منبع پایان نامه درباره دانش آموختگان، درآمد سرانه، بهداشت روان، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

دارد که خود سازنده ي سرنوشت خويش است و خود را در حال تحول مستمر و داراي نيروهاي بالقوه مي داند که تلاش مي کند تا اين نيروها را شکوفا کند و از تجارب جديد نيز استقبال مي کند. شکوفايي اجتماعي يعني باور به اينکه فرد، سرنوشت خويش را در دست دارد و به مدد توان بالقوه اش مسير تکاملي را کنترل مي کند (کييز و شاپيرو، 2004).
2-2-3- شاخصهاي سلامت اجتماعي جامعه
مطالعات و بررسيهاي انجام شده در زمينهي سلامت اجتماعي جامعه بيشتر به تعريف “جامعهي سالم” و ويژگي هاي آن اشاره داشته است و در اين رابطه شاخصها و نشانگرهاي بسياري تعريف و عملياتي شدهاند که در ادامه به آنها اشاره ميکنيم.

2-2-3-1- شاخص سلامت اجتماعي فوردهام
دکتر مارک ميرينگوف291 (1996) از انيستيتو “نوآوري در سياست اجتماعي” دانشگاه فوردهام براي سنجش سلامت اجتماعي ابزاري به نام شاخص سلامت اجتماعي طراحي کردند. اين شاخص، سالانه اندازهگيري و به صورت يک کميت عددي گزارش ميشود و تغييرات آن در امريکا از سال 1970 به بعد بررسي ميشود. ميرينگوف مي گويد متوجه شدم که ايالات متحدهي امريکا در ميان کشورهاي صنعتي، تنها کشوري است که گزارش هاي اجتماعي را توليد و منتشر نميکند؛ اما در مقابل وضع اقتصادي کشور را با استفاده از شاخصهاي گوناگون بهتر از هر کشور ديگري بازگو ميکند. ما شرايط اقتصادي کشورمان و دست کم جنبه هايي از آن را که مدنظر قرار داده ايم، برايمان کاملاً شفاف و ملموس است؛ اما وقتي که به عنوان يک ملت از خود سؤال مي کنيم که چگونه به اين روندها دست پيدا مي کنيم، پاسخ را فقط در مفاهيمي مي يابيم که خود برگزيده ايم و آن هم معمولاً در مفاهيم اقتصادي خلاصه ميشود.
با توجه به کمبودي که از نظر شاخصهاي اجتماعي در ايالات متحده به چشم ميخورد و با توجه به تأکيداتي که جامعه شناسان و متخصصان امور اجتماعي، همانند ميرينگوف ابراز داشتند، مؤسسه ي نوآوري در سياست اجتماعي فوردهام در چند سال گذشته براي نشان دادن سلامت اجتماعي ايالات متحده، شاخصي را طراحي کرده و هر ساله منتشر مي کند. اين شاخص با فراهم آوردن مجموعه ي متنوعي از نشانگرهاي اجتماعي در قالب يک سيستم پيچيده و ابداع يک نشانگر ترکيبي که معرف سلامت اجتماعي است، مي رود تا در کنار شاخص هاي اقتصادي جاي خود را در سياستگذاري ها باز کند.
شاخص سلامت اجتماعي، يک معيار عملکرد در نظر گرفته مي شود که 16 نشانگر اجتماعي را در سنين مختلف و در هر سال ارزيابي مي کند. اين نشانگرها شامل:
کودکان:
1- ميزان مرگ و مير شيرخواران
2- سوء استفاده از کودکان
3- فقر کودکان
جوانان:
4- خودکشي نوجوانان
5- مصرف مواد مخدر
6- ترک تحصيل در دبيرستان
بزرگسالان:
7- بيکاري
8- ميانگين درآمد هفتگي
9- پوشش بيمه ي درماني
سالمندان:
10- فقر در دوران سالمندي
11- هزينه هاي درماني غير بيمه اي
و براي تمامي سنين:
12- قتل
13- مرگ و مير جاده اي ناشي از مصرف الکل
14- پوشش بن مواد غذايي
15- دسترسي به مسکن
16- نابرابري درآمدي
اين شاخص از “سال الگو”292 استفاده مي کند تا بتواند يک معيار عملکرد را فراهم کند؛ به عبارت ديگر، در يک دوره ي زماني معين بهترين و بدترين سال انتخاب ميشود و شاخص مورد نظر براي هر سال از اين دوره با اين دو سال بهتر و بدتر مقايسه مي شود. اين شاخص به گونهاي طراحي شده که حاصل محاسبات براي بهترين سال حدود 100 و براي بدترين سال، عدد صفر را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، شاخص مورد نظر بين صفر تا 100 متغير خواهد بود.
