منبع پایان نامه درباره رطوبت نسبی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین متوسط 74/25 درجه سانتی گراد و کمترین درجه حرارت در دی ماه، 49/7 درجه سانتی گراد بوده است.

نمودار 3-2 میانگین ماهانه ی متوسط دمای روزانه ی هوا بر حسب سانتی گراد (1388-1378)

رطوبت
با توجه به آمار 10 ساله سازمان هواشناسی استان گیلان در ایستگاه رشتدر دوره آماری (88-1378) میانگین رطوبت نسبی منطقه بین حد اقل 75درصد در مرداد ماه تا حداکثر83 درصد آبان و آذر ماه در نوسان است. رطوبت در تابستان به کمترین و زمستان به بیشترین حد خود می رسد. میانگین حداکثر رطوبت 97 درصد ومیانگین حداقل رطوبت 63می باشد که نشان دهنده درصد بالای رطوبت در کلیه ماههای سال می باشد. ازدیاد رطوبت نسبی در منطقه عاملی برای بالا رفتن دما شده به طوری که در تابستانها افزایش درجه حرارت موجبات شرجی شدن، سنگینی و غیر قابل تحمل شدن هوا را فراهم می‎آورد که این حالت تنها به مدت 2 الی 3 ماه به طول می انجامد. در زمستانها رطوبت زیاد باعث تعدیل دمای منطقه می شود.
جدول شماره 3-1- درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت
ماهها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
حداکثر
98
98
96
96
96
98
98
98
97
97
98
98
97
میانگین
79
81
76
76
75
81
82
83
83
82
82
80
80
حداقل
61
64
56
57
55
64
66
68
68
67
65
61
63

نمودار 3-3 درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت

باد:
در شهر رشت جهت وزش بادغالب ساليانه غربي ميباشد. بادگرم گیلان ازجهت جنوب وجنوب غربی شهررشت را تحت تاثیر قرار می دهد، به علت وجود بادگرم، دما افزایش یافته و رطوبت کاهش پیدا می‎کند. در ماه های اردیبهشت و خرداد جهت باد غالب در رشت، شمال شرقی است و سرعت باد دراین دوماه افزایش پیدا می کند، درفصول تابستان و پاییز جهت وزش باد غالب در رشت غربی بوده و سرعت آن درفصل تابستان کاهش پیدا می کند و سپس در فصل پاییزدوباره افزایش می یابد. جریان وزش بادهای غالب در فصل زمستان که معمولاً بادهاي با سوز و سرما همراه هستند و جزء بادهاي نامطلوب محسوب ميگردند غربی و سرعت آن به طور متوسط 7/2 متر برثانیه است. میانگین سالانه سرعت باد غالب در رشت 6/2 متر برثانیه است. شدیدترین باد وزیده شده درطول دوره آماری 40 ساله با سرعت 30 متر برثانیه بوده است که با جهت شمالی درمهرماه 1364 دراین شهر وزیده است.

جدول 3-2 جهت باد غالب سالانه درشهر رشت
ماهها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
بادغالب
غربی
شمال شرقی
شمال شرقی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی
غربی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دریای خزر، استان گیلان، جمع آوری اطلاعات Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق زوجین، نفقه زوجه، حقوق و تکالیف