منبع پایان نامه درباره دریای خزر، استان گیلان، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

پيامدهاي آن درشهرستان تالش بیان داشته طي نيم قرن اخير، يكي از اثرات فرآيند شهرگرايي شتابان برساختار فضايي و جمعيتي كشور، رشدفزاينده ي تعدادشهرها، ازطريق تبديل مراكز روستايي به شهرهاي كوچك مي باشد. باريكي و شكل طولي شهرستان تالش، موجب شده تا بازارهاي روستايي متعددي با آرايش خطي درگره گا ههاي جاده سراسري و حوضه رودهاي ناحيه شكل بگيرد. اين بازارها بطور طبيعي، مكان مركزي مجموعه اي از روستاها مي باشند. بنابراين تبديل آنها به شهر نه تنهاتحولات اجتماعي، اقتصادي وفضايي مهمي را در خود مراكز ايجاد مي كند، بلكه حوزه ي نفوذ آنها را نيز به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.
– رفیعیان، مجتبی، 1370، در مقاله خود بررسی روابط و اثرات مادر شهر تهران بر مناطق اقماری مورد منطقه شهریار بیان داشته منطقه شهریار به دنبال تحولات به وجود آمده در اقتصاد کشور و بر هم خوردن تعادل مناطق شهری و روستایی و قدرتمند شدن مادر شهر تهران شاهد بروز و تکوین جریانهای مختلف و متضادی در گستره خود بوده است. و امروزه به عنوان یکی از مناطق اقماری مادر شهر تهران مطرح می‎باشد.
در خصوص روند و چگونگی توسعه فیزیکی در شهر رشت طبق مستندات طرح ارائه شده در مطالعات طرحهای توسعه و عمران و جامع شهر رشت طی دوره های مختلف نتایج زیر بدست آمده است.
-در طرح توسعه و عمران سال 1350 الگوی توسعه شهر رشت الگوی شعاعی و حلقوی بوده است. اگر چه الگوی مذکور می توانست کارایی لازم در توسعه شهری داشته باشد ولی به علت فقدان راهبرد واقع بینانه بر ترافیک برون شهری از جانب شرق و غرب، شمال و جنوب عملا مسیرهای سریع السیر پیرامون به خیابانهای شریانی داخل شهر تبدیل شد. با نگاه به ساختار فضایی – کالبدی طرح جامع سال 1350 درمی‎یابیم که به دلیل عملکرد ناموفق مدیران شهر و عدم اقتدار شهرداری و سایر سازمانهای مربوطه توسعه نامتوازن شهر و گسترش بخش حاشیه نشین و کمبود خدمات شهری اتفاق افتاده است.
-در طرح جامع سال 1369 که در بردارنده سه الگوی پیشنهادی بوده است، الگوی بهینه پیشنهادی مشاور به لحاظ ساختار شبکه معابر منطبق بر طرح جامع قبلی بوده و با این تفاوت که شهر رشت مرکب از سه حلقه بافت مرکزی، سرویس دهی به مناطق شهری و ایجاد کمربندی شهری جهت عبور ترافیک برون شهری بوده است. تاکید اصلی طرح مذکور توسعه در بافت موجود و بافتهای حاشیه ای، توسعه در ضلع شمالی و ضلع جنوبی تا اراضی دامپروری سفیدرود بوده است. عدم کارایی طرح مذکور پس از چندی مشخص شد که نتایج آن تهیه طرحهای مکمل شامل طرح اراضی مجاور محدوده فرودگاه و طرح اراضی منطقه لاکان بوده است.
-در طرح جامع سال 1387 که تاکنون کلیات آن به پایان رسیده ولی هنوز برای اجرا به شهرداری و سایر سازمانهای اجرایی ابلاغ نشده است به لحاظ روش شناسی طرحی راهبردی است و به جای توجه به جزئیات بیشتر به راهبردهای کلی بر پایه مناطق عملکردی پرداخته شده است.
– روشنفکر ، حمید رضا ، 1386، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در روستاهای حاشیه شهر رشت 1385-1345، این نتایج حاصل شده است. تجزیه وتحلیل نقشه های شهر رشت در طی دوره های مختلف نشان می دهد که توسعه فیزیکی شهر رشت منجر به ادغام تعدادی از روستاهای حاشیه ای در محدوده شهر شده و مساحت شهر افزایش چشم گیری پیدا کرده است.
– وثوقی، شهروز ، 1382، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر رشد فیزیکی شهر رشت و نقش آن در تغییر کاربری اراضی(1345 تا 1380)، دریافته های تحقیق خود در مورد شهر رشت در دو محور بیان می کند الف: جهت اصلی رشد شهر رشت تا سال 1345به تبعیت از ویژگی‎های بستر طبیعی خود، وبه دلیل قرارگیری درمیان رودخانه های گوهررود و زرجوب ودرامتداد این دو رود ومساعد بودن شرایط جغرا فیا یی ناحیه و نبود موانع برای گسترش شهر به سمت پیرامون این شهر در سمت شمال غرب و جنوب ودر جهت شبکه های ارتباطی رشد نمود. ب: نقش و تاثیر دولت در غالب مجموعه تصمیمات و اقدامات و سیاست گزاری ها و اتخاذ سیاست های جمعیتی که طی 50 سال گذشته موجب افزایش طبیعی جمعیت کشور و رشد جمعیت شهر رشت را زیاد نمود و سپس سیاست های کلان ملی و برنامه های عمرانی کشور و اقداماتی نظیر اصلاحات ارضی منجر به افزایش جمعیت و بدنبال آن رشد فیزیکی شهر رشت را موجب گردید.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق، مواد و روش
و بستر طبیعی تحقیق

