منبع پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، حسابرس مستقل، صاحبان سهام، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ثابت است. اما واقعيت اين است که به علت تغيير سطح قيمتها و در نتيجه تجمع قيمتهاي متفاوت مربوط به سالهاي مختلف، قابليت مقايسه اقلام منعكس در صورتهاي مالي مفهوم نخواهد بود. مثلا تطابق هزينههاي يك دوره با درآمدهاي همان دوره در صورت حساب سود و زيان به دليل متفاوت بودن قدرت خريد واحد پول که مبناي اندازهگيري هزينهها و درآمدهاي مزبور قرار گرفته است، با اشكال مواجه ميشود. زيرا، اقلامي نظير هزينه استهلاك بر مبناي قدرت خريد واحد پول در زمان تحصيل يا ايجاد دارايي مربوط محاسبه و با درآمدهاي دوره جاري که مبتني بر قدرت خريد فعلي واحد پول است، مقابله ميشود، حال آن که قدرت خريد واحد پول در زمان تحصيل هر دارايي استهلاكپذير مي تواند اختلاف قابل ملاحظهاي با قدرت خريد فعلي واحد پول داشته باشد. از سوي ديگر، به ترازنامه نيز همين ايراد وارد است. زيرا اقلام منعكس در ترازنامه در حالي با يكديگر جمع ميشود که قدرتهاي خريد واحد پولي که براي اندازهگيري هر يك به كار رفته، متفاوت است.
تجديد نظر و تعديل در صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي به واسطه تغيير سطح قيمتها، کوششي است در جهت پذيرش اين واقعيت که ارزش واحد پول ثابت نيست. به هر حال، از آنجايي که تغيير سطح قيمتها ممكن است به قابليت مقايسه اطلاعات مالي لطمه وارد سازد. اگر همراه با صورتهاي مالي اساسي، صورتهاي مالي ديگري که حاوي اطلاعات تعديل شده در ارتباط با تغيير سطح قيمتها باشد و به عنوان مكمل ارائه شود، ميتواند استفادهکنندگان را در تفسير صورتهاي مالي ياري دهد. به همين دليل، انجمنهاي حرفهاي حسابداري گروهي از کشورها، واحدهاي انتفاعي بالنس به بزرگ را ملزم يا تشويق به ارائه اين گونه صورتهاي مكمل نمودهاند.
– ارائه اطلاعات پيشبينى شده: امروزه در کشورهاي مختلف بر ارائه اطلاعات مالي پيشبيني شده تأیيد و اصرار ميشود و استفاده کنندگان صورتهاي مالي نيز در مورد ارائه اين گونه اطلاعات تقاضاي فراوان دارند. برخي معتقدند که واحدهاي انتفاعي بايد تنها آن گروه از اطلاعات مالي تاريخي و جاري را ارائه کنند که امكان پيشبيني را براي سرمايهگذاران فراهم ميسازد. به هر جهت سؤالاتي که در اين زمينه مطرح ميشود، اين است که چه اطلاعاتي بايد پيشبيني شود؟ و چگونه ميتوان قابليت اعتماد اطلاعات پيشبيني شده را اندازهگيري کرد؟ اگر چه متداولترين پيشبيني مربوط به سود خالص و سود هر سهم است. اما پيشبيني اين گونه اقلام شايد به سختي و با حداقل قابليت اعتماد انجام گيرد. زيرا اصولاً پيشبيني سود در حسابداري مبتني بر متغيرهاي ذهني و مفروضات زيادي در مورد واحد انتفاعي و وضعيت اقتصادي است. ساير مواردي که پيشبيني آنها ميتواند حائز اهميتباشد، به شرح زير است:
– فروشهاي مورد انتظار
– دريافتها و پرداختهاي مورد انتظار
– اندازهگيري تغييرات مورد انتظار در قيمتها و تقاضا براي محصولات واحد انتفاعي
اندازهگيري تغييرات مورد انتظار در هزينه دستمزد و بهاي کالاها و خدماتي که معمولاٌ توسط واحد انتفاعي تحصيل ميشود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالي پيشبيني شده، لازم است مفروضات اساسي مربوط به وضعيت صنعت و تغييرات در شرايط اقتصادي نيز افشا شود تا استفادهکنندگان از اطلاعات پيشبيني شده بتوانند قابليت اتكاي اين گونه اطلاعات را ارزيابي کنند.
