منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بشری، حقوق بین الملل، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه قرار داده است؟در نتیجه، در این نوشتار نگارنده تلاش خواهد کرد تا به بررسی این مسائل بپردازد و پاسخ آن را براساس موازین بین المللی بیابد.

2- پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها مسائل مختلفی را در بر می گیرد به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
یکی از دلایل عمده تاخیر در سرمایه گذاری و پیشرفت بهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت، ابهام و نامشخص بودن وضعیت حقوقی اینگونه فعالیت ها است (چرچیل و لو، 1390، 309).
تحولات جدید حقوق بین الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایشهای اتمی در دریای آزاد، ترجمه مقاله ای از شانتل برنیل که در مجله حقوقی شماره پنجم به چاپ رسید که به بررسی غیر قانونی بودن فعالیت های اتمی در دریای آزاد می پردازد(شانتل برنیر، مجله حقوقی چاپ پنجم). در سال 1381، فصلنامه سیاست خارجی، موضوع جرائم ارتکابی در دریا ترجمه مقاله ای از جمشید ممتاز به چاپ رسید که به موضوع حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر از دریا و اقدامات خشونت آمیز دریایی و امنیت دریانوردی می پردازد.
Yann huei songدر مقاله ای تحت عنوانthe application of article 121 of the law of the sea convention to the selected geographical features situated in the pacific ocean بیان می دارد: (صخره هایی که برای زندگی بشری یا فعالیت های اقتصادی بشر مناسب نیستند در200مایلی دریایی منطقه انحصاری و اقتصادی و فلات قاره نخواهند داشت).
در مقاله ای با عنوان حقوق دریاها و فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی بیان می دارد:از آنجا که در گذشته دریا منبع پایان ناپذیر صید ماهی و همچنین منبع فنا ناپذیری به عنوان خط سیر ارتباطی برای تعداد معدودی از کشورها و بزرگراهی مناسب جهت دست یازیدن به جنگ و تجارت تلقی شده است امروزه دریا به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد. حقوق و وظایف دول ساحلی و غیر ساحلی در مناطق مختلف دریایی به موجب کنوانسیون های حقوق دریاها معین شده است(آرش پور، 1380، 4).
در کتابی با عنوان law of the sea ,environmental law and settlement of disputes به انواع حقوق راجع به دریاها و محیط زیست دریایی و چگونگی حل و فصل اختلافات با نگاهی واقع بینانه به حقوق بشری می پردازد(. mensah,2007).
ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که با بررسی ابعاد مختلف حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها راه حل هایی برای ارتقاء این مفهوم ارائه دهیم.

3- ضرورت انجام تحقیق
با مرور زمان و در اثر دستیابی بشر به فنون جدید و شناخت بیشتر دریاها و اعمال آنها و پی بردن به منافع آن، ضرورت حقوق بشر و رعایت آن در دریاها قوت گرفت علی الخصوص به وجود آمدن میراث مشترک بشریت تحولی شگرف را پدید آورد. ضرورت شناخت ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها، و به کار بستن راهکارهایی برای رعایت این مفهوم را روشن می سازد.

4- سوالات
1- آیا میان حقوق بشر و کنوانسیون حقوق دریاها ارتباطی وجود دارد؟
2-مهم ترین حقوق بشری انعکاس یافته در کنوانسیون حقوق دریاها کدامند؟
3-آیا نقض حقوق بشر موجود در کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیتی ویژه برای دولت متخلف ایجاد می کند؟

5- فرضیه ها
1- میان حقوق بشر و کنوانسیون حقوق دریاها ارتباطی وجود دارد.
2-مهم ترین حقوق بشری انعکاس یافته در کنوانسیون عبارتند از: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح، حق بر غذا، حق بر دادرسی منصفانه.
3-نقض حقوق بشر موجود در کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیتی ویژه برای دولت متخلف ایجاد می کند.

