منبع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، فارغ التحصیلان، عامل اقتصادی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار است.
با استفاده از 9 گویه عوامل اجتماعی که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را بررسی کردیم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را سنجیدیم که مقدار آلفا برابر شد با 783 % که می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی جهت سنجش برخوردار است.
با استفاده از 5 گویه مهارت های توانمندسازیهای شخصی (مهارتهای عمومی) که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را سنجیده ایم و با استفاده از ازمون آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم که مقدار آلفا برابر شد با 819% که می توانیم بگوییم این شاخص از پایایی بالایی برخوردار است. به عبارت بهتر گویه های این مقیاس از همسازی بالایی جهت سنجش برخوردارند.
و همچنین با استفاده از 10 گویه ارزیابی پاسخگویان را نسبت به این که آیا عامل آموزشی ( دانشگاهی) بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را سنجیده ایم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم، که مقدار آلفا برابر شد با 720% که می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی جهت سنجش برخوردارند.
و در نهایت با استفاد از این 30 گویه عوامل بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی را سنجیده ایم و با استفاده از ازمون آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم که مقدار آلفا برابر شد با 875% که می توانیم بگوییم این شاخص از پایایی بالایی برخوردار است، به عبارت بهتر گویه های این مقیاس از همسازی بالایی جهت سنجش برخوردار است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع اوری کرده است. اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها سرپرستی دارد. داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته ازمون فرض قرار دهد وتکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل وپاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولا موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه وتحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط ها بین داده ها به این منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی وتجزیه وتحلیل دادههایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گرداوری شده اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است وآشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه وتحلیل دادههای آماری، لازم است این داده ها توصیف شود و همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآنها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود(حافظ نیا، 274،1389)

آمار توصیفی

طبقات
تعداد
درصد معتبر
جنس
زن
82
53.2%

مرد
72
46.8%

جمع
154
100%
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
130
84.4%

دکتری
24
15.6%

جمع
154
100%
وضعیت اشتغال
شغل مرتبط با رشته تحصیلی
24
15.6%

شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی
37
24.0%

بدون شغل
93
60.4%

جمع

100%
عنوان شغل
استاد دانشگاه
21
13.6

غیره
133
86.4

جمع
154
100%
محل تحصیل
دانشگاه تربیت مدرس
9
5.9%

دانشگاه علامه طباطبایی
53
34.6%

دانشگاه خوارزمی
57
37.3%

دانشگاه ازاد نهران جنوب
34
22.2%

جمع
154
100%

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید از مجموع 154 پاسخگو 82 نفر زن و 72 نفر مرد یا به عبارتی 53.2% زنان و 46.8% مردان می باشند.
میزان تحصیلات از مجموع 154 نفر، 83.3% از افراد نمونه، مقطع تحصیلیشان کارشناسی ارشد و24 نفر یابه عبارتی 15.6% از نمونه تحقیق را کسانی که مقطع تحصیلیشان دکتری می باشد تشکیل می دادند. وضعیت اشتغال افراد نمونه15.6% داری شغل مرتبط با رشته تحصیلی، 24% شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی و 60.4% افراد، فاقد شغل می باشند.
همانطور که در جدول مشاهده می کنید 13.6% نمونه تحقیق را استادان دانشگاه تشکیل می دادند. محل تحصیل افراد نمونه دانشگاههای تهران بود، که تعداد 9 نفر یا به عبارتی 5.9% درصد آنها، از دانشگاه تربیت مدرس، 34.6% از دانشگاه علامه طباطبایی، 37.3% از دانشگاه خوارزمی تهران و 22.2% آنها از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد تهران جنوب بودند.

