منبع پایان نامه درباره جهان بینی، کارآفرینی، بوروکراتیک، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتراز طریق اعتماد سازی و توسعه سرمایه اجتماعی در درون و برون سیستم و توسعه پتانسیل انگیزشی، هدایت از طریق سیاست گذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم، غیر قابل اطمینان و فرار، تخصیص بهینه منابع، در نظر گرفتن کلیه تمایلات، تفاوت های شخصیتی، برنامه ها، ذینفعان سازمان و فرهنگ های مختلف.
رهبری خدمتگذار55
گرینلیف56
1977
برابری رهبر با زیردستان در راستای هدایت آنان، برابری تمام اعضای سازمان در حقوق، اطلاعات و چشم اندازهای سازمان، نقش رهبر به عنوان تسهیل گر در شکل گیری گروه در سازمان.
رهبری تحول آفرین
برنز و باس57
1978
تاکید بر خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت، برانگیختن زیردستان به منظور تلاش بیشتر در جهت دستیابی به اهداف سازمان، ارتقای سطح آگاهی زیر دستان از اهمیت و ارزش نتایج مشخص، واداشتن زیر دستان به فراتر رفتن از منافع فردی به خاط تیم، سازمان و نظام، ارتقای سطوح نیازهای زیردستان به نیازهای مرتبه بالاتر، تاکید بر نفوذ آرمانی انگیزش الهام بخش، تحریک عقلانی، ملاحظات فردی.
رهبری اصیل58
موسسه رهبری
2004
تمرکز بر خود کنترلی ( خودتنظیمی) و خودآگاهی رهبر و پیروان، نقش تعدیلگر مثبت سازمانی و تاکید بر عمل.
رهبری معنوی59
براون وتروینو60
2006
تاکید بر ارزش ها، عقاید و رفتارهای افراد و دادن انگیزه به آنها، تعهد و بقای معنوی، تصمیم گیری مشترک بین رهبرو زیردستان، صداقت، راستگویی و اعتماد متقابل بین رهب و پیروان و توجه به نتایج کار.
جهان بینی رهبری
وکسلر
2006
جهان بینی تنظیمی
تاکید بر رهبری بوروکراتیک و حفظ وضع موجود، رواج سیستم سلسله مراتبی، وفادار ماندن به سیستم، مقاومت در برابر تغییر، احترام به سنت ها و رسوم گذشته.

جهان بینی کار آفرینی
تاکید بر رهبری فرصت طلب، نتیجه محور بودن، ارزیابی زیردستان بر اساس نتایج کارکردی، استفاده از تجارب گذشته، توجه و امتیاز دادن به رقابت.

جهان بینی اجتماعی
تاکید بر رهبری مشارکتی و انجام فعالیت ها به صورت گروهی، پذیرش تغییر از سوی افراد، احترام به نظرات اعضاء گروه، محترم شمردن ارزش ها و فرهنگ مشترک افراد.

