منبع پایان نامه درباره خسروخان:، “همسر، ديگهاي، آقافرج:

دانلود پایان نامه ارشد

زنانهي هميشگي که مبادا با جدايي، از ياد مردان خود بروند و ديگري جايشان را در قلب شوهرانشان تصاحب کند، ديده ميشود.
* “همسر آقافرج: زنفرنگيا رو تو شهر فرنگ ديدم، به خودشون عطر و عبير ميزنن، پيرهنشون از تور و حرير و تافتهست، صورتشون عين عروسکه، نرن تو جلدت؟
آقافرج: عروس و عروسک واسه من فرنگيسه و گلچهره و دنبک. (1165)
همچنين در گفتگوهاي همسر “خسروخان”، اين نگراني و دلواپسيهاي زنانه، همراه با اهميتي که به موسيقي ميدهد، به بهترين و آشکارترين وجه نمايان ميشود.
* “همسر خسروخان: اين جامهدان، فقط رختها رو از اين خونه ميبره، يا همه خاطرات رو؟
خسروخان: دلم گرو، براي بردن اين چند جامه.
همسر خسروخان: دل باخته رو کي گرو برميداره؟
خسروخان: صاحب دل، جانم اينجاست، من فقط تنم رو ميبرم.
همسر خسروخان: يه بچه گره اين جدايي بود، اگر همسر ديگهاي داشتين، شايد صاحب فرزند ميشديم.
خسروخان: اين براي تو هم ممکن بود.
همسر خسروخان: به هر حال، در طالع زندگي ما دو نفر، بخت فرزند نبود، ناشکر نيستيم، ما صاحب دلبند ديگهاي هستيم.
خسروخان: روا نيست، رنجش براي هر دو نفرمون باشه، سرمستياش فقط براي من.
همسر خسروخان: پياله دست شماست، منم مست باده توفيقم. ما همدليم و همنواز. فقط ساز دست شماست.
خسروخان: معناي اين سفر براي من و دوستانم يکي نيست. من فقط براي ثبت آنچه داريم نميرم، بايد چنتهام رو پر بکنم از اونچه که اونا دارن.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سفارتخانه Next Entries مقاله با موضوع امام صادق، هدایت و رهبری، نظام اجتماعی، تاریخ اسلام