منبع پایان نامه درباره حقوق انسان، سازمان ملل متحد، نیروی انسانی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

پلیس
6-همکاری با پلیس در حفظ صحنهی جرم
7-ارائه آثار باقی ماندن از جرم به پلیس
8-کمک به پلیس در اخذ استعلامات
9-اجرای خواسته های پلیس
10-گرفتن مرجوعات از دادسرا

بخش دوم: تعامل پلیس و بزهدیده در کاهش آسیب بزهدیدگی
فصل اول: رفتار توام با کرامت پلیس با بزهدیده
حقوق انساني اخلاقي بخشي از حقوق ذاتي ، يكسان و انتقال ناپذير بزهديده است كه به شأن و منزلت و كرامت انساني وي باز ميگردد. ويژگي برجسته اين حقوق ، اخلاقي بودن مفاهيم آن است. ولي اين ويژگي پشتوانه تضمين اين حقوق را از آن نميستاند. به ديگر سخن ، حقوق انساني اخلاقي يك دسته مفاهيم بيپشتوانه در يك نظام حقوقي نيست ، بلكه پشتوانه آن را ميتوان به جامه قانون درآورد. در اين رابطه ، اصل بيستم قانون اساسي ج.ا.ا 59مقرر ميدارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
منظور از رفتار كرامتمدار با بزهديده ، رعايت كرامت انساني ، رفتار توأم با احترام ، گرامي داشتن و رعايت شأن انساني او ميباشد. رعايت كرامت بزهديده مستلزم شناسايي نيازهاي او ، حق دادخواهي ، جبران آسيبهاي مادي و معنوي و ارايه خدمات قضايي و غير قضايي به او در فرآيند عدالت كيفري است. اين رفتار ، اعتماد بزهديده را تقويت ميكند ، او ميداند در مواجهه با بزهديدگي تنها نيست و جامعه از وي حمايت ميكند. ترس از عدم حمايت و رفتار نامناسب در مراحل مختلف عدالت كيفري ، از مواجهه با پليس تا دادسرا و دادگاه ، خود موجب ناملايمات و بزهديدگي ديگري است كه بزهديده خود را در معرض آن احساس ميكند. در اسلام نيز بر كرامت انسان تأكيد شده است. قرآن كريم در اين باره ميفرمايد: (و لَقَد كًرَّمنا بني آدم) يعني به يقين ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم. اين آيه تبيين كننده اصل تكريم در مناسبات انساني و روابط اجتماعي است. اين كرامت اختصاص به انسانهاي درستكار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرفنظر از خوب يابد بودن شامل ميشود بنابراين با جنس بشر ، صرف نظر از اينكه بزهديده باشد يا بزهكار ، بايد با احترام رفتار شود. اين كرامت ذاتي است و تحت هيچ عنوان قابل سلب نيست. در بند 6 اصل دوم قانون اساسي ج.ا.ا نيز آمده جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان اصول پايه در مورد عدالت براي بزهديدگان و قربانيان «در ماده چهارم اعلاميه 40 مورخ 29/2/1985 نوامبر كه به موجب قطعنامه شماره 34 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده ، آمده است با بزهديدگان بايد با همدردي و احترام به كرامت آنان رفتار شود. آنها مستحق دسترسي به ساز وكاري قضايي و نيز جبران خسارات وارده به ايشان بر مبناي قوانين ملي هستند با توجه به مشاهداتي كه محقق در كلانتريها و ادارههاي پليس آگاهي داشته است ، برخي از مصاديق رعايت يا عدم رعايت كرامت و احترام بزهديده اینگونه به چشم میخورد صبح جلوي درب برخی كلانتريها بزهديدگان تا ساعت 8 یا 8 و نیم داشته شده و به آنان اجازه ورود نميدادند تا بتوانند كار خود را پيگيري كنند. اين اقدام در گرما و سرما