ب: افشاى اطلاعات غير کمى:
ارزيابي ميزان اهميت و مربوط بودن اطلاعاتي که نميتوان آنها را به شكل کمي ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمي است. زيرا اشخاصي که اين قبيل اطلاعات را مبناي تصميمگيريهاي خود قرار ميدهند، ارزشهاي متفاوتي براي آنها قايل ميشوند. به طور کلي ميزان مربوط بودن اطلاعات به ميزان ارزش آنها در تصميمگيري بستگي دارد. بنابر اين، معيار را بايد جايي جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازهاي در تصميمگيري بااهميت است که از افشاي آن نبايد صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معيني از اطلاعات غیر کمي را ميتوان از طريق مربوط بودن اطلاعات کمي همبسته با آن اطلاعات تعيين کرد. مثلاً اگر داراييهاي مشخصي وثيقه طلب وامدهندگان معيني است، چنانچه داراييهاي مزبور از لحاظ مبلغ بااهميت باشد، وثيقه نيز يك واقعيت مربوط خواهد بود. اما اگر داراييهاي مورد وثيقه فاقد اهميت باشد، اطلاعات توصيفي در مورد وثيقه نيز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما اين موضوع در برخي موارد ممكن است صادق نباشد. مثلاً زيان جزئي در مورد موجوديهاي مواد و کالا يا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مديران باشد. ممكن است يك واقعيت مربوط محسوب شود.
– رويههاى حسابداری: تنوع روشهاي پذيرفته شده حسابداري که در واحدهاي انتفاعي متفاوت و حتي در واحدهاي انتفاعي مشابه مورد استفاده قرار ميگيرد، قابليت مقايسه مستقيم صورتهاي مالي را مشكتر ساخته است. يكي از راهحلهاي پيشنهادي، کوشش در جهت کاهش تعدادروشهاي مختلف پذيرفته شده، بوده است به اين اميد که يكنواختي، امكان مقايسه را خود به خود فراهم خواهد ساخت. را حل پيشنهادي ديگر، افشاي مناسب روشهاي استفاده شده در هر مورد است با اين فرض که استفادهکنندگان صورتهاي مالي قادر خواهند بود، که گزارشهاي مالي را به منظور دستيابي به قابليت مقايسه، خود مجدداً تنظيم کنند. اين راهحل اگر چه در برخي شرايط عملي به نظر ميرسد اما در اغلب موارد استفادهکنندگان نميتوانند صورتهاي مالي مختلف را که مبتني بر روشهاي متفاوت است بر مبناي روش يكسان تهيه کنند و از اين طريق به قابليت مقايسه صورتهاي مزبور دست يابند. افشاي رويههاي حسابداري که جزء اطلاعات غيرکمي است، ميتواند به تفسير بهتر صورتهاي مالي هر يك از واحدهاي انتفاعي کمك کند و در نتيجه تصميمات مبتني بر صورتهاي مزبور را تحت تأثير قرار دهد. از اين رو، استانداردهاي حسابداري نيز بر مبناي اين فرضيه، افشاي اطلاعات مربوط به روشهاي حسابداري مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورتهاي مالي ضروري دانسته است.
– تغييرات حسابدارى: بكارگيري يكنواخت و مستمر اصول و روشهاي حسابداري دير زماني است که از لحاظ ارزيابي فعاليتها و پيشبيني عمليات آتي واحدهاي انتفاعي به عنوان يك ضرورت شناخته شده است. استانداردهاي حسابداري نيز حامي اين نظر است، اما با پذيرش تغييرات حسابداري در صورت ضرورت، خواستار افشاي کامل هرگونه تغيير و ارائه توجيهات مربوط در صورتهاي مالي دوره تغيير شده است. تغييرات حسابداري شامل تغيير در اصول و روشهاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و تغيير در شخصيت حسابداري واحد گزارشگر است.
– افشاى رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامه: بسياري از رويدادهايي که بعد از تاريخ ترازنامه واقع ميشود، اعتبار و تفاسير صورتهاي مالي و تصميمات اتخاذ شده بر مبناي اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي مزبور را تحت تاثير قرار ميدهد. انواع رويدادهاي مربوط که ممكن است بعد از تاريخ صورتهاي مالي اما قبل از تكميل گزارشهاي مالي واقع شود به شرح زير است:
1- رويدادهايي که بر مبالغ منعكس در صورتهاي مالي مستقيمآً مؤثر است و آنها را تغيير ميدهد.
2- رويدادهايي که اعتبار دائمي ارزيابيهاي منعكس در ترازنامه يا روابط بين اجزاي تشكيلدهنده حقوق صاحبان سهام را به گونهاي بااهميت تغيير ميدهد يا سودمندي فعاليتهاي گزارش شده دورههاي قبل به عنوان برآوردهاي دوره جاري را به نحوي مرثر تحتالشعاع قرار ميدهد.
3- رويدادهايي که ممكن است عمليات يا ارزيابيهاي آتي رابه نحوي بااهميت تحت تأثير قرار دهد. رويدادهاي نوع اول ناشي از فقدان اطلاعات کافي طيدوره مالي است و به دليل دسترسي به اطلاعات جديد بعد از تاريخ ترازنامه به تغييراتي در ارزيابيها و برآوردها منجرميشود.
رويدادهاي نوع دوم بر صورتهاي مالي سال مورد گزارش تأثير مستقيم ندارد. اما احتمال ميرود که تصميمات مبتني بر صورتهاي مزبور را به نحوي بااهميت تحت تاثير قرار دهد. رويدادهاي نوع سوم آثار نامشخص و نامعيني بر درآمدها و ارزيابيهاي آتي دارد.

