منبع پایان نامه درباره ترس از جرم، سلسله مراتب، قانون مجازات، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

پليس زن در ايران به علت جوان بودن و ويژگيها و شرايط خاص اجتماعي هنوز در ابتداي راه است و با مشكلات و سختيهايي مواجه است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.
الف-اثرات نامطلوب محيط و شرايط شغلي بر زنان پليس: در نگهداري متهمان زن از بانوان استفاده ميشود اما به دليل مواجه بودن با دختران و زنان بزهكار در بازداشتگاه اثرات نامطلوبي براي آنها ميگذارد و در خارج از محيط كار توسط مجرمان تهديد ميشوند و حتي در بين اعضاي خانواده نيز دچار مشكلات روحي هستند و بنابراين بسياري از آنان حاضر به ادامه خدمت در اين واحد نيستند117.
1- تحقير شدن زنان پليس توسط برخي از مردان پليس
2- عدم اعتماد لازم به تواناييهاي پليس زن
3- عدم تناسب سختيهاي كار پليس با لطافت روحي زنان
4- مشكلات خانوادگي زنان پليس ، مانند نارضايتي شوهر از كار شيفتي يا دير آمدن همسر به خانه
5- به كارگيري زنان پليس آموزش ديده در كارهاي اداري و غيرانتظامي
6-كمبود و يا فقدان پليس زن در بسياري از كلانتريها و پاسگاهها
ب-تعامل پلیس زن با زنان و کودکان بزهدیده: استفاده بهينه از پليس در مكانهاي جرمخيز براساس جنسيت يكي از مهمترين راهكارهاي پيشگيري وضعي از وقوع جرم است. زنان و كودكان به لحاظ شرايط خاص جسماني ، رواني و عاطفي در معرض انواع سوء استفادهها و بزهديدگي قرار دارند اما برخي زنان و كودكان صرفنظر از اين شرايط به خاطر قرار گرفتن در موقعيتها و اوضاع و احوال مخاطره آميز بيش از پيش در معرض انواع بزهديدگي قرار دارند. حق امنيت توام با آرامش و فارغ از دغدغهها و ترسهاي ناشي از تكرار بزهديدگي در زمره اساسيترين حقوق انساني افراد هر جامعهاي است و گروههاي آسيبپذيرتر مانند زنان و كودكان در اين خصوص نيازمند توجه و حمايت بيشتري هستند چرا كه آسيبهاي ناشي از مواد مخدر به افراد نه تنها شامل آسيبهاي جسماني ميشود بلكه در برگيرنده صدمات روحي فراوان است صدماتي كه به دلايل مختلف يا افشا نميشوند يا تمايلي براي افشاي آنها در بزهديده وجود ندارد. با اين تصور كه دستگاه پليس قادر به درك وضعيت روحي آنها و همدلي با آنها نيست و به دليل ترس از بزهديدگي مكرر از مراجعه به پليس و افشاي بزهديدگي خودداري ميكنند. با حضور پليس زن ، كودكان و زنان بزهديده براي رهايي از صدمات جسماني و رواني خود به پليس زن پناه ميبرند. كودك پليس زن را همچون مادر خود ميپندارد با اين تفاوت كه اين بار اين زن اقتدار قانوني براي حمايتهاي جسماني و رواني لازم را داراست ، برخلاف مادرش كه توانايي لازم براي مقابله با بزهكار را ندارد. زنان بهتر ميتوانند با پليس زن رابطه برقرار كرده و به افشاي بزهديدگي