منبع پایان نامه درباره جهان بینی، اصول اخلاقی، آموزش عالی، ارزش های مشترک

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادگی، مورد توجه و لطف قرار می گیرند و حق و حقوق افراد مورد احترام است. در این رویکرد نظام زمانی قابل اعتماد و معتبر است که نا امنی را کاهش دهد. چون سازمان های معتبر، منظم و مرتب هستند. در این سازمان ها برنامه ریزی با دقت صورت می گیرد. افراد پیرو قوانین اصیل هستند و منافع و ضررهای سازمان به عنوان یک کل سهیم هستند. در این نظریه کارشناسان و متخصصان به جمع آوری داده ها و پیدا کردن راه حل های مختلف و پیش بینی پیامد هر راه حل می پردازند و به انجام هر فعالیتی یک سری انتخاب های راهبردی را مطرح می کنند و یکی از آن ها را مطابق با موقعیت گروه انتخاب می کنند و یکی از آنها را مطابق با موقعیت گروه انتخاب می کنند.

جدول 2-3 شاخص ها و مولفه های جهان بینی تنظیمی
دیدگاه رهبری
شاخص ها
مولفه ها
جهان بینی تنظیمی
نوع رهبری
رهبری بوروکراتیک: تاکید بر روی حفظ وضع موجود؛ نظارت براجرای برنامه ها در راستای قوانین ومقررات؛عدم مبادله اطلاعات بین رهبروزیردستان.

نوع عقلانیت
عقلانیت عملی: رواج نظام سلسله مراتب؛ تبعیت ازقوانین تعیین شده؛ هماهنگی فعالیت ها و امور سازمانی؛ پیش بینی مشکلات؛ اقتدار سازمان رسمی نظم و انظباط نظام اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی؛ ابلاغ سیاست ها خط مشی ها به صورت رسمی به زیر دستان.

واکنش دربرابربحران
واکنش منظم در برابر بحران: وفادار ماندن به سازمان؛ ثابت قدم و وظیفه شناسی دربرابر سازمان؛ سرمایه گذاری هنگفت در تقویت و حفاظت از برنامه های روزمره سازمان؛ سرمایه گذاری هنگفت دربرابر نپذیرفتن افرادی که قصد بی اعتبار کردن سازمان را دارند.

تغییر
میزان سازی: کمترین تغییر و تبدیلات در روش های عملیاتی استاندارد؛ پذیرش تغییرات برنامه ریزی شده؛ و تغییرات تنها زمانی پذیرفته می شود که واپایش و ثبات سازمان افزایش یابد.

اصول اخلاقی
اصول اخلاقی بر مبنای وظیفه است؛ اصول اخلاقی یعنی اطاعت از قوانین و مقررات؛ اصول اخلاقی یعنی رعایت رسوم و سنت ها.

الگوهای زمان
امتیاز دادن به گذشته: به حداقل رساندن بلاتکلیفی با گردآوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و داده های گذشته؛ احترام به سنت ها و رسوم گذشته

خلاقیت
خلاقان، مشکلات سخت را حل می کنند: مهارت انجام امور روتین و مشخص شده؛ استفاده از داده ها و اطلاعات موجود

