منبع پایان نامه درباره رتبه بندی، سلسله مراتب، جامعه آماری، ریسک اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

رتبه بندی فروشگاه های زنجیره ای شهروند،با تاکید بر معیارهای آموزش و خلاقیت،با استفاده از فنون MADM
دستیابی آسان به سنجش عملکرد و اتخاذ تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها،اولویت بندی و محک زدن،ارتقا و بهبود کارایی کارکنانو….شناسایی رفع و بهتر اشکالات
1385
قاضی نوری و طباطبائیان
مدلی جهت تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع روش
انتخاب نوع روش مورد استفاده از روش هایMADM می تواند تاثیر غیر قابل انکاری بر رتبه های حاصله داشته باشد.
1382
صارمی و ملایی
مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با استفاده از روش TOPSIS
ارائه یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در صنعت بانکداری که علاوه بر جنبه های نامحسوس عملکرد،جنبه های نامحسوس عملکرد را نیز در نظر می گیرد
1382
مهرکانفر و همکاران
محاسبه درجه اولویت ریسک در مدل FMEA با استفاده از تئوری فازی
ارائه یک مدل جهت اولویت بندی خطاها و اثرات آن ها در محیط فازی
2007
بکر و همکاران
الگوریتم های چند منظوره جهت رتبه بندی سهام
ایجاد مدل هایی با فاکتورهای چند گانه برای رتبه بندی سهام
2005
پونگساکي و همکاران
مديريت ريسک مالي در برنامه ريزي عمليات پالايشگاهي
مدل تصادفي مي تواند يک راه حل با سود مورد انتظار بالاتر و ريسک پايين تر از موارد پيشنهاد شده توسط مدل قطعي را نشان مي دهد .
1387
محمود زاده و همکاران
مدلی جهت ارزیابی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری
با استفاده از مدل فازی AHP و تکنیک TOPSIS مدلی را در ارزیابی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری معرفی نموده اند و معیارهای مورد استفاده اینان حاوی شاخص خالص ارزش فعلی ، نرخ بازده داخلی ، تجزیه و تحلیل هزینه سود و دوره بازگشت سرمایه بود.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به اهداف،ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در فصل دوم ، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد.در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.روش کلی تحقیق، جامعه آماری،حجم نمونه و روش تعیین آن،نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
روش کلی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی در شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار تهران واقع در تهران می باشد، بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقهبندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظرها ، قانونمندي ها ، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكار مي گيرد .هدف تحقيق كاربردي، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. (خاكي ، 1387). این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. و بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات کمی – کیفی است، زیرا به طور ویژه بر روی شرکت های بزرگ سطح استان تهران  تمرکز کرده و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط میان آنان را در چارچوب مشخص توصیف نموده است. و همچنین جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. (خاکی ،1387).
جامعه آماری
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر مدیران و کارکنان مالی و تولیدی شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار است که جهت تبیین اهمیت و وزن شاخص های ریسک اقتصادی برگزیده شده اند. منبع شناسایی شرکت‌های بزرگ، سازمان ثبت شرکت ها در سطح استان تهران  است که بر این اساس تعداد این شرکت‌ها به 120 شرکت می‌رسد.که در این شرکت ها 125 پرسشنامه میان مدیران و کارکنان مالی و تولیدی پخش گردید.
نمونه آماری
در این تحقیق به دلیل اینکه روش توصیفی است نمونه گیری نداریم و نمونه مورد نظر شامل کل افراد حاضر در جامعه آماری می باشد. بدین صورت که از بین مدیران مالی و کارکنان و حسابداران شرکت های بزرگ ، تعداد 125نفر انتخاب شده است که92 پرسشنامه برگشت داده شده است.
روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است جهت گردآوری داده ها ی لازم برای این تحقیق ازموارد زیر استفاده گردیده است.
استفاده از مدارک علمی موجود در کتابخانه ها ومقالات مرتبط
مصاحبه با کارشناسان وافراد متخصص در مالی و اقتصادی
استفاده از اینترنت وسایتهای علمی rosenet-sincedirect-EBC.CO
به طور کلی برای جمع آوری اطلاعات به شرح زیر عمل شده است:
ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه مداوم و مستندات موجود در خصوص موضوع و گردآوری اطلاعات مقدماتی، معیارهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
با مراجعه به مراکز اینترنتی و جستجو در سایت های علمی در جهت غنی سازی اطلاعات جمع آوری شده اقدامات مقتضی به عمل آمد.
با توجه به 2 مورد فوق الذکر و رهنمودهای اساتید محترم به تکمیل ادبیات موضوع پرداخته شده است.
در جهت شناسایی نهایی معیارهای مورد استفاده در رتبه بندی ریسکهای اقتصادی، مصاحبه با کارشناسان و متخصصان وتوزیع پرسشنامه در بین خبرگان و همچنین استفاده از مقالات مرتبط انجام گردید و بر اساس ادبیات موضوع و نظرات کارشناسان، معیارهای نهایی انتخاب گردید.
برای تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارهای اصلی پرسشنامه ای طراحی و توزیع گردید، که در آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن هر یک از معیارهای اصلی و فرعی شناسایی شد.و درنهایت با استفاده از تحلیلی سلسله مراتبی معیارهای ریسک اقتصادی رتبه بندی شدند.