موجب اذيت بزهديدگان و بستگان آنان شده و مجبور ميشدند مدتي را به صورت ايستاده در كنار خيابان سپري كنند. چنين برخوردي با كرامت انساني بزهديدگان سازگاري ندارد. در برخي كلانتريها ، پيشخوان طويلي در نظر گرفته شده و در پشت آن چند مأمور كلانتري نشسته و در طرف مقابل آنها بزهديدگان ايستاده يا مينشستند. در اين روش صداي همه به يكديگر ميرسيد و برخي بزهديدگان به ويژه زنان نميتوانستند به راحتي مطالب خود را بيان كنند و از اينكه صدايشان توسط ديگران شنيده ميشد ، معذب بودند. در برخي كلانتريها وضع از اين هم بدتر بود و اصلاً پيشخواني وجود نداشت بلكه در هر اتاقي دو يا سه ميز وجود داشت و در مقابل آنها بزهديدگان مينشستند يا حلقه ميزدند و با مأموران صحبت ميكردند. در اين موارد وضع آشفتهتر بوده و همه مزاحم يكديگر بوده و در جريان پرونده سايرين قرار ميگرفتند. اين نوع برخورد با بزهديدگان نيز دور از شأن و حرمت آنان بود. متقابلاً در برخي كلانتريها در راستاي رعايت حرمت و احترام به كرامت انساني بزهديدگان ، اقدامات خوب و مفيدي شده بود. در سالن مراجعان تلويزيون روشن بود تا مشغول تماشا شوند. در برخي كلانتريها نيز يك ميز و صندلي گذاشته شده بود تا بزهديدگان و شاكيان بتوانند گزارشها ، شكايات و فرمهاي ثبت اظهارات خود را بر روي آن تنظيم كنند. همچنين ميز و صندليهاي مناسب و فراواني را در سالني تميز و مرتب چيده بودند تا بزهديدگاه و بستگانشان درحالت انتظار از آنها استفاده كنند. اين مشاهدات حاكي از آن است كه اولا سياست يكساني در كلانتريها و پاسگاهها نسبت به برخورد پليس با بزهديدگان و مراجعان وجود ندارد. ثانياً برخي كلانتريها و پاسگاهها به كرامت انساني بزهديدگان توجه كرده و رفتار مأموران پليس با آنان توأم با احترام و رعايت شأن انساني است و در برخي كلانتريها و پاسگاهها توجه لازم به كرامت انساني بزهديدگان نميشود.
مبحث اول: رفتار همراه با احترام به بزهدیده
نحوه رفتار پليس با بزهديده يكي از موضوعات اساسي در بحث تعامل پليس با بزهديده است. اگرچه شيوه عملكرد مأموران پليس و نحوه انجام وظايف قانوني توسط آنان ، نقش بسيار مهمي در كاهش آسيبهاي ناشي از جرم دارد ، اما اخلاق و رفتار و برخورد مأموران پليس با بزهديدگان و بستگان آنان نيز حايز اهميت فراواني است. به گونهاي كه حتي اگر پليس در عملكرد و انجام وظايف پليسي خود نتواند به شكل مناسبي عمل كند ، ولي اخلاق و رفتار خوبي با بزهديده يا بستگان او داشته باشد ، تا حد زيادي رضايت بزهديدگان كسب شده و از آسيبهاي روحي و رواني كه از ناحيه جرم متوجه آنان شده است ، به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد. رفتار توأم با احترام ، اين حس را در بزهديده تقويت ميكند كه نيازهايش شناسايي ، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز ميگردد و ديگر در معرض بزهديدگي قرار نخواهد گرفت. نتيجة ديگر ، اعتماد بزهديده به دستگاه عدالت كيفري است. او ديگر خود را بيگانه احساس نكرده ، در معرفي بزهكاران همكاري ميكند ، توصيهها و مشاورههاي كاركنان دستگاه عدالت كيفري اعم از پليس ، دادسرا و دادگاه را به صلاح خود تشخيص داده و احساس مثبتي راجع به جامعه پيدا ميكند.