اين شاخص با اندکي تغيير در کانادا استفاده ميشود؛ به طوري که از 16 نشانگر استفاده شده در امريکا، يکي از نشانگرها به دليل پوشش همگاني بيمهي خدمات بهداشتي اين کشور، حذف و 15 نشانگر ديگر مورد محاسبه قرار مي گيرند؛ البته به جاي نشانگر پوشش بن مواد غذايي در کانادا از نشانگر تعداد دريافت کنندگان خدمات رفاهي استفاده ميشود.

2-2-3-2- شاخص سلامت اجتماعي ادمونتون293
شاخص سلامت اجتماعي ادمونتون شامل 15 نشانگر است که سلامت اجتماعي را ميسنجد. شوراي طرح ريزي اجتماعي ادمونتون نشانگرهاي سال 1993 را به عنوان سال پايه معرفي کرد تا مبناي مقايسهاي سال هاي ديگر قرار گيرد.
نشانگرهاي شاخص سلامت اجتماعي ادمونتون به قرار زير هستند:
1. اميد به زندگي
اين نشانگر، اميد به زندگي زنان و مردان را در يک اندازه ي ترکيبي واحد ترکيب مي کند. براي دستيابي به يک اميد به زندگي بدون جهت گيري، از يک ميزان وزن داده شده از مردان و زنان شهر در طي دو سال (1994-1992) استفاده شد.
2. مرگ هاي زودرس
مرگهاي زودرس مرگ هايي هستند که قبل از سن 75 سالگي رخ مي دهند. ناهنجاريهاي مادرزادي، جراحتها و عوارض نامطلوب، خودکشيها، بيماريهاي قلبي، سرطان و سکتهي مغزي همگي ميتوانند موجب مرگ زودرس شوند.
3. نوزادان کم وزن
نوزاداني که هنگام تولد کمتر از 2500 گرم وزن داشته باشند، کم وزن محسوب ميشوند.
افزايش نوزادان کم وزن اغلب با فقر و بهداشت ناکافي، عوارض نورولوژيک، عوارض هنگام تولد و رشد کم کودکان و مرگ زودرس ارتباط دارد.
4. نرخ زايمان در سنين نوجواني
نوجواناني که زايمان را تجربه ميکنند، اغلب در چرخه ي فقر قرار مي گيرند و به برنامه هاي حمايت اجتماعي وابسته مي گردند که براي جامعه هزينه هاي فراواني را در پي خواهد داشت. نرخ زايمان در سنين نوجواني، نرخ زايمان در دختران 15 الي 19 ساله در هر 1000 نفر است.
5. نرخ خودکشي
خودکشي احتمالاً مي تواند بيان نهايي فقر بهداشت رواني با بيماري روانپزشکي باشد. عوامل اقتصادي- اجتماعي بر نرخ خودکشي تأثير دارند.
6. تماس براي حمايت در زمان بحران
تعداد تماسهايي که با خودکشي مرتبط هستند و ديگر تماسهاي بحراني نشان دهندهي تعداد افرادي است که از اضطراب و نااميدي حاد رنج ميبرند. تماس گيرندگان در زماني که حمايتي نمي شوند و يا حمايتهاي دوستان و خانواده را نمي پذيرند، کمک بيروني را جستجو ميکنند. تعداد تماس ها به ازاي هر 000/100 نفر محاسبه مي شود.
