منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، حقوق پزشکی، علوم سیاسی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی اینترنتی، ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، بازیابی شده در اردیبهشت ماه 1390.
58. پارسا پور، علیرضا، پارساپور، محمد باقر و لاریجانی، باقر(1384)، رضايت آگاهانه، مفهوم، شرايط و راهكارهاي اجرايی، منتشر شده در ويژه نامه ی 1ـ دوره 5 ـ سال 1384 مجله ديابت و ليپيد ايران.
59. عليرضا پارساپور، باقر لاريجاني و همكاران، نگرش بيماران، پزشكان و پرستاران بيمارستان‌هاي امام خميني، آتیه و ضيائيان در خصوص رعايت مفاد منشور حقوق بيمار و ميزان رعايت آن در سال‌ 1385 و 1386، پايان‌نامه دوره MPH، صفحه 585.
60. جعفري تبار، حسن (1377)، از آستين طبيبان، قولی در مسئوليت مدني پزشكان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره ی 41، صص 55-81.
61. پارساپور، علیرضا؛ پارساپور، محمد باقر و اسماعیل آبادی، علیرضا (1385)، خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره ی 1، زمستان 85.
62. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1344)، شرط عدم مسؤولیت، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1، خرداد 44.
63. جویباری، لیلا (1389)، آسودگی بیماران بستری اصلی الزامی در حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند 89 .
64. جنیدی، لعیا (1381)، مطالعه ی تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 56، تابستان 81، صص 11- 47.
65. حقیقی، زهره (1377)، رضایت آگاهانه، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.
66. داراب پور، مهراب (1384)، اخذ برائت، رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسؤولیت های تخصصی پزشکان، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش 41.
67. دریاباری، سید محمدزمان (1389)، مفهوم حقوقی رضایت، مقاله ی اینترنتی ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران، بازیابی شده در 22 اسفند.
68. دریاباری، سید محمدزمان (1381)، مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک، مجله ی اندیشه ی صادق، شماره های 6- 7 ، بهار و تابستان 81 .
69. عباسي، محمود (1383)، مجموعه مقالات حقوق پزشکي، جلد 6، تهران، انتشارات حقوقي.
70. فاطمی، سید محمد، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال 1389، شماره ی 4.
71. فرحی، بابک (1384). تقریرات درس حقوق جزای عمومی. تهران: موسسه طرح نوین.
72. فلاحيان، معصومه؛ ازهري، شيرزاد؛ اميري، زهره و بينا، مهدي؛ بررسي وضعيت موجود ارتباط پزشک با بيمار در بيمارستان هاي آموزشي تهران 1378، مجله پژوهش حکيم، 1379، 3: 205-199.
73. فیضی، عزیز ، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، اطلاع رسانی دیدگاه های فقهی2، سری ج.
74. قانون مجازات اسلامی (1383)، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مجد.
75. قنواتي، جليل؛ وحدتي شبيري، سيد حسن و ابراهيم عبدي‌پور(1379)، حقوق قراردادها در فقه اماميه، زير نظر سيد مصطفي محقق داماد، ج1، تهران: انتشارات سمت.
76. کاظمیان، محمد (1389)، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه 1389.
77. کاظمي، محمود (1384)، مسؤوليت مدني ناشي از اعمال پزشکي، پايان نامه ی دوره ی دکتري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
78. کریمی، عباس و آذین، سید محمد (1386)، اعمال قاعده ی غرور در چارچوب مسؤولیت مدنی پزشک، فصلنامه ی حقوق پزشکی، سال اول، شماره ی دوم، پاییز 1386، صص 77- 119.
79. کریمی، نسرین (1386)، تأثیر شرط برائت بر رفع مسؤولیت پزشک، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، س 37، ش 1، بهار 86، صص 59- 80 .
80. لطفی، احسان (1389)، ضرورت دادن اطلاعات به طرف قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
81. موسوي بجنوردي، سيد محمد (1381)، مسئوليت كيفري و مدني پزشك، پژوهش نامه ی متین، ش 14، بهار81، 5-34.
82. موسوی بجنوردی، سید محمد (1387)، تقریرات درس قواعد فقه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، نیمسال دوم سال تحصیلی 88- 89.
83. موسوي نسب، سيد مسعود و جلالي جهرمي، مريم، بررسي نگرش اساتيد و دستياران باليني دانشکده پزشکي شيراز در رابطه با گفتن تشخيص به بيماران غير قابل درمان، مجله پزشکي قانوني، 1381، 27: 38-34.

المراجع العربیه
84. توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس ابحاث آیت الله خوئی، ج 2، ص 315.
85. جواهری حسن، (بی تا)، بحوث فی الفقه المعاصر، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش 35، صص 41 تا 72.
86.
87. حسینی روحانی، سید صادق (بی تا)، منهاج الفقاهه (شرح بر مکاسب شیخ انصاری)، ج3، چاپ ششم، قم: انتشارات کلبه ی شروق.
88. الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الثانی، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
89. الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الاول، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
90. حکیم، عبدالمجید(1383ق)، الموجز فی شرح القانون المدنی، طبعه الثانی، مجلد الاول، بغداد.
91. خوئی، سید ابوالقاسم (1423)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 2، قم: موسسه احیاء آثار امام خوئی.
92. خوئی، سید ابوالقاسم (1428)، مبانی تکمله المنهاج، ج 43، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی.
93. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (1410)، العروه الوثقی، ج2، الطبعه الاولی، بیروت: مکتبه الدار الاسلامیه.
