوم نرم افزاری ورایانه ها می گشایدزیراناواضح-شناوروبی نهایت بین اعداد 1و0 راهم به کار می گیرد.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
یکی از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است . مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (آسوده ، 1373).
هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است . مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (رازمایکل،2001).5 راههای انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین ، 1997).6
برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد .عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (جهانبانی و پارسائیان، 1374).
تعریف ریسک
برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
“ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (گودرزی ,1382). این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:
ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:
رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب
تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:
ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرروارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد (استون برنر و همکاران، 2002).7
و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:
  “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار.”
مديريت ريسك
تعريف مديريت ريسك
براي مديريت ريسك نيز مانند واژه ريسك ، تعاريفي ارائه شده است كه البته همه در بر گيرنده مفهومي يكسان هستند و تمركز روي فرايند مديريت ريسك دارند و ما گذري بر مهمترين آنها خواهيم داشت :
مديريت ريسك فر آيند شناسائي ريسك ، كاهش آن تا سطحي قابل قبول و در نهايت ارزيابي نتايج روي سيستم است .
ويليامز و هينز،مديريت ريسك را به صورت زير تعريف مي كنند:
مديريت ريسك ، فرايند شناسائي ،ارزيابي و كنترل ريسكهاي اتفاقي با لقوه اي است كه مشخصا پيامدهاي ممكن آن خسارت يا عدم تغيير در وضع موجود مي باشد. مديريت ريسك ، ريسكها را به وسيله كنترل آنها و تامين مالي خسارت هايي كه به رغم تلاشهاي كنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره مي كند. (عسگري ،1389 )
فواید و اهمیت مدیریت ریسک
مدیریت ریسک به مدیران کمک می کند تا بتوانند هزینه های عملیاتی و اقتصادی خود را تعدیل کرده و آنها را در اتخاذ بهترین تصمیمات یاری می دهد.
یک شیوه مناسب مدیریت ریسک ، چنانچه به خوبی پیاده سازی شود ؛ می تواند به مدیران در شناسایی عوامل کنترلی مناسب کمک کند تا بتوانند امنیت لازم را در تحقق ماموریت سازمان پیاده کنند و در نتیجه می تواند بقای سازمان را تضمین کرده و سازمان را از خطر ریسکهای کوچک و بزرگ موجود مصون بدارد.
می توان به طور خلاصه فواید مدیریت ریسک را به شرح زیر برشمرد:
افزایش کارایی و اثربخشی، تسهیلات و روان سازی ، کاهش هزینه ، سرعت عمل و کاهش زمان انجام عملیات ،بهبود ارتباطات ،اطمینان از کنترل روی سیستم ، شناسایی تهدیدات مربوط به پروژه يا سیستم و کمک در تحقق به موقع اهداف (نصرالهی، 1388)

ابزارهای مدیریت ریسک
یک مدیر برای اعمال مدیریت ریسک نیاز به ابزارها و روشهای خاصی دارد که از جمله این ابزارها و روشها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجتناب از ريسك: دور کردن ریسک با از میان برداشتن عامل و پیامدهای ریسک.
محدود كردن ريسك: کاهش احتمال وقوع خسارت ، یا در صورتی که اتفاق افتاد جلوگیری از توسعه دامنه آن.
انتقال ريسك: انتقال خسارات بالقوه به طرف دیگر(مانند شرکتهای بیمه یا شرکتهایی که در زمینه پذیرش ریسک فعالیت می نمایند).
تقبل ريسك : نگهداری یا تحمل این خسارات توسط خود شرکت یا سازمان (خود بیمه گری ) ‏و ادامه عملیات سیستم ، با ریسک موجود یا سطح قابل قبول ریسک.
برنامه ريزي ريسك: انجام مدیریت ریسک با استفاده از یک برنامه کاهش ریسک که در آن به اولویت بندی ، اجرا و حفاظت از عوامل کنترلی پرداخته می شود.
تحقيق و شناسايي: کاهش دادن ریسک از طریق شناسایی نقاط آسیب پذیر و تحقیق در مورد کنترلهای موجود برای اصلاح نقاط آسیب پذیر( نصرالهي، 1388 ).
لازم به ذكر است كه مدیر ریسک در انتخاب مناسب ترین ترکیب از ابزارها، باید هزینه ها و سایر جنبه های استفاده از هر ترکیب را، مورد توجه قرار دهد.
ریسک اقتصادی
ریسک در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان‌دهی شرکت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک‌هایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می‌کند. از انواع ریسک می‌توان به ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد. تمامی انواع ریسک‌ها از جهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه‌های خارجی اهمیت دارند.سرمایه‌گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شوند در محاسبه هزینه‌های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می‌گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت‌های سرمایه‌گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می‌کنند. یا اینکه با سرمایه‌گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر می‌توانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند. هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می‌کند. البته همیشه سرمایه‌گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می‌شود
اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه‌گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. بنابراین برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این‌طور عنوان می‌کند: «ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه‌ای که نرخ بازگشت سرمایه‌های خارجی را در آن کشور کمتر کند. به عبارت دیگر ریسک اقتصادی خطر زیان‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی در اثر تغییرات نرخ برابری ارز یا تغییر قوانین کشور است که در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.» در مورد چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست‌اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می‌دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می‌شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان‌آور اهداف سیاست‌های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بین‌المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه‌ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می‌شود. از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست‌های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت ریسک، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، رتبه بندی Next Entries منبع پایان نامه درباره نیروی انسانی، ریسک عملیاتی، چند شاخصه، انواع ریسک