منبع پایان نامه درباره ترکیب بدنی، آنتروپومتریک، استعدادیابی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورها هیچگونه مبنای علمی برای استعدادیابی افراد در رشتههای مختلف ورزشی وجود ندارد و کلیهی ورزشکاران براساس روش طبیعی وارد یک رشته ورزشی شدهاند.
یوسفی (1382) در طرح پژوهشی خود به توصیف وضع موجود و تدوین شاخصهای استعدایابی در رشته کشتی پرداخت. از طریق پرسشنامه محقق ساخته به نطر سنجی از 60 مربی در دو زمینهی مسائل اجرایی استعدادیابی و شاخصهای مورد نظر آنها پرداخت. که شش عامل مهم از دیدگاه مربیان عنوان شدند که عبارتند از : عضلانی بودن، داشتن شانههای پهن، قدرت، سرعت، رقابتجویی و هوش تکنیکی.
احمد فرخی درسال 1384 در رشته بدمینتون پژوهشی را انجام داد. در این پژوهش از نظر سنجي در تلفيق با آزمون هاي علمي با هدف تدوين شاخصهاي استعداديابي در بدمينتون استفاده شد. بدين منظور دو فعاليت مستقل ولي در يك راستا و مكمل يكديگر انجام گرفت. در قسمت اول از 154 نفر از مسئولان، مربيان و ورزشكاران رشته بدمينتون توسط سه پرسشنامه نظر سنجي به عمل آمد تا بر اساس نظر آنان وضعيت موجود استعداديابي و شيوههاي مطلوب آن و مهمترين ويژگيهاي زيست سنجي، قابليتهاي حركتي، ظرفيت روانشناختي و شاخصهاي مهارتي شناسايي گردد. در قسمت دوم شاخصهاي مذكور توسط اجراي آزمونهاي مختلف در سه گروه ورزشكاران نخبه، غير نخبه و نيمه ماهر كه جمعاً 38 نفر بودند در يك فعاليت ميداني مورد مطالعه قرار گرفت. از نظر مربيان مناسبترين سن شروع فعاليت تخصصي 10تا 12 سال است. در قسمت شاخصها، نتايج مشترك بين نظر سنجي و فعاليت ميداني نشان داد كه اگرچه محيط ساعد، محيط ساق پا و عرض زانو از مهمترين عوامل پيكرسنجي مرتبط با عملكرد موفقيت آميز در اين رشته هستند ولي محيط ساق پا پيشگوي معني دار تميز ورزشكاران است. در قابليتهاي حركتي عامل استقامت قلبي-تنفسي نقش اساسي دارد و مهمترين پيشگو ميباشد. در ظرفيت روانشناختي دو عامل تمركز و اعتماد به نفس نقش بسزايي داشته و تنها تمركز پيشگوي معني دار در تميز ورزشكاران ميباشد. اما در شاخصهاي مهارتي هم گرايي قابل ملاحظهاي بين نتايج به دست نيامد.
گائینی و همکاران (1385) تحقیقی تحت عنوان ارتباط شاخصهای روانی استعدادیابی در رشته شنا با عملکرد سرعتی و استقامتی شناگران زبده کشور انجام داد. جامعه آماری تحقیق مذکور را 47 نفر از شناگران پسر منتخب سراسر کشور و 48 نفر از متخصصان ورزش شنا و مربیان ملی و زبده کشور تشکیل دادند که به منظور تعیین ارتباط بین شاخصهای آمادگی روانی ( انگیزش، کنترل احساسات، تمرکز و اعتماد به نفس) با رکورد شنای سرعتی و استقامتی، شناگران زبده از پرسشنامه آمادگی روانی استفاده کردند. برای آگاهی از نطر مربیان برجسته و مربیان تیمهای ملی شنا پیرامون از پرسشنامهای حاوی 43 سؤال استفاده شد. از دیدگاه مربیان و متخصصین رشتههای ورزشی شنا، بین سازههای مذکور با موفقیت در شنای سرعتی و استقامتی، ارتباط نیرومندی وجود دارد و این سازهها، تأثیر بسزایی در موفقیت شناگران دارند.
متشرعي و همکاران (1388) به تدوين هنجار توانائيهاي زيست حركتي، ويژگيهاي بيوانرژيك و مهارت هاي ذهني بازيكنان نخبه مرد و زن بدمينتون كشور پرداخت. 35 بازيكن نخبه مرد و 35 بازيكن نخبه زن بدمينتون، مجموعاً 70 نفر، از ميان تيم هاي ملي و باشگاههاي ليگ برتر و به صورت نمونه گيري هدفدار، انتخاب شدند. در بخش توانائيهاي زيست حركتي 10 توانايي : قدرت انفجاري اندام تحتاني، قدرت انفجاري اندام فوقاني، قدرت عضلات خم كننده انگشتان، انعطاف پذيري عضلات همسترينگ و عضلات باز كننده تنه، سرعت شتابگيري، سرعت عكس العمل، چابكي، استقامت عضلاني كمربند شانه و استقامت عضلاني تنه ، در بخش ويژگيهاي بيوانرژيك، 3 عامل توان هوازي، توان بي هوازي بي لاكتيك و توان بي هوازي با لاكتيك و در بخش مهارت هاي ذهني، 12 مهارت : اعتماد به نفس، هدفگزيني، تعهد، واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي، نيروبخشي، تمركز، بازيافت تمركز، تمرين ذهني، تصوير سازي و طرح مسابقه، مورد ارزيابي قرار گرفت.
با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و نقاط درصدي، جدول هنجار بازيكنان در هر يك از آزمونهاي مهارت هاي ذهني، توانائيهاي زيست حركتي و ويژگيهاي بيوانرژيك، ترسيم شد. سپس براساس هنجار درصدي بدست آمده و براساس مقياس رايج ليكرت، دسته بندي عملكرد بازيكنان در هر آزمون، به يكي از طبقه هاي ضعيف، زير متوسط، متوسط، بالاي متوسط و عالي، صورت گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بازيكنان نخبه بدمينتون كشور در بخش توانائيهاي زيست حركتي در قدرت انفجاري اندام تحتاني، انعطاف پذيري عضلات همسترينگ و عضلات بازكننده تنه، سرعت شتابگيري و چابكي ، در بخش ويژگيهاي بيوانرژيك در دو عامل توان بي هوازي بي لاكتيك و توان هوازي و در بخش مهارت هاي ذهني در مهارتهاي : واكنش به استرس، كنترل ترس، تمركز و بازيافت تمركز، ،از امتيازات و مقادير هنجار پايين و نسبتاً ضعيفي برخوردار هستند كه نيازمند توجه، بازنگري و طراحي تمرينات اختصاصي در جهت توسعه و بهبود اين عوامل مي باشند.
به غیر از طرحهای پژوهشی مذکور، تحقیقاتی دیگری هم هستند که به شناسایی یا توصیف عوامل پرداخته اند که در ادامه به طور مختصر شرح داده شده اند:
سلیمی آوانسر، بارانچی و کنشلو (1393)، نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران را بررسی کردند 40 بازیکن نوجوان حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی . نمونه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. فاکتورهای قابل سنجش شامل: فاکتورهای ترکیب بدنی (وزن، شاخص تودة بدني (BMI)، نسبت دور کمر به باسن (WHR)، درصد چربي و تودة عضلاني)، شاخصهای آنتروپومتریکی شامل: محيطها (كمر، باسن، شكم، ساعد، بازو، ران، ساق)، قطرها (مچ دست، آرنج، زانو)، طول ها (قد ايستاده، ارتفاع قابل دسترس، دو دست، كف دست، ساعد، ساق، ران)، متغيرهاي فيزيولوژيك و آمادگي جسماني شامل ضربان قلب، فشارخون، نرخ متابوليكي پايه ،(BMR)، پرش طول، كشش از بارفيكس، درازونشست، دو 20 متر سرعت، چابكي 4 × 9 متر، پرش اسپك، پرش دفاع، توان بيهوازي ) با استفاده از آزمون ارگوجامپ 15 ثانیه)، طرفیت هوازی (آزمون دو 2400 متر)، توان انفجاری (آزمون پرش عمودی) و انعطافپذیری (آزمون انعطاف تنه به جلو) اندازهگیری شدند. بين پرش دفاع و اسپك با طول قامت و ارتفاع قابل دسترس همبستگي منفي معنادار و با پرش طول و انعطاف پذيري همبستگي مثبت معناداري ديده شد. همچنين نتايج پژوهش، كاهش ميانگين قد و ارتفاع اسپك و دفاع را نسبت به ميانگين نوجوانان تيم هاي برتر جهان نشان داد.