94. قرافی: شهاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس بن عبد الرحمن صنهاجی (بی تا)، الفروق، ج1، بیروت، عالم الکتب.
95. محقق حلی، سید ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن(1403ق)، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، انتشارات استقلال.
96. مقدس، اردبیلی، ملا احمد (1416)، مجمع الفائده و البرهان، ج14، الطبعه الاولی، قم، جامعه المدرسین.
97. مکارم شیرازی، ناصر(بی تا)، القواعد الفقهیه، ج2، قم: انتشارات دارالعلم.
98. موسوی خمینی، سید روح الله (بی تا)، بیع، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
99. موسوی خمینی، سید روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
100. موسوی خمینی، سید روح الله(بی تا)، تحریر الوسیله، مجلد الثانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
101. نجفی، شیخ محمد حسن (1402)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج42، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
English
Articles
102. Andrew Grubb, Contraceptive advise & doctors-A law unto themselves?, The Cambridge law Journal, Vol. 47, No. 1, Mars 1988, p. 14
103. American Academy of Pediatrics, Committee on Bioethics. Informed consent, parental permission, and assent in pediatric practice. Pediatrics. Feb 1995;95(2):314-7.
104. Archard, David (2008), Informed Consent: Autonomy and Self-Ownership. Journal of Applied Philosophy 25 (1):19–34.
105. Beauchamp, Tom L (2010), Autonomy and consent, In The Ethics of Consent, edited by F. G, Miller and A. Wertheimer. New York: Oxford University Press.
106. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics, 5th ed. 2000.
107. Beauchamp, Tom L & James F. Childress (2008), Principles of Biomedical Ethics.6th ed. Oxford: Oxford University Press.
108. Berg, Jessica W. Paul S. Appelbaum, Charles W. Lidz, and Alan Meisel. 2001. Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
109. Berlinger N (2005), Subtracting insult from injury: addressing cultural expectations in the disclosure of medical error, J Med Ethics; 31: 106 –108.
110. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, et al. Surgeon volume and operative mortality in the United States. N Engl J Med, 2003; 349: 2117–2127. [PubMed]
111. Blackston JW, Bouldin MJ, Brown CA, Duddleston DN, Hicks GS, Holman HE. Malpractice risk prevention for primary care physicians. Am J Med Sci. 2002;324:212-219.
112. Bok, Sissela. 1995. Shading the Truth in Seeking Informed Consent for Research Purposes. Kennedy Institute of Ethics Journal 5 (1):1–17.
113. Bok, Sissela 1999. Lying: Moral Choice in Public and Private Life. New York: Vintage.
114. Brock, Dan W. 1994. Life and Death: Philosophical Essays in Biomedical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
115. Brock, Dan W.1999. A critique of three objections to physician-assisted suicide. Ethics 109 (3):519–47.
116. Brownsword, Roger. 2004. The cult of consent: fixation and fallacy. King’s Law Journal 15 (2):223–252.
117. Buchanan, Allen E., and Dan W. Brock. 1989. Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press.
118. Byrne DJ, Napier A, Cushieri A. How informed is signed consent? BMJ 1988; 296: 839-40.
119. Candilis, Philip J & Charles W. Lidz (2010), Advances in informed consent research, In The Ethics of Consent: Theory and Practice, edited by F. G. Miller and A. Wertheimer. New York: Oxford University Press.
120. Cohen, Gerald A. 1979, Capitalism, freedom and the proletariat. In The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin, edited by A Ryan, Oxford: Oxford University Press.
121. Cohen, Gerald A.1995. Self-Ownership, Freedom, and Equality. Cambridge: Cambridge University Press.
122. Courtney MJ. Information about surgery: what does the public want to know? Aust N Z J Surg 2001;71: 24-26.
123. Deber R, Kraetschmer N, Irvine J: What role do patients wish to play in treatment decision making? Arch Intern Med 1996; 156: 1414-1420.
124. Donagan, Alan. 1977. Informed consent in therapy and experimentation. Journal of Medicine and Philosophy 2 (4):307–329.
125. Donovan J (1995), Patient decision making: the missing ingredient in compliance research. IntJ Technol Assess Health Care 11: 443-55.
126. Dworkin, Gerald. 1988. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.
127. Dworkin, Ronald. 1983. Comment on Narveson: In Defence of Equality. Social Philosophy and Policy 1:24–40.
128. Ely, E.W., Shintani, A., Truman, B., Speroff, T, Gordon, S.M., Harrell, F.E., Inouye, S.K, Bernard, G.R, & Dittus, R.S. (2004); Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit, Journal of the American Medical Association, 291(14), 1753–1762.
129. Emanuel, Ezekiel J., David Wendler, and Christine Grady. 2000. What makes clinical research ethical? Journal of the American Medical Association 283: 2701–2711.
130. Estlund, David M. 2007. Democratic Authority: A Philosophical Framework. Princeton, NJ: Princeton university press.
131. Faden, Ruth R., and Tom L. Beauchamp. 1986. A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press.
132. Feinberg, Joel. 1986. Harm to Self. New York: Oxford University Press.
133. Fost, N. 1998. Waived consent for emergency research. Am J Law Med 24 (2–3):163–83.
134. Frankfurt, Harry. 1988. The Importance of What We Care About. Cambridge: Cambridge University Press.
135. Fried, Charles. 1974. Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy. New York: North-Holland Publishing Company.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کامن لا، رضایت آگاهانه، حقوق ایران، مقررات قانونی Next Entries منبع پایان نامه درباره and، of، the، University