ابزار گردآوری داده ها
همان طور كه پيشتر بحث گرديد ابزار گرد آوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه است. .قابل ذکراست در طول انجام تحقیق از پرسشنامه مقایسه زوجی جهت وزن دهی به معیارهای مورد نظر ؛مورد استفاده قرار گرفته است که با کاربرد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)،وزن دهی به معیارها انجام شده است.
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
تجزیه وتحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه آماری )فراهم آمده اند ،خلاصه،کدبندی،ودسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.(خاکی،1387)
در این تحقیق برای حل مدل FAHP از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده گردید .
در این تحقیق برای تعیین مؤلفه های مناسب و موردنظر ریسک های اقتصادی برای شرکت های بزرگ استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه موردنیاز در باب مدیریت ریسک مالی از پرسشنامه استفاده شده است و برای اطلاعات ثانویه تحقیق، عموماً از طریق مطالعات کتابخانه ای (کتب، مقالات و پایان نامه ها) اطلاعات لازم کسب شده است.  پرسشنامه این تحقیق شامل 48 سؤال بسته (43 سوال مربوط به شاخص های فرعی و 5 سوال مربوط به شاخص های اصلی)چند گزینه ای می باشد. و از 1 تا 9قابل امتیاز دهی می باشد.(بدین صورت که عدد یک نشان دهنده ی کمترین درجه اهمیت و عدد 9 نشان دهنده ی بیشترین درجه اهمیت می باشد)در این پرسشنامه همچنین از پاسخ دهندگان یک سری اطلاعات جمعیت شناختی نیز خواسته شده است.

جدول (3-1): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق
سوالات پژوهش
شماره سؤالات پرسشنامه
سوال اول
سوال دوم
سوال سوم
سوال چهارم
سوال پنجم
1و2و3و4وو5و6و7و8و9و10
11و12و13و14و15
16و17و18و19و20و21و22و23و24و25و2627و28
29و30و31و32و33و34
35و36و37و38و39و40و41و42و43و44و45و46و47و48
 
پس از مطالعه و بررسی در ادبیات جهانی و استخراج شاخص های ریسک اقتصادی در شرکت های بزرگ جدول زیر نشان دهنده انواع ریسک های مالی و زیر فاکتور های متناظرآن در شرکت های بزرگ سطح استان تهران می باشد:
جدول(3-2):ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های مرتبط با آن
ردیف
شاخص سوالات پژوهش
متغیرهای پژوهش
منبع
1
ریسک هزینه های تامین مالی
ریسک سود هر سهم
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
2

ریسک سود تقسیمی هر سهم
Christoffersen, P. (2003).
3

ریسک صنعت
McNeil, A., and Frey, R. (2000)
4

ریسک بدهی در ساختار مالی
Frey, R. & Runggaldier, W. (2006)
5

ریسک تعداد موسسات بالقوه وام دهنده
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
6

