منبع پایان نامه درباره رگرسیون، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دلیل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکتها بیشتر است، همچنین، به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارشهای مالی این شرکتها همگنتر است. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه، نخست تمام شرکتهایی که میتوانستند در نمونهگیری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکتهای موجود، شرکتهایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت کلیهی شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدهاند.
1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2. در طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.
3. در طی دوره زمانی پژوهش به طور فعال در بورس حضور داشته باشد.
4. اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده ها در دسترس باشد.
5. شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد( متفاوت بودن ساختار سرمایه).
6. امتياز ساليانه كيفيت افشاي شركت و اطلاعات مالي آن در دسترس باشد.
پس از نمونهگیری سیستماتیک با شرایط ذکر شده در مجموع 112 شرکت به عنوان شرکتهای نمونه انتخاب شدند. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا پایان سال مالی 1392 میباشد.

3-4 نحوه جمعآوری دادهها
برای انجام تحقیق و نتیجهگیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کند. اطلاعات و دادههای مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از دو شیوه جمع آوری شده است. در این تحقیق برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش کتابخانهای، مبانی نظری پژوهش از کتب و نشریههای تخصصی فارسی و لاتین گردآوری گردید. مرحله بعدی فراهم کردن اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به متغیرهای تحقیق، مربوط به گزارشهای سالانه شرکتها میباشد، از منابع مختلفی از جمله لوحهای فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (ره آورد نوین، تدبیر پرداز)، سایت مرکز پژوهشهای مطالعات اسلامی گردآوری شده است. همچنین، برای اطمینان از صحت دادهها، دادههای برگرفته از بانک اطلاعاتی با ارقام موجود در صورتهای مالی مقایسه و کنترل گردید.

3-5 آزمون فرضيههاي پژوهش
به دليل اين که روش استفاده از دادهها روش دادههاي ترکيبي (پنل) است، قبل از اجراي مدل اصلي رگرسيون بايد با استفاده از آزمونهاي چاو (ليمر) و هاسمن، يکي از مدل‏هاي اثرات ثابت، مشترک يا تصادفي، متناسب با نتايج آزمون انتخاب شود و سپس مدل اصلي رگرسيون بر اين مبنا برآورد گردد. قبل از آزمون هر فرضيه، آزمونهاي انتخاب مدل ارائه خواهند شد.
براي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمونهاي مختلفي انجام داد. براي انتخاب مدل ارجح مي‏توان به دو روش عمل کرد: در روش اول، ابتدا براي گزينش بين اثرات ثابت و اثرات مشترک از آزمون چاو6 استفاده مي‌شود. اگر مدل اثرات مشترک ارجح بود، کار تمام است. ولي اگر مدل اثرات ثابت ارجح بود، بايد آن را در مقابل مدل اثرات تصادفي آزمون کنيم تا ميان آن دو، مدل مناسب جهت برآورد تعيين شود که اين کار با آزمون هاسمن7 صورت مي‌گيرد. روش ديگر اين است که ابتدا مدل اثرات مشترک را در مقابل اثرات تصادفي با استفاده از آزمون بروش – پاگان8 بيازماييم. اگر فرضيه صفر آزمون بروش – پاگان رد نشود، مدل اثرات مشترک ارجح بوده و کار تمام است، ولي اگر مدل اثرات تصادفي ارجح بود، آن را با آزمون هاسمن در مقابل مدل اثرات ثابت آزمون ميکنيم تا مدل ارجح جهت برازش داده‌ها معين شود. فرضيه‌ها، حسب مورد، يكي از روش‌هاي تخمين شامل اثرات مشترك، اثرات ثابت يا اثرات تصادفي استفاده شده و مدل رگرسيون تخمين زده شده است(افلاطوني و نيکبخت، 1389).

شکل 3-1 روش مورد استفاده برای انتخاب مدل مناسب براي آزمون دادههاي ترکيبي

3-6 چگونگی آزمون فرضیهها
در این قسمت ابتدا سعی میگردد به تبیین روشهای مورد استفاده برای آزمون فرضیهها پرداختهشود، که در تحلیل رگرسیون در این تحقیق، از داده های ترکیبی نامتوازن استفاده میگردد؛ در نهایت نحوه اندازهگیری متغیرهای بکار رفته در مدل مذکور تشریح میگردد.