نمودار تعداد افراد نمونه از هر جنسیت

نمودار میزان اشتغال افراد نمونه در مشاغل مرتبط یا غیر مرتبط

تحلیل سوال های پژوهش
عامل اقتصادی
آیا بین عامل اقتصادی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟
عامل اقتصادی
خی دو
78.325
درجه ازادی
2
معناداری
000%

زنان/ مردان
عامل اقتصادی
زنان
مردان
جمع
مقدار خی دو
فی

کم
تعداد
1
0
1

045%
سطح معناداری

درصد
1.2%
0%
1.2%

متوسط
تعداد
42
24
66

درصد
51.2%
33.3%
42.9%

زیاد
تعداد
39
48
87

درصد
47.6%
66.7%
56.5%

جمع
تعداد
82
72
154

درصد
100%
100%
100%

با توجه به مقدار خی دو که برابر است 78.325 و درجه آزادی 2 و مقدار سطح معناداری که برابر است با (000%) نشان می دهد که سوال ما مبنی بر وجود ارتباط بین عامل اقتصادی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی معنادار است.

با توجه به مقدار سطح معناداری که برابر است با (045%) و کوچکتر از 05% می باشد که نشان دهنده تفاوت بین نظر زنان و مردان نمونه آماری می باشد. با توجه به جدول مشاهد می کنیم که 51.2% از زنان عامل اقتصادی را به میزان متوسطی با اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی در ارتباط میدادنند در صورتی که 66.7% مردان که بیش از نیمی از جمعیت مردان می باشند، به میزان زیادی وجود ارتباط معنادار بین عامل اقتصادی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی را برقرار می دانند.

سطح تحصیلات
عامل اقتصادی
کارشناسی ارشد
دکتری
جمع
مقدار خی دو
فی

کم
تعداد
1
0
1

292%
سطح معناداری

درصد
8%
0%
0%

متوسط
تعداد
59
7
66

درصد
45.4%
29.2%
42.9%

زیاد
تعداد
70
17
87

درصد
53.8%
70.8%
56.5%

جمع
تعداد
130
24
154

درصد
100%
100%
100%

وضعیت
اشتغال عامل
اقتصادی
شغل مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی
شغل غیر مرتبط با رشته تکنولوژی آموزشی
بدون شغل
جمع
مقدار خی دو
فی

کم
تعداد
0
0
1
1

001%
سطح معناداری

درصد
0%
0%
1.1%
6%

متوسط
تعداد
7
7
52
66

درصد
29.2%
18.9%
55.9%
42.9%

زیاد
تعداد
17
30
40
87

درصد
70.8%
81.1%
43%
56.5%

جمع
تعداد
24
37
93
154

درصد
100%
100%
100%
100%

با استناد به جدول بالا و با توجه به مقدار سطح معناداری (292%)، بین کسانی که سطح تحصیلاتشان دکتری و کارشناسی ارشد می باشد تفاوتی وجود ندارد و آن ها به میزان متوسط و زیادی عامل اقتصادی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی را در ارتباط با هم می بینند.
همانطور که در جدول مشاهده می کنیم 81.1% افرادی که در شغلی غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود (تکنولوژی آموزشی) مشغول به کار هستند عوامل اقتصادی ذکر شده را به میزان زیادی با اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مرتبط می دانند و افراد شاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود نیز نظر تقریبا مشابهی با افراد شاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود، دارند در صورتی که 55.9% افراد فاقد شغل به میزان متوسطی عواملی اقتصادی را با اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی در ارتباط می بینند. مقدار سطح معناداری که برابر است با (001%)، که کمتر از 05% می باشد تایید کننده این مطلب است.

اساتید دانشگاه/غیره
عامل اقتصادی
اساتید دانشگاه
غیره
جمع
مقدار خی دو
فی

کم
تعداد
0
1
1

323%
سطح معناداری

درصد
0%
8%
6%

متوسط
تعداد
6
60
66

درصد
28.6%
45.1%
42.9%

زیاد
تعداد
15
72
87

درصد
71.4%
54.1%
56.5%

جمع
تعداد
21
133
154

درصد
100%
100%
100%

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، فارغ التحصیلان، رگرسیون، جذب دانش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، رگرسیون، کسب و کار، تجارت الکترونیکی