منبع پایان نامه درباره خوشه بندی، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

با خدمات بانکداری موجود و سازگاری با فناوری های رایانه و اینترنت
عدم پذیرندگان دائم ،پذیرندگان احتمالی و پذیرندگان
Cluster Analysis

منبع: پژوهشگر

همچنین در ارتباط با بخشبندی مشتریان در صنعت بانکداری و صنایع مرتبط با آن پژوهش های زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در جدول زیر خلاصه ای از این پژوهش های انجام شده آورده می شود. قبل از ارائه جدول لازم است که درباره بعضی از واژه های مرتبط توضیحاتی ارائه شود.
RFM71:
بخشبندی رفتاری شامل RFM ( تازگی، فراوانی، پول)، دانش بیشتری را از اولویت های خروجی در مشتری و پیشگویی های رفتاری دقیقتری را نسبت به سایر بخشبندی ها ارائه می کند. این موضوع بدان دلیل است که سنجه های رفتاری اطلاعاتی را در خصوص نوع تفکر و خرید مشتریان در اختیار ما قرار می دهند. از مهمترین ویژگی های این روش می توان به سادگی آن اشاره کرد که هیچ نرم افزار آماری خاصی مورد نیاز نبوده و نتایج به سادگی توسط نیروهای کسب و کار قابل درک هستند.
CLV72:
این مفهوم اشاره به ارزش حال جریان سود مورد انتظار آینده در طول افق یک دوره زمانی مشخص طی زمان ارتباط با مشتری دارد. این چرخه رویکردی است که براساس چهار مرحله دوره عمر مشتری را تقسیم می کند: 1- سطح ورود 2- سطح برپایی 3- سطح فعال 4- سطح برتر. در این مفهوم باید هدف این باشد تا جایی که ممکن است به مشتریان بیشتری در سطح برتر دست پیدا کنیم اما بخش بندی مشتریان در آن نقطه متوقف نمی شود (inmon, 2005).
AHP73:
روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است.تحلیل سلسله مراتبی یا به عبارت دیگر AHP  یکی از محبوب ترین و پر کاربرد ترین روش ها ی تصمیم گیری است. در ارزیابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیری با شاخص داریم، انتخاب شاخص مناسب به ما امکان می دهد که مقایسه درستی بین جایگزینی ها به عمل آوریم. اما وقتی که چند یا چندین شاخص برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، کار ارزیابی پیچیده می شود و پیچیدگی کار زمانی با لا می گیرد که معیار های چند یا چندین گانه باهم در فضا و از جنس های مختلف باشند. در این هنگام کار ارزیابی و مقایسه از حالت ساده تحلیلی که ذهن قادر به انجام آن است خار ج می شود و به یک ابزار تحلیل عملی قوی نیاز خواهد بود. یکی از ابزارهای توانمند برای چنین وضعیت هایی ( فر آیند تحلیل سلسله مراتبی) است. این روش برای سطح بندی و درجه بندی استفاده می شود هرچند که برای تحلیل های اجتماعی و اقتصادی نیز ممکن است به کار رود.
جدول13.2 : خلاصه پژوهش های مرتبط با بخشبندی مشتریان
پژوهشگر
سال
کاربرد
تکنیک
ویژگی های بخشبندی
Zak&murlewski
2000
بانک
k-means
2متغیر جمعیتشناختی و 3 متغیر رفتاری
Zhao et al
2008
شرکت های ارتباطی موبایل
k-means
33 متغیر جمعیتشناختی و رفتاری
رضایی نیا
1388
بانکداری
k-means
AHP
RFM
Kim et al
2006
شرکت ارتباطات از راه دور بی سیم
درخت تصمیم
CLV
Zhao
2009
بانک
k-means
AHP
10 متغیر برای اندازه گیری
ممسنی
1388
خدمات اینترنتی
تکنیک دو مرحله ای
ویژی های جمعیتشناختی و CLV
Hsieh
2004
بانک
SOM
RFM
Shin&sohn
2004
سیستم های تجارت برخط
k-means
متغیر های جمعیتشناختی و رفتاری
سهرابی و خانلری
1388
بانک
خوشه بندی
RFM
خواجوند و تارخ
2011
بانک
خوشه بندی
CLV
مرتضوی و همکاران
1390
گوشی موبایل
خوشه بندی
ویژگی های جمعیت شناختی
مرتضوی و همکاران
1388
بانک
خوشه بندی
ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری
غضنفری و همکاران
1388
پوشاک
k-means
RFM
شاهین و همکاران
1389
بانک
خوشه بندی و
AHP
ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری
پژوهشگر
سال
کاربرد
تکنیک
ویژگی های بخشبندی
بهبودی و همکاران
1390
فروشگاه زنجیره ای
k-means
ویژگی های جمعیت شناختی
RFM
نصیری و سهرابی
1389
تجارت الکترونیک
k-means
کلونی مورچگان
انتظارات اعتماد
Cataldo& savard
2010
اینترنتبانک
خوشه بندی دومرحله ای
تراکنش های مشتریان
Lawson& Todd
2003
روش های پرداخت
k-means
ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری
Nicolae&Iustina
2009
بانک
تحلیل خوشه ای
انتظارات ریسک و سودآوری مشتریان
Thomas et al
2010
بانک
خوشه بندی دومرحله ای
انتظارات رفتاری، وفاداری و رضایت
Chen et al
2007
ارتباطات از راه دور
k-means
196 متغیر
منبع: پژوهشگر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بانکداری اینترنتی، مصرف کنندگان، بخش بندی مشتریان، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فقه امامیه، قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، عقاید وهابی