منبع پایان نامه درباره تحلیل عوامل، راهبردهای رقابتی، تحلیل SWOT، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

نياز با تقاضاي گردشگران کنوني منطقه……………………………………………………………………………….113
۴-3-۲- متنوع ساختن مشتريان کنوني…………………………………………………………………………………………………………………..118
۴-3-۳- گردشگران آتي……………………………………………………………………………………………………………………………………..120
۴-3-۳-۱- وضعيت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام……………………………………………………………………………121
۴-3-۳-۲- برآورد تقاضاي آينده با توجه به بازار هدف……………………………………………………………………………………………122
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..123
5-1- گردشگري شهري لاهيجان به روش تحليل نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت‌ها……………………………………….124
5-2- تكنيك SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………124
5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگري لاهیجان……………………………………………………………………………………………129
5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري لاهیجان………………………………………………………………………..131
5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان…………………………………………………………….133
5-6- نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………134
5-6-1- راهبردهای رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………….134
5-6-2- راهبردهای تنوع…………………………………………………………………………………………………………………………………….135
5-6-3- راهبردهای بازنگری……………………………………………………………………………………………………………………………….135
5-6-4- راهبردهای تدافعی…………………………………………………………………………………………………………………………………135
5-6-5- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135
5-6-6-پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 3-1- تقسيمات كشوري………………………………………………………………………………………………………………………………36
شکل 3-2- محدوده شهرستان در استان…………………………………………………………………………………………………………………37
شکل 3-3- بخش‌های شهرستان لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….37
شکل 3-4- حركت دسته‌های عزاداري ………………………………………………………………………………………………………………….56
شکل 3-5- كرنانوازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
شکل ۳-6- حركت دسته‌های كودكان سقا ……………………………………………………………………………………………………………..57
شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر …………………………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 3-8- طرحي از يك خانه روستايي……………………………………………………………………………………………………………….63
شکل 3-9- طرحي از يك خانه شهري…………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 3-10- بافت هسته مركزي و قديمي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………….67
شکل 3-11- بافت كوي كارگر و يك محله نوساز شهر لاهيجان……………………………………………………………………………….67
شکل4-1- مقبره امير شمس‌الدین اردوبازار …………………………………………………………………………………………………………….71
شکل4-2- مقبره چهارپادشاهان ميدان ……………………………………………………………………………………………………………………73
شکل4-3- مقبره عاقليه پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………74
شکل4-5- بقعه پيرعلي گابنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….75
شکل4-6- مقبره شيخ زاهد گيلاني شيخانبر…………………………………………………………………………………………………………….77
شکل4-7- بقعه چهل‌ستون زاكله بر……………………………………………………………………………………………………………………….78
شکل4-8- مسجد اكبريه گابنه……………………………………………………………………………………………………………………………….80
شکل4-9- مقبره كاشف السلطنه ……………………………………………………………………………………………………………………………81
شکل4-10- خانه محمد صادقی اردوبازار………………………………………………………………………………………………………………..82
شکل4-11- حمام گلشن گابنه………………………………………………………………………………………………………………………………83
شکل4-12- پل خشتي پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………84
شکل4-13- باغات چاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
شکل4-14- سل سوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………89
شکل4-15- آبشار لونک……………………………………………………………………………………………………………………………………….89
شکل4-16- روستاي علي سرود …………………………………………………………………………………………………………………………..90
شکل4-17- تالاب اميركلايه………………………………………………………………………………………………………………………………….91
شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………………92
شکل4-19- نماي لاهيجان از تله كابين…………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل4-20- نماي استخر و شاه‌نشین كوه………………………………………………………………………………………………………………..93
شکل 4-21 -جايگاه فضايي شهرستان نمونه گردشگري لاهيجان نسبت به مبادي ورودي و دسترسی‌ها……………………………97
شکل 5-1- شمای کلی تحلیل SWOT………………………………………………………………………………………………………………125

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- تغييرات ماهانه دماي ميانگين لاهيجان………………………………………………………………………………………………….38
نمودار 3-2- تغييرات فصلي دماي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………….39
نمودار 3-3- روند تغييرات سالانه دماي لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..39
نمودار 3-4- ميانگين ماهانه رطوبت نسبي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………40
نمودار 3-5- ميانگين فصلي رطوبت نسبي لاهيجان………………………………………………………………………………………………….40
نمودار 3-6- ميانگين ماهانه بارندگي لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….41
نمودار 3-7- روند تغييرات مجموع بارندگي سالان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صحیفه سجادیه، امر به معروف، دانشگاه تهران، علی بن الحسین Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه، علی بن الحسین، مصباح یزدی