منبع پایان نامه درباره رفتار خرید، مادی گرایی، خرید آنی آنلاین، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

مدل و کاربرد تجربی صورت داد و در پژوهش خود به بررسی متغیرهای جذابیت کالا، لذتبردن، سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین، خرید آنی آنلاین، احساسات مصرفکننده پرداخت. نتایج آنها نشان داد که جذابیت کالا، لذت بردن و سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین تأثیر چشمگیری بر خرید آنی آنلاین دارند و توسط احساسات مصرف کننده تعدیل میشوند.
یوون179 در سال 2012 به بررسی پیش زمینهها و پیامدهای تجربیات داخل فروشگاهی بر اساس گونه شناسی تجربی پرداخت. یوون در این پژوهش به بررسی اثرات مشوق های خرید بر تجربیات خرید برای 3 نوع از خرده فروشیها (فروشگاههای زنجیرهای، حراجیها و فروشگاههای اینترنتی) و 2 نوع محصول(عطر و مواد شوینده) پرداخت و از نظرات 302 نفر استفاده کرد. نتایج نشان داد که خریداران فروشگاهها بیشتر تجربیات احساسی را ترجیح می دهند درحالی که خریداران فروشگاههای حراجی و اینترنتی تجربیات عقلایی را ترجیح میدهند. افراد در خرید عطر بیشتر احساسی و در خرید شویندهها عقلایی هستند. نوع فروشگاه و نوع محصول میانجی میان مشوقهای خرید و تجربیات آن است.
لوپز و فرانکوس180 در سال 2013 به بررسی ویژگیهای شخصیتی، مادی گرایی و خرید آنی پرداختند. مطالعه این افراد بر روی 667 خانم انجام شد و نتایج نشان داد که مادیگرایی به عنوان میانجی میان مدل 5 عاملی شخصیت و خرید آنی میباشد. روان آزرده خو181 اثر مستقیم بر روی خرید آنی دارد. بعلاوه، مادی گرایی میانجی میان برونگرایی، آزادی در مقبل تجربیات خرید و سازگار بودن و خرید آنی عمل میکند. برون گرایی رابطه مثبت با مادی گرایی دارد. در حالی که آزادی در مقبل تجربیات جدید و سازگار بودن با مادی گرایی رابطه منفی دارند. وظیفهشناسی نیز رابطه منفی با خرید آنی دارد.
ون جو پارک و همکاران در سال 2013 مطالعهای را با عنوان ویژگیهای ظاهری محصول، وبگردی و خرید آنی اینترنتی در وبسایتهای خرید انجام دادند و متغیرهای تنوع انتخاب، وبگردی، ویژگیهای ظاهری محصول، خرید آنی اینترنتی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تنوع انتخاب تأثیر مثبتی بر وبگردی دارد و وبگردی تأثیر مثبتی بر خرید آنی دارد و بویژه عوامل تنوع انتخاب و ویژگی های ظاهری محصول تأثیر مستقیمی بر خرید آنی اینترنتی دارند.
یونگ لی و همکاران در سال 2013 مطالعهای را با عنوان ویژگیهای وبسایت در تحریک خرید آنی آنلاین: یک بررسی تجربی بر ادراکات مصرفکننده انجام دادند و متغیرهای ویژگیهای شخصیتی، دسترسی به محصول، ویژگیهای ظاهری، آسانی استفاده از وب سایت، آنیگرایی، ارزیابی هنجاری را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش این افراد نشان داد که ویژگیهای شخصیتی، تعیینکنندههای کلیدی تحریک به خرید آنی هستند، در حالی که عوامل وب سایت پیش سازهای مهمی برای خرید آنی آنلاین هستند.
موئز التیفی در سال 2013 مطالعهای را با عنوان پیشینه و تأثیر تعهد بر خرید آنی از طریق اینترنت انجام دادند و متغیرهای پیمایش، ظاهر، ویژگیهای وب سایت، خشنودی از خدمت، تعهد، خرید آنی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگیهای وبسایت عوامل مهمی در خشنودی مصرفکننده است که به طور فزایندهای به تعهد مصرفکننده به سایت و در نتیجه به خرید آنی منجر میشود.
مویوگاناتام و بکارت در سال 2013 مطالعه ای را با عنوان مروری بر رفتار خرید آنی اینترنت انجام دادند و متغیرهای محرکهای داخلی و خارجی، عوامل موقعیتی، مرتبط با محصول و جمعیتشناختی و فرهنگی و خرید آنی را برای پژوهش خود انتخاب کردند. این پژوهش منجر به طبقهبندی عوامل مختلف مؤثر بر خرید آنی و توسعه بیشتر چارچوب پژوهش شد. این مقاله برای درک رفتار آنی مصرفکننده توسط بازاریابان و پژوهشگران مفید میباشد.
در مطالعهای که توسط جیوتی بادگیان و ورما درسال 2014 با عنوان عوامل درونی مؤثر بر رفتار خرید آنی انجام گرفت، به بررسی تأثیر عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، مادی گرایی و گرایش به خرید آنی بر روی رفتار خرید آنی پرداختند. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، پاسخ 508 مصرفکننده در بخشهای مختلف منطقه پایتخت هند مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در حالی که سه سازه مادیگرایی، گرایش به لذت خرید و گرایش به خرید آنی رابطه مثبت و معنادار با رفتار خرید آنی دارد ولی، سازه فرهنگ فقط رابطه معنیداری با خرید آنی دارد. همچنین عامل جنسیت، تأثیری در متغیرهای درونی بر رفتار خرید آنی ندارد.
خلاصه مطالب ارائه شده در قسمت بالا در جدول (2-3) آورده شده است.

جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
1.وینبرگ و ولفگانگ (1983)
خرید آنی مصرف کننده به عنوان نتیجهای از هیجانات
هیجانات (قدرت، جهت و کیفیت) و خرید آنی
نتایج تحقیق نشان داد که پردازش اطلاعات نقش مهمی در خرید آنی بازی می کند اما پیوند هیجانی (احساسی)، بیشتر این رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد.
2. آبرات و گوودی
(1990)
مطالعه اثر محرکهای داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی
محرکهای فروشگاهی، فرهنگ و خرید آنی
نتایج نشان میدهد که محرک های فروشگاهی (وابستگی به محل فروش کالا، نشانهگذاری قفسهها، نمایش در انتهای مسیرهای قفسهها و نمایش های خاص) و فرهنگ نقش مهمی در تعیین رفتار خرید آنی ایفا میکند.
3. هان و همکاران (1991)
رفتار خرید آنی در خریداران پوشاک
سن، خرید برنامه ریزی شده و خرید آنی
نتایج این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان نساجی نسبت به افراد غیر دانشجو آنی تر خرید می کنند و تمایل زیادی به کالاهای جدید دارند. در مقابل افراد غیر دانشجوی مسن تمایل به خرید های برنامه ریزی شده دارند.
4. دیتمار و همکاران (1995)
همسانی جنسیتی و نماد کالا: ملاحضات مربوط به تصمیم گیری در خرید آنی
هویت فرد، خرید وسایل تفریحی و سرگرمی، کالاهای نمادین وخرید آنی
نتایج این تحقیق نشان داد که محصولات به صورت آنی خریداری میشوند تا بازتابدهنده هویت فرد باشند. مردان تمایل به خرید وسایل تفریحی و سرگرمی دارند، درحالی که زنان بدنبال کالاهای نمادین و آن دسته از کالاهایی هستند که بیان کننده شخصیت آنان باشد.

ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
5. دیتمار و همکاران (1996)
اهداف، ملاحضات تصمیم گیری و تصویر ذهنی هر فرددر خریداران آنی مرد و زن
مادی گرایی و تناقصات فردی، خلق و خوی فرد، جنسیت، محصولات (ورزشی و جواهرات) و خرید آنی
محصولات ورزشی و جواهرات، بیشتر به صورت آنی خریداری میشوند و خرید آنی زنان بیشتر از مردان است. مادی گرایی و تناقصات فردی. خلق و خوی فرد یکی از عوامل مهم در خرید آنی است و مادی گرایی و تناقص فردی نیز از طریق تغییر خلق و خوی مؤثر است.
6. وود
(1998)
وضعیت اقتصادی اجتماعی، به تأخیرانداختن کامروایی و خرید آنی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی، کامروایی و خرید آنی
تقریبأ 25 درصد افراد خرید آنی را تجربه کردهاند. کسانی که تحصیل کرده بودند بیشتر کامروایی را به تعویق انداخته و خرید آنی در آن ها پایین است. درآمد خانوار نیز بر خرید آنی بیتأثیر است.
7.هاسمن (2000)
بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی و انگیزه های لذت جویانه و دلایل غیر اقتصادی
جمعیت شناختی، انگیزه لذتجویانه، عزت نفس، دلایل غیراقتصادی و خرید آنی
هیچ رابطهای میان جمعیت شناختی و خرید آنی در افراد وجود ندارد. خرید آنی با انگیزه لذتجویانه و تمایل آنها به ارضای عزت نفس در ارتباط است. بسیاری از مردم به دلایل غیراقتصادی ممکن است کالا را خریداری کنند.
8.
ورپلانکن و هرآبادی (2001)
بررسی تفاوت های فردی در تمایل به خرید آنی
تفاوتهای فردی (استقلال و وظیفه شناسی، برونگرایی) و خرید آنی
(عقلایی و عاطفی)
رابطه منفی میان استقلال و تمایل به خرید آنی وجود دارد و رابطه منفی بین وظیفه شناسی و خرید آنی وجوددارد. تمایل به خرید آنی از هر دو جنبه احساسی و عقلایی با برون گرایی رابطه مثبت دارد.

ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
9. جونز و رینولدز (2003)
بررسی گسترش خرید آنی و سوق از متغیر شخصیت به متغیر محصول
درگیری ذهنی، طبقات مختلف محصول و خرید آنی
درگیری ذهنی بیشتر منجر به تمایل به خرید آنی بیشتر میشود. تمایل به خرید آنی در طبقات خاصی از محصولات یکسان است.
10. آدلار و همکاران
( 2003)
بررسی فرمت های رسانهای بر هیجانات و نیت خرید آنی
متن آهنگها، تصاویر موزیکویدئو، خود موزیکویدئو ،
پاسخهای هیجانی و قصد خرید آنی
محرکهای ویدئویی تأثیر مثبتی بر پاسخهای هیجانی و پاسخهای هیجانی مثبت منجر به قصد خرید آنی میشود. فرد در معرض محرک های ویدئویی، قصد خرید آنی بیشتری را از خود نشان میدهد.
11. مای و همکاران (2003)
بررسی اکتشافی در مورد رفتار خرید آنی
فرد گرایی، سن و درآمد، استفاده شخصی و خرید آنی
فرد گرایی، سن و درآمد با خرید آنی در ارتباط هستند و علت اصلی مبادرت به خرید آنی استفاده شخصی افراد از محصول میباشد.
12. پارک و لنون (2004)
بررسی خرید آنی و تعاملات فرا اجتماعی
خرید تلویزیونی، تعاملات فرا اجتماعی و خرید آنی
1-رابطه مثبت میان خرید آنی و درمعرض قرار گرفتن خرید تلویزیونی وجود دارد.2- رابطه مثبت میان خرید آنی و تعاملات فرا اجتماعی وجود دارد.3-رابطه مثبت میان تعاملات فرا اجتماعی و و در معرض قرار گرفتن خرید تلویزیونی وجود دارد.
13.
ورپلانکن و همکاران
(2005)
شیوه و سلامت مصرف کننده: نقش خرید آنی در غذاهای ناسالم
غذاهای زود طبخ، عزت نفس و وضعیت عاطفی و خرید آنی
تمایل به خرید آنی با عادت خوردن غذاهای زود طبخ (اسنک) در ارتباط است. کمبوط عزت نفس و وضعیت عاطفی منفی خیلی شدید با تمایل به خرید آنی در ارتباط است.

ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
14.جفری و هاج (2007)
عوامل تأثیرگذار در خرید آنی آنلاین
میزان زمان در وب سایت بودن، محصولات مناسب، خرید آنی
تمایل به خرید آنی با میزان زمانی که افراد در اینترنت سپری کردهاند، رابطه مستقیم دارد. اگر محصولات موجود در وب سایت ها مناسب باشد، دلایل عقلایی برای خرید آن محصولات ایجاد شده و خرید آنی افزایش می یابد.
15.
سیلورا و همکاران
(2008)
با عنوان خرید آنی: نقش عاطفه، تأثیر اجتماعی و سلامت ذهنی
سلامت ذهنی، جنسیت، سن و خرید آنی(عاطفی و عقلایی)
بخش عقلایی خرید آنی با فقدان تصمیم گیری خرید در ارتباط است و خرید آنی عقلایی با سلامت ذهنی به صورت منفی در ارتباط است. بخش عاطفی خرید آنی با احساساتی از هیجان و اشتیاقی مقاومت ناپذیر به خرید در ارتباط است. زنان بیشتر از مردان تمایل به خرید آنی دارند و رابطه منفی میان خرید آنی و سن وجود دارد.
16. ژو و وونگ (2008)
تأثیر محرک های داخل فروشگاهی بر روی خرید آنی مصرف کننده در سوپرمارکتهای چینی
پوستر، نقطه خرید (POP)، اثر ترویجی و آگاهی دهنده، اثر لذت جویی و عملی، درآمد و خرید آنی
پوسترهای درون فروشگاهی نباید فقط برای تخفیف و آگاهی از قیمت کمتر باشند بلکه باید برای تحریک کننده بودن محیط نیز استفاده شوند و این پوسترها راهی برای افزایش خریدهای آنی می باشد. درآمد خانواده ها نقش مهمی را در خرید آنی آنها ایفا میکند.

ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
17.تندای و کریسپن (2009)
مطالعه محیط داخل فروشگاه و خرید آنی
عوامل مؤثر بر خرید مثل آنی کوپنها، تبلیغات، رفتار کارکنان و قیمت و…، جو فروشگاه(رایحه و موسیقی)، زمان سپری شده در فروشگاه و خرید آنی
نتایج نشان داد که کوپنها، نمایش داخل فروشگاهی، تبلیغات، رفتار کارکنان و قیمت به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر خرید آنی مشخص شدند. در میان فقیران عوامل با ماهیت اقتصادی مثل قیمت و کوپن اهمیت بیشتری دارند. موسیقی و رایحه به بیشتر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رفتار خرید، مصرف کننده، عزت نفس، مادی گرایی Next Entries منبع پایان نامه درباره رفتار خرید، خرید آنی آنلاین، مصرف کننده، جستجوی اطلاعات