منبع پایان نامه درباره جهان بینی، آموزش عالی، اعضای هیات علمی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

ا انتقادهای بنیادی تر و شدید تری مواجه خواهد شد. در واقع هر اندازه که توانمندی، قدرت و سهم دانشگاه در خلق مزیتهای نوین مانند اقتصاد دانش محور بیشتر می شود به همان اندازه نیز مسئولیت‌های آن در مقابل ذینفعانش بیشتر می شود و لازم است پاسخگویی آن نیز بیشتر از گذشته باشد (پرداختچی و همکاران، 1391) در واقع ضعف پاسخگویی باعث می شود تصویری که از دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی در جامعه وجود دارد یک تصویر منفی و نامطلوب باشد و وجود تصور نامناسب می تواند زمینه ساز عدم موفقیت و عدم بقای این سازمانها شود پس اگر سازمانها توان پاسخگویی خود را ارتقا بخشند بدنبال آن تصویر مطلوبی در اذهان جامعه و ذینفعان از سازمان شکل می گیرد، و همانطور که (بلاسن26، 2008) اذعان می کند که تصویر سازمان کمک می کند سازمان خود را متمایز از دیگر سازمانها بداند و این قدرت را به سازمان می دهد که هویت خود را از درون یکپارچه کند ، داشتن هویت مستحکم به اعضا کمک می کند که به سمت چشم انداز سازمان حرکت کنند و به موفقیت دست پیدا کنند . و در واقع آینده سازمان را شکل می دهد (شولر27، 2004،آمون28، 2004 ) و تصویر سازمانی مثبت بر کیفیت، شهرت ، اعتبار، هماهنگی، میزان جذابیت و اصالت یک سازمان تاثیر مثبت دارد (پولات29، 2011).
با اوصاف ذکر شده به این نتیجه می رسیم که توجه به این متغیرها برای سازمان‌های آموزشی ضروری است چرا که شناسایی نوع جهان بینی رهبران می تواند در جهت مدیریت مطلوب و صحیح سازمانهای مذکور کمک شایانی به آنها کند. و در عین حال رهبران با شناسایی دقیق و به موقع تغییرات و چالشهای محیط تعاملی خود می توانند متناسب با نیازها و مقتضیات محیط توان پاسخگویی خود را بالا ببرند تا بتوانند زمینه ی بقای خود را در محیط، جریان دریافت منابع مطلوب از محیط و همچنین تصویر مطلوبی از خود بر جای بگذارند، که هماهنگی این متغیرها می تواند زمینه موفقیت سازمان را به نحو مطلوبی فراهم می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوع جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی و تصویر بیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند، اولا به دنبال شناسایی نوع جهان بینی حاکم بر این موسسه است و همچنین تاثیری که توان پاسخگویی به محیط می تواند برکیفیت تصویر بیرونی آن در محیط تعاملی بر جای بگذارد، که نتایج آن می تواند :
– کمک زیادی برای بهبود هرچه بیشتر موسسه آموزش عالی مهر اروند و در صورت لزوم ایجاد زمینه هایی برای تغییر نوع جهان بینی یا بستر سازی برای بالا بردن توان پاسخگویی به محیط و بهبود تصویر بیرونی آن باشد.
– شناسایی عوامل تاثیر گذار محیط تعاملی که می تواند زمینه مدیریت محیط تعاملی را برای موسسه آموزش عالی مهر اروند فراهم کند.
– بالا بردن میزان آگاهی مدیران و برنامه ریزان موسسه درباره روابط بین این متغیرها و تاثیری که می توانند بر هم داشته باشند و در نتیجه افزایش اثربخشی و توسعه موسسه آموزش عالی مهر اروند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی:
هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی سازمان در موسسه آموزش عالی مهر اروند می باشد.

اهداف جزئی
1- تعیین نوع غالب جهان بینی رهبری در موسسه.
2- ارزیابی میزان توان پاسخگویی موسسه به محیط.
3- ارزیابی میزان کیفیت تصویر بیرونی موسسه..
4- بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی و تصویر بیرونی موسسه.
5- بررسی توان نوع جهان بینی رهبری در پیش بینی کیفیت تصویر بیرونی موسسه .
6- بررسی توان نوع جهان بینی رهبری در پیش بینی میزان توان پاسخگویی موسسه به محیط.
7- بررسی توان نوع جهان بینی رهبری در پیش بینی تصویر بیرونی با واسطه گری توان پاسخگویی موسسه به محیط.

