منبع پایان نامه درباره دزدی دریایی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

عمل می باشد.
تا سال 1958، زمانی که کنوانسیون دریای آزاد منعقد شد، محدودیت های مفهوم دزدی دریایی دشوار بود با توجه به عدم وجود قوانین متعارف در حال حاضر در ماده 15 کنوانسیون دریای آزاد و ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به خوبی تعریف شده است. با توجه به مواد 15 دریای آزاد و 101 کنوانسیون، دزدی دریایی اینگونه تعریف شده است :
دزدی دریایی در هریک از اعمال زیر شکل می گردد:
الف: هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی، یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است :
1-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما
2-بر علیه یکی کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، مسئولیت بین المللی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، هویت دینی، مبانی نظری