منبع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، فارغ التحصیلان، رگرسیون، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

از نوع کاربردی است زيرا هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است؛ به عبارت ديگر، تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت مي شود و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، به عبارت دقيق تر، پيمايشي يك فرايند پژوهشي است كه به منظور جمع آوري اطلاعات درباره اين موضوعات كه گروهي از مردم چه مي دانند، چه فكر مي كنند يا چه كاري انجام مي دهند اجرا مي شوند. منظور از چه مي دانند اين است كه مردم چه اطلاعاتي را در زمينه يك هدف يا يك موضوع پديد آوردهاند. مراد از فكر كردن اين است كه عقايد، نگرش ها، ارزش ها و باورهاي مردم چه هستند. پيمايشي نبايد براي جمع آوري اطلاعات از منابع موجود به كار برده شود بلكه اين فرايند پژوهشي است كه اظهارات مردم را درباره اينكه چه مي دانند و چه فكر مي كنند، اندازه گيري مي کند(سرمد، بازرگان و حجازی، 1392).
روش گرداوری داده ها
در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است
مطالعه اسنادي و کتابخانه اي :
در ابتداي تحقیق، بررسي جامعي در اسناد، مدارک، منابع کتابخانه ای نظیر کتاب ها، پايان نامه هاي دانشجويی، دانشنامه ها صورت گرفت تا ضمن تحکیم پایه نظری تحقیق از نتایج بررسی های صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده شود.
مطالعه میدانی : در این بخش برای به دست آوردن داده های مورد نیاز با دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید رشته تکنولوژی آموزشی به عنوان نمونه تحقیق ارتباط برقرار شده و داده های لازم از طریق پرسشنامه گردآوری گردید.
برای گرداوری داده ها، از تکنیک های پرسشنامه و مطالعه مستندات استفاده شده است.
جامعه آماری
جامعه آماري به مجموعه افراد، اشيا و يا به طور كلي پديده ها اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري تحقيق با يك يا چند صفت مشترك شناسايي میشود.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه اساتید و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه های تهران اند که بین سالهای (1393-1390)، فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل می باشند.
در زمان انجام تحقیق تعداد اعضای جامعه برابر با 400 نفر بوده است.
نمونه و روش نمونه گیری
از آنجا که جامعه در این پژوهش ، فارغ التحصیلان و اساتید رشته تکنولوژی آموزشی هستند، نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند انجام شده است. با شناسایی دانشگاه های دارای رشته تکنولوژی آموزشی، پرسشنامه الکترونیکی از طریق ایمیل برای فارغ التحصیلانی که آدرس الکترونیکی آنها موجود بود، ارسال شد، ( برای دریافت تعدادی از این آدرس ها از کمک انجمن های علمی این رشته در دانشگاه های مذکور در پایین، استفاده شد). پرسشنامه برای 71 نفر مستقیما ارسال شد و با اضافه شدن پرسشنامه های که با واسطه جمع آوری شد در مجموع تعداد 154 پرسشنامه گردآوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.
دانشگاه هایی که فارغ التحصیلان آنها در این پژوهش شرکت داشته اند عبارتند از :
دانشگاه علامه، تربیت مدرس، خوارزمی ، آزاد تهران جنوب.
ابزار جمع آوری داده ها
ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامهی محقق ساخته است که علاوه بر مشخصات فردی شامل 30 گویه میشود. بخش های مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویه های هر بخش در جدول زیر آمده است:

اطلاعات شخصی
4
موانع اقتصادی
7
موانع اجتماعی
8
موانع فردی(عمومی)
5
موانع آموزشی (دانشگاهی)
10