خود كه در برخي موارد بزهديدگي فيزيكي است بپردازند زيرا اينگونه احساس ميكنند كه پليس زن بهتر از پليس مرد قادر است وضعيت خاص آنها را درك كند. با تغيير رويكرد پليس از «تهديد محوري» به «حمايت محوري» احساس جسماني و رواني بزهديدگان براي مراجعه به پليس افزايش يافته و اين خود موجب كشف و افشاي بيشتر جرايم ميشود به عبارتي حضور پليس زن ميتواند در حمايت از بزهديدگان زن و كودك اثرگذار باشد. برقراري روابط عاطفي و درك متقابل پليس زن و حتي بزهكار زن يا كودك ميتواند منجر به همكاري آنها با مقامات عدالت قضايي و گزارش بزهديدگي شود. پليس زن با حضور در كنار بزهديده در جلسه دادرسي و حتي پيش يا بعد از آن نه تنها امنيت جسماني و عاطفي بزهديده را تضمين ميكند بلكه به وي اطمينان ميدهد كه هيچكس به وي آسيب نخواهد رساند. با تشكيل كلانتريهاي ويژه اطفال و زنان و حضور كاركنان پليس زن در آن ، بزهديده براي طرح شكايت و ياري گرفتن از دستگاه عدالت كيفري به دامان پليس زن پناه برده و وي را مددرسان خود مييابد. آموزش به زنان در جهت محافظت از خود هنگامي كه به ناچار با بزهكاران قرار ميگيرند در كنار القاي اين موضوع به زنان بزهديده كه هيچ زني نبايد بزهديدگي خود را به هرعلتي پنهان سازد و تشويق آنان به گزارش جرم و نادرست بودن فرهنگ سكوت در اين موارد ميتواند اقدامي تاثيرگذار در راستاي حمايت از زنان بزهديده باشد. پليس زن ميتواند به زنان آموزش دهد چگونه از در معرض قرار گرفتن و آماج شدن براي بزهكاران اجتناب ورزند و چگونه فرصت ارتكاب جرم را از بزهكار گرفته و مانع بزهديدگي مكرر خود شوند اگرچه در ظاهر ممكن است امكان اجراي تدابير پيشنهادي در پليس مرد هم وجود داشته باشد اما هرگز نميتواند آنگونه كه پليس زن قادر به درك درد و رنج زنان و كودكان بزهديده است احساس همدردي و همدلي مشترك با آنها به وجود بياورد و باعث كاهش آلام روحي بزهديده شود. به عبارتي اصول اخلاق انساني و اسلامي اجازه دخالت مردان در اموري كه خاص زنان است را نميدهد. مسلماً نهاد انتظامي ميتواند در فرايندي مديريت شونده و در راستاي انجام ماموريتهاي خاص و با درك توانمندي پليس زن ، تعاملي صحيح بين دو گروه از اقشار مرتبط با حيطه وظايف پليس يعني كودكان و زنان آسيبپذير به دست آورد. پليس زن قادر به درك نقش و پايگاه اجتماعي اين اقشار است بنابراين بهترين وسيله براي همنوايي با اهداف نظام اجتماعي در قالب افزايش امنيت و پيشگيري از وقوع جرم خواهد بود.
گفتار سوم : تعامل پلیس با بزهدیدگان سالمند و معلول
سالمندان و معلولان (ناتوانان) کسانی هستند که توان و درک کافی برخورد ار نیستند و دارای نقایص جسمی و روحی بوده نمیتوانند کارها و امور روزمرهی خود را انجام داده که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.
