منبع پایان نامه درباره حسن و قبح

دانلود پایان نامه ارشد

در اصل به معنى “منع” است و همان طور که عقل انسان، او را از کارهاى خلاف منع مىکند، “عاقله” نيز جانى را از تکرار اين نوع خطاها باز داشته، و او را بر تحفّظ بيشتر و احتياط زيادتر سفارش مىکند، به همين جهت عاقله را عاقله گفته اند.358
در واقع بسيارى از تصادفها و کارهاى خلاف غير اختيارى، ناشى از کم دقّتى است. اگر دقّت بيشترى به کار رود، لااقل درصد اينگونه خطاها کمتر مىشود. منظور از فلسفهى بالا اين است که افراد را به دقّت و هوشيارى بيشتر در مورد جان و مال انسانها دعوت نمايد.
برخى نيز مىگويند: اين کلمه از “عِقال”، به معناى پايبند شتران، گرفته شده است. و از آنجا که در گذشته در عربستان به هنگام پرداخت ديه در قتل خطا، بسيارى از مردم يک صد شتر را انتخاب کرده، و شتران را نزد خانواده مقتول آورده، و آنها را خوابانيده، و بر پايشان “عقال” مىزدند، به همين جهت پرداخت کنندگان ديه را عاقله گفتهاند.359
بعضى ديگر معتقدند: بدين علّت عاقله را عاقله گفتهاند که زبان سرزنش کنندگان را مىبندد. زيرا آنها با پرداخت ديه، اولياء دم را از شماتت و سرزنش خانواده زيانديده باز مىدارند.360
همچنين گفته شده است، اگر کسى در عصر جاهليّت ديگرى را مىکشت، قبيلهى قاتل با دفاع از او، مانع انتقام قبيله مقتول مىگشت. و براى آنها فرقى نمىکرد که قاتل به ظلم مقتول را کشته باشد، يا اين کار تصادفى بوده است. هنگامى که اسلام آمد، اين رسم قبيلهاى غير عادلانه و ناشى از تعصّب را برانداخت.361 و اعلام کرد: حمايت از افراد قبيله خوب است، ولى نه به اين وسعت. يعنى آنها حق دارند تنها در قتل خطاى محض، که قاتل مقصّر نبوده، از او حمايت کنند. آن هم از طريق پرداخت ديه. بنابراين، عاقله را بدين جهت عاقله مىگويند که قبيله قاتل را از دفاع غير عادلانه منع مىکند.
بايد اشاره نمود يکي از موارد مسئوليت عاقله در مورد جنون زيان زننده است و واژه ‌جنون از نظر لغت عرب، مصدر است و از جن به معناي فرا رسيدن تاريکي و شب و پنهان کردن شخص يا چيزي362 در فرهنگ‌هاي لغت به معاني مختلف از جمله درآمدن شب، پوشيدن و پنهان شدن و ديوانگي، تعريف شده است و گاهي در واژگان حقوقي عقل در مقابل جنون بکار گرفته شده است363 و همچنين در مدني و فقه، صفت کسي بيان گرديده که فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است.364
آنچه لازم به ذکر است کلماتي از قبيل نافهمي يا کم هوشي و نابخردي که در معناي عام به جنون تعبير مي شود در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، حسن و قبح، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، توزیع فراوانی، فضاهای فرهنگی، شاخص های کیفیت زندگی