رجبی و همکاران (1388) به توصیف نیمرخ جسمانی و مهارتی بازیکنان نخبهی جوان و بزرگسال بسکتبال ایران پرداخت. آزمودني شامل 67 نفر بسكتباليست در رده سنی بزرگسالان و 50 نفر بسكتباليست در رده سنی جوانان در اين پژوهش شركت كردند. مجموع ضخامت چربی زیرپوستی هفت نقطهای، درصد چربی، آزمونهای سیمو، لمس خطوط، پرش عمودی با یک قدم دورخیز، پرس سینه، جابه جایی دست، دوی 20 یارد رفت و برگشت، دوی سرعت 30 یارد و دوی 300 سارد به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی و از آزمونهای تخصصی سه گام چپ و راست، پاس سنه با دو دست، دریبل ایفرد و شوت از نقطهی پنالتی برای ارزیابی قابلیتهای مهارتی رشتهی بسکتبال استفاده شد. نتایج نشان داد که تیم بزرگسالان از درصد چربی بالایی برخوردار است و هر دو رده سنی در آزمون پرش عمودی و دوی 300 یارد در سطح خوبی قرار ندارند.
پرتو، قراخانلو و علی نژاد. (1384) به بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه فوتسال ایران پرداخت. 44 بازیکن حاضر در تیم ملی و بازیکنان لیگ برتر فوتسال ایران جامعه آماری تحقیق را تشکیل داند. از ویژگیهای ترکیب بدنی: قد، وزن، درصد چربی بدن، BMI و از ویژگیهای آنتروپومتریکی: دور و طول ران، دور و طول ساق پا، قد نشسته، طول اندام تحتانی و از ویژگیهای فیزیولوژیکی: توان هوازی (آزمون 20 متر شاتل ران)، توان بی هوازی (آزمون پرش سارجنت)، سرعت(دوهای 10 متر و 20 متر)، چابکی (آزمون ایلی نویز) و انعطافپذیری (خمش به جلو اندازهگیری شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازیکنان نخبه فوتسال ایران از نظر نیمرخ فیزیولوژیکی با بازیکنان دیگر رشتهها و همچنین در مقایسه با بازیکنان کشورهای دیگر، در سطح پایینتری قرار داشت. همچنین نیمرخ ترکیب بدنی آزمودنیها نشان داد که بازیکنان مورد مطالعه، دارای قد و وزن متوسط هستند.

2-4-6 تحقیقات خارج از کشور
گابت145 و همکاران (2006) در پژوهشی در استعدادیابی در والیبال از یک برنامه تمرینی ترکیبی تکنیکی و ساختاری مربیگری به همراه روشهای مهارت محور برای نوجوانان 14 ساله به مدت 8 هفته اجرا کردند. این مهارتها به منظور بهبود تکنیکهای سرویس، دفاع، پاس، اسپک و نشستن زیر توپ طراحی شده بود. نتایج حاکی از افزایش دقت در مهارتهای اسپک، نشستن زیر توپ و پاس بودند. تکنیک اسپک و پاس نیز پس از 8 هفته بهبود یافته بود. همچنین پیشرفت فاکتورهای دوی سرعت و چابکی نیز پس از تمرین قابل ملاحظه بودند. این یافتهها نشان میدهند که تمرینات مهارت محور باعث افزایش دقت و بهبود تکنیک در مهارتهای پاس اسپک و نشستن زیر توپ میشود.
