منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، برنامه چهارم توسعه، حقوق انسان، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

و بزهديدگي حمايت كرده و تلاش خواهند كرد آسيبها و لطمات ناشي از جرم را به حداقل ممكن كاهش بدهند.
با حضور پليس در صحنه و گاهي بر حسب ضايعات جسمي و جنسي ، وقوع خشونت محرز است و مصاحبه فقط در راستاي حمايتهاي اجتماعي رواني صورت ميگيرد. در اين ميان به كارگيري زبان ايما و اشاره ، به كار نگرفتن الفاظ تهديدآميز69 تبعيضآميز و پيش داورانه ، نحوه صحيح استماع و فراهم ديدن چاي و آب ميتواند بسيار مؤثر باشد توصيه ميشود كه اين وظيفه توسط پليس مددكار انجام گيرد تا در كنار داشتن علم كافي ، از قدرت اجرايي نيز برخوردار باشد همين امر موجب اعتماد بيشتر بزهديده به او در بازگوكردن كليه مطالب ميشود و هم جنس بودن او با بزهديده در بازگو كردن مطالبي كه حاوي امور جنسي است كمك ميكند.
ب-گستره حمايت از بزه‏ديدگان و راه‏كارهاي آن: همان‏گونه كه اشاره شد حمايت از بزه‏ديدگان و تسكين ناملايمات روحي آنان ، از مباني ارزشي اجتماعي و… برخوردار است و اين‏گونه حمايت‏ها موجب مي‏شود كه بزه‏ديده اقتدار و شخصيت خويش را بازيافته و از افسردگي اجتماعي و قرباني شدن مجدد رهايي يابد و در يك كلام ، به وضعيت ماقبل جنايي برگشته و دست به انتقام‏هاي فردي و واكنش‏هاي خصمانه نزند. به منظور حمايت از بزهديده و كاهش آسيبهايي كه از ناحيه جرم متوجه او ميشود ، حقوقي به نفع بزهديده به شرح ذيل در قوانين پيشبيني شده است:
1- بزهديده بر اساس ماده 73 ق.آ.د.د.ع.ا اولاً حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار كند و پليس بايد به آن توجه كند و ثانياً حق دارد از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد ، پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد
2- بر اساس ماده 78 ق.آ.د.د.ع.ا هنگام معاينه محل توسط پليس ، بزهديده حق حضور داشته باشد
3- به استناد تبصره ماده 122 ق.آ.د.د.ع.ا در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب متهم را در اختيار بزهديده قرار دهد تا به معرفي او ، پليس متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي بدهد
4- بر اساس ماده 5 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث(مصوب 16/4/1387) در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد زيان ديده حق دارد خسارت خود را بدون هيچ شرطي از بيمهگر دريافت كند
5- به منظور حمايت از بزهديدگان حوادث رانندگي بر اساس ماده 10 قانون مذكور خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمهنامه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق تأمين بيمهگر ، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمهگر ، قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه ، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد
6- در تصادفات رانندگي منجر به خسارات بدني ، به استناد ماده 23 قانون مذكور ، بزهديده حق دارد يك نسخه از گزارش مربوط به حادثه را از مأموران و كارشناسان راهنمايي ورانندگي يا پليس راه دريافت كند
7- بر اساس بند 4 ماده واحده قانون حقوق شهروندي ، مأموران پليس موظفند در اجراي وظايف محوله با دادخواهان و مطلعان از وقايع ، اخلاق و موازين اسلامي را كاملاً رعايت كنند
8- بر اساس اصول3 ، 19 و 20 قانون اساسي ، بزهديدگان نيز همچون ساير افراد ملت از حقوق انساني و اجتماعي مساوي امكانات عادلانه در تمام زمينههاي مادي و معنوي تساوي در برابر قانون و امنيت قضايي عادلانه برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند آنها سبب امتياز نخواهد بود.
بزه‏ديدگان شايسته بهره‏مندي و حمايت از حقوقي در فرايند سياست جنايي‏اند تا بتوانند در جهت دسترسي به عدالت و جبران آسيب‏ها و زيان‏ديدگي‏هاي خود اقدام كنند. در ذيل، به برخي از مهم‏ترين حقوق بزه‏ديده و حمايت از آن اشاره ميکنیم:
1- خدمات‏رساني مناسب: يكي از انواع مهم حمايت از بزه‏ديده خدمات و كمك‏رساني مناسب مي‏باشد. كمك‏رساني به بزه‏ديده جنبه‏هاي گوناگوني دارد كه برجسته‏ترين آنها ، حمايت‏هاي مادي ، پزشكي ، روان‏شناسانه و اجتماعي است. هدف اين خدمات‏رساني عبارت است از كمك به بزه‏ديدگان براي مقابله با آسيب عاطفي ، مشاركت در فرايند عدالت جنايي براي به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواري‏هاي بزه‏ديدگي. بدون ترديد تحقق اين كمك‏رساني در گرو دست‏يابي به تأسيس و تجهيز يك سياست جنايي واحد در قبال قربانيان جرم است كه خود نيازمند همكاري ، هماهنگي و تعامل نهادهاي رسمي و غيررسمي به ويژه مشاركت نظام عدلي غيررسمي و ظرفيت‏هاي موجود جامعه مدني است.
2- حمايت تقنيني و قضايي: از ديدگاه سياست جنايي دولت در سه سطح تقنيني ، قضايي و اجرايي با هماهنگي و مشاركت جامعه مدني مي‏تواند به حمايت از بزه‏ديدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانين جامع ، كارآمد و شفاف (اعم از ماهوي و شكلي) با تأكيد بر شخصيت بزه‏ديدگان و آسيب‏پذيري برخي از آنها ، مانند زنان و كودكان به دلايلي همچون جنس ، سن و پيش‏بيني ضمانت اجرايي مشخص و معمولاً «كيفري» ترسيمي از الگوي حمايتي است كه بايد در اين سطح در نظر گرفته شود. حمايت كيفري از رهگذر سازوكاري به نام «جرم‏انگاري» رايج‏ترين و سنتي‏ترين گونه حمايت از بزه‏ديدگان در چارچوب سياست جنايي تقنيني شناخته مي‏شود. با توجه به وضعيت آسيب‏شناسانه بزه‏ديدگان خاص از جمله زنان ، كودكان ، سالمندان و ناتوانان ، ممكن است قانونگذار ملزم شود در كنار ضمانت اجراي كيفري ، سازوكارها يا ضمانت اجراهاي ديگري از نوع مدني ، اداري ، انضباطي و مانند آن در جهت حمايت از بزه‏ديده وضع نمايد و به اجرا بگذارد.
3- حمايت مالي و پزشكي: يكي از برجسته‏ترين گونه‏هاي حمايت از بزه‏ديدگان و كمك‏رساني به آنان ، حمايت مالي است كه از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» ياد مي‏شود. اين نوع حمايت ممكن است به دليل آسيب ناشي از جرم به دارايي‏هاي بزه‏ديده از طريق سرقت ، خيانت در امانت ، كلاه‏برداري و مانند آن يا در پي آسيب‏هاي بدني يا رواني وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پيدا كند. چون برخي از جرم‏ها به آسيب بدني يا رواني بزه‏ديده مي‏انجامد درمان پزشكي اين آسيب‏ها برجسته‏ترين و ضروري‏ترين گونه حمايت از چنين بزه‏ديدگاني شناخته مي‏شود. حمايت پزشكي ممكن است در درمان‏هاي فوري (اورژانسي) ضرورت پيدا كند. در اين صورت ، دريافت گواهي پزشكي براي پيگيري‏هاي قضايي بعدي بسيار اهميت دارد چراكه بيشتر وقت‏ها اين گواهي تنها مدركي است كه قرباني براي اثبات خسارت متحمل شده در اختيار دارد. تصديق‏هاي اوليه پزشكي (cmI) براي قربانيان كه بعدا پيگيري‏هاي قضايي را دنبال مي‏كنند از اهميت اساسي برخوردار است. همچنين اين حمايت ممكن است به شكل درمان‏هاي عادي يا درمان پزشكي عمومي باشد. اين درمان‏ها به ويژه در خشونت‏هاي خانگي و در مواردي مانند كودك‏آزاري ، بسيار اهميت دارد. در نهايت حمايت مالي و پزشكي در چارچوب درمان فوري يا درمان عادي نه تنها آسيب‏هاي بدني برآمده از جرم بلكه آسيب‏هاي رواني برخاسته از جرم را نيز پوشش مي‏دهد.
4- حمايت عاطفي و رواني: هر جرمي گذشته از خسارت‏هاي مادي آزردگي خاطر بزه‏ديده را نيز به همراه دارد به گونه‏اي كه روح و روان افراد را جريحه‏دار مي‏نمايد و اگر به موقع ترميم نگردد به افسردگي و درد و رنج عاطفي و حيثيتي مي‏انجامد و ممكن است به شكل ترس ، خشم ، كينه و مانند آن جلوه‏گر شود. واكنش‏هاي نام‏برده معمولاً جزو تأثيرپذيري‏هاي آغازين از جرم دانسته مي‏شوند كه پس از رويداد جنايي بي‏درنگ نمايان شده به روشني اثبات‏پذيرند. اين آزردگي‏خاطر كه از آسيب به عواطف و احساسات فرد يا حيثيت شخص برمي‏خيزد و در جرم‏هاي مختلف بازتاب‏هاي گوناگوني دارد حمايت‏هاي عاطفي و رواني را مي‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏ديده را كاهش داده و او را از نظر روحي و رواني تقويت نمايد.