بند اول : تعامل پلیس با بزهدیدگان سالمند
1- جنبههاي بزهديدگي سالمندان: موضوع سالمندان بزهديده تا پيش از دهه 1980 ميلادي جايگاه شايستهاي در مطالعات بزهديده شناسان نداشت. كودك آزاري و همسرآزاري در ميان گونههاي خاص بزهديدگي بيش از هر موضوع ديگري در دهههاي 1960 و 1970 ميلادي كانون توجه بود. با آغاز دهه 1980 شماري از متخصصان و دانشمندان به ويژه جامعه شناسان ، روانشناسان ، روانپزشكان و جرمشناسان به مطالعه پديده سالمندآزاري و علل بزهديدگي سالمندان و راههاي پيشگيري از آن پرداختند. به دنبال اين تلاشها ، برخي از نهادها و سازمانهاي منطقهاي و جهاني به ويژه شوراي اروپا و سازمان ملل متحد با برگزاري چند كنفرانس و صدور توصيهنامههايي به اين موضوع پرداختند118از ديدگاه بزهديدهشناسي اين باور وجود دارد كه سالمندان به ويژه در مورد خشونتهايي كه تجربه ميكنند نقش و حتي تقصيري ندارند. بزهديدگي سالمندان بيشتر به جرمهايي مانند ضرب و جرح يا آزارهاي عاطفي و رواني شامل تهديد ، تحقير ، طرد و آزارهاي جنسي مربوط است. البته ميزان بزهديدگي سالمندان در جرمهاي مالي مانند كلاهبرداري و خيانت در امانت نيز بالاست. از آنجا كه سالمندان ممكن است به دنبال گردآوري پساندازهاي بيشتري براي زندگيشان باشند نسبت به اين جرمها آسيبپذير هستند. به ديگر سخن سالمندان از يك سو چون ممكن است حسابهاي پسانداز در خور توجهي داشته باشند و از سوي ديگر از آنجا كه ترسي از پارهاي پديدههاي اقتصادي مانند تورم توان خريد آنان را كم ميكند ، بيشتر در آستانه ناامني و بزهديدگي قرار دارند. يكي ديگر از جنبههاي بزهديدگي سالمندان به پيشينه تحصيلي آنان باز ميگردد. پارهاي از پژوهشها نشان ميدهند كه سالمنداني كه از پيشينه تحصيلي خوب بهرهمند هستند ، چون معمولاً به طبقه ثروتمند جامعه تعلق دارند بيشتر در آستانه بزهديدگي قرار دارند. همچنين بر پايه اين پژوهشها زنان سالمند بيش از مردان سالمند در آستانه بزهديدگي جرمهايي مانند جيببري و كيف قاپي قرار دارند. نكته مهمي كه از پژوهشهاي انجام شده درباره بزهديدگي سالمندان ميتوان به دست آورد اين كه ميان بزهديدگي واقعي و ترس از بزهديدگي از نظر رواني تفاوت چنداني وجود ندارد. هراس فراوان از جرم به تنهايي به اندازه خود جرم آزاردهنده است.
2- انواع جرائم عليه سالمندان
1- جرائم خياباني عليه آنان توسط افراد غريبه
2- بدرفتاري با افراد مسن توسط افرادي كه رابطه خاصي بين آنان و افراد مسن وجود دارد: مانند اعضاي خانواده يا پرستاران و مراقبان آنان
پليس به دلايل چندي براي مواجه شدن با مشكلات افراد مسني كه در خطر بزهديدگي قرار دارند به اندازه كافي مجهز و آماده نيست اولا توجه و تمركز كمي نسبت به مشكلات افراد مسن وجود دارد و آنها نفوذ سياسي كمي براي جلب توجه پليس به مشكلاتشان دارند. در نتيجه پليس از مشكلات خاصي كه افراد مسن با آن مواجه هستند آگاهي كافي ندارد و در مورد نحوه راهنمايي آنان نيز كمتر فكر ميكنند دوما غالب ادارههاي پليس را افراد جوان تشكيل ميدهد و آنان نميتوانند مشكلات افراد مسن را درك كنند سوما در جامعه اقتصادي امروزي ادارههاي پليس همانند ساير سازمانهاي شهري بايد به دنبال مواجه شدن با موارد ضروري و با اهميت باشند در حالي كه مشكلات افراد مسن در بيشتر كشورها در سلسله مراتب مشكلات اجتماعي در درجه بالايي از اهميت قرار ندارد. در نتيجه براي پليس تمايل كمي