2-2-1-5 چگونه اطلاعات مالى بايد افشا شود؟
در گزارشگري مالي اطلاعات را ميتوان به گونههاي مختلف افشا کرد که انتخاب بهترين راه به ماهيت و اهميت نسبي اطلاعات در هر مورد بستگي دارد. راههاي متداول و مرسوم براي افشاي اطلاعات مالي را ميتوان به شرح زير طبقهبندي کرد:
الف: شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي
مربوطترين و بااهميتترين اطلاعات بايد همواره در متن صورتهاي مالي اساسي منعكس شود، مشروط بر اين که انعكاس چنين اطلاعاتي در صورتهاي مزبور مقدور باشد. به محض اين که بتوان رويدادهاي مالي و ساير تغييرات ايجاد شده را با اعتماد و ميزان متعارفي از دقت و صحت اندازهگيري کرد، لازم است داراييها و بدهيها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهاي مالي افشا شود.
ب: اصطلاحات و ارائه جزئيات
همانگونه که شكل صورتهاي مالي اساسي از لحاظ افشا اهميت دارد، اصطلاحاتي که در صورتهاي مالي مزبور بكارميرود و جزئياتي که در آن منعكس ميشود، نيز واجد اهميت است. اگر سرفصلها و توضيحات مربوط به اقلام منعكس در صورتهاي مالي مناسب و گويا باشد به استفادهکنندگان آگاهيهاي لازم را ميدهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها ميتواند باعث سردرگمي و برداشتهاي نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فني حسابداري و داراي معاني شناخته شده و بكارگيري يكنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندي صورتهاي مالي را افزايش و بهبود کيفيت گزارشگري را باعث ميشود. به طور کلي رعايت اختصار، يك هدف مطلوب در گزارشگري مالي است، اما اگر ارائه جزئيات از لحاظ تصميمگيري در مورد صورتهاي مالي بااهميت و ضروري تشخيص داده شود، بايد به افشاي مناسب اطلاعات تفصيلي ارجحيت داد.
ج: يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
وضعيت گزارشگري مالي در اوضاع و احوال کنوني به گونهاي است که آن را عصر يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي مينامند. يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بخش مهمي از گزارشهاي مالي محسوب ميشود، زيرا اغلب تنها راه عملي براي توصيف کامل و مناسب انواع معيني از وضعيتها و رويدادهاي خاص است. هدف از ارائه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي، افشاي اطلاعات مربوط و بااهميتي است که نميتوان آنها را از طريق انعكاس در متن صورتهاي مالي به گونهاي مناسب و بدون اين که از مطلوبيت صورتهاي مزبور کاسته شود ارائه کرد. مزاياي عمده يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي کاربرد آنها در موارد زير است:
– ارائه اطلاعات غيرکمي به عنوان جزء لاينفك صورتهاي مالی
– افشاي شرايط و محدوديتهاي مربوط به اقلام منعكس در متن صورتهاي مالي
– افشاي جزئياتي که ارائه آنها از طريق انعكاس در متن صورتهاي مالي مقدور نيست
– ارائه مقادير کمي و مطالب توصيفي که افشاي آنها ضروري تشخيص داده شده است، اما در مقايسه با اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي در درجه دوم اهميت قراردارد.
اشكالات عمده يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي به شرح زير است:
– مطالعه و درك يادداشتها بدون بررسيهاي همه جانبه مشكل به نظر ميرسد و از اين رو ممكن است ناديده گرفته شود.
– تحليل محتواي يادداشتها براي استفاده در تصميمگيريها مشكلتر از تلخيص، طبقهبندي و بكارگيري اطلاعات کمي منعكس در متن صورتهاي مالي است. اهم اطلاعاتي که از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشا ميشود به شرح زير است:
تاريخچه فعاليت واحد انتفاعي به طور خلاصه و مفيد، خلاصه اهم رويههاي حسابداري و تغييرات حسابداري، حقوق مرجح ممتاز اعتباردهندگان، محدوديت در پرداخت سود سهام، حقوق و امتيازات دارندگان سهام، قراردادهاي در دست اجرا، پيشآمدهاي احتمالي، رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه، خلاصهها و جداول و صورتهاي مكمل و اطلاعاتي که افشاي آن طبق قوانين و يا مقررات الزامي است. اطلاعاتي که از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشا ميشود، نبايد با اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي تضاد داشته و نبايد تكرار آن اطلاعات باشد، بلكه بايد جزء متمم، مكمل، بااهميت و لاينفك اطلاعات منعكس در متن صورتهاي مالي باشد.
د: گزارش حسابرس مستقل
افشاي اطلاعات مالي بااهميت در مورد واحد انتفاعي اصولاً در گزارش حسابرس مستقل جايي ندارد، ام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت افشا، صورتهای مالی، افشای اطلاعات، اطلاعات مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره ارزش بازار، افشای اختیاری، افشای اطلاعات، صورتهای مالی