7. بروز بيماريهاي جنسي
بروز بيماريهايي از قبيل سفليس و سوزاک، يکي از نشانگرهاي بهداشت فردي است که ابتلا به آن به ازاي هر 000/100 نفر محاسبه ميشود.
8. تعداد پروندههاي رفاه کودک
تعداد پروندههاي فراوان، نشانگر بحران در خانواده است. کودکان تحت مراقبت در طي دوره ي زندگي اغلب دچار مشکلات متعددي ميشوند و هزينه هاي طولاني مدتي را متوجه جامعه ميکنند. تعداد پرونده ها به ازاي هر 000/100 نفر محاسبه ميشود.
9. استفاده از بانک تغذيه
افزايش در استفاده از کمکهاي تغذيهاي (بانک تغذيه) نشان دهندهي افزايش تعداد افرادي است که در فقر حاد زندگي ميکنند و در تأمين نيازهاي اساسي، ناتوان هستند. تعداد مواد به ازاي هر 000/100 نفر محاسبه مي شود.
10. درصد خانواده هايي که با درآمد پايين زندگي مي کنند
اين درصد نشان مي دهد که چه ميزان از درآمد متوسط خانواده براي غذا و پوشاک و مسکن هزينه مي شود.
11. خانواده هاي تک والد
خانوادههاي تک والدي به خصوص آن هايي که زن، سرپرست خانواده است، درآمد کمتري نسبت به ساير خانوادهها داشته و به احتمال بيشتري به کمک هاي عمومي وابسته هستند. درصد اين خانواده ها نسبت به کل خانوادههاي با دو سرپرست، محاسبه ميشود.
12. نرخ ورشکستگي فردي
اين نشانگر بيانگر سلامت اقتصادي عمومي افراد و خانواده هاست. درصد ورشکستگي فردي به ازاي هر 1000 نفر محاسبه ميشود.
13. نرخ جرايم مالي
بروز جرايم مالي بر احساس امنيت در خانه و محل کار ما تأثير مي گذارد. نرخ جرايم مالي تعداد کل جرايم به ازاي هر 000/100 نفر است.
14. بروز خشونت
بروز جرايم خشونت عليه افرد بر احساس امنيت فردي ما تأثير مي گذارد. نرخ جرايم منجر به خشونت، تعداد کل جرايم گزارش شده به ازاي هر 000/100 نفر است.
15. گزارشهاي خشونت خانگي
گزارشهاي خشونت خانگي، نشانگر تجربه ي فردي امنيت براي اشخاص در منازل آن هاست. اين نشانگر، تعداد بروز خشونت هاي خانگي گزارش شده به پليس را نشان ميدهد (شريعتي، 1385).

2-2-3-3- شاخص مشکل اجتماعي آلبرتا294
اين شاخص در کانادا و با ارزيابي 10 مشکل اجتماعي عمده، به صورتي معکوس به بررسي سلامت اجتماعي افراد مي پردازد. نشانگرهاي شاخص آلبرتا به قرار زير است:
1- خودکشي : خودکشي ها در صد هزار نفر جمعيت
2- الکليسم: الکلي ها در صد هزار جمعيت افراد 20 سال و بالاتر
3- بيماري هاي مربوط به الکل: جداسازي بيمارستاني در صد هزار جمعيت 20 سال و بالاتر به علت تشخيص مربوط به الکل (اوليه و ثانويه)
4- قتل: قتل ها در صد هزار جمعيت
5- سوء قصدهاي نافرجام: سوء قصدهاي نافرجام در صد هزار جمعيت
6- تجاوز غير جنسي: تجاوز غير جنسي در صد هزار جمعيت
7- سرقت: سرقت در صد هزار جمعيت
8- تجاوز جنسي: تجاوز جنسي در صد هزار جمعيت
9- آدم ربايي: آدم ربايي در صد هزار جمعيت
10 – رفاه کودک: تعداد پرونده ها در صد هزار جمعيت

2-2-3-4- مقياسهاي برگزيدهي ساختار اجتماعي
اين مقياس داراي 16 نشانگر به ترتيب زير است:
1- بيکاري: درصد نيروي کاري که شاغل نيست
2- ترک تحصيل از دبيرستان: عدم گواهي فارغ التحصيلي دبيرستان
3- والدين تنها: خانواده هاي تک والد در هر صد خانواده
4- بعد خانوار: متوسط تعداد افراد هر خانواده
5- درصد سن خطر: درصد جمعيت 15 تا 44 سال
6- درصد بزرگسالان مجرد: درصد جمعيتي که هرگز ازدواج نکرده اند
7- درصدهاي تولدهاي نامشروع: تولدهاي خارج از پيوند زناشويي به صورت درصدي از تولدهاي زنده
8- درصد افراد بدون مذهب: درصد افرادي که هيچ پيوند مذهبي را گزارش نمي کنند
9- درآمد پايين: ميزان بروز درآمد پايين
10- درصد درجه ي دانشگاهي: درصد افراد بالاي 15 سال داراي درجه ي دانشگاهي
11- درصد بوميان: درصد جمعيتي که خود را بومي معرفي مي کنند
12- درصد مهاجران: درصد جمعيت مهاجر
13- کودکان خانواده: کودکان هرگز ازدواج نکرده در خانه بر پايه ي سرشماري خانواده
14- طلاق: درصد جمعيت بالاي 15 سال که طلاق گرفته اند
15- زايمان دوره ي نوجواني: تولدهاي زنده براي مادران 19-15 ساله در هر هزار تولد زنده
16- مهاجرت: مهاجران خارجي در طي يک سال به صورت درصدي از جمعيت.

2-2-3-5- شاخص آسايش و رفاه اجتماعي ورمونث295
مفهوم آسايش و رفاه اجتماعي در افراد گوناگون، متفاوت است؛ براي نمونه در مورد کودکان، امنيت و آرامشي که از سوي پدر و مادر فراهم مي شود. براي افراد بالغ، اطمينان از توليد کننده نبودن، ادامه ي يادگيري مهارت هاي جديد براي داشتن امنيت اقتصادي و داشتن احساس افتخار. براي معلولان، ساختن و کامل کردن استعدادها. براي سالمندان، ادامه ي ارتباط و نزديکي با کساني که دوستشان دارند و براي همه ي افراد: سلامت، بهداشت آب و هوا، فرصتهايي براي تفريح و به دست آوردن آنچه برايش ارزش قائليم.
اين شاخص ميتواند برخي راههاي عيني براي دستيابي به پيشرفت رفاه و رفاه اجتماعي شهروندان را نشان دهد و براي راهنمايي و هدايت مدير يک برنامه، قانون گذار، شهروند و … کاربرد دارد. اين شاخص در برگيرندهي 17 نشانگر است که مانند شاخص سلامت اجتماعي براي هر سال، کميتي عددي را نشان مي دهد. اين شاخص از ترکيب متغيرهاي گوناگون از جمله متغيرهاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي به دست مي آيد. نشانگرهاي اين شاخص به شرح زير است:
1- درصد تولد با تأخير يا تولدهايي که با بي مراقبتي، صورت گرفته است.
2- درصد شيرخواران با وزن کم به هنگام تولد
3- درصد مادران با تحصيلات کمتر از 12 سال
4- درصد تولدهاي تک والدي
5- ميزان مرگ و مير شيرخواران
6- ميزان فقر کودکان
7- ميزان طلاق
8- ميزان دانش آموختگان دبيرستاني
9- درصد زايمان در دوران نوجواني
10- درصد دانش آموزان دبيرستاني که ادامه تحصيل داده اند
11- درصد بيکاران جوان
12- ميزان فقر
13- درآمد سرانه
14- ميزان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلامت روان، بهداشت روان، آداب و رسوم Next Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، افغانستان، اقتصاد کشور، حقوق انسان