براي درگير شدن در مشكلات افراد مسن وجود دارد. در آمريكا ، پليس كاليفرنيا براي به رسميت شناختن و مواجه شدن با مشكلات افراد مسن در معرض خطر بزهديدگي تلاش قابل توجهي كرده است. برنامههاي آموزش پليس نسبت به شناخت نيازهاي افراد مسن و آشنايي با انواع جرائمي كه افراد مسن در معرض آن هستند از جمله اين موارد است. همچنين ترتيبات خاصي براي كمك به افراد مسن بزهديده پيشبيني شده است119در پليس كشور ما هنوز برنامههاي قابل توجهي در اين زمينه طراحي نشده و نياز به همت و تلاش بيشتري دارد
محقق در اين مطالعه ميكوشد تا از رهگذر تأكيد بر ضرورت انجام مطالعهاي ميان رشتهاي كه بازتاب آن را ميتوان در برقراري تعامل بين رهيافتهاي سالمندشناسي و آموزههاي بزهديدهشناسي شاهد بود اهميت تخصصي كردن نگرش به ساز و كارهاي حمايتي و مساعدتي براي سالمندان بزهديده را تبيين نمايد. بدينسان بررسي مؤلفههاي ترس از جرم و اينكه تا چه اندازه سالمندان در معرض خطر تجربه نمودن بزهديدگي در اثناي دورة سالمندي ميباشند ، ما را به سمت تدارك تمهيدات لازم در راستاي حمايت كيفري ويژه از آنان رهنمون ميگردد. يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد كه افزايش رقم سياه جرايم عليه سالمندان به حسب تقليل امكان گزارش دهي اين جرايم و فقدان رؤيتپذيري آنها، ضرورت تفكيك ميزان بزهديدگي سالمندان به حسب گونهشناسي جرايم ارتكابي عليه آنان كه ما را به سمت طبقهبندي بزهديدگي به تناسب نوع جرم علل و عوامل بزهديدگي و ميزان ترس از جرم سالمندان رهنمون ميگردد ، شاخصهايي كه بزهديدگي سالمندان در پرتو آنها تبيين میگردد و آنان را در معرض خطر بزهديدگي قرار ميدهد. اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه حاشيهنشيني و نقش انفعالي سالمندان در جامعه تجربه سالمندان از گسست شبكههاي اجتماعي ، افول توانمندي مالي كه سالمندان به تبع ورود به مرحله بازنشستگي ، مواجه شدن با هويتهاي فرهنگي نامأنوس با آنچه كه سالمندان در گذشته تجربه نموده اند ، سرنوشتي محتوم را براي آنان كه همانا روبهرو شدن با پيامدهاي زيانبار آماج جرم قرار گرفتن ميباشد رقم خواهد زد. در مجموع با اتخاذ نگرشي جامع به مسئله سالمندي و بزهديدگي انتظار ميرود كه با تلفيق اين دو حوزه مطالعاتي ، گونههاي تدابير پيشگيرانه و حمايتي براي سالمندان مورد بازانديشي قرار گرفته تا از اين رهگذر در نظام عدالت كيفري نيز سالمندان از منزلتي كه شايستة آنان ميباشد بهرهمند گردند.
3-چگونگی تعامل پلیس با سالمندان بزهدیده: درباره جايگاه سالمندان بزهديده در نظام حقوقي ايران بايد گفت پيشرفت ما در اين قلمرو چندان چشمگير نبوده و حتي به نسبت ديگر حوزهها كمرنگتر بوده است. در اين جا هم حمايتها تنها از سطح سياست جنايي تقنيني و در چارچوب حمايت كيفري فراتر نميرود. براي نمونه از بند ج مواد 206 و 271 قانون مجازات اسلامي بايد نام برد يكي از عواملي است كه موجب ميشود قتل و قطع يا جرح عضو(پيري) كه در آنها در حكم عمد شناخته شود. ماده ديگري از همين قانون نيز نمونه ديگري است كه بر پايه آن رها كردن شخصي كه نميتواند از خود نگهداري كند در محلي كه خالي از سكنه است جرم خاصي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارباب رجوع، زنان و دختران، آموزش زنان Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، آموزش و پرورش، کارکرد خانواده، آسیبهای اجتماعی