6- اهداف تحقیق
1-با بررسی جوانب حقوق بشری، مفاهیم و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد.
2-زمینه های شناخت ریشه ای، درک بهتر و فهم عمیق تر مفهوم حقوق بشری کنوانسیون فراهم شود.
3-بررسی و معرفی ابعاد مختلف حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها برای فهم بهتر آن است.
7- جنبه های جدید و نو آوری طرح:
حقوق بشر به عنوان یکی از شاخص های جهت دهنده به قواعد حقوق می باشد. این حقوق کارکرد خود را به عنوان عوامل راهبردی و جهت دهنده در حوزه های مختلف حقوق بین الملل نشان می دهند. این امر در حقیقت نشان دهنده انسانی شدن حقوق بین الملل نیز می باشد. از جمله حوزه های حقوق بین الملل که نمی تواند بدون رابطه با حقوق بشر باشد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 می باشد. این کنوانسیون به عنوان قانون اساسی حاکم بر حقوق دریاها نمی تواند بی توجه به حقوق بشر باشد. این پژوهش از این جهت که برای نخستین بار ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها را مورد بررسی قرار می دهد حائز اهمیت است. به علاوه نکته جدید دیگر در این پژوهش این است که خلاءهای ناشی از نبود توجه کافی به حقوق بشر را تبیین می کند.

8- روش تحقیق
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی می باشد . زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد . روش گردآور اطلاعات به شکل کتابخانه ای می باشد .

9- ساماندهی تحقیق
با توجه به مطالب فوق پایان نامه حاضر در دو فصل تنظیم شده است .فصل اول ، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام حقوقی حقوق دریاها ، نگاهی اجمالی به تارخچه و چگونگی ایجاد کنوانسیون حقوق دریاها دارد. فصل دوم به ابعاد حقوق بشری ، کنوانسیون حقوق دریاها اختصاص دارد که در چهار بخش مجزا به آن پرداخته شده است .

فصل اول

کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد
اسـاسی حاکـم بر حقـوق دریاهـا

کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین گرایشهای حقوق بین الملل عمومی است که جنبه های گسترده ای را در برداشته و کاربردهای فراوانی دارد. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد. وجود قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها سیطره خاصی به این فصل می بخشد که حائز اهمیت فراوانی برای نظام حاکم بر حقوق دریاها می باشد و اهمیت آن تاثیر زیادی بر کنوانسیون بخشیده است.

بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون
شایان ذکر است که بشر ، در آغاز دریانوردی نه بر مجموع سیاره زمین بلکه فقط بر کرانه یک دریا و سپس بر بخش های کوچکی از همان دریا قادر به دریانوردی بوده است و تا قرن پانزدهم میلادی هنوز به دریانوردی در همه اقیانوسها قادر نبوده و نپرداخته بود. حتی دریانوردی در قطب شمال و جنوب ، تا پیش از سده اخیر معمول نبوده و از نظر تاریخی فقط در قرن حاضر است که دریانوردی در مجموع آبهای سیاره زمین میسر شده است. بنابرین بررسی اجمالی مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون می تواند مفید و در خور توجه باشد(ذاکر، 1367، 118).

مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها
امروزه جامعه بین المللی، مجموعه به هم پیوسته ای است که منافع و مصالح مشترک اعضای آن، اعم از دولتها، افراد، سازمانهای بین المللی و حتی شرکتهای چند ملیتی به هم تنیده شده اند که جدایی آنها از یکدیگر تقریبآغیر ممکن است. در جامعه بین المللی مانند جوامع داخلی، ارزشها و ضد ارزشهایی وجود دارند ارزشهایی چون احترام به کرامت انسانی، الزام به ایفای تعهد یا وفای به عهد، حسن نیت، احترام به حاکمیت خصوصی و ضد ارزشهایی چون قتل و کشتار، شکنجه ومانند اینها(تقی زاده ، 1391، 13).
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی شامل مناطق خشکی، آبی و هوایی کره خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه بر قرار می کنند. شکل گیری، توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است. مناطق آبی جامعه بین المللی بسیار گسترده است که شامل آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت، منطقه انحصاری و اقتصادی و دریای آزاد، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسط دو یا چند کشور است.
مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان را انواع کشتیها و نفتکش ها به خود اختصاص داده است. مسائل مختلفی باعث ایجاد حقوق دریاها شده اند از جمله مساله ایمنی و امنیت دریانوردی فعالیتهای اقتصادی دولتها در دریاهارا می توان قلمداد کرد. دریاها و اقیانوسها، همواره خطوط مواصلاتی تمدنها و ضامن برقراری و توسعه روابط بین المللی از طریق تسهیل کشتیرانی و حمل ونقل کالاها و مسافرین بوده است (تقی زاده ، 1391، 21).
تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی و غیره نیازمند حقوق دریاها می باشد(سون و همکاران1390، 369).
حقوق دریاها همواره یکی از موارد اختلاف دولتها بوده است. هر منطقه از دریا بیان کننده وضعیت حقوقی مخصوصی است که آن را از مناطق دیگر دریا متمایز می کند. امروزه، علاوه بر جرایم مذکور درکنوانسیون حقوق دریاها، شاهد بروز جرایم جدیدی هستیم که نه تنها امنیت دریانوردی، بلکه علم و امنیت جهانی را نیز به خطر می اندازد. جرایمی از قبیل اعمال تروریستی را می توان جرایم جدیدی تلقی کرد(موسوی و جدیدی، 14، 1390). حیات جامعه بین المللی بستگی زیادی به ارتباطات دریایی دارد و از حیث گسترش روابط بین المللی حائز اهمیت است. زیرا تا مدت زمان طولانی، کشتیرانی تقریباً تنها ومهمترین وسیله ارتباط میان کشورهای مجاور دریاها بود. دریاها فقط راه ارتباطی نیستند بلکه منافع دیگری نیز در بردارند که مهمترین
آنها، استخراج و بهره برداری از منابع حیوانی و معدنی آنهاست. تاریخ اکتشاف دریاها نشان می دهد که دریاها از دیر باز و زمان بسیار دور منبع خیر و برکت بوده است (مختاری1352، 79).
با توجه به بیداری و آگاهی کشورها از رشد اقتصادی و تکنولوژی و استراتژیک اهمیت منابع اقیانوس های جهان، توسط سازمانهای بین المللی، دولتها خواهان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بودند. واژه اقیانوسها و دریاها گاهی به جای یکدیگر به کار برده می شوند اما دریا بخشی از اقیانوس است که از آبهای شور تشکیل شده است که به خشکی ها نزدیک است. در حال حاضر، 71درصد سطح زمین را اقیانوس و دریاها اشغال کرده و مقدار آبی که در این پهنه وسیع جمع شده کمی بیش از 1350میلیون کیلومتر مکعب است(موسی زاده، 1387، 233).

گفتار اول: تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها یا حقوق بین الملل دریاها یکی از شعبات نوین حقوق بین الملل و مجموعه مقرراتی است که کشورها باید آنها را در روابط بین المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند. حقوق دریاها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ لازم الاجرااست، اما ممکن است استثنائاً برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق در آید و یا قواعد خاصی در خصوص زمان جنگ مجرا گردد (ضیائی بیگدلی، 1386، 308).
حقوق دریاها رامی توان چنین تعریف کرد: مجموعه ای از اصول و قواعد حاکم بر روابط میان کشورها در محیط دریاها و اقیانوسها اطلاق می شود و شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. حقوق دریاها رشته ای از علم حقوق است و مانند هر علمی تاریخ مخصوص به خود را دارد. تاریخ هر علم نمایشگر علل پیدایی، جهت و نحوه تحول و پیشرفت آن علم و شناسانده ژرف ارزشها و محتوای موثر آن است(ذاکر، 1367، 117). طبق تعاریف دیگری از حقوق دریاها: قواعدی را که دولتها در روابط بین المللی خو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره محیط زیست، حقوق بشر، حقوق بین الملل، دزدی دریایی Next Entries منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، مجمع عمومی