1-5 سوالات پژوهش

1- نوع غالب جهان بینی رهبری در موسسه کدام است؟
2- توان پاسخگویی موسسه به محیط به چه میزان است؟
3- کیفیت تصویر بیرونی موسسه چگونه است؟
4- آیا رابطه معناداری بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی موسسه وجود دارد؟
5- آیا نوع جهان بینی رهبری پیش بینی کننده معنادار تصویر بیرونی موسسه می باشد؟
6- آیا نوع جهان بینی رهبری پیش بینی کننده معنادار توان پاسخگویی موسسه به محیط می باشد؟
7- آیا نوع جهان بینی رهبری با واسطه گری توان پاسخگویی به محیط پیش بینی کننده معنادار تصویر بیرونی سسه می باشد؟

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1 تعاریف مفهومی
جهان بینی رهبری
وکسلر (2006) معتقد است جهان بینی ها برمبنای آنچه ما نسبت به کل هستی (جهان درون و جهان بیرون) برداشت، ادراک، دریافت و احساس می نماییم، به وجود می آیند. جهان بینی ها افراد را به سمت آیین ها، اقدامات و راهکارهای اساسی راهنمایی و هدایت می کنند، این اطمینان را برای رهبران و سازمان‌ها به وجود می آورند که با سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی، زمان، انرژی و علایق متناسب با شرایط و اقتضائات محیط متغیر می توان با برنامه ریزی و استفاده از فناوری روز به سوی آینده ای مطلوب تر با مشکلات کمتر سوق پیدا کرد. به زعم وکسلر(2006) جهان بینی های رهبری شامل چهار نوع کارآفرینی، تنظیمی، اجتماعی و شبکه ای می باشد.

پاسخگویی به محیط
توانایی سازمان برای درک شرایط درونی و بیرونی و پویش اثربخش در محیط به گونه ای که ضمن تامین به موقع نیازها بهره برداری ازفرصتهای محیط، اثربخشی، بقا و توسعه خود را تامین نمایند. این سازه مشتمل بر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی می باشد (ترک زاده و نکومند، 2015).
بعد مفهومی: به طور کلی پنداره شناختی موجود درباره نقش و ضرورت پاسخگویی به محیط، چیستی، ابعاد، ویژگیها، ارزشها و الزامات اساسی آن است. به عبارتی بعد مفهومی بر ضرورت و مزایای پاسخگویی به شرایط و اقتضائات ناشی از آن در محیط متغیر بیرونی و چالشهای درونی سازمانی، مفهوم کلی و هدف از پاسخگویی، قلمرو، رویکردها، فرآیندها و روشهای پاسخگویی، ویژگی‌ها و ارزشهای کارکردی پاسخگویی و الزامات و ملاحظات در جهت تحقق موثر پاسخگویی به محیط اشاره دارد .
بعد ساختاری: هر گونه جهت گیری، ترتیبات و سازوکارهای درونی و محیطی تمهید شده است که منجر به پاسخگویی بموقع و مناسب خواهد شد این جنبه از سه جنبه قابل بررسی است: جهت گیری راهبردی روشن و مناسب، طرح سازمانی و بستر فرهنگی(کامینگز و اورلی 1997، ترک زاده 1388)
بعد عملکردی: در نهایت منظور از بعد عملکردی مجموعه فعالیتها و اقداماتی است که در جهت پیشبرد و تحقق پاسخگویی به عمل می آید این فعالیتها و اقدامات را می توان در سه دسته تقسسیم کرد: فعالیتهای اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه ساز و پشتیبان، ملاحظات عملکردی (ترک زاده و نکومند، 2015).

تصویر بیرونی
تصویر کلی از یک سازمان از کیفیت عملکرد، تصویر و ویژگیهای کالبدی و تصویر و برداشت عمومی ازآن سازمان شکل می گیرد. بعد کیفیت عملکرد مجموعه های از کیفیت عملکرد و کیفیت ارائه کارکردهای سازمان است. بعد تصویر عمومی از حضور سازمان در موقعیتهای اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، وسنتی نشات می گیرد.و بعد تصویر ظاهری یا کالبدی از ارزیابی ظاهر و تجهیزات موجود و امکانات رفاهی و خدماتی سازمان شکل می گیرد (آبات وتیزیورک، 2010).

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
جهان بینی رهبری: نوع جهان بینی در این پژوهش براساس چهارنوع جهان بینی تنظیمی، اجتماعی، شبکه ای و کارآفرینی (وکسلر 2006) مبنی بر نمره ای است که اعضای هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان موسسه آموزش عالی مهر اروند به مقیاس جهان بینی رهبری مدیران دانشگاه (ترک زاده و جعفری 1391) اختصاص می دهند.
توان پاسخگویی: در این پژوهش توان پاسخگویی بر اساس نمره ای که عوامل محیط درونی سازمان (اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان) آموزش عالی مهر اروند به پرسشنامه پاسخگویی به محیط (ترک زاده ونکومند، 2015) اختصاص می دهند سنجیده می شود.
تصویر بیرونی: تصویر بیرونی سازمان در این پژوهش بر اساس نمره ای است که عوامل محیط تعاملی موسسه شامل: موسسات همکار موسسه، موسسات رقیب موسسه، سرویس گیرندگان، جامعه محلی به پرسشنامه تصویر بیرونی(ترک زاده و تقی زاده 1391) اختصاص می دهند سنجیده می شود.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه

در این فصل مبانی نظری پژوهش در مورد رهبری و رویکرد جهان بینی رهبری، انواع و تعاریف هر کدام، پاسخگویی، تعاریف ، انواع، پاسخگویی به محیط و ابعاد آن و همچنین تصویر بیرونی، تعاریف و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس تحقیقات پیشین داخلی و خارجی بررسی شده و در نهایت نتیجه گیری از مبانی نظری و تحقیقات پیشین ارائه می گردد.