جهان بینی شبکه ای
تاکید بر رهبری دانش، تاکید بر توانمند سازی زیردستان، توجه ویژه به شایسته سالاری، تاکید بر نوآوری و خلاقیت.
اقتباس از ترک زاده و جعفری (1393)
2-1-2-1-4-7 جهان بینی رهبری
وکسلر(2006) معتقد است جهان بینی ها بر مبنای آنچه ما نسبت به کل هستی (جهان درون و بیرون) برداشت، ادراک، دریافت و احساس می نماییم، به وجود می آیند. از طریق فرضیات و مجموعه جهان بینی ها ی قابل دوام، افراد احساس آرامش و آسودگی می کنند. زمانی که اقدامات و تفکرات، منطقی و عقلانی باشند نشات گرفته از حقایق آشکار و نتایج حاصل از جهان بینی ها است. جهان بینی ها افراد را به سمت آیین ها و اقدامات اساسی راهنمایی و هدایت می کنند. به افراد کمک می کند که از عهده ی اطلاعات ناقص و متغیر برآیند، به آنها اطمینان می دهند که باید بر روی زمان، انرژی و علایق، سرمایه گذاری کنند. با انتخاب یک جها بینی متناسب با شرایط و اقتضائات محیط وتحول و متغیر می توان با برنامه ریزی و استفاده از فناوری روز به سوی آینده ای مطلوب تر با مشکلات سوق پیدا کرد.
جهان بینی ها در برگیرنده ی این مفهوم اند که آینده اغلب به طور آگاهانه ای توسط افرادی که برای واقعیت بخشیدن به خواسته ها، و اهداف و امیال فردی و جمعی تلاش می کنند، و بر روی زمان، انرژی و علایق سرمایه گذاری می کنند، طراحی می شود. وکسلر معتقد است اگر موقعیت یا محیط بیرونی سیستم تغییر یابد، رهبر اثربخش کسی است که بتواند جها ن بینی خود را متناسب با شرایط به وجود آمده تغییر دهد و سازمان خود را در راستای آن هدایت کند. هر جهان بینی ، به توصیف این که چطور طرفداران آن، می توانند در این دنیای متغیر زندگی کرده و در جهت تحقق امیال، خواسته ها و مطلوبیت های خود گام بردارند، پرداخته است. هر جهان بینی، خواسته های خاصی را ترجیح و مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر اندیشه های خاصی را ترجیح و مورد توجه قرارمی دهد و از طرفی دیگر اندیشه های خاص و مشخصی را شایسته بی اعتنایی می داند. مطلب جالب ایناست که آنچه باید انجام گیرد، و اینکه چگونه انجام پذیرد، چگونه هزینه هایی که از لحاظ زمان، سرمایه و انرژی در این راه صرف می شود، توجیه شود، همه در مطالب مختلف موجود در هر جهان بینی بیان می شود(جعفری،1391؛ ترک زاده و جعفری، 1392، 1393).
در ابتدای انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی، جهان بینی کارآفرینی وجود داشت. و تا زمانی که موسسان سازمان ها به منظور پیروز شدن روی ثبات و رقابت تکیه می کردند، این جهان بینی ادامه داشت. بنا بر نظر صاحب منصبان چون رهبران جهان بینی کارآفرینی وقایع خارجی موجود را نادیده می انگاشتند نتوانستند خودشان را با تغییرات به وجود آمده وفق دهند با شکست هایی روبرو شدند، پس جهان بینی تنظیمی، وارد جریان شد و به داخل سازمان های بروکراتیک که مبتنی بر قوانین حکومتی یا قوانین اعمال شده توسط کادر متخصصین بود راه یافت. در جهان بینی رهبران، همان تثبیت کنندگان سیستم، کاهش دهندگان بلاتکلیفی و قانون گزاران هستند. از سوی دیگر علت ناتوانی جهان بینی های تنظیمی و کارآفرینی در ایجاد جامعه ای که در آن اعضاء احساس کنند وجودشان (زندگی شان) معنادار است، جهان بینی اجتماعی، نسبت به سایر جهان بینی ها، رشد و پیشرفت بیشتری کرد. این جهان بینی که عضویت در آن مزایای خاص خود را دارد، جهان بینی کارآفرینی را به عنوان یک جهان بینی پراسترس، که تمرکز زیادی بر برد و باخت و رقابت منفی در بین اعضاء دارد را باطل می شمرد. از دیدگاه جهان بینی مشارکتی رهبری در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد همفکری و همدلی است و رهبران اثربخش کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فلسفه فکری گرد آورند و این درک را ایجاد کنند که اختلافات، جزئی و کم اهمیت هستند و آنچه اعتبار و ارزش دارد، روح جمعی است که باید در یک مجموعه یا سیستم حاکم باشد. جهان بینی شبکه ای به جهان بینی تنظیمی به خاطر سرمایه و توجه به ایده های جدید نوآوری، توجه می کند؛ اما خود سلسله مراتب را به عنوان مدل سنتی حکومتی که قادر به اصلاح و تغییرقوانین برای به کار گرفتن آنها در نوآوری واقعی نیست، مورد تحقیر قرار می دهد. نهایتا اینکه، جهان بینی شبکه ای از تمرکز اجتماعیون بر روی انعطاف پذیری و همکاری سهم می برد اما از علاقه آن به بقای سیستم و حفظ موجود سهم نمی برد. در این قسمت، چهار جهان بینی که به زعم وکسلر در سطح جهان قابلیت کاربرد دارد معرفی می شود.

2-1-2-1-4-7-1 انواع جهان بینی رهبری از نظر وکسلر
الف) جهان بینی کار آفرینی
این نوع جهان بینی به رهبرانی اشاره دارد که از طریق کنترل و ایجاد رقابت، سازمان خود را هدایت می کنند. لذا این نوع رهبری نیل به موفقیت در دستیابی به مطلوبیت ها را منوط به کیفیت منابع انسانی، مالی و همچنین ایجاد نوعی رقابت بین افراد می داند. براین اساس می توان گفت این نوع رهبری در سطح عملیاتی و کاربردی سازمان قرار دارد و به رهبری فرصت طلب مشهور است. رهبران فرصت طلب افرادی فرد گرا، قاطع و بی پروا هستند که با کار سخت، نقش اساسی خود را ایفا می کنند. این رهبران خود را به عنوان افرادی که وجود آنها واجب و ضروری است، می شناسند. آنان تلاش می کنند موفقیت های سابق خود را حفظ کنند و با افراد تازه وارد به رقابت می پردازند و خواستار به دست آوردن قدرت بیشتر و سمت های بالاتر هستند و از زیر دستان با کار سخت و هزینه کم بهره برداری می کنند. رهبران فرصت طلب نه ایده های نوین اظهار می کنند و نه به طور آگاهانه در جستجوی خلاقیت و نوآوری هستند. رهبران فرصت طلب بسیار نتیجه مدار هستند و به همین خاطر برای بدست آوردن نتیجه دلخواه گاهی اوقات قواعد و قوانین را نادیده می انگارند.
چشم انداز جهان بینی کارآفرینی: رهبران فرصت طلب با تاکید بر واپایش بالا و رقابت بیرونی، بر آن هستند که موفقیت و سود بیشتری را به دست آورند. تا جایی که با ضربه زدن به دیگران، خواسته های خود را انجام دهند. در این نظریه رهبران در پی به دست آوردن قدرت و مقام بیشتر هستند و اعتقاد آنها بر این است که این امر ارزش تلاش کردن را دارد و در نهایت منجر به پاداش فراوان و بیش از حد می شود. رهبران فرصت طلب در زمان حال زندگی می کنند، آنها به پروژه ها یا رسالت های آینده محور توجهی ندارند، بلکه متکی به اموری هستند که در حال حاضر وجود دارد و تلاش می کنند با تحت واپایش درآوردن امور، نتایج دلخواه را به دست آورند. رهبران فرصت طلب تمایلی به انجام فعالیت های گروهی ندارند و گفتگو و مذاکره بین افراد را امر مطلوبی به حساب نمی آورند و مخالف تفویض اختیار به زیر دستان هستند. آنها تمایلی به مشارکت دادن اعضا در عقاید و نظرات و تصمیم گیری ها ندارند و به جای هدایت کردن آنها در راستای مطلوبیت ها سعی می کنند که با زور برنامه ها را به مرحله عمل برسانند. این رهبران، افرادی سیاسی هستند که در شنیدن و گوش دادن عقاید دیگران ناتوان هستند و به منظور به دست آوردن منفعت، اهداف کوتاه مدت انتخاب می کنند.

