منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، نقض کارآمد، فلسفه حقوق، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

کاتوزيان، ناصر(1385). دوره مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالکيت، چاپ سيزدهم، تهران، نشر ميزان.
23. کاتوزيان، ناصر(1387). دوره مقدماتي حقوق مدني؛ درسهايي از عقود معين، جلد اول، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
24. کاتوزيان، ناصر(1387). دوره مقدماتي حقوق مدني؛ درسهايي از عقود معين، جلد دوم، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
25. کاتوزيان، ناصر(1386). دوره مقدماتي حقوق مدني؛ وقايع حقوقي، چاپ دوازدهم، تهران، شرکت سهامي انتشار.
26. کاتوزيان، ناصر(1380). فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامي انتشار.
27. کاتوزيان، ناصر(1390) قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، چاپ بيست‎و‎هشتم، ويرايش چهارم، تهران، نشر ميزان.
28. کاتوزيان، ناصر(1380). قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، نشر انتشار.
29. کاتوزيان، ناصر(1380). قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، نشر انتشار.
30. کاتوزيان، ناصر(1390). مسئوليت ناشي از عيب توليد، چاپ سوم، تهران، موسسه‎ي انتشارات دانشگاه تهران.
31. کاتوزيان، ناصر(1384). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ چهل و ششم، تهران، شرکت سهامي انتشار .
32. لاژوزي، ژوزف(1367). مکتب‎هاي اقتصادي، ترجمه جهانگير افکاري، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات و آموزش اسلامي.
33. محتشم دولتشاهي، طهماسب(1372). مباني علم اقتصاد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خجسته .
34. محقق داماد، سيدمصطفي(1384). قواعد فقه: بخش مدني، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.
35. نمازي، حسين(1384). نظام‎هاي اقتصادي، تهران، شرکت سهامي انتشار.
36. نوفرستي، محمد(1390). مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات رسا.
37. نيلي، مسعود(1390). مباني اقتصاد، چاپ سوم، ويرايش اول، تهران، انتشارات ني.

2- مقاله‎ها
1. ابدالي، مهرزاد(1389). جايگاه اخلاق در تحليل اقتصادي حقوق، نامه مفيد، صص101-126، شماره 82 .
2. اکبرپور، مجيد و محبي، ابوالفضل و نظري، خديجه(1390). بررسي تعهدات طبيعي در حقوق ايران، با رويکرد حقوقي و تحليل اقتصادي، مجله حقوقي دادگستري، صص 185- 208، شماره 76 .
3. السان، مصطفي و منوچهري، محمدرضا(1385). بررسي نحوه معلوم شدن عين مورد معامله، ماهنامه کانون، صص 18-37، شماره 68 .
4. الشريف، محمدمهدي(1386). پژوهشي در نسبت بين قياس قضايي و قياس صوري، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، صص 1-39، سال 37، شماره 2.
5. الفت، نعمت الله(1386). تاملي در مباني و مفاد الزام و التزام در قراردادها، مجله فقه‎وحقوق، صص93- 120، سال سوم، شماره 12.
6. الماسي، نجادعلي و حبيبي‎درگاه، بهنام(1390). بررسي اصول حاکم بر قوانين کارآمد از منظر تحليل اقتصادي حقوق، مجله حقوقي خصوصي، صص 5-24، دوره هشتم، شماره 2.
7. انصاري، مهدي(1390). نظريه نقض کارآمد قرارداد از ديدگاه مکتب تحليل اقتصادي حقوق، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، صص39-57، دوره 41، شماره 1.
8. ايزانلو، محسن و عباسي‎حصوري، مهدي و شعباني کندسري، هادي(1391). انتقال قراردادي عقد در فقه اماميه، آموزه‎هاي فقه دانشگاه علوم اسلامي رضوي، صص 3-24، شماره 5.
9. بابايي، ايرج(1386). مباني نظري رويکرد تحليل اقتصادي حقوق، فصلنامه پژوهش حقوق، صص 13-60، سال نهم، شماره 23.
10. باديني، حسن(1385). آيا حقوق دانش مستقلي است؟ فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق‎وعلوم سياسي، صص1-45، شماره 74.
11. باديني، حسن(1382). مباني فلسفي نگرش اقتصادي به حقوق، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، صص 91-135، شماره 62 .
12. باقري، محمود و شيخ‎سياه، جواد(1389). در جستجوي مطلوبيت: تحليلي از قضيه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، صص 19-38، دوره 40، شماره 101.
13. خاندوزي، سيد‎احسان(1386). معيارهاي اقتصادي در قانون‎گذاري نوين، مجله مجلس و پژوهش، صص279- 296، سال 13، شماره 54 .
14. دادگر، يدالله(1385). پيش‎درآمدي بر سنتز حقوق و اقتصاد، مجله تحقيقات حقوقي، صص163-206، شماره 43.
15. سادات‎اخوي، سيدمحسن و کاشاني، محمود(1380). تکليف زيان‎ديده به کاستن از خسارت با تاکيد بر حقوق انگليس و آمريکا، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، صص 56-68، دوره 17، شماره 1.
16. شريف‎زاده، محمدجواد و نادران، الياس(1388). تحليل‎اقتصادي حقوق مالکيت در اسلام(با تاکيد بر مفهوم هزينه‎هاي مبادله)، فصلنامه اقتصاد اسلامي، صص 5-36، سال نهم، شماره 36.
17. شيروي، عبدالحسين(1377)، فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ايران، مجله مجتمع آموزش عالي قم، صص 49-71، سال اول، شماره 1.
18. صادقي‎نشاط، امير(1388). حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ايران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، صص 297-314، دوره 39، شماره 4.
19. صفايي، سيدحسين و الفت، نعمت‎الله(1389). اجراي اجباري عين تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد، نامه مفيد، صص 43-62، شماره 79.
20. عيسايي‎تفرشي، محمد و محقق‎داماد، سيدمصطفي(1381). قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، نامه مفيد، صص 21-40، شماره 33.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، دانشگاه تهران، عدم امکان اجرا، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، حقوق مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی