منبع پایان نامه درباره تعامل سازنده، زنان باردار

دانلود پایان نامه ارشد

احساسات و برقراري ارتباط مناسب با وي صورت گيرد. همراهي بزهديده با مراكز درماني ميتواند احساس تنهايي در مواجهه با جرم را تعديل كند و تأثير مثبتي در روحيه وي داشته باشد. همچنين مأمور پليس ميتواند با دادن شماره تلفن ايستگاه پليس ، كلانتري يا پاسگاه ، يا مأمور مسئول پرونده به زن ، به وي اطمينان دهد كه هرگاه نياز به كمك داشته باشد پليس آماده خدمات رساني به او باشد.
زنان بزهديده بالقوه عبارتند از:
1- زنان مهاجر
2- زناني كه به دليل نژادي يا زباني در جامعه محدود و منزوي ميشوند
3- زنان داراي ناتواني خاص جسماني كه توان دفاع از خود را در برابر تهاجمات و تعديات ندارند
4- زنان باردار
5- زناني كه با حركات و نوع راه رفتنشان ، خود را در معرض شكار مردها قرار ميدهند
6- زناني كه به جهت نژادي ، سني يا وضعيت اجتماعي در معرض تهاجمات جنسي قرار ميگيرند
7- زنان تنها
8- زناني كه توسط شوهرانشان مكرر مورد خشونت خانگي قرار گرفتهاند
در مورد بند اخير براي مداخله پليس و ورود به منزل و بازداشت بزهكار بايد به پليس اختيارات قانوني بيشتري داده شود تا جلوي بزهديدگي يا توسعه آن را بگيرد. در مورد خشونتهاي جنسي بهترين اقدام پليس از بين بردن فرصتهاي ارتكاب خشونت جنسي است.
حمايت پليس از زنان در خيابانها ، اتومبيلها و هنگامي كه مورد حمله قرار ميگيرند از جمله اين موارد است. ارائه بروشورها و برگههايي توسط پليس حاوي اطلاعات و روشهايي در مورد اين كه چگونه زنان از تعرض و تجاوز جنسي جلوگيري كنند از ديگر اقدامات پليس در اين زمينه است. به علاوه پليس با خودروها و ايستگاههاي گوش به زنگ تماس و درخواست كمك مردم تلاش ميكند مجرمان را كنترل كرده يا از ارتكاب جرم بترساند و بدينوسيله از زنان در معرض خطر و آسيب حمايت كند. در هند پليس زن در فرودگاهها ، ايستگاههاي قطار ، نزديك مدارس و دانشكدههاي دخترانه ، ايستگاهها و مقرهايي براي حمايت از زنان و كودكان دارد94.
جامعه امروزي بيش از پيش نيازمند حمايت و اعتمادسازي پليس است. يكي از راهكارهاي مهم در اين راستا ارتباط مفيد و مؤثر پليس با بزهديدگان است و از آنجا كه يكي از مصاديق بارز بزهديدگان ، زنان هستند بايد جنبههاي ارتباط و تعامل سازنده پليس با اين قشر تشريح و تبيين شود.
بنابراين مرتباً مورد خشونت و آزارهاي جسمي و جنسي قرار مي گيرند95. حمايت از اين قشر امري لازم و ضروري است. پليس به عنوان نماينده دولت و يكي از بازوان اجرايي ميتواند به بسياري از جنبههاي حمايتي جامه عمل بپوشاند. که اين امر مستلزم آگاهي و تخصص است. پليس در هنگام برقراري ارتباط با زن بزهديده بايد جنبههاي خاص جنسي و جنسيتي را در نظر بگيرد تا بتواند به نحو مطلوب از عهده وظايف خود برآيد.