ریسک نرخ ارز
Christoffersen, P. (2003).
7

ریسک تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی
McNeil, A., and Frey, R. (2000)
8

ریسک رکودی یا رونقی بودن بازار سرمایه
McNeil, A., Frey, R. & Embrechts, P. (2005)
9

ریسک افزایش نرخ سود علی الحساب سود سپرده های بانکی
Theodossiou, P. (1998)
10
ریسک های اعتباری
ریسک عدم  توان پرداخت وام
Backus, D., Foresi, S. Li, K., and Wu, L. (1997)
11

ریسک عدم توان پرداخت بهره وام
Frey, R. & Runggaldier, W. (2006)
12

ریسک سیکل های موجود در صنعت
Christoffersen, P. (2003).
13

ریسک وضعیت وام گیرنده
Frey, R. & Runggaldier, W. (2006)

14
ریسک های نقدینگی
ریسک درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکتها
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
15

ریسک تورم
Theodossiou, P. (1998)
16

ریسک هزینه های اداری و تشکیلاتی
McNeil, A., Frey, R. & Embrechts, P. (2005)
17

ریسک هزینه های مالیات
Theodossiou, P. (1998)
18

ریسک هزینه مطالبات مشکوک الوصول
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
19

ریسک سود (زیان) قبل از کسر مالیات
Theodossiou, P. (1998)
20

ریسک عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه مدت
McNeil, A., Frey, R. & Embrechts, P. (2005)
21

ریسک عدم توان تأمین منابع مالی کوتاه مدت در هنگام نیاز
Christoffersen, P. (2003).
22

ریسک عدم توان تأمین مالی کوتا ه مدت با هزینه های مقرون به صرفه
Theodossiou, P. (1998)
23

ریسک تفاوت بین زمان رسیدن سفارش خرید و سفارش فروش در بازار؛
McNeil, A., and Frey, R. (2000)
24

ریسک وجود قوانین مشخص در معامله کالا یا خدمات
Christoffersen, P. (2003).
25

ریسک وجود تقاضای بسیار کم برای کالا یا خدمات
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
26
ریسک های تورم
ریسک قیمت مصرف کننده
Theodossiou, P. (1998)
27

ریسک قیمت تولید کننده
McNeil, A., Frey, R. & Embrechts, P. (2005)
28

ریسک تولید ناخالص داخلی
Theodossiou, P. (1998)
29

ریسک نرخ ارز
Backus, D., Foresi, S. Li, K., and Wu, L. (1997)
30
ریسک تغییرات نرخ ارز
ریسک استقلال صادرات از واردات
Theodossiou, P. (1998)
31

ریسک ثبات سطح قیمت ها، تولید و ظرفیت تولیدی
Christoffersen, P. (2003).
32

ریسک وجود برابری قدرت خرید
Theodossiou, P. (1998)
33

ریسک تحرک کامل کالا و دارایی
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
34

ریسک ثبات سطح قیمت ها
Theodossiou, P. (1998)
35

ریسک عدم وجود اشتغال کامل
McNeil, A., and Frey, R. (2000)
36

ریسک درجه نااطمینانی موجود در فرایندهای کلان اقتصادی
Theodossiou, P. (1998)
37

ریسک توانایی بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهای ارز توافقی
Frey, R. & Runggaldier, W. (2006)
38

ریسک بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش بیشتر محصولات صادراتی
Andreev, A., and Kanto, A. (2004)
39

ریسک تجارت بین صنعتی
McNeil, A., Frey, R. & Embrechts, P. (2005)
40

ریسک بالا بودن درجه تمرکز بازار
Theodossiou, P. (1998)
41

ریسک بالا بودن درجه جانشینی کالاها
McNeil, A., and Frey, R. (2000)
42

ریسک متعدد بودن تولید

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، مدیریت ریسک، رتبه بندی، ریسک مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، تامین مالی، ریسک اقتصادی، مقایسات زوجی