3-7 نحوه آزمون فرضيههای تحقيق
چنانچه هدف تحقیق فقط بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل باشد میتوان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص کرد. در این تجزیه و تحلیل نمیتوان رابطه علت و معلولی در قبول و رد متغیرها استنتاج نمود. ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و بالعکس آن را مشخص میکند. در صورتی که علاوه بر تخمین رابطه همبستگی، اندازهگیری و بررسی میزان تغییر متغیر وابسته که قابل استناد به متغیرهای دیگر است نیز مدنظر باشد، از تجزیه وتحلیل رگرسیون استفاده می شود، که شکل کلی آن به شرح زیر است:
(3-1) + …+ u y= β0 + β1X1
در این تجزیه و تحلیل ضمن تخمین رابطه همبستگی می توان ضریب β های متغیر مستقل را برآورد نمود و مشخص کرد که تغییر یک واحد در هریک از متغیرهای توصیفی چه میزان بر متغیر وابسته تاثیر میگذارد. ضریب تعیین R2 معرف میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که بوسیله مدل رگرسیون توضیح داده میشود. روشهای مختلفی برای تخمین پارامترهای مدل رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره مورد استفاده قرار میگیرند که مهمترین آنها عبارتند از: روش حداقل مربعات معمولی (OLS)9 و روش حداکثر راستنمایی (ML)10؛ و در صورتی که توزیع جامعه نرمال باشد، نتایج هر دو روش مذکور یکسان خواهد بود. اما روش OLS دارای ویژگی های مطلوب آماری مانند مانند نااریب بودن، بهترین برآوردکننده خطی نااریب11 میباشد. همچنین پیچیدگیهای روش ML را نیز نخواهد داشت. چنانچه در اجرای مدل OLS با مشکلاتی از قبیل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی خطاهای رگرسیون مواجه شویم، جهت اصلاح مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)12 استفاده میشود. این مدل تمامی خصوصیات ذکر شده در خصوص مدل OLS را دارا بوده و تنها تفاوت آن در این است که با وزندهی با واریانس خطاهای رگرسیون، خود همبستگی و واریانس ناهمسانی خطاها را اصلاح کرده و نتایج رگرسیون را بهبود میبخشد.

3-8 همخطی بین متغیرهای مستقل
دلیل فرض عدم همخطی در مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اگر همخطی کامل باشد، ضرایب رگرسیونی متغیرهای x نامعین و انحراف معیارهایشان بینهایت است. اگر همخطی غیر کامل باشد، ضرایب رگرسیونی هر چند معین هستند ولی دارای انحراف معیارهای بزرگ بوده و در نتیجه ضرایب نمیتوانند با دقت زیاد تخمین زده شوند. اگر فروض مدل کلاسیک برآورد شده باشد، تخمینزن های رگرسیون حاصل، BLUE میباشند. حال میتوان نشان داد که حتی اگر همخطی خیلی حاد باشد، تخمینزنهای OLS ویژگی BLUE بودن را حفظ می کنند. به عقیده آکسن13 تنها تاثیر همخطی این است که تخمینهای ضرایب با خطای معیار بزرگ به دست میآیند و همانگونه که داشتن متغیرهای مستقل با واریانس های کوچک این اثر را دارا می باشد، داشتن تعداد مشاهدات اندک نیز این تاثیر را خواهد داشت. در واقع از نظر تئوری، همخطی، کم بودن تعداد مشاهدات، و کوچک بودن واریانسهای متغیرهای مستقل، مسائل مشابهی هستند. به این ترتیب، این سوال که اگر تعداد زیادی مشاهده نداشته باشیم، چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال در حیطه مباحث آماری نیست.
هنوز مشکل همخطی تقریباً کامل و یا همخطی شدید که به کرات در تحلیلهای تجربی ظاهر میشود، مشکل تخمین عمدهای را به نحوی که موجب نقص مفروضات مدل رگرسیون کلاسیک خطی شود، ایجاد نمیکند.
اولاً: این واقعیت وجود دارد که حتی در حالت همخطی تقریبا کامل، تخمینزنهای OLSبدون تورش هستند. اما ناتور بودن ویژگی نمونهگیریهای تکراری است. بدین معنا که با داشتن تعداد معینی از متغیرهای X، اگر نمونههای تکراری را به دست آورده و تخمینزنهای OLS را برای هر یک از نمونهها محاسبه کنیم، هر چه تعداد نمونهها افزایش یابد، متوسط مقادیر نمونه به مقادیر تخمینزنهای جامعه اصلی نزدیک میشود.
ثانیاً: این واقعیت وجود دارد که همخطی، ویژگی حداقل واریانس را مردود نمیکند.
ثالثاً: الزاما همخطی یک پدیده رگرسیونی مرتبط با نمونه است. به این معنا که حتی اگر متغیرهای X به طور خطی در جامعه مرتبط نباشند، ممکن است در نمونه موجود با هم رابطه داشته باشند. وقتی که تابع رگرسیون جامعه یا تابع رگرسیون نظری را در نظر میگیریم، در واقع معتقدیم که تمام متغیرهای X ملحوظ در مدل، دارای تاثیر جداگانه یا مستقلی بر روی متغیر وابسته Y هستند. گاهی ممکن است بعضی یا تمام متغیرهای X دارای چنان همخطی باشند که نتوان تاثیر انفرادی هریک را بر Y تجزیه نمود. در این حالت، نمونه مفروض اجازه رد آن را به ما میدهد، حتی اگر طبق تئوری تمام X ها مهم باشند.
حال این سوال مطرح میشود که آیا همخطی الزاما زیان آور است؟
اگر صرفاً هدف از تحلیل رگرسیون پیشبینی و پیشگویی باشد، همخطی مرکب مشکل جدی به حساب نمی آید، چرا که R2 بالاتر پیشبینی بهتری همراه دارد. اما اگر هدف از تحلیل فقط پیشبینی نبوده و تخمین مطمئنی از پارامترها باشد، همخطی مرکب مشکل جدی خواهد بود. زیرا سرانجام منجر به بزرگی انحراف معیارهای تخمینزنها میشود.
با وجود این در یک حالت، همخطی میتواند ایجاد مشکل ننماید. این حالت در موقعیتی که R2بالا بوده و ضرایب رگرسیون نیز به دلیل بالا بودن مقادیر t به تنهایی معنا دارند، رخ میدهد. در عین حال، تشخیصهای همخطی مرکب بیان میکند که شاخص وضعیت دلالت بر وجود همخطی جدی در دادهها دارد. این حالت زمانی پدید میآید که ضرایب انفرادی، از لحاظ عددی خیلی بیشتر از مقدار واقعی باشند، در حالی که اثر همخطی هنوز هم علیرغم ازدیاد انحراف معیار ظاهر میشود و یا اینکه مقدار واقعی، خود چنان بزرگ است که حتی در تخمین کمتر از حد هم، باز معنادار خواهد بود.

