منبع پایان نامه درباره حزب دموکرات، انقلاب مصر، قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته می شود و از آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه اسفاده خواهد شد . همچنین ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به استفاده از برنامه نرم افزاری 16 spss خواهد بود .که برای ورود اطلاعات به این نرم افزار از کد نامه ای به عبارت تکرار پذیری متغیر ها به شرح ذیل استفاده شده است .
عدد0 = با نه (تکرار پذیر نبوده است یا متغیر سئوال در صحنه یا پاراگراف به کار برده نشده است ) عدد 1= با بله ( تکرار پذیر بوده است یا متغیر سئوال در صحنه یا پاراگراف به کار برده شده است ) .

فصل چهارم
جنبش های اجتماعی و اینترنت : مورد پژوهی مصر و تونس
انقلاب مصر و تونس

1-4- کشور مصر :lxvi
درشمال شرقی قاره آفریقا قرار گرفته وتوسط دره حاصلخیز نیل به دو قسمت تقسیم می شود. یکی بخش غربی که بی حاصل است و دیگری بخش شرقی که نیمه بیابانی می باشد. امضاء قراردادصلح بااسرائیل برای مصر امنیت ، به انضمام صحرای سینا وکمک های مالی آمریکا را به همراه آورد. مصر ظاهراً دارای نظام چندحزبی است .درعمل،حزب حاکم که حزب دموکرات ملی می باشدواز سوی ارتش پشتیبانی می شود ، سیاست تک حزبی را به مورد اجرا گذاشته است .
دولت حزب دموکرات ملی در چند سال اخیربه سرکوب نیروهای مسلمان مصر مبادرت کرده ، که خواستار برقراری حکومت اسلامی براساس شریعت اسلام و به سبک جمهوری اسلامی ایران بوده اند . مبارزین مسلمان مصری به منظور مبارزه بااشاعۀمنحط غرب ، درمقابل اهانت توریست های غربی به فرهنگ اسلامی واکنش نشان داده اند. پیام بنیادگرایان در مورد بهبود اوضاع ، روستاییان و شهرنشینان رابه خود جلب کرده است . اهمیت مساجد روبه افزایش بوده است . خدمات آموزشی و درمانی که از سوی مساجد ارائه شده ، هم سطح خدمات دولتی است . عکس العمل حزب دموکرات ملی اجرای قوانین سخت در مقابله با مبارزین مسلمان بوده است ، درحالیکه دیگر سازمان های مذهبی برای اجرای برنامه های اجتماعی خود از آزادی برخوردارند .
پس از ترورسادات ازسوی مبارزان اسلامی درسال 1981 ، حزب حاکم دموکراتیک ملی درمصر حالت فوق العاده اعلام کرد ، این وضع تا برقراری دموکراسی واصلاح انتخابات ادامه پیدا کرد . در نتیجه احزاب سوسیالیست و محافظه کار انتخابات سال 1990 را تحریم کردند. لیبرالها ی مدعی نیزخواهان رسیدگی به عدم رعایت حقوق بشر درکشور می باشند .
مصر پس از جنگ جهانی دوم دارای ثبات سیاسی بوده است . پس از مرگ پرزیدنت ناصر در سال 1970 سادات به قدرت رسید ودر پی ترور وی حسنی مبارک که خط مشی وی رادنبال می کرد ، جانشین وی شد و از آن زمان قدرت را دردست داشت . حزب دموکراتیک ملی با بهره جستن از حالت فوق العاده ، قدرت سیاسی خود را حفظ کرده بود که این امر ناشی از ارتباط نزدیکی بود که با ارتش( هم سادات و هم مبارک خلبان جنگی بودند ) و دستگاه اداری مصر داشت. ( جعفری ، 1382 ، 416-417-418)
2-4- تاریخچه سیاسی
مصر در سال1922 رسما استقلال خودرا از بریتانیا کسب کرد. این استقلال درپی جنبش تحسین برانگیز نافرمانی مدنی سه ساله مصری هاعلیه سیطره استعماربه دست آمد. بعدها مبارزه با استعمار، “انقلاب 1919 ” نام گرفت. طی سه دهه بعدی حکومت لیبرال و مردمی ملک فاروق مصررا اداره کرد. سرهنگ جوانی به نام جمال عبدالناصردر سال 1952 با یک کودتای نظامی پادشاهی را برانداخت و دیکتاتوری نظامی را جانشین آن کرد. این الگو تا انقلاب ژانویه 2011 ادامه یافته است. ابتدا ناصر و جانشین وی انور سادات نظام سیاسی ای را درمصر جاانداختند که تقریبا همه قدرت را در دستهای رئیس جمهوری ای قرار داد که بابهره گیری ازماشین پرحجم امنیتی، جامعه مصررا زیر سلطه گرفت.درپی ترورانورسادات درسال 1981 حسنی مبارک رئیس جمهور شد و 29سال گذشته برمصر حکومت کرده است.تا کنون رژیم مصر رارژیمی دورگه می خواندند، چون عملیات دموکراسی به ظاهر مراعات می شد اما همه چیز سطحی است 1. از کودتای نظامی 1952 تحولات قدرت در دست نظامیان بوده است.مبارک و رهبران حزب دموکراتیک ملی همه تلاششان را برای کسب مشروعیت به کار می گرفتند. انتخابات برگزار کرده اند. در این انتخابات همه دستگاه های قدرت دولتی را به کار گرفته اند تا این تضمین را به وجود آورند که تنها خودشان برنده اند 2.