گفتار اول: استانداردسازي رفتار پليس
دوره آموزش استانداردسازي رفتار پليس یکی از مهمترین اهداف آموزش نیروی انسانی است که باید در اين دورهها ، كنترل استرس ، رفتار ، گوش فرا دادن به مخاطب ، استفاده از جملات استاندارد شده ، هوش هيجاني و… به مأموران پليس آموزش داده شود.
الف-آموزش: پليس نخستين تماس با بزهديدگان و قربانيان جرم را دارد. نخستين تعامل ميان نيروي پليس و بزهديده در چگونگي مقابله بزهديده با جرم و بهبودي وي امري اساسي است. برنامههاي آموزشي براي مأموران پليس در زمينه موضوعهاي مربوط به بزهديده ، بايد بر آگاهي از نيازهاي بزهديدگان و همدردي با آنان تأكيد كند. رفتار با بزهديدگان به شيوهاي حساستر و همدرددانهتر ، موجب ميشود بزهديده تمايل بيشتري براي همكاري با پليس داشته باشد. از نظر تاريخي در زمينه تأثير جرم خشونتبار بر بزهديدگان و شيوههاي تضمين اين مسئله كه بزهديدگان از حقوق خود آگاه شده و به مراكز خدماترساني اساسي ارجاع داده ميشوند ، به نيروي پليس آموزش كافي داده نشده است. در نتيجه نيروي پليس هنگام برخورد با بزهديدگاني كه از نظر عاطفي پريشان شدهاند ، اغلب حساسيت اندكي داشتهاند كه اين امر به رضايتمندي بزهديده آسيب رسانده و اعتماد بزهديدگان و تمايل آنان به مشاركت در فرآيند عدالت كيفري را تحليل برده است60. در زمينه آموزش مأموران نيروي انتظامي با آن كه در بدو استخدام و در حين خدمت ، آموزشهاي فراواني به آنان داده ميشود. اما براي ايفاي نقش بهتر پليس در حمايت از بزهديدگان و كاهش آسيبهايي كه از ناحيه جرم متوجه آنان ميشود ، لازم است برنامههاي آموزشي دقيقتر و تخصصيتري براي مأموران پليس ، به ويژه مأموراني كه با بزهديدگان ارتباط دارند ، پيشبيني و اجرا شود:
ب: آموزش در زمينه آسيب رواني ناشي از بزهديدگي: پيامد اصلي آموزش در اين حوزه آن است كه مأمور پليس بتواند تأثيرهاي اصلي آسيب رواني را كه بزهديدگان احساس كردهاند بيان كرده و تشخيص بدهد اين آموزش بايد تضمين كند كه پليس
1- درك ميكند كه بزهديده شدن تأثيرهاي شناساييپذيري بر زندگي بزهديدگان و خانواده و دوستان درجه يك آنان دارد
2- هزينههاي ناشي از ارتكاب جرم را ارزيابي ميكند
3- تشخيص ميدهد كه هر جرمي صرفنظر از آن كه چه اندازه ناچيز به نظر ميرسد ، احتمالاً به آسيبرواني براي بزهديده منجر ميشود
4- ميتواند واكنشهاي انساني طبيعي و حاد نسبت به آسيب رواني را تشخيص دهد
5- ميتواند با اطمينان و بهگونهاي مؤثر با بزهديدگان صحبت كرده و به آنان در غلبه كردن بر اين آسيب رواني كمك كند
6- ميتواند اختلالهاي فشار رواني پس آسيب را در بزهديدگان تشخيص داده و ميداند بزهديدگان را براي كمك تخصصي به كجا ارجاع دهد
7- از آسيبهاي دومين واردشده به بزهديدگان كه از نظام عدالت كيفري و جامعه ناشي شده آگاه است
8- از تأثيرهاي پردامنه بزهديدگي دومين آگاه است
9- از فرآيند بهبودي پس از بحران و اهميت نقش پليس در همدردي ، برآورده كردن نيازهاي مربوط به ايمني و امنيت ، آسان كردن ابراز و تأييد و پيشبيني و آماده سازي آگاه است61.