2-1 جهان بینی رهبری30

2-1-1 تعاریف رهبری
امروزه رهبری در هر حیطه و در هر نوع سازمانی، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بشری است که به شدت نیاز به مطالعه، پژوهش و آموزش و یادگیری دارد. چرا که علیرغم گذشت سالیان متمادی از باب شدن رهبری در سازمان ها، متاسفانه سیر تکاملی آن کند بوده و باید در آینده این امر مهم با شدت بیشتری ادامه یابد، ما زمانی می توانیم به شناخت کافی از امر خطیر رهبری دست پیدا کنیم که قبل از آن تعریف درستی از خود واژه رهبر داشته باشیم (افراسیابیان، 1392). در این راستا تعاریف متعددی توسط محققان از رهبری ارائه شده است. راخ و بهلینگ31 (1984) رهبری را فرآیند نفوذ بر فعالیت های یک گروه سازمان یافته برای تحقق هدف می دانند. هاسکینگ32 (1988) عنوان می کند رهبران کسانی هستند که به طور موثر همواره در نظام اجتماعی مشارکت می کنند و همواره از آنها این انتظارها می رود. جاکوبز و جیکس33 (1990) رهبری را فرآیند هدفمند کرد تلاش جمعی می دانند که باعث کوشش داوطلبانه برای رسیدن به هدف می شود. رهبری عبارت است از فرآیند تاثیرگذاری و نفوذ بر افراد به منظور دستیابی به مطلوبیت های اساسی سازمان (راسل34، 2006؛ یوکل35، 2006). رهبری به معنی شیوه ای برای ایجاد یک بینش واضح و دادن احساس اعتماد به نفس به کارکنان می باشد که از طریق تعامل، همکاری و ارتباطات ایجاد می شود (اولیو36، 2005؛ هالندر37، 2008). رهبری توانایی اثرگذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است (داکت و مک فارلن38، 2003)

2-1-2 تئوریهای رهبری
2-1-2-1 نظریه های سنتی رهبری
در طول قرن بیستم، نظریه های بسیاری برای تبیین ویژگی ها و رفتارهای موثر رهبری که افزایش دهنده انگیزش و تلاش کارکنان هستند ایجاد شده اند بر طبق نظر باس و آولیو (1993)، نظریه های رهبری برای معرفی روش جدیدی از تفکر شکل گرفته اند که به محققان کمک می کند بر حوزه های مشکل دار تمرکز کنند، به شاغلان در تصمیم گیری کمک کنند و مبنایی برای پیش بینی موقعیت های ارائه دهند که ممکن است هنگام استفاده رهبران از رفتارهای خاص اتفاق بیفتد (هوی و میسکل39، 2008). در این بخش نظریه های سنتی رهبری به طور مختصر مطرح می شوند.

2-1-2-1-1 نظریه خصوصیات فردی40 رهبر
این رویکرد بر شناسایی خصوصیات و نگرش های رهبران بزرگ تمرکز داشت و معتقد بود که ویژگی های خاصی با رهبری اثربخش همراه است. طبق این رویکرد رهبران به طور مادر زادی رهبر متولد می شوند؛ بنابراین رهبری قابل آموزش نیست. در واقع برخی از رهبران صفات مشخص یا ویژگی های شخصیتی مشخصی دارند که آن ها را از غیر رهبران متمایز می کند. برخی از این صفات مشخص رهبران، هوش و زکاوت، اعتماد به نفس، تمایل به مسئولیت پذیری، تحمل ابهام، قاطعیت، جذابیت و نظایر این ها می باشد. تحقیقات تجربی نشان می دهد که رهبری فرآیندی پویاست و از هر موقعیت به موقعیت دیگر همراه با تغییر رهبر و پیرو وضعیت تغییر می یابد؛ به هر حال، اگر چه ویژگی های شخصیتی معین ممکن است در موقعیتی معین مفید باشد، اما هیچ گونه ویژگی های جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری را تضمین کند. این رویکرد به طور کلی از توصیف ماهیت پدیده رهبری غافل ماند. این نقیضه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره آموزش عالی، جهان بینی، مراکز آموزش عالی، موفقیت سازمان Next Entries منبع پایان نامه درباره جهان بینی، کارآفرینی، بوروکراتیک، سلسله مراتب