فناوری
کاهش بلاتکلیفی: استفاده از فناوری در جهت کاهش بلاتکلیفی و راه حل مشکلات

ج) جهان بینی اجتماعی
جهان بینی اجتماعی به رهبرانی اشاره دارد که با تاکید بر رقابت گروهی، انعطاف پذیری، گفت وگو و ارزشهای فرهنگی، سازمان خود را هدایت می کنند. لذا این نوع رهبری به منظور دستیابی به مطلوبیت های سازمان، بر ارزشهای مشترک گروه، همکاری گروهی و ارتباطات تاکید دارد. رهبری در این جهان بینی، رهبری مشارکتی نامیده می شود. رهبران مشارکتی، افرادی آرام، صبور و با کمال هستند و به خاطر همکاری و مشارکت خود در قبال نسل آینده، به خود می بالند. رهبران مشارکتی فرهنگی را به وجودمی اورند که در آن گفتگوهای مبتنی بر ارزش های مشترک، یادگیریهای گروهی و مشارکت افراد افزایش می یابد.
چشم انداز رهبران مشارکتی: رهبران مشارکتی با تاکید بر رقابت درونی و انعطاف پذیری بر آن هستند که ارزش ها و فرهنگ مشترک افراد، روحیه همکاری و مشارکت بین آنان را تقویت کنند واز این طریق از به خطر افتادن نظام که موجب می شود افراد روحیه خود را از دست داده و بد گمان شوند جلوگیری کنند.رهبران مشارکتی سعی می کنند که شناخت ضرورت اجتماعات گروهی را که ریشه در ارزش های مشترک دارد و برای افراد نوعی احساس معناداری، هدفمندی و اعتماد را فراهم می آورد، تسهیل کنند. آنان از مطلوبیت های معنادار اساسی صحبت می کنند، آن هم زمانی که رهبران ارزش هایی مثل روراست بودن، خلوص و صمیمیت و تمایل به شرکت در گفتگوهای خالصانه را آشکار می سازند.
در این نظریه بر روی کیفیت زندگی، بیشتر از کمیت به عنوان موفقیت افراد تاکید می کنند. گفتگو جانشین بحث و کشمکش می شود و اعتقاد بر این است که اعتماد، مشارکت و گفتگو که اجزای تشکیل دهنده همکاری و مشارکت هستند باید بر کشمکش و درگیری چیره شوند. در این نظریه آزادی به معنادی عضویت در یک گروه است و رها کردن گروه نوعی بی وفایی و ضعیف النفس بودن تلقی میشود.

جدول 2-4 شاخص ها و مولفه های جهان بینی اجتماعی
دیدگاه رهبری
شاخص ها
مولفه ها
جهان بینی اجتماعی
نوع رهبری
رهبری مشارکتی: همکاری گروهی؛ انجام فعالیت ها به صورت مشارکتی و تیمی؛ رهبران حامی و هدایتگر امور زیردستان؛ توسعه شبکه های ارتباطی؛ استفاده از منابع انسانی و مالی در راستای تحقق افراد.

نوع عقلانیت
عقلانیت روانی – اجتماعی: تاکید بر همکلری بین افراد و مذاکره بین آنها؛ تاکید بر گروه های اجتماعی.

واکنش در برابر بحران
واکنش اجتماعی در برابر بحران: ارائه دلایل قوی برای عقاید خود؛ پشتیبانی رهبران از زیردستان؛ توافق و حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی مشترک.

تغییر
توافق: پذیرش تغییر به عنوان انطباق جامعه با محرکات و موضوعات جدید؛ هماهنگی نظام با تغییرات محیطی؛ پذیش تغییر به عنوان یک فرآیند یادگیری تنظیم شده.

اصول اخلاقی
اصول اخلاقی بر مبنای قرار داد اجتماعی: محترم شمرده شدن سخنان یکدیگر در بین اعضا؛ پاداش دادن به صداقت و درستکاری.

الگوهای زمان
استنتاج کردن از آینده: پرورش یادگیری و تطابق سازمان با جامعه از طریق تسهیل فرهنگ ارزش های مشترک؛ توجه به گذشته و حال و وفق دادن به موقع سازمان به آینده.

خلاقیت
خلاقان دیگران را برای مقاصد مهم بیدار می کنند: خودآگاهی؛ کمک کردن به ایجاد آگاهی در دیگران؛ دستیابی به تعادل.

فناوری
اختیار دادن به اعضا: فناوری با فراهم نمودن گفتگوهای حقیقی و غلبه بر موانع برای ایجاد ارتباطات موثر، به اعضاء جامعه اختیار می دهد؛ فناوری عمدتا با هدف ایجاد شایستگی و قابلیت بکارگیری مورد استفاده قرار می گیرد.