گابت و همكاران (2007) در تحقيق خود به اين موضوع پرداختند كه آيا نتايج آزمونهاي مهارتي، آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي ميتواند بين بازيكنان نوجوان واليبال با سطوح مختلف توانايي تمایز ایجاد کند. 28 بازيكن نوجوان (با ميانگين سن 5/15 سال) براي انتخاب در يك برنامه استعداديابي واليبال به رقابت پرداختند. يك تحليل تمايزي روي بازيكنان انتخاب شده و انتخاب نشده برگزار شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه نتايج آزمون مهارت تخصصي توانست بين بازيكنان انتخاب شده و انتخاب نشده تمايز ايجاد كند اما اطلاعات آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي نتوانست. از اینرو برنامه مهارتی در انتخاب والیبالیستها کارآمدتر به نظر میرسد. يافتههاي اين پژوهش همچنين بر اهميت توسعه تكنيك پاس و سرويس واليباليستهاي جوان تأكيد دارد.
بایوز146 و همکارانش (2006) تفاوتهای آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و نوع پیکری زنان نخبه در رشتههای بسکتبال، والیبال و هندبال را در لیگ دسته یک یونان مورد بررسی قرار دارند. نتایج حاکی از آن بود که والیبالیستها نسبت به سایر بازیکنان از قد بلندتر و درصد چربی کمتری برخوردار بودند.
پیون147 (2014) به شناسایی استعداد در ورزشکاران جوان رشتههای جودو، کاراته و تکواندو پرداخت. 15کاراته کا، 29 تکواندوکار و 21 جودوکار آزمودنی این تحقیق بودند. آزمودنیها 5 آزمون آنتروپومتریکی (قد، قد در حالت نشسته، وزن بدن، درصد چربی بدن و BMI)، 6 آزمون عملکرد جسمانی (انعطافپذیری، قدرت انفجار پا، قدرت استاتیک، حداکثر سرعت دویدن در 5 و 30 متر و درازو نشست) و 3 آزمون هماهنگی حرکتی (تعادل وارونه، پرش و حرکت از پهلو) را انجام دادند
الفریک148 و همكاران (2004) به تعيين ارتباط بين ويژگيهاي چندبعدي و سطح عملكرد در بازيكنان مستعد هاكي پرداختند. اين محققان 38 بازيكن نخبه (با ميانگين سن 13.2 ) را با 88 بازيكن زير نخبه (با ميانگين سن 14.2) در ويژگيهاي آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي، تكنيكي، تاكتيكي و رواني مقايسه كردند. تحليل چندمتغيره نشان داد كه بازيكنان نخبه امتیازات بهتري نسبت به بازيكنان زير نخبه در متغيرهاي تكنيكي (دريبل در مسير رفت و برگشت و مسير سرعت )، تاكتيكي (تاكتيك عمومي، تاكتيك در زمان تصاحب توپ، تاكتيك در زمان عدم تصاحب توپ )، و رواني (انگيزش) متمايزترين متغيرها عبارت بودند از تاكتيك در زمان مالكيت توپ، انگيزش و عملكرد در دريبل رفت و برگشت. همچنين بازيكنان نخبه از ميانگين سني كمتري برخوردار بودند. محققان پيشنهاد ميكنند كه در راهنمايي بازيكنان جوان به سطوح بالا بايد توجه بيشتري به كيفيتهاي تاكتيكي، انگيزش و مهارتهاي تكنيكي خاص معطوف شود.
بر خلاف اكثر پژوهشها در اين حيطه كه از روش مقطعي استفاده كرده اند، الفریک و همكاران (2007) در تحقيقي با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره استعدادیابی، فیزیولوژی، آنتروپومتریک، ورزشکاران Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، والیبالیست، مهارت های روانی، سطح مهارت