در انتخابات سال 2005برای نخستین بار رئیس جمهوری با یک نامزد رقیب وارد میدان شد. همین طورهم در انتخابات پارلمانی.مبارک 5/88 درصد آراء را کسب کرد. ایمن نور رقیب وی از حزب الغد)فردا( تنها 7 درصد آراء را به خود اختصاص داد. حزب دموکراتیک ملی مبارک در پارلمان هم 70 درصد کرسی ها را به خود اختصاص داد و اعضای اخوان المسلمین (جنبش غیر قانونی اعلام شده) که به صورت منفرد نامزد شده بودند20 در صد کرسی ها رابه خود اختصاص داده بود. تنها 30 درصد افراد بر خوردار از حق رای درآن انتخابات شرکت کرده بودند.آن 70 درصدی که شرکت نکردند به روند سیاسی اعتقادی نداشتند در انتخابات مصر از شفافیت واعتماد و اعتبار خبری نیست. در ثبت نام برای رای دادن، آزاد ی مبارزه وسازماندهی حزب های سیاسی، شفافیتی وجود ندارد.علاوه برمحدودیت فعالیت سیاسی، درمارس سال2007 دولت با اصلاح ماده 88 قانون اساسی، نظارت قضائی برانتخابات را حذف کرد. درانتخابات پارلمانی سال2008 به خیلی ها اجازه داده نشد درحوزه ها ی را ی گیری برای نظارت حضور یابند. درهنگام شمارش آراء هم همین طور. با این تمهیدات، هم برگزاری وهم نظارت برانتخابات دراختیار وزارت کشور بود . در مصربه موجب قانون اساسی، رئیس جمهوری عملا همه حکومت را درکنترل دارد 3. مبارک در 29 سال گذشته کشوررا به موجب” قانون وضعیت اضطراری” اداره کرده بود. قانونی که به وی اختیار فوق العاده ای داده است. وی با به کارگیری گسترده پلیس امنیتی و سازمان های اطلاعاتی، کنترل خودرا بر نظام اعمال کرده و این نیروها که از اختیارات و مصونیت ها ی بسیار زیادی برخوردارند به خاطر بیرحمی و بهره گیری شدید از شکنجه بد نامند. حکومت با استناد به وضعیت اضطراری، آزادی اجتماع را محدود کرده بود. سایر قوانین هم آزادی ثبت نام برای رای دادن، ایجاد سازمان های غیر دولتی و احزاب سیاسی را محدود کرده بود. وضعیت تندرستی مبارک با شتاب زیادی زیر سوال رفته و روبه وخامت می رود. او به همین سبب دارد پسرش را برای جانشینی آماده می کند. جمال مبارک تلاش دارد ضمن استفاده از میراث پدر، خودرا نماینده نسل نوبا برنامه های تازه نشان بدهد. بسیاری از خودی ها ی حکومت با این تمهید مخالف بودند. همین طورهم احزاب سیاسی مخالف. ایمن نوروعده داده درصورتی که بتواند درانتخابات ریاست جمهوری سال2011 نامزد شود با بسیج نیروها به مخالفت با جانشینی جمال مبارک ادامه خواهد داد. دکتر محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین المللی انرزی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل هم اعلام کرده است در انتخابات ریاست جمهوری آینده خودرا نامزد خواهد کرد به شرط این که روند کنونی عوض شود و اعتباررقابت ها تضمین گردد. جوانان مصری و احزاب مخالف از این تصمیم استقبال گسترده ای کردند وهنگام ورود وی به فرودگاه قاهره همچون قهرمانی از او استقبال کردند. در اینترنت به گروه پشتیبان وی پیوستند و این گروه هم اکنون بیش از 250 هزار عضو دارد. (منصور ،2011)
3-4- انقلاب مصر ۲۰۱۱lxvii
انقلاب ۲۰۱۱ مصر ( انقلاب ۲۵ ژانویه) مجموعه ای از راهپیماییها، اعتراضات و نافرمانیهای مدنی است که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱مصر آغاز شد و به استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ و ایجاد حکومتی نظامی در کشور منجر شد. مخالفان اهداف این اعتراضات را با الهام از موفقیت انقلاب تونس انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد و بیکاری سرنگونی حسنی مبارک و لغو قانون شرایط اضطراری، افزایش حداقل دستمزدها، پایان دادن به خشونتها و مهمتر از همه خواسته اخیر خود را روی کار آمدن دولتی مردمی اعلام کردند. ( ویکی پدیا ،2011)
پس از مدتی از شروع انقلاب نهایتا حسنی مبارک استعفاداده و اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح متشکل از فرماندهان ارشد ارتش به ریاست ارتشبد محمدحسین طنطاوی سپرد. ارتش مصر در طول انقلاب از حمایت حکومت مبارک خودداری کرده بود. احمد شفیق نخست وزیر مصر بر اثر فشار معترضین در ۳ مارس مجبور به استعفا شد و شورای عالی نظامی عصام شرف را به ریاست دولت برگزید. عصام شرف هم در نوامبر همین سال استعفا داده و کمال جنزوری به جای او به این مقام رسید.