3-1 روش تحقیق و مراحل آن
3-1-1- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی _تحلیلی است بر این اساس داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های مختلف جمع آوری و پس از سا ماندهی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

3-1-2- مراحل تحقیق
3-1-2-1- جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات وداده های مورد نیاز ازمطالعات کتابخانه ای( اسنادی) و میدانی استفاده شده است. ازمطالعات اسنادی و کتابخانه ای بیشتر درقسمت کلیات ومبانی نظری تحقیق و برخی آمارهای جمعیتی و مرتبط با موضوع استفاده شده ضمن این که بیشتر اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعات میدانی جمع آوری شد. در مطالعات اسنادی از مطالب و اطلاعات مورد نیاز فیش برداری و سپس این اطلاعات ساماندهی شد. در مطالعه میدانی ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود ضمن این که مصاحبه و مشاهده نیز از ابزار مطالعات میدانی بودند.

3-1-2-2- سازماندهی و طبقه بندی اطلاعا ت
در مرحله سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات، اطلاعاتی را که از طریق مطالعات اسنادی به دست آمد به صورت جدا کد گذاری نموده و اطلاعاتی را که از طریق مطالعات میدانی وابزار پرسشنامه و مصا حبه و مشاهده به دست آمدرا نیز به صورت جدا کد گذاری شد تا مطالب هرفصل آماده گردد.

3-1-2-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات
در مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات داده ها را که در مرحله قبل کد گذاری شده بودند جمع آوری کرده و به صورت دستی ویا با نرم افزارهای جغرافیایی داده ها را استخراج نموده وبه پردازش داده ها ونهایتا تجزیه وتحلیل آنها پرداختیم.

3-2- جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق
جامعه آماری شامل روستاهای دهستان پیربازاراست که شامل 26روستا می باشد. که براساس آمار سرشماری نفوس ومسکن سال1390تعداداین دهستان دارای16958 نفرجمعیت و 5163 نفرخانوارمی باشد. برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شده است. براین اساس با توجه به جمعیت فوق برای پرسشنامه تعداد 375 پرسشنامه، درکل مناطق روستایی پرخواهد شد. دربحث متغیرها دهستان پیربازاربه دلیل تاثیر پذیری متغیر مستقل محسوب می شود ومناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون به دلیل تاثیر گذاری متغیر وابسته به شمار می آید.

3-3 ویژگیهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه مورد مطالعه
3-3- 1 موقعیت جغرافیایی
دهستان پیر بازار یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد که از 26 روستا تشکیل شده و مر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان در 37 درجه و بین 19 تا22 دقیقه عرض جغرافیایی و 49 درجه و30 تا 35 دقیقه طول جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع آن 21 متر پایین تر از از سطح آب های آزاد است. این دهستان 3/62 کیلومتر مربع وسعت دارد و از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هندخاله شهرستان صومعه سرا، ازسمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان ازبخش مرکزی شهرستان رشت وازجهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد براساس آخرین تقسیمات اداری سیاسی دارای 26روستا می باشد. ازمیان آبادیهای دهستان روستای سیاه اسطلخ با 4415 نفرجمعیت و1194 خانوار پر جمعیت ترین آن و روستای سوخته لوله با 44 نفر جمعیت و 11 خانوار کم جمعیت ترین آن می باشد.

نقشه 3-1 استان اداری سیاسی دهستان پیربازار

3-3-2- توپوگرافی
دهستان پیربازاردرموقعیت کاملا جلگه ای قرارگرفته است واندک پستی وبلندیهای آن نیزدرنتیجه احداث شالیزارها ازبین رفته است. دهستان پیربازارازنظرارتفاعی درسطحی پایین ترازآبهای آزاد قرار گرفته است شیب در دهستان پیربازار کمتر از 1% است. از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه چون در حاشیه بلافصل شهر رشت قرار گرفته است با شهر رشت یکسان می باشد بنابراین از نظر توپوگرافی باید شهر رشت را شهری مسطح دانست و می توان گفت روی یک برآمدگی به درازای 4 کیلومتر و به پهنای 2 کیلومتر قرار دارد. ارتفاع قسمتهای مرکزی شهر بین 1+ و 2- تغییر می کند.
خط تراز، در قسمتهای پر جمعیت برابر 7- متر است و در قسمت جنوب و جنوب غربی و شرقی هم که زمینها به سوی رودخانه می رود پست تر می شود. شرایط آب و هوای به موازات دیگر عوامل طبیعی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری بافتهای شهری به شمار می آید. هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط نیز به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است. توجه به شرایط آب و هوایی در تهیه طرحهای شهری حائز اهمیت است. شهر رشت به دلیل مجاورت با کوههای البرز از شمال به جنوب دریای خزر، جلگه های آبرفتی در شمال و غرب، دارای ویژگیهای اقلیمی خاص است که دارای اقلیم معتدل بوده و اختلاف میان شب و روز آن به علت رطوبت هوا ناچیز است.

3-3-3-آب و هوا
استان گیلان به طور کلی در قلمرو آب و هوای معتدل و مرطوب قرار دارد و نمناک ترین منطقه سواحل جنوبی دریای خزر است عوامل موثر در آب و هوای آن عبارتند از: ارتفاع و امتداد کوههای البرز غربی و تالش، مجاورت با دریای خزر، جابه جایی توده های هوایی شمالی و غربی، وزش بادهای محلی (گرمیش) و پوشش متراکم جنگلی. ورود توده های هوای شمالی با منشاء قطبی به گیلان به ویژه در فصل پاییز و گاهی اوقات همراهی بادهای غربی با آن، از یک طرف موجب گسترش موج سرما در بخشهای مختلف استان می شود و از طرف دیگر سبب ریزش باران در مناطق پست و هموار و اولین بارش برف و وقوع یخبندان در ارتفاعات می گردد. ورود توده های هوای غربی که از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه می آیند باعث وزش باد و بارندگی در استان گیلان به ویژه در فصول پاییز و زمستان می شود. وجود دریای خزر درسرتاسر مرز شمالی استان وبخارآب حاصل از آن سبب افزایش رطوبت نسبی در هوای گیلان شده است که این امر علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد بارش موجب تعادل دمایی شبانه روز و همچنین فصول گرم وسرد سال می شود. آب و هوای دهستان پیر بازار تحت تاثیر عواملی مانند رطوبت دریای خزر، میزان بارندگی، توپوگرافی وجهت دامنه قرار گرفته است برای بدست آوردن اطلاعات شرایط اقلیمی دهستان پیربازار از نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک که ایستگاه رشت می باشد استفاده شده است.

3-3- 4- بارندگی
جهت بررسی بارندگی از اطلاعات موجود در نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک استفاده شده است، نزدیکترین ایستگاه به دهستان پیر بازار ایستگاه سینوپتیک رشت می باشد. در نمودار شماره 3-5-1 اطلاعات ده ساله آورده شده است که این اطلاعات مربوط به سالهای 1378 الی 1388 می باشد. بیشترین بارندگی در آبان ماه معادل 5/181 میلی متر و کمترین بارندگی در مرداد ماه، 70 میلی متر دیده می شود.

نمودار 3-1-میانگین بارندگی ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک رشت

3-3- 5- دما
با اینکه جنوبی ترین نقطه ی استان گیلان با شمالی ترین قسمت آن تقریباً دو درجه ی عرض جغرافیایی اختلاف دارد که در آب و هواشناسی این مقدار تاثیر چندانی در تفاوت های دمایی ندارد ولی شرایط دما در محدوده ی کم وسعت تفاوت های زیادی را نشان می دهد. علت اصلی این اختلاف دما نقش ارتفاعات البرز و تالش با سطوح ارتتفاعی متفاوت است. بر این اساس از اطلاعات موجود در نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به محدوده ی مورد مطالعه، یعنی ایستگاه سینوپتیک رشت استفاده شده است. میانگین دمای روزانه‎ی هوا در طی سالهای (1378-1388) در نمودار 3-2 آورده شده است. بیشترین درجه حرارت در طی این سالها در تیر ماه مشاهده شده است با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره روابط شهر و روستا، نیروی انسانی، مراکز آموزشی Next Entries منبع پایان نامه درباره رطوبت نسبی، استان گیلان