جدول 2-2 شاخص ها و مولفه های انواع جهان بینی کارآفرینی
دیدگاه رهبری
شاخص ها
مولفه ها
جهان بینی کارآفرینی
نوع رهبری
رهبری فرصت طلب: تاکید رهبران بر رقابت در راستای موفقیت سازمان؛ ارزیابی نتیجه عملکرد زیردستان؛ فراهم کردن زمینه مناسب برای مدیرت کسب سود.

نوع عقلانیت
عقلانیت مادی: تاکید بر رقابت جهت دستیابی به مطلوبیت ها؛ تاکید بر موقعیت های مادی جهت دستیابی به جایگاه والا.

واکنش در برابر بحران
واکنش کارگشایی در برابر بحران؛ چالش ها و بحران های پیش آمده، به عنوان فرصتی برای دوباره گرد هم آمدن و سنجش شیوه ها و تاکتیک جدید؛ جابجایی و انتقال مقاماتی که در مسئله بحران با شکست مواجه می شوند.

تغییر
خلق مجدد: رونوشت برداری و تقلید رهبران فرصت طلب؛ پذیرش تغییر، درصورتیکه مزایایی برای سازمان به همراه داشته باشد.

اصول اخلاقی
اصول اخلاقی بر مبنای پیامد مطلوب: احتساب سنت شکنی به عنوان یک اصل اخلاقی؛ رعایت حداقل قوانین ومقررات به عنوان یک اصل اخلاقی

الگوهای زمان
در زمان حال بودن: افزایش سود و منفعت در بازارهای در حال تغییر در زمان حال؛ فراموشی تجارب گذشته و توجه و تاکید بر ویژگی و موقعیت کنونی.

خلاقیت
خلاقان، پیشنهاد دهندگان موفق اولیه هستند: خلاقان به موارد مختلف توجه می کنند؛ تجربه کسب کردن از خطاها و اشتباهات؛ پیش بینی اقدامات دیگران.

فناوری
وسیله دستیابی به هدف استفاده از فناوری به عنوان وسیله دستیابی به هدف در بین رقبا؛ تاکید بر وضعیت فناوری برای کاربران.

ب)جهان بینی تنظیمی
رهبرانی که از جهان بینی تنظیمی بهره می گیرند از طریق سیستم سلسله مراتبی، کنترل و رعایت قراردادهای قانونی، سازمان خود را هدایت می کنند. بنابراین، این نوع رهبری به منظور تحقق مطلوبیت های سازمان بر حفظ وضع موجود، ثبات و پایداری و وفاداری افراد به سیستم تاکید دارد و به رهبری بوروکراتیک معروف شده است. رهبران بوروکراتیک پیرو قوانین و مقررات هستند و زیر دستان خود را در راستای همین قوانین مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد. به عبارت دیگر مطابق با عدالت، همه افراد در زیر چتر قوانین قرار می گیرند.
چشم انداز رهبران بوروکراتیک: رهبران بوروکراتیک با تاکید بر واپایش نزدیک و رقابت درونی سعی بر آن دارند که با تاکید بر سلسله مراتب و قوانین و مقررات، بقای سازمان را حفظ کنند. چون هنگامی که نظام های معتبر در معرض خطر قرار می گیرند، ناامنی افزایش می یابد و منجر به قانون شکنی، اختلال، ایجاد ترس و وحشت و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد. رهبران بوروکراتیک در چشم انداز رهبری تنظیمی با دنیای جهان شمولی روبرو هستند که در آن همه افرادصرف نظر از شان و رتبه، ثروت، طبقه اجتماعی یا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رهبری تحول آفرین، رهبری تحول گرا، تحول گرا، رهبری معنوی Next Entries منبع پایان نامه درباره جهان بینی، اصول اخلاقی، آموزش عالی، ارزش های مشترک