ت- آموزش در زمينه همدردي كردن با بزهديدگان: پيامد اصلي آموزش در اين حوزه آن است كه مأمور پليس بايد بتواند رابطهاي دوستانه برقرار كرده و با بزهديدگان همدردي كند. اين آموزش بايد تضمين كند كه پليس
1- نقش اساسي كاركنان پليس را به منزله مداخلهكنندگان در بحران ميپذيرد
2- ميتواند بزهديدگان را در آرامش قرار دهد
3- شگردهاي ويژه مصاحبه با بزهديدگاني را كه آسيب رواني ديدهاند، ميشناسد
4- ميتواند رابطه دوستانهاي با بزهديده يا بزهديدگان برقرار كند
5- مهارتهاي كافي در زمينه گوش دادن را به دست ميآورد
6- از پرسشهاي باز و بسته و پرسشهاي مناسب ديگر استفاده ميكند
7- زبان بدن مناسب و غيرتهديدآميز استفاده ميكند
8- زبان و نگرشهاي غيرتبعيضآميزي را نسبت به بزهديدگان به كار ميبرد
9- از نظر فرهنگي نسبت به بزهديدگان حساسيت و توجه دارد
10- نسبت به ديگران از داوري پرهيز ميكند
11- ميتواند از رهگذر رفتار و اعمال شايسته ، نسبت به بزهديدگان همدردي نشان دهد
12- ميتواند زبان بدن را براي ديگران تفسير كند
13- ميتواند به محرمانگي اطلاعات داده شده احترام بگذارد
ج- آموزش در زمينه كمك به بزهديدگان: پيامد اصلي آموزش در اين حوزه آن است كه مأمور پليس ميتواند از رهگذر قرار دادن افراد در تماس با گروههاي حمايتي مناسب ، ارائه اطلاعات به آنان و كمك به آنان در مقابله با تأثير بزهديدگي ، به افراد در مقابله با بزهديده شدن كمك كند. اين آموزش بايد تضمين كند که پليس
1- ميتواند بزهديدگان را به گروههاي حمايتي مناسب محلي ارجاع دهد
2- از مسئوليت نيروهاي پليس در كمك به بزهديدگان در زمينه غذا ، لباس و حمل و نقل آگاه است
3- بزهديدگان را از روند تحقيقات انجام شده در مورد شكايتشان آگاه نگه ميدارد
4- بزهديدگان را از فرآيندهاي عدالت آگاه نگه ميدارد
5- ميتواند بررسي صحنه جرم را به شيوهاي انجام دهد كه آسيب رواني و آسيب دومين وارد شده به بزهديده را كاهش دهد
6- ميتواند بزهديدگان را به اندازه كافي براي معاينه پزشكي و ديگر معاينهها آماده كند ، به گونهاي كه آسيبرواني و آسيب دومين متحمل شده را كاهش دهد
7- ميتواند براي كمك به بزهديده جهت پرهيز از بزهديدگي دوباره ، ابزار پيشگيري از جرم را براي وي فراهم كند
8- ميتواند به متخصصان پزشكي و ديگر متخصصان مشاوره دهد كه هنگام پرداختن به بزهديدگان چگونه آسيبرواني را كاهش دهند
9- به بزهديدگان در تهيه و ارائه دليل به دادگاه كمك ميكند
10- ميتواند در خصوص طرحهاي پرداخت غرامت و درخواست بيمه ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فرایند کیفری، عدالت کیفری، تحقیقات مقدماتی، نظام عدالت کیفری Next Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، انصاف و عدالت، امر به معروف