3-8-1 نتایج عملی همخطی
اگر همخطی از نوع کامل باشد، تخمین ضرایب امکانپذیر نیست.
در صورتی که همخطی از نوع ناقص باشد، بزرگی واریانس- کواریانس، فواصل اعتماد عریضتر و نسبتهای غیر معنادار t را شاهد خواهیم بود.
در همخطی، R2 بالا و t های معنادار اندک است.
حساسیت تخمینزنهای OLS و خطای معیار آنها نسبت به تغییرات اندک در دادهها را نیز شاهد هستیم(گجراتی، 2004).

3-8-2 تشخیص همخطی
R2 بالا اما تعداد نسبتهای t معنادار کم باشد.
همبستگی دو به دوی متغیرها از جذر ضریب تعیین بزرگتر باشد.
دترمینان x́x نزدیک به صفر باشد.
باشد، Rxk جذر ضریب تعیین وقتی است که یک متغیر مستقل را روی بقیه متغیرهای مستقل برازش میکنیم. Ry جذر ضریب تعیین برای مدل اصلی است.
علامت غلط ضرایب و مقدار غیر معقول ضرایب
برای رفع مشکل می توانیم حجم نمونه را افزایش دهیم، از تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده نماییم و یا متغیری را که عامل همخطی است، حذف نماییم و یا در صورت امکان متغیرهایی را با یکدیگر جمع نماییم اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از هر یک از این روشها ممکن است با هدف تحقیق سازگار نباشد و میتواند سبب بروز مشکلاتی در رگرسیون شود. برای آگاهی از مشکل همخطی بین متغیر ها از آزمون 14VIF استفاده شده است. اگر مقادیر بدست آمده برای VIF کمتر از 5 (یا کمتر از 10) باشد، متغیرهای مستقل دارای همخطی نمیباشند.

3-9 دادههای ترکیبی
دادههای ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر میپردازد که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر میکند. به عبارتی، این دادهها ترکیبی از دادههای سری زمانی و مقطعی هستند. در دادههای ترکیبی یا پانل، اگر هر واحد مقطعی دارای تعداد یکسانی از مشاهدههای سری زمانی باشد، آنگاه چنین پانلی(دادهای) یک پانل متوازن نامیده میشود. اما اگر تعداد مشاهدهها در میان اعضای پانل متفاوت باشد، و یا اگر به صورت تصاوفی یا غیر تصادفی مجموعه از دادهها از دست رفته باشد، آن را پانل (دادههای) نامتوازن مینامند(گجراتی، 2004). بررسی های پژوهش حاظر بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، افشای اطلاعات، کیفیت افشا Next Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی، مدل رگرسیون