5- حمايت حقوقي: پيشبيني ساز و كارهايي براي احقاقحق بزهديده و دسترسي به عدالت و جبران آسيبها و زيانهاي اوست
6- حمايت اجتماعي: حمايتي است كه حكومت ودولت با همه نيروهاي خود به همراه جامعه مدني در چارچوب يك سياست جنايي مشاركتي در راه حمايت از بزهديده انجام ميدهد. پليس در فرآيند انواع حمايتهاي مذكور البته با درجههاي متفاوت ، دخالت و نقش دارد. اين نقش بهويژه در حمايتهاي حقوقي ، كيفري ، عاطفي و حيثيتي چشمگيرتر است. براساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه ، قوة قضائيه ملزم شده است لوايح مختلفي از جمله لايحه حمايت از بزهديدگان اجتماعي را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند70
بند اول: توجه به نگرانی و آلام بزهدیده
در بخش تحقيقات ميداني محقق با حضوري كه در كلانتريها و اداره آگاهي داشته است ، شاهد چهرههاي غمگين و نگران بزهديدگان يا بستگانشان و حالت ابهامآميز آنان از سرانجام پروندهشان بوده است. بزهديده بايد حق داشته باشد تا نگرانيهاي خود را در مرحلههاي گوناگون فرآيند جنايي ، به ويژه درباره آثار جرم بر خود و زماني كه در منافع شخصياش مؤثر است بيان كند. بايد توجه داشت كه نگرانيها و آلام بزهديده فقط با ضمانت اجراي كيفري قابل رفع نيست مثلاً كودكي كه مورد آزار جنسي قرار ميگيرد فقط نياز ندارد كه اين رفتار جرم تلقي شده و مجرم مجازات شود بلكه در جريان تحقيق و دادرسي و پس از آن نيازهاي عاطفي و رواني شديدي دارد. در پارهاي از جرائم عليه كودكان هم خود كودك و هم خانوادهاش نياز به مشاوره دارند. توجه به نگرانيها و آلام بزهديدگان يكي از مسائل مهم و از حقوق و نيازهاي انساني و اخلاقي آنان محسوب ميشود.
براي بسياري از بزهديدگان تجربه بزهديدگي رويداد دور از انتظاري است كه زندگي آنان را مختل ميكند و بزهديدگان ممكن است با از دست دادن آشكار تسلط خود از پا در آيند. ممكن است آنان نگران اين مسئله نيز باشند كه واكنشهاي فوريشان مانند ترس ، خشم ، وحشت يا احساسات ديگر ، امري نامعقول است. ممكن است از انتقام به سبب گزارش دادن رويداد بترسند.
بند دوم: توجه به نظرات بزهدیده
يكي از ترتيباتي كه نظامهاي حقوقي گوناگون براي اجراي اين حق آشكار به كار میبندند به كارگيري فرمهاي اظهارات بزهديده درباره آثار جرم بر خود است ، که بر پايه آن بزهديده ميتواند گزارش كاملي را از آثار جرم روي داده بر خود تنظيم و به دادگاه ارائه كند. اين گزارش ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و در هر صورت بايد اطلاعات و خدمات كافي و مناسبي براي دادن اين گزارش در اختيار بزهديده قرار گيرد. در اين گزارش افزون بر مواردي مانند نام بزهديده و بزهكار و عنوان جرم روي داده ، بايد شرح كاملي از آسيبهاي مالي ، بدني ، رواني و عاطفي كه جرم رخ داده به بزهديده وارد ساخته آورده شود. اگرچه پارهاي از كشورها از چنين راههايي اين حق آشكار را براي بزهديدگان به رسميت شناختهاند ، بسياري از كشورها دادستان را نماينده ديدگاهها و نگرانيهاي بزهديدگان ميانگارند. در اين ميان ، اين نگراني نيز به چشم ميخورد كه چنين رهيافتي نه تنها در اختيار داشتن همه اطلاعات مربوط را براي مقام تصميمگيرنده تضمين نميكند ، بلكه براي خود بزهديده هم فرصت شنيده شدن گفتههايش را فراهم نميسازد71در شمار فزايندهاي از نظامهاي حقوقي كه در آن جا بزهديده حق تعقيب ندارد بزهديده ميتواند از رهگذر فرم اظهارات بزهديده درباره تأثير جرم بر خود يا فرم ديدگاههاي بزهديده ، اطلاعاتي را فراهم كند. از اين فرمها در كانادا ، نيوزلند ، ايالات متحده آمريكا و بخشهايي از استراليا و ايرلند استفاده ميشود. اين اطلاعات معمولاً پيش از صدور حكم در اختيار دادرس قرار ميگيرد. در بسياري از نظامهاي حقوقي كه اظهارات بزهديده درباره تأثير جرم بر خود را مجاز ميشمرند ، بزهديده فرمي را پر ميكند كه در آن مشخص ميكند كه آن جرم چه تأثيري بر وي داشته ، چه اموالي از وي از ميان رفته يا تخريب شده ، چه خسارتهاي مالي ديگري به بار آمده و آن رويداد چگونه زندگي وي را مختل كرده است. فرم ديدگاههاي بزهديده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، انصاف و عدالت، امر به معروف Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، سلامت روان، حقوق انسان، حریم خصوصی