منبع پایان نامه درباره خوشه بندی، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تحلیل خوشه ای

دانلود پایان نامه ارشد

بندی مراکز زمین لرزه های مشاهده شده)، (غضنفري و همكاران. 1387، ص 106-105).
تحلیل خوشه ای برای حل مساله ای طراحی شده است که در آن با در دست داشتن نمونه ای از n فرد و اندازه گیری p متغیر بر روی هر فرد می توان افراد را در کلاس هایی خوشه بندی کرد که افراد مشابه در داخل یک کلاس قرار گیرند. روش ها برای کاهش داده ها مفید است. تحلیل خوشه ای به روش های مختلفی قابل اجرا است اما لزوما نتایج یکسانی را بدست نمی دهد. تحلیل خوشه ای با روش هایی مثل ادغام کردن نزدیک ترین همسایه، ادغام کردن دورترین همسایه ها، ادغام کردن بر حسب متوسط گروه، روش ward و …انجام داد. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای معمولا توسط یک دندوگرام نشان داده می شود. استفاده از تحلیل خوشه ای با داده های استاندارد شده برای شناسایی بخش های بازار برای اولین بار توسط اسچانینگر و باوس 14در سال 1986 مطرح شده است. تکنیک های تحلیلی که برای بخش بندی بازار مورد استفاده قرار می گیرند در سه دسته زیر جای می گیرند:
1. مرحله آماده سازی داده ها:
این مرحله شامل تحلیل عاملی15، تجزیه و تحلیل تناظر 16و تجزیه و تحلیل توام 17است.
2. تجزیه و تحلیل داده ها:
که شامل تحلیل خوشه ای18، شبکه های عصبی و مصنوعی و CARTیا CHAIZ
3. طبقه بندی داده ها:
این مرحله شامل تجزیه و تحلیل تشخیصی، رگرسیون چندگانه، منطق چند متغیره، مقیاس گذاری چند متغیره می شود .(Tam & Tai, 1998, pp.61-77)
1.5.1.2- انواع تکنیک های خوشه بندی
1. خوشه بندی سلسله مراتبی
2. خوشه بندی غیر سلسله مراتبی
3. خوشه بندی دو مرحله ای( ترکیبی)
1.1.5.1.2- روش خوشه بندی سلسله مراتبی:
در واقع این روش دارای یک ساختار درختی سلسله مراتبی است. در روش خوشه بندی سلسله مراتبی به خوشه های نهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله مراتبی معمولا به صورت درختی نسبت داده می شود. به این درخت سلسله مراتبی دندوگرام 19می گویند. روش های خوشه بندی بر اساس ساختار سلسله مراتبی تولیدی آنها معمولا به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
➢ خوشه بندی از بالا به پایین یا تقسیم کننده: در این روش ابتدا داده ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته می شوند و سپس در طی یک فرایند تکراری در هر مرحله داده هایی که شباهت کمتری به هم دارند به خوشه های مجزایی شکسته می شوند و این روال تا رسیدن به خوشه هایی که دارای یک عضو هستند ادامه پیدا می کند.
➢ خوشه بندی از پایین به بالا یا متراکم شونده: در این روش ابتدا هر داده به عنوان خوشه ای مجزا در نظر گرفته می شود و در طی فرایندی تکراری در هر مرحله خوشه هایی که شباهت بیشتری با یکدیگر داشته باشند ترکیب می شوند تا در نهایت یک خوشه و یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود. از انواع الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی متراکم شونده می توان Complete-Link ) (Single-Link,Average-Link, را نام برد. تفاوت اصلی در بین تمام این روش ها به نحوه محاسبه شباهت بین خوشه ها مربوط می شود.
روش های خوشه بندی سلسله مراتبی مانند وارد (ward)، روش اتصال متوسط (Average Linkage Method)، روش اتصال کامل ((Complete Linkage Method ، از این مزیت بر خوردارند که قادرند تعداد خوشه ها را تعیین کنند ، اما به هر حال در برابر حجم بالای داده ها از توانایی لازم برخوردار نیستند و همچنین قادر به کشف و مبارزه با نقاط مزاحم نیستند (Puaj and Stewart , 1983).
2.1.5.1.2- روش خوشه بندی غیر سلسله مراتبی:
در مقابل روش های سلسله مراتبی، فرایند خوشه بندی غیر سلسله مراتبی از یک ساختار درختی تبعیت نمی کند، بلکه در این روش اولین قدم انتخاب مرکز یا مبدا یا بذر اولیه است. با تعیین این بذر اولیه کلیه افراد درون یک فاصله آستانه ای در آن خوشه قرار می گیرند. فرایند خوشه ای غیر سلسله مراتبی به طور متوالی به خوشه بندی k میانگین ارجاع داده می شود از روش های خوشه بندی غیر سلسله مراتبی می توان موارد زیر را نام برد:
➢ روش آستانه موازی: در اینجا تعدادی مبنا با بذر خوشه ای به طور همزمان در بدو شروع انتخاب می شود و سپس افراد درون فاصله آستانه ای به نزدیک ترین بذر تعلق می گیرند. با آغاز فرایند خوشه بندی، فاصله های آستانه ای می توانند تعدیل شوند تا تعدادی از افراد در هر یک از خوشه ها طبقه بندی شوند.
➢ روش آستانه متوالی: این روش با انتخاب یک مبنا یا بذر، تمام افراد درون آستانه ای از قبل تعیین شده را شامل می شود. زمانی که تعداد افراد درون فاصله مورد نظر مشخص شدند، دومین بذر خوشه انتخاب شده و تمام افراد درون فاصله انتخاب شده فوق را در بر می گیرد. سپس سومین بذر خوشه انتخاب و همان فرایند ادامه می یابد تا وقتی که یک موضوع یا فرد بر اساس یک مبنای خوشه بندی شده در خوشه بعدی قرار نمی گیرد.
➢ روش بهینه کردن ( آپتیمم): این روش نیز شبیه دو روش قبلی است اما با این تفاوت که در این روش امکان جابجایی از یک خوشه به خوشه دیگر برای افراد یا موضوعات وجود دارد ( یحیی پور جلالی، 1388، ص 63-61).
روش های خوشه بندی غیر سلسله مراتبی مانند K-Means ، با آنکه قادر به تعیین تعداد خوشه ها نیستند اما در صورتی که خوشه های اولیه به عنوان ورودی به نحو مطلوبی در اختیار آنها قرار گیرد خوشه بندی خوبی را انجام می دهند ضمن آنکه خوشه بندی غیر سلسله مراتبی به خوبی با نقاط مزاحم مبارزه می کند و در برابر حجم بزرگ داده ها توانا عمل می کند (Puaj and Stewart , 1983).

