منبع پایان نامه درباره دانشگاه شهید بهشتی، میزان افشای اختیاری، کارشناسی ارشد، افشای اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق

منابع فارسی:
– اردبیلی، محمدحسن؛ لقمان سنجری، بررسی رابطه بین ویژگی‌های حسابداری شرکت‌ها و میزان افشای اختیاری اطلاعات مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، والدین معتاد، شهر اصفهان، تعریف مفهومی