منبع پایان نامه درباره حقوق جزا، جرم شناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر سازمانها (سازمانهای مردم نهاد) و ارگانها نیز باید در برقراری امنیت اجتماعی نقش مشارکتی داشته باشند منظور از نقش مشارکتی ، یعنی وجود مشارکت عمومی مردم
3- پلیس به تنهایی نمیتواند در مدیریت امنیت عمومی و کنترل و کاهش آسیبها و انحرافات اجتماعی موفق باشد ، لذا از سوی مردم سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای دولتی برچسب ناکارآمد میخورد بنابراین هر چه پلیس عملکرد مناسبتر و بهتری در جامعه داشته باشد ، زمینهها و بسترهای لازم برای توسعه اجتماعی جامعه نیز فراهم میشود چرا که عملکرد مثبت و مؤثر پلیس در جامعه باعث افزایش امنیت در بین شهروندان جامعه میشود و افزایش ضریب امنیتی افراد ، آنها را به مشارکت هرچه بیشتر در امور اجتماعی تشویق میکند.
4- انتظار ميرود در زمينه حقوق و نيازهاي بزهديدگان و تعامل پليس در تأمين آنها ، تحقيقات و مطالعات بيشتري صورت گيرد.
5- اخلاق از سوی پلیس میتواند منجر به تعامل و تعمیق رابطه مردم با سازمان انتظامی کشور شود. که اطلاع رسانی صحیح مأموریتهای نیروی انتظامی از رسانههای گروهی و صدا و سیما و تدوین راهبردهای عملی برای جلب افکار عمومی ،‌ باید اقدام های اساسی در جهت تحول فرهنگ ، رفتار سازمانی ، تغییر باورهای سنتی پلیس نسبت به جامعه و برعکس صورت گیرد.

منابع و ماخذ
الف: منابع فارسی
1-کتابها
1- توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران،پايان نامه دوره دكترا،تهران،دانشگاه تربيت مدرس،1377
2- حسيني،سيدمحمد،سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1382
3- خاكپور،محمد مهدي،جرم شناسي زنان،تهران،موسسه مطبوعاتي عطائي،1354
4- راب وايت و فيوناهينز،جرم و جرم شناسي،ترجمه علي سليمي،چاپ سوم،تهران،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1386
5- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده شناسي حمايتي،تهران،نشر دادگستر،1384
6- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده در فرآيند كيفري،تهران،نشر خط سوم،1386
7- کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، جلداول،تهران،انتشارات بهشهر،1363
8- کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلداول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1365
9- كوشا،جعفر،جرايم عليه عدالت قضايي،تهران،نشر ميزان،1381
10- گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای ایران، جلد1،تهران،انتشارات سمت،1369
11- گلدوزیان،ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران،نشر میزان، چاپ دوم،1378
12- گارو،مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا،تهران،چاپ ابن سینا،1346
13- محسنی،مرتضی،کلیات حقوق جزا،جلداول،تهران،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354
14- ناصر،اقدامات تامینی و تربیتی درحقوق کیفری ایران،تهران،نشر میزان،چاپ1،1374
15- نجفی ابرند آبادی،علی حسین و هاشم بیگی،حمید،دانشنامه جرم شناسی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول،1377
16- نوربها،رضا،نگاه به قانون مجازات اسلامی،تهران،نشرمیزان،1383
17- نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،تهران،گنج دانش، چاپ14،1384
18- ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی، جلد1،تهران،انتشارات سمت، چاپ11،1385
19-آنسل،مارک،دفاع اجتماعی،ترجمه محمد آشوری و علی حیسن نجفی ابرند آبادی،تهران، انتشارات سمت،1370
20- برناربلوک،کیفر شناسی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،تهران،انتشارات مجد،چاپ 7،1386
21- بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازات ها،ترجمه محمد علی اردبیلی،تهران،نشر میزان،چاپ پنجم،1385
22-پیگا،ژرژ،جرم شناسی،ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی،تهران،انتشارات دانشگاه شهد بهشتی،1370
23- درت،شوسترم،روانشناسی انسان سلطه جو،ترجمه قاسم و غلامعلی سرمد،تهران، نشر سپهر،1366
24-ریچاد،پاپکین و آوردم،استرول،کلیات فلسفه،ترجمه و اضافات سیدجلالالدین مجتبوی،تهران،انتشارات حکمت،1402قمری
25-ژان،پرادل،تاریخ اندیشه کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری موسسه نشریلدا،چاپ1،1373
26-گبسن،ریموند،جرم شناسی نظری،ترجمه مهدی کی نیا،تهران؛مجمع علمی و فرهنگی مجد1374
27-گردون،آلپرت،رشدشخصیت،ترجمه خانم افتخاری،انتشارات رشد،1375
28-مارتی دلماس،نظامهای بزرگ سیاست جهانی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،جلد اول،چاپ اول، تهران،نشر میزان،1381
29-نرمان(ل.مان )اصول روانشناسی،ترجمه محمود ساعتچی،تهران،انتشارات امیر کبیر1362
30-و.ت،جونز،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه علی رامین،تهران،انتشارات موسسه امیرکبیر،1362،جلد1
31-ویلیام،شبث،مقدمهای بر دیوان کیفری بین المللی،ترجمه سید محمد باقر عاسی و حمید الهوئی نظری، تهران،انتشارات جنگل،1384
32-هانری،مندراس ورژژ،توریج،مبانی جامعهشناسی،ترجمه باقر پرهام،تهران،انتشارات امیرکبیر 1369
33- یبرهمسن،دیوید،روان شناسی کیفری،ترجمه پرویز صانعی،چاپ اولانتشارات دانشگاه ملی ایران