با وجود سرنگونی حکومت حسنی مبارک برخی از معترضین هم اکنون هم به اعتراضات خود ادامه داده اند.در ماه مارس قانون اساسی جدیدی در این کشور با همهپرسی عمومی رسمیت یافت. انتخابات پارلمانی هم در ۲۸ نوامبر برگزار شد. همچنین دادگاه حسنی مبارک و دو پسرش، به همراه تعدادی از مقامات حکومت وی در حال برگزاری است. ( ویکی پدیا ،2011)
به هر صورت هدف اصلی اعتراضات سرنگونی حسنی مبارک بود که از ۳۰ سال پیش و پس از ترور انور سادات قدرت را در این کشور به دست گرفته بود. لغو قانون شرایط اضطراری که از سال ۱۹۶۷ (1346) – به جز در یک دوره ۱۸ ماهه- پیوسته در حال اجرا بوده است، افزایش حداقل دستمزدها، و برکناری وزیر کشور، حبیب العادلی، که پلیس تحت امر او به خشونت بسیار متهم است از دیگر خواسته های معترضان بوده است. در این میان احمد شفیق وزیر کشور باقی مانده از حکومت مصر بر اثر فشار معترضین در ۳ مارس مجبور به استیفا شد.( کفاشی ، 1390)
1-3-4- اولین جرقه های اعتراضات
اولین جرقه بیداری اسلامی درحقیقت در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ م(۲۵ دی ۱۳۸۹ ) با تظاهرات شهروندان مصری در مقابل سفارت تونس که برای حمایت ازانقلاب تونس بود آغاز شدو بسیاری از تحلیلگران تظاهرات فوق را اولین جرقه انقلاب مصر قلمداد می کنند. ) خبرگزاری عصر ایران ، 2011(
دو روز پس از این تظاهرات یک جوان مصری با نام عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئولان به شکوائیهاش، در مقابل ساختمان مجلس شعبlxviii این کشور دست به خودسوزی زد. در 17 ژانویه این جوان مصری قبل از خودسوزی در مقابل مجلس شعارهایی نظیر«ای نیروهای امنیتی این کشور حق من درون مصر ضایع و پایمال شده است » سر داد. ( وبگاه خبرگزاری تابناک،2011)
بعد از این تحولات اولین فراخوان برای انجام این اعتراضات توسط یک گروه جوانان حامی دموکراسی به نام جنبش ۶ آوریل در مصر است. روز ۲۵ ژانویه از آن رو پیشنهاد شد که روز« ملی پلیس» در مصر است . دهها هزار نفر ازافراد مشهور، هواداران فوتبال و اعضای گروههای اپوزیسیون در یک صفحه فیسبوک اعلام کردند که در تظاهرات شرکت خواهند داشت. وزارت کشور اعلام کرده بود که با قاطعیت با قانونشکنان برخورد خواهدکرد – بر اساس قانون شرایط اضطراری تظاهرات خیابانی ممنوع است- اما محمد البرادعی چهره سرشناس اپوزیسیون از اعتراض حمایت کرده و گفت وقت آن است که مخالفان حکومت مصر قدم در راه تونس بگذارند. ( کفاشی ، 1390)
رویترز گزارش داد که مردم مصر، برخلاف گذشته که می گفتند به دلیل ترس از نیروهای امنیتی در اعتراضات شرکت نمی کنند و در نتیجه به ندرت اعتراضات آنها بیش از چندصد نفر را همراه خود می کرد، این بار انگیزه بسیار زیادی داشتند و معترضان افرادی را که از پنجره خانه ها خیابان را تماشا میکردند به پیوستن به جمع خود تشویق میکردند و بسیاری نیز این کار را انجام میدادند. حتی وقتی پلیس با پمپهای فشار آب به سوی معترضان حمله میکرد آنها به جای فرار جسورتر شده و بعضی حتی مأموران پلیس را تعقیب میکردند و به نظر میرسید ترس خود را کاملاً از دست داده اند. بعضی از نیروهای پلیس نیز از نقش خود کاملاً ناراضی بودند. یک افسر پلیس به یکی از معترضان میگفت سه ماه دیگرخدمت او به پایان میرسد و پس از آن همراه آنها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ایدئولوژی، نظام سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه درباره اخوان المسلمین، نماز جمعه، ریاست جمهوری، استفاده از زور