منبع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، میانگین مجذورات، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

Assumed

542/2270

2

271/1135

933/1

162/0

خطا

792/17616

30

226/587

4ـ4ـ3 آزمون فرضیه 3
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر VCO2 درزنان فعال ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که تفاوت معناداری در VCO2 بین سه وضعیت (کنترل، کشش ایستا و کشش پویا) وجود ندارد، بنابراین فرض صفر تایید میشود. نتایج آزمون در ارتباط با فرضیه 3 در جدول 4 ـ7 آمده است.

جدول 4ـ7 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیر VCO2

آماره
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

ارزشp (معناداری)

Sphericity Assumed

010/11

2

505/5

580/2

093/0

خطا

025/64

30

134/2

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون، جامعه آماری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق پیش آزمون، فعالیت ورزشی، حداکثر اکسیژن مصرفی، اکسیژن مصرفی