2-مقالات
34-ریموند،گسن،مقاله پیشگیر وضعی و کنترل جرم،ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی،به نقل از مجله تحقیقات حقوقی شماره19،1376
35-صانعی،پرویز،مقاله عوامل موثر در شخصیت قاضی،به نقل ازمجله کانون وکلا،شماره 114
عاشوری،مقاله جایگزینهای زندان،به نقل از فصلنامه حقوقی گواه،شماره12،1387،دانشگاه امام صادق
36-فخیمی،رضا،مقاله کیفر و منظور آن،به نقل از مجموعه حقوقی از نشریات اداره فنی دادگستری، شماره25، سال چهارم
37- گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی، جلد اول،تهران،اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سال1365
38-محمدی فریبرز،مقاله تاثیر مجازات در اصلاح مجرم از نظر فردی و اجتماعی،به نقل از ماهنامه قضایی،تهران ،انتشارات اداره دادرسی نیروهای مسلح، شماره52،سال1349
39-مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین همایش بین المللی،بررسی راههای جایگزین مجازات حبس،چاپ اول ،انتشارات راه تربیت تهران،سال1381
3-پایان نامهها
40- آبزن، مهدي،حقوق بزهديده در فرآيند دادرسي كيفري ايرا ن ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي،سال1388
41- پورمراد، مجيد،بررسي سبك رهبري رؤساي كلانتري ها ي تهران بزرگ و رضايتمندي مراجعان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده فرماندهي و ستاد دانشگاه علوم انتظامي ناجا،سال1383
42- توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران، پاياننامه دكتري،دانشگاه تربيت مدرس، سال1377
43- رضايي،جواد،بررسي تأثير مراكز نظارت همگاني ناجا در اعتمادسازي بين پليس و مردم، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشكده فرماندهي و ستاد دانشگاه علوم انتظامي ناجا،سال1386
44- كتولي نژاد، خدابخش،بررسي عوامل درون سازماني مؤثر بر رفتارهاي مشكلساز كاركنان كلانتري هاي تهران بزرگ نسبت به شهروندان، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشكده،سال1384
45- مرندي، مهدي،بررسي رضايتمندي مراجعان از نحوه برقراري ارتباط توسط كاركنان كلانتري هاي غرب تهران بزرگ، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشكده فرماندهي و ستاد،دانشگاه علوم انتظامي ناجا،سال1387
46- يوسفي مراغه،مهدي،ارائه خدمات به بزه ديدگان در فرآيند جنايي،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي،سال1387
د: پایگاههای اینترنتی
47-www.police.ir
48-http://www.drc.ohio.gov
49- www.aftab.ir
50- www.dadkhahi.net
51- www.dad-law.blogfa.com
52- www.FDLE.state.Fl.us
53- www.ghavanin.ir
54-www.irandoc.ac.ir
55-www.irbar.com
56- www.lawnet.ir
57- www.law.sbu.ac.ir
58- www.mlaw.mihanblog.

Islamic Azad University of Damghan
Faculty of Law
Dissertation for the degree of Master «MA»
Major: Criminal Law and Criminology

Titie:
Challenges and strategies to improve police interactions seen with felony

Supervisor:
Dr. Mohamed Hassan Hosni

Advisor:
Dr. Sayed Mahmoud Majidi

by:
Abbas Zare

Spring 1393

Abstract:
Protection of victims of international instruments practices Islam, the new rights issue Jzast ways to support victims of crime, particularly crimes like murder and intentionally reflects. The general attitude of support for victims, their legal position and compensation for their material and spiritual.
The effect of the crime, damaged material and spiritual diversity, understand life, property, honor, dignity and spirit of crime victims and their relatives that is. How government authorities to respond to crime victims and they can be effective in reducing injuries. The role of the police as an institution first offense victims are referred to in reducing injuries and damages their needs and desires are very significant, is striking.This interaction is investigated in this research to improve the interaction between various police with felony considers to be seen. In order to improve police interactions with misdemeanor seen any action, strategy and behavior from police to reduce suffering and mental pain misdemeanor cases, compensation for material and spiritual, restore property rights misdemeanor there, and the faster improve There is also crime challenges and strategies of improving this interaction is investigated and presented. said.

Keywords: police, there are things that see victimization survey, victim rights, interaction
متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید.
1- درویش،تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها،چاپ دانشگاه تهران،سال1368،ص129و127
R. R. Freidman -2
3- وایت،راب و هینز،فیونا،جرم و جرمشناسی،ترجمه علی سلیمی،تهران،پژوهشگاه حوزه دانشگاه،چاپ سوم ،سال1386،ص363و328
4- Politia
5- Farliak
6- Stefani & Levasseur
-7 رجبی،ابراهیم،رویکرد پلیس به پیشگیری شهروندمداراز جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،پلیس پیشگیری ناجا،سال 1387،ص115
8- انصاری،ولی اله،حقوق تحقیقات جنایی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول،سال1357،ص21
9-Benjamin Mendelsohn
10- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص81
11-Crime Victim
12-Victimology
13-Charls Montesquiew
14-Jean-Jacque Rousseau
15-Cesare Beccaria
16-Jeremy Bentham
17- توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران،پايان نامه دوره دكتری،دانشگاه تربيت مدرس،سال1377،ص39
18- توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران،سال1377،ص51
19-F-Gramatica
20-Mark Ancel
21- همان،ص52
22- وایت،راب و هینز،فیونا،جرم و جرمشناسی،ترجمه علی سلیمی،چاپ سوم،تهران،پژوهشگاه حوزه دانشگا،سال1386،ص326،363
23- خاكپور،محمدمهدی،جرمشناسی زنان،تهدان،عطایی،سال1354،ص78
24- مرتضوي،نسرین،بزهدیدهشناسی زنان،پایان نامه کارشناسی ارشدم،مجتمع آموزش عالی قم،سال1376،ص24
25- عباچي،مریم،پیشگیری از بزهدیدگی مکرر کودکان با تأکید بر نقش پلیس،مجموعه مقالات نخستین هملیش ملی پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پشگیری،سال1384،ص177
26- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص26
27- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،ص38
28- همان،ص39
29- اردبيلي،محمد علی،حقوق بین المللی کیفری،گزیده مقالات،جلد یکم،چاپ اول،تهران،میزان،سال1383،ص69
30- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص87
31- لپز،ژرارو فیلیزولا،ژینا ،بزهدیده و بزهدیدهشناسی،ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد احمدی،تهران،مجد،سال1379،ص53و52
32- عباچي،مریم،رهکردهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزهدیده،مجله حقوق دادگستری،شماره52و53،سال1384،ص395
33-Primary Victimization
34-Secondary Victimization
35- رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص97
36- همان،ص98
37- فرجيها،محمدبازتاب رسانهای جرم،سال1384،ص114
38- محمدنسل،غلامرضا،پلیس و سیاست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، آموزش و پرورش، کارکرد خانواده، آسیبهای اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه درسی، آموزش علوم، دوره ابتدایی، دانش آموزان دختر