د) جهان بینی شبکه ای
رهبرانی که دارای دیدگاه جهان بینی شبکه ای هستند، با استفاده از فناوری، ابداع، نوآری و ابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می کنند. بنابراین این نوع رهبری دستیابی به مطلوبیت های سازمان را در گرو همراه بودن با تغییرات، محور قرار دادن دانش، شهرت و اعتبار اعضا سازمان می داند و به رهبری دانش مشهور گشته است. رهبران دانش، افرادی که پایبند سنت ها و قوانین گذشته هستند را افرادی قلمداد می کنند که قادر به ادامه کار در عصر تحولات، تکنولوزی و اطلاعات نیستند. حال این افراد چه ثروتمند باشند یا فقیر، جهان اولی باشند یا جهان سومی، در هر حال آنها مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند. ازدیدگاه رهبران دانش این افراد از جهانی سازی دست می کشند و در برابر تجربیات اساسی که منجر به ایجاد راهی به سمت دنیایی تازه و نو می شود، مقاومت می کنند.
چشم انداز رهبران دانش: رهبران دانش با تاکید بر انعطاف پذیری و رقابت بیرونی بر آن هستند که از افراد خلاق و ایده های برتر حمایت کنند، چون هنگامی که شبکه های خلاق از قوه خلاقیت خود محروم می شوند، جامعه نیروی پویای ایجاد تجربه و تغییر را از دست می دهد؛ به عبارت دیگر رهبران دانش باعث بروز ایده های جدید و نوآوری می شوند. در رویکرد رهبری دانش، تلاش بر این است که بهترین اذهان را گرد هم آورند و با ایجاد اتحاد و پیوستگی دست به ابداع و نوآوری های اساسی بزند. پیروان، رهبران را به عنوان یک کاشف می دانند که تمایل به درگیری در کارهای سخت و دشوار دارند که انجام آنها مستلزم به کارگیری ذهن خلاق، تخیل و تیز هوشی و فراست است. این رهبران به سمت ناشناخته ها پیش می روند و به شیوه های عقلانی دست به اکتشاف می زنند. در جهان بینی شبکه ای سعی بر این است که استعدادهای افراد شکوفا شود و امکان یادگیری در راستای ایجاد تغییرات جدید وجود دارد و رهبر دانش، به عنوان یک قهرمان جهان بینی شبکه ای، در پی آن است که با استفاده از خلاقیت های کاربردی، ابتکارات مهم و اساسی، ایده های نو وفناوری های جدید، دنیا را به مکان بهتری تبدیل کند ( جعفری، 1391؛ ترک زاده و جعفری، 1392، 1393).

جدول 2-5 شاخص ها و مولفه های جهان بینی شبکه ای
دیدگاه رهبری
شاخص ها
مولفه ها
جهان بینی شبکه ای
سبک رهبری
رهبری دانش: احتساب رهبران به عنوان افرادی مبتکر و هادی جهت تولید دانش؛ تاکید بر روی توانمند سازی زیر دستان؛ تاکید بر روی ارتباطات نزدیک.

نوع عقلانیت
عقلانیت اکتشافی: تاکید بر وحدت و پیوستگی بین افراد؛ تاکید بر نواوری وابتکار.

واکنش در برابر بحران
واکنش شبکه ای در برابر بحران: تفکر خارج از چارچوب مشخص و معین، به منظور دستیابی به انتخاب ها و عقاید جدید برای کاهش بحران؛ ایجاد و اختصاص شبکه مشارکتی متشکل از بهترین اذهان و عملکرد برای مقابله با بحران؛ تاکید بر فعالیت های تیمی؛ تعیین مشوق ها و ایجاد انگیزه برای افراد در راستای پیشرفت های غیر منتظره.

تغییر
خلق (ایجاد): تغییر، نوآوری و ابتکار، به عنوان اهداف اولیه نظام؛ افزایش تلاش برای جستجو و توسعه دانش نوین در راستای تغییرات روز افزون موجود.