روایی و پایایی پرسشنامه
مقصود از روایی این است که ابزار سنجش ( که در این پژوهش پرسشنامه است)، بتواند ویژگی های مورد نظر محقق را اندازه بگیرد و سوالات پژوهش را بسنجد. پس از تدوین پرسشنامه اولیه، جهت تعیین روایی، در معرض قضاوت 20 نفر از اساتید نیز قرار گرفت تا از مفهوم بودن پرسش ها و در برگیری موضوع اطمینان حاصل گردد. نظرات ارایه شده در مورد هر یک از سؤالات جمع بندی گردید و اصلاحات لازم در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی جهت ارسال به افراد نمونه تدوین گردید.
پایایی ابزار سنجش
به منظور سنجش اعتبار، دقت و اعتمادپذیری پژوهش، پایایی سنجیده می شود. پایایی یک پژوهش نشان می دهد که ابزار سنجش مورد استفاده در آن پژوهش در شرایطی مشابه و در زمان یا مکان دیگر همان نتایج مشابه با همان پژوهش را نشان می دهد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون های متفاوتی میتوان استفاده کرد. در تحقیق حاضر به منظور محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش معمولا زمانی بکار می رود که سوالات آزمون دارای وجوه دو قسمتی نباشند بلکه به صورت موافقت یا مخالفت باشد، یعنی گویه ها به صورت چند گزینه ای یا چند سطحی باشند (منصورفر، 1392).
آلفای کرونباخ بین عدد صفر و یک نوسان می کند. اگر آلفای کرونباخ برابر یک باشد نشانه دقت کامل و صددرصد ابزار اندازه گیری است و در صورتی که صفر باشد، نشانه عدم پایایی است ( منصورفر، 1392).
پایایی پرسشنامه که ضریب اعتماد به ابزار را مورد سنجش قرار می دهد، به کمک تست کرونباخ انجام شد. ضریب پایایی برابر 875 0/0 است .
روشهای تحلیل داده ها
پس از گرداوری، استخراج و طبقه بندی داده ها، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در مرحله تحلیل آنچه اهمیت دارد این است که باید اطلاعات و داده ها در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل شود. سوالات به صورت پرسشنامه الکترونیکی برای اساتید و دانشجویان از طریق پست الکترونیکی ارسال شد. جهت ارزیابی سوالات تحقیق از پرسشنامه پنج سطحی لیکرت استفاده شد. برای این منظور به سوالات تحقیق با اختصاص عددهای 1،2،3،4،5 به ترتیب برای پاسخ های کاملا موافقم ،موافقم ،بی نظر، مخالف و کاملا مخالف داده های تحقیق کمی شده و مورد ازمون قرار گرفتند. (میانگین نمرات این طیف 3 می باشد).
اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت شغلی فارغ التحصیلان رشتهی تکنولوژی آموزشی، موانع جذب دانش آموختگان در بخش صنعت، آموزش، فرهنگی – اجتماعی، شاخصه های فردی و ارایه راهکارهایی در این زمینه، از آنان گردآوری شد و سپس دادههای جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق به منظور تحلیل داده های پژوهش از آزمون خی دو31، استفاده شده است. همچنین از آزمون رگرسیون لجستیک برای حداکثر کردن احتمال وقوع یک حادثه استفاده شد.
رگرسیون لوژستیك (لوجستیك) زمانی كه متغییر وابسته ی ما دو وجهی است و میخواهیم از طریق تركیبی از متغییرهای پیش بین دست به پیش بینی بزنیم باید از رگرسیون لوجستیك استفاده شود .

شاخص

گویه

مقدار الفای کرونباخ

مقدار الفای کرونباخ

عامل
اقتصادی
نارسایی امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز یکی از موانع اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

612%

875%ُ

حمایت نکردن دولت از واحدهای تحقیقاتی در صنایع یکی از موانعی است که در فرایند عدم جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی موثر است.

توجه بیشتر صاحبان صنایع به جذب افراد با تجربه موجب اشتغال نیافتن فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی می شود.

توجه نداشتن صاحبان صنایع به جذب افراد تحصیلکرده بدون تجربه یک مانع بر سر راه فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

عدم مشارکت مدیران و دست اندرکاران صنایع در سیاستگذاری های آموزشی یکی از موانع اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

عدم تشریح مشکلات صنعتی در قالب پروژه های تحقیقاتی قابل حل از سوی دانشگاه ها یکی از موانع بر سر راه اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی است.