3.1.5.1.2- خوشه بندی دو مرحله ای:
یک ابزار اکتشافی است که گروهبندی یا خوشه بندی طبیعی را در مجموعه ای از داده ها که ساختار نامعلومی دارند آشکار میسازد. روش خوشه بندی دو مرحله ای از دو روش سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی استفاده می کند. در مرحله اول از سلسله مراتبی استفاده می شود تا تعداد اولیه خوشه ها را که برای خوشه بندی غیر سلسله مراتبی لازم است تعیین کند ( مانند روش وارد ((ward. در مرحله دوم روش غیرسلسلهمراتبی بکار گرفته می شود تا جواب نهایی بهتری نسبت به غیر سلسله مراتبی بدست آید مانند روش
(K-Means). در واقع این روش با در نظر گرفتن همه شرایط بهترین روش از خوشه بندی را فراهم می کند.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می توان روش های مختلف خوشه بندی را در جدول زیر خلاصه کرد.
جدول 4.2: انواع روش های خوشه بندی
روش ها
نمونه ها
سلسله مراتبی
مانند: ward، روشاتصال متوسط، روش اتصال کامل

غیر سلسله مراتبی
مانند: آستانه موازی، آستانه متوالی، بهینه کردن، K-Means

دومرحله ای ( ترکیبی)
ابتدا از روش سلسله مراتبی مانند ward استفاده می شود و سپس از یک روش غیر سلسله مراتبی مانند K-Means استفاده می شود.
منبع: پژوهشگر
ارزیابی خوشه ها
در نهایت برای ارزیابی و انتخاب خوشه های بهینه از معیار هایی استفاده می شود که عبارتند از:
1. تراکم: یعنی داده های متعلق به یک خوشه بایستی تا حد امکان به یکدیگر نزدیک باشند. معیار رایج برای تعیین میزان تراکم، واریانس داده ها است.
2. جدایی: یعنی خوشه ها خود بایستی به اندازه کافی از یکدیگر جدا باشند(Halkidi et al, 2004 ).