اصول اخلاقی
اصول اخلاقی اکتشافی: اتخاذ اصل اخلاقی بر مبنای نوآوری و فناوری ناشی از آن، جهان شمول شدن اصول اخلاقی.

الگوهای زمان
طراحی آینده از قبل: توجه به گذشته به طور گزینشی؛ پیش بینی آینده بر اساس تجارب گذشته و وضعیت کنونی سازمان؛ طرح ادعایی برای ایجاد جامعه ای بهتر.

خلاقیت
خلاقان، تولید کننده و محرک دیگران هستند: ایجاد مهارت ها و تاکید بر روی نوآوری و خلاقیت؛ کارکردن مطابق با محدودیت ها؛ تاکید بر پیشرفت و توسعه سازمان با برقراری ارتباط با محیط کار.

فناوری
تعیین مسیر احتمالات جدید: فناوری شامل تلاش انسان ها برای واپایش سرنوشتشان و مدیریت جهان می باشد؛ فناوری هنگامی به کار گرفته می شود که به عنوان پایه ای برای ایجاد احتمالات جدید عمل کند.

2-3 توان پاسخگویی به محیط

2-3-1 اهمیت محیط سازمانی برای بقای سازمان
آنچه بیش از هر چیز بقای یک سیستم باز و از جمله سازمان را تهدید می کند عدم انطباق با محیط و نادیده گرفتن تغییرات آن است. براساس تئوری سیستم ها همه سازمانها سیستم های بازی هستند که تنها از طریق تعامل موفق و مداوم با محیط خارجی می توانند به بقای خود ادامه دهند اما تنها توجه به محیط خارجی کافی نیست، بلکه هر اقدام سازمان نتیجه جمع آوری و تفسیر اطلاعات از محیط است و ازطرفی هر حرکت سازمانی منجر به بروز تغییراتی در محیط می شود. بنابراین چرخه ای ازتطبیق با محیط، جمع آوری اطلاعات از محیط، تفسیر و تطبیق دوباره با محیط شکل می گیرد. پیامد طبیعی عدم توفیق سازمانها در پاسخگویی به محیط به خطر افتادن بقای سازمانها و نزدیک شدن آنها به افول بوده است (عطافر و مهدیه نجف آبادی، 1392).
بنابراین نتیجه می گیریم محیط تعاملی سازمانها و از جمله دانشگاهها به عنوان یکی از سازمانهای مهم و اثر گذار در جامعه می تواند تاثیر زیادی بر موفقیت آنها داشته باشد. پس شناخت دقیق شرایط محیطی و پاسخگویی متناسب به آن می تواند بقای یک سازمان را تضمین کند. دانشگاهها برای پاسخ به اقتضائات محیط و اثربخشی در شرایط متحول امروزی باید بتوانندخود را به طور مستمر و به نحو اثربخشی باز آفرینی کنند تا بتوانند به بقای معنادار در محیط دست پیدا کنند (ترک زاده، 1388)، به علاوه شرایط محیطی، چالشهای درونی و بیرونی بسیاری را برای آموزش عالی پدید آورده است. واکنش آموزش عالی به شرایط و اقتضائات محیطی و چالشها و نیازهای ناشی از آن، به توان سیستم آموزش عالی در متحول سازی خود و خلق تغییر بستگی دارد. در حقیقت آموزش عالی اگر می خواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطی عقب نماند و کارآمدی، معناداری و استمرار بقای خود را از دست ندهد باید در خود و محیطش، تغییرات قصد شده، هدفمند و معنادار بیافریند (ترک زاده 1387).

2-3-2 محیط و انواع آن
منظور از محیط، مجموعه عواملی است که بر هدف و عملکرد نظام اثر تعیین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جهان بینی، کارآفرینی، بوروکراتیک، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، سلسله مراتب، حسابداری مالی، گفتمان سیاسی