عامل اجتماعی
توزیع نشدن عادلانه و علمی سیاستگذاریهای آموزشی در سراسر کشور یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

783%

اشنا نبودن با کارفرمایان یکی از علل مهم بیکاری دانشجویان تکنولوژی آموزش محسوب می شود.

روابط ضعیف با اساتید فرایند سرعت اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی را کاهش می دهد.

عدم شایسته سالاری در انتساب و گمردن افراد به اشتغال در فرایند اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی خلل ایجاد می کند.

عدم تناسب رشته با نیازهای بخش اشتغال در استان و شهر موجب اشتغال نیافتن فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی می شود.

کمبود سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی متخصص (در رشته تکنولوژی آموزشی) در فرایند شغل یابی فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی خلل ایجاد می کند.

توقع دانش اموختگان برای اشتغال در مشاغل اداری یکی از عواملی است که اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی را با وقفه مواجه کرده است.

نداشتن تجربه کاری (مشاغل مرتبط با رشته ) یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است

نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت بازار کار و مشاغل مرتبط با رشته موجب اشتغال نیافتن فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی می شود.

توانمندیهای شخصی (مهارتهای عمومی)
اشنا بودن با مهارتهای هفت گانه کامپیوتر (مبانی کامپیوتر، استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها سیستم عامل ویندوز ورد32 ، اکسل33، اکسز 34، پاورپوینت35 ، اطلاعات و ارتباطات، اینترنت) در فرایند شغل یابی فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی تسریع ایجاد می کند.

819%

نداشتن مهارت های مرتبط از جمله (مهارت سرچ پیشرفته،اشنایی با دوره های سیستم مدیریت یادگیری36 در فرایند شغل یابی فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی خلل ایجاد می کند.

شرکت نداشتن در کارگاه های آموزشی و سمینارها یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

تسلط به نرم افزارهای مرتبط به رشته ازجمله: ( کپتی ویت 37،یولید 38،پری میر39 ، کمتازیا 40) برای ورود به دنیای کار لازم است.

نداشتن توانایی های مقدماتی کاریابی از جمله نگارش رزومه (نوشتن پیشینه علمیcv) و مهارتهای مصاحبه در فرایند شغل یابی فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی خلل ایجاد می کند.

عامل آموزشی ( دانشگاهی)
عدم رعایت تناسب رشته تحصیلی با فعالیت شغلی یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

720%

کمبود واحدهای تدریس عملی مرتبط با رشته در طی تحصیلات آموزش عالی از عوامل تشدیدکننده بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

روزامد نبودن مطالب درسی دانشگاهی یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

انگیزه داشتن وعلاقه به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

اولویت با جذب دانش اموختگان رشته های IT و ICTدر مشاغل مربوط به رشته تکنولوژی آموزشی یک مانع جدی بر سر راه فارغ التحصیلان این رشته است.

جذب بیش از حد دانشجو در رشته های مختلف علوم انسانی از عوامل تشدید کننده بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

شکاف بین تحقیقات دانشگاهی و تبدیل ان به محصول یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

پرورش نیافتن دانشجویان کارافرین با محتوا و شیوه های آموزشی موجود یکی از علل بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی است.

حاکم نبودن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی مناسب در مراکز آموزش عالی از عوامل تشدید کننده بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

اشنا بودن با مهارت های تخصصی رشته ( همانند نیازسنجی و تحلیل محتوا ) یک عنصر مهم در اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی به حساب می اید.

آلفای کرونباخ
در این پژوهش با استفاده از 6 گویه عوامل اقتصادی که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی تاثیر داشته اند سنجیده ایم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن سنجیده شد که مقدار آن 612% گزارش شد که با توجه به این مقدار می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بازار کار، نیروی کار، فارغ التحصیلان، کارآفرینی Next Entries منبع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، فارغ التحصیلان، عامل اقتصادی، سطح معنادار