6.1.2- تاریخچه بانکداری
نام بانک از کلمه ي ایتالیایی “بانکو”20 گرفته شده است که در دورهي رنسانس براي بانکداران فلورنتینا استفاده می شد، آنها معمولاً معاملاتشان را پشت میزي با رویه ي سبز انجام می دادند. البته رد فعالیتهاي بانکی را در دوران باستان نیز می توان جستجو کرد. منشأ این کلمه به دوران امپراتوري روم باستان برمی گردد که در آن زمان اتاقک هاي وام دهندگان پول در محوطه اي به نام “ماسلا”21 قرار داشت و از میزهاي بلندي استفاده می کردند که بانکو نام داشت و از آنجا کلمه بانک شکل گرفت (Tenguh & Achou, 2008, pp 10).
استفاده از بانک به عنوان محل حفظ و حراست اشیاي قیمتی ریشه ي دینی دارد. در یونان باستان ثروتمندان جواهرات و سایر اشیاي قیمتی خویش را با پرداخت کارمزدي به امانت به محلهاي امن یعنی معابد می سپردند و معابد بخشی از این سپرده ها را براي مدت معینی در قبال دریافت مازاد به افراد نیازمند قرض می دادند. کلیساهاي رومیان نیز در قرون وسطی مانند معابد یونان عمل میکردند، اما عده اي معتقد بودند که باید به نقش بانکی کلیساها خاتمه داده شود زیرا کلیسا محل پرستش خداوند است. فیلیپ چهارم، شاه فرانسه، به نقش بانکی کلیسا خاتمه داد و بدین سان در اروپا عصر بانکداري دینی خاتمه یافت.
در خصوص تحول بانکداري باید از ایتالیاي قرن دوازدهم میلادي یاد کرد. در این تحول خانواده ي ایتالیایی لومباردها جایگاه ویژه اي دارند؛ آنها فعالیت بانکی را از ایتالیا به پاریس و لندن گسترش دادند. پس از لومباردها می توان از زرگرهاي لندن یاد کرد که در مورد تحول بانکداري نقش برجسته اي ایفا نمودند. ابتدا تجار ثروتمند لندن شمشهاي طلا و نقره ي خود را براي حفاظت به دژ شاهی یعنی برج لندن می سپردند. در سال 1640 میلادي با اقدام چارلز اول پادشاه انگلستان نسبت به ضبط نقود موجود در برج لندن ضربه ي سنگینی به تجار وارد آمد، از این رو آنها تصمیم گرفتند نقود خویش را در قبال اخذ سند به زرگرها بسپارند و زرگرها در برابر این نقود سندهایی را صادر می کردند. در این اسناد زرگرهاي صادرکننده، مبلغ مندرج در سند عندالمطالبه را به سپرده گذار یا آورنده ي سند پرداخت می کردند. بدین ترتیب حجم بالایی از این اسناد وارد جریان داد و ستد شد و شیوه ي بانکداري پیشرفت کرد. زرگرها بعد از مدتی به سپرده هاي تجار نزد خود بهره پرداختند و بر اساس آنها اسنادي صادر کردند و از آن سپرده ها وام پرداخت کردند. بعد از بحران مالی که براي زرگرها پیش آمد، نیاز به تأسیس بانک براي اقتصادهاي در حال رشد از جمله انگلستان ضروري نمود و در محافل بازرگانی و سیاسی آن زمان بحث تأسیس مؤسسه مالی شدت گرفت. سرانجام در سال 1694 میلادي بانک انگلستان تأسیس شد. در ادامه ي تأسیس بانک انگلستان، کشورهاي مختلف نظیر هلند، سوئد و آلمان نیز به تأسیس بانکها و موسسات مالی اقدام نمودند. در دوره هاي بعدي پیشرفت هم، بانکها به بانکهاي تجاري و تخصصی تبدیل شدند و هر یک با توجه به حیطه ي نفوذ و عملکرد خود، وظایفی را براي گردش جریان وجوه بر عهده گرفتند (عباسی نژاد، 1388، ص 11).
می توان گفت که امروزه مسیر رشد و توسعه ي بانکها، به شکل گیري شبکه هاي ارتباطی بین بانکهاي داخلی و خارجی منتهی شده است، و بانک در مفهوم نظام بانکی مورد بحث قرار می گیرد. به علاوه با گسترش روشهاي جدید مبادلات و پرداختها، سیستمهاي بانکی نیز پیشرفت چشمگیري داشتند؛ به طوري که انقلاب الکترونیکی این بخش مهم اقتصاد را نیز خالی از تأثیر نگذاشت و باعث شکل گیري نظام بانکی الکترونیکی شد. در بخشهاي دیگر در مورد این تحول بحث خواهد شد. در خصوص وظایف و فعالیتهاي سیستم بانکی در دنیاي کنونی کارکردهاي مختلفی متصور است که در اینجا به مهمترین موارد آن اشاره می کنیم:
بانکها عاملین پرداخت هستند که فعالیتهایی نظیر باز کردن انواع مختلف حسابها براي مشتریان، پرداخت چکهاي مشتریان عهده ي بانک به اشخاص و نقد کردن چکهایی که به حساب جاري مشتریان گذاشته شده است را انجام می دهند. از دیگر نقشهاي تجاري بانک می توان به مواردي نظیر صدور اوراق بهادار، انجام دادن فرآیند پرداختها با شیوه هایی مثل انتقال تلگرافی، تلفنی، اینترنتی و…، صدور چکهاي بانکی و حوالجات و بروات، پذیرش سپرده هاي مدت دار، وام و اعتباردهی، انجام مبادلات ارزي و ارائه ي انواع ضمانت نامه ها و تعهدات اشاره کرد (حسنی و همکاران، 1387، ص 417).
1.6.1.2- تاریخچه بانکداری الکترونیک
صنعت بانکداري امروزه به سرعت در حال تغيير است . با توسعه اقتصاد بين المللي و رقابتي شدن بازارها، بانکها نيز تحت تاثير قرار گرفته اند، نيروي اصلي در اين محيط تکنولوژي است که موجب شکستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات و خدمات جديدي ايجاد کرده است. بانکداري الکترونيک شامل کليه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، شیوه زندگی، نشان تجاری Next Entries منبع پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، خدمات الکترونیک