بند اول: زنان بزهدیده در محیط خانه
با توجه به مراجعه ابتدايي زن خشونتديده به پليس مأموران ذيربط موظفند كه به ويژه در خشونتهاي خانگي بلافاصله وارد عمل شده و كنترل اوضاع را در دست گيرند و عامل خشونت را متوقف ساخته و دسترسي او را به بزهديده محدود كنند. همچنين اگر امنيت جاني زن به شدت در معرض خطر باشد اختيار تام داشتن ضابطان در امر توقيف اين مرتكبان امري لازم و ضروري است96 يكي از دلايل مهم عدم گزارش خشونتهاي خانگي عليه زنان ، نداشتن تأمين جاني است. آنها از بيم انتقام جويي مرتكب ، از شكايت صرف نظر ميكنند. دليل ديگر فضاي فرهنگي جامعه ايران است كه به سرپوش گذاشتن بر مشكلات خانوادگي تمايل دارد و اين نگاه ممكن است بر نحوه پاسخگويي به بزهديده تأثير مستقيم بگذارد. خشونت خانگي از زمره جرائمي است كه بزهديده آن در معرض بيشترين سرزنشها و ترغيب به پس گرفتن شكايت از سوي خانواده و دستاندركاران دستگاه عدالت كيفري قرار دارد. بنابراين ميتوان گفت كه پليس به عنوان بخشي از نظام عدالت كيفري ، وظيفه ويژهاي را در قبال حمايت از اين بزهديدگان بر عهده دارد. وظيفه ديگر پليس در واكنش به خشونت خانگي عليه زنان توجه به نيازهاي زنان بزهديده است. در بيشتر موارد زنان خواهان دور شدن سريع شوهر هستند و از پليس ميخواهند تا صرفاً به خشونت خاتمه دهد. حتي براي بسياري از آنان مهم نيست كه شوهرشان بازداشت يا به محل ديگري منتقل شود. برخي از آنان فقط به چند روز دور بودن از شوهر نياز داشته حتي قصد تعقيب كيفري را هم ندارند. در اين موارد ، اگر شوهر پيش از رسيدن پليس محل را ترك كرده باشد زن ديگر نيازي به مداخله پليس نخواهد داشت. در برخي موارد زنان فقط براي ترساندن شوهر با پليس تماس ميگيرند. همه اين موارد حاكي از آن هستند كه وظيفه پليس در خشونت خانگي ، گاه تنها آرام كردن اوضاع و متقاعد كردن مرد است. به همين دليل افسران پليس بايد در اين زمينه آموزشهاي لازم را ببينند. درخواست كمك زن و حضور پليس ممكن است شوهر را عصبي كند. محل زندگي مشترك زن و شوهر نيز همواره زن را در معرض خطر خشونت مجدد شوهر عصباني قرار ميدهد. به همين دليل پليس بايد از اين مسئله كه زن در فضاي ايمني اسكان يافته و خطري از جانب شوهر وي را تهديد نميكند اطمينان پيدا كرده و سپس محل را ترك كند. گاه شوهر اقدام زن را در دادخواهي از پليس به معناي عدم تمايل به ادامه زندگي مشترك تلقي كرده به تهديد و انتقام جويي متوسل ميشود. افسران پليس بايد نسبت به چنين تهديدهايي آگاه بوده و تدابير لازم را بينديشند97.
امروزه در برخي از كشورها ، افسر پليسي كه براي مداخله در موارد خشونت خانوادگي فرا خوانده ميشود اين اختيار را دارد كه بهترين راهكار را انتخاب كند. اختلاف ممكن است به خشونت يا صدمه به اموال منتهي شود يا فروكش كرده يا در لحظه ورود پليس اوج بگيرد. پليس ميتواند حسب مورد از اختيارات خود براي حل و فصل دعوا استفاده كند. پليس ميتواند يكي از طرفين يا هر دو را بازداشت كند. مأمور پليس ميتواند راهكار سازش و ميانجيگري را انتخاب كرده و در نهايت تشخيص دهد كه موضوع ربطي به پليس ندارد و محل را ترك كند. پليس همچنين ميتواند بر اساس سياست قضازدايي شيوهاي انفعالي را انتخاب كند كه هدف آن صرفاً حضور در صحنه است. در اين روش پليس درعين حال كه وظيفه مداخله را انجام ميدهد تا حد امكان از ورود به حريم خانه و متشنج كردن اوضاع خودداري ميكند. در برخي از كشورها اختيارات پليس در مواجهه با خشونتهاي خانوادگي گستردهتر شده است. براي مثال در اتريش پليس اجازه دارد تا براي مرتكب خشونت دستور الزام به دور ماندن از منزل به مدت دو هفته را صادر کند98.
الف: چگونگی تعامل پلیس با زنان بزهدیده در محیط خانه
1- مداخله كنترل بحران: يكي از خصوصيات خشونت خانگي اين است كه اين عمل در محيط خانه و پشت درهاي بسته صورت ميگيرد. در واقع بر خلاف ساير جرائم كه شايد نتوان محيط خاصي را براي ارتكاب آنها قائل شد خشونت خانگي در محيط خانه انجام ميگيرد. بعد از تماس با پليس و حضور او در صحنه ارتكاب خشونت چند حالت ممكن است وجود داشته باشد:
1- عمل خشونتآميز در حال شروع شدن است
2- عمل خشونتآميز در حال استمرار است
3- عمل خشونتآميز پايان پذيرفته است
در هر سه مورد نقش پليس بايد در اولين مرحله بر كنترل بحران متمركز باشد .در اين ميان پليس نبايد فراموش كند كه بزهديده زن براي اولين بار مورد خشونت قرار نگرفته بلكه او بزهديده چندبارهاي است كه تصميم به گزارش و استمداد گرفته است. در اسكاتلند تحقيقي بر روي 109 زن كتك خورده انجام گرفت و مشخص شد كه اين زنان 32 هزار بار خشونت را تجربه كردهاند99بنابراين پليس بايد ضمن كنترل بحران اقدامات حمايتي را نيز انجام دهد.
2- دسترسي پليس: دسترسي پليس به شكل پاسگاههاي سيار ، پليس محله و گسترش كلانتريها براي مقابله با چنين پديدهاي نميتواند مؤثر واقع شود چرا كه خشونت خانگي معمولاً توسط خود بزهديده يا اطفال آنها و يا همسايگان اطلاع داده ميشود. بنابراين وسيله ارتباطي كه بيش از هر امري در اعلام جرم مدنظر است تلفن يا موبايل است. بزهديده از طريق تلفن از نيروي پليس استمداد ميجويد و پليس بايد در اسرع وقت خود را به محل حادثه برساند زيرا در صورت تأخير ممكن است آثار ناگواري را باقي گذارد. در برخي موارد مرتكب خشونت ممكن است به دليل تماس زن با پليس خشونت خود را تا هنگام رسيدن پليس بيشتر كند پس دسترسي پليس به مكان وقوع جرم موجبات كاهش آثار جرم و امكان حمايت درخور را ايجاد ميكند. يكي از اقدامات مثبت پليس ايران در سالهاي اخير گسترش خدمات مركز فوريتهاي پليس110 است كه دسترسي به پليس را در كوتاهترين زمان در محل بزهديدگي فراهم كنند100.
3-ورود به منزل: پليس بعد از اطلاع از وقوع خشونت خانگي بايد بتواند در صحنه حضور پيدا كند. همانطور كه ذكر شد محيط خشونت خانگي معمولاً منزل مشترك زن و مرد است. پليس نميتواند پشت در بسته منتظر بماند كه كسي در را براي او باز كند و يا از او بخواهد براي ورود به منزل حكم قضايي با خود به همراه داشته باشد. در اينجا بايد قانونگذار با وضع قوانيني به كمك پليس آمده و از او را موانع دست و پاگير رهايي بخشد. در ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود ، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات ، آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم يا تباني معمول كنند. با توجه به مواد 18 و 21 ق.آ.د.ک101 شايد بتوان گفت كه پليس ميتواند وارد منزل شده و از آثار جرم بكاهد. پليس بعد از حضور در صحنه جرم نبايد شاهد وقوع جرم باشد تا بعد وارد عمل شود بلكه با توجه به استمداد بزهديده زن و حتي همسايگان بايد داراي اختياراتي باشد تا بتواند از وقوع جرم پيشگيري كند. در خشونت خانگي همواره امكان اعلام جرم توسط زن بزهديده ممكن نيست بلكه گاهي اعلام جرم توسط همسايگان مطرح ميشود. به نظر ميرسد با توجه به ماده 66 ق.آ.د.ك102 نيز بتوان اعلام جرم را حتي اگر توسط همسايه صورت گيرد براي رسيدگي و اعزام پليس به محل كافي دانست.
4-دور كردن شوهر از خانه: در بيشتر موارد زنان خواهان دورشدن سريع شوهر هستند و از پليس ميخواهند كه تا صرفاً به خشونت پايان دهد پليس با توجه به وظيفه كنترل بحران بايد منبع و منشأ بحران را از محل خارج كند103شوهر خشن كه هر لحظه ارتكاب مجدد خشونت از وي محتمل است بايد از خانه خارج شود. شايد اين اقدام جز با بازداشت امكانپذير نباشد. بنابر مواد 21 و 24 ق.د.آ.ك پليس ميتواند شوهر را براي مدت محدودي بازداشت كند اما اين عمل پيشنهاد نميشود زيرا بازداشت مذكور ممكن است به جاي اثر بازدارندگي اثر كينهجويي را به دنبال داشته باشد. بنابراين پليس بايد بتواند با قواي قاهره خود شوهر را براي مدتي از منزل خارج نگه دارد تا بحران آرام گيرد. اين روش ممكن است با صحبت و يا قهر و غلبه صورت گیرد. در اتريش پليس اجازه دارد تا براي مرتكب خشونت دستور الزام به دور ماندن از منزل به مدت دو هفته را صادر كند104.
5-انتقال زن بزهديده به مكان امن: زنان بزهديده اكثراً به لحاظ اقتصادي و معيشتي وابسته به شوهران خود هستند و يكي از عللي كه آنها را از گزارش خشونت باز ميدارد همين وابستگي اقتصادي است. اين موضوع كه زن بعد از شكايت و اعلام جرم ديگر جايي براي زندگي نخواهد داشت و خانواده پدري از استقبال او خودداري خواهند كرد ممكن است دلايلي براي انتخاب خاموشي باشد. اما زمانيكه زن بزهديده از حمايت دستگاه كيفري از وي آگاه باشد ، كمتر تن به خاموشي در برابر خشونت خواهد داد. پليس در صورتي كه نتوانست(دور كردن شوهر از خانه) را انجام دهد ميتواند زن بزهديده را به مكاني امن منتقل كنند. انتقال زن به مكان امن در بازگشت آرامش و امنيت به زن بزهديده كمك بسزايي خواهد كرد چراكه در مكانهاي خاص تدارك ديده شده براي چنين بزهديدگاني واحدهاي مددكاري اجتماعي ، روانشناسي و روانپزشكي وجود دارد كه ميتوانند كمكهاي لازم را در اين خصوص به زنان ارائه كنند. بنابراين بديهي است كه چون يك زن بدون وجود محل اقامتي ديگر قادر به اتخاذ تصميم درباره آينده روابطش با مرد نيست وجود محل سكونت نسبتاً دائمي باعث ميشود تا زن بتواند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق كودك، قانون مجازات، مجازات اسلامی، کودکان و نوجوان Next Entries منبع پایان نامه درباره خشونت علیه زنان، جوامع روستایی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی