منبع پایان نامه درباره تحلیل عوامل، بندر انزلی، منطقه آزاد، راهبردهای رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

گیله‌مردی و لافند بازي
بی‌توجهی به نقش صنعت گردشگري در برنامه‌های اقتصادي ملي
امكان عدم جذب افراد باتجربه جهت مواجهه با گردشگران خارجي
امكان تأثیرپذیری از فرهنگ‌های ديگر و منبع فرهنگي
امكان تبليغ منفي به دليل عدم برنامه‌ریزی مناسب و سوءبرداشت گردشگران
اثرات نامطلوب زیست‌محیطی در طبيعت
اثرات نامطلوب اقتصادي، تورم و گراني براي افراد ساكن لاهيجان
احتمال استفاده نامطلوب و بی‌رویه از منابع
جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان

5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگري لاهیجان
اين مدل، يكي از روش‌های مورداستفاده براي سازمان‌دهی عوامل خارجي در قالب مقولههاي فرصتها و تهديدها و عوامل داخلي اعم از قوت‌ها و ضعفهاست. اين روش براي تجزیه‌وتحلیل عوامل تأثيرگذار و فراروي يك سيستم (شهر، منطقه، روستا و غيره) با استفاده از عوامل درجه‌بندی با توجه به اهميت داده‌شده به هر يك از عوامل تأثیرگذار است. براي تهيه و ساخت جدولي از اين عوامل و چگونگي تأثيرگذاري آن بر كاركردهاي گردشگري و تحليل آن مراحل زير انجام گرفته است:

فرصت‌ها
– امكان دسترسي به بندر انزلی و منطقه آزاد آن
– نزديكي به كشورهاي آذربایجان و …
– اشتغالزايي و ايجاد درآمد براي افراد بومی
– عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي و فرهنگي در شهرهای هم‌جوار
– قابليت تبدیل‌شدن به مركز گردشگری در استان
– توسعه اماکن گردشگری بیشتر به‌عنوان يكي از راهبردهاي توسعه
– سرمايهگذاري در تأسیسات زير بنايي و روبنايي
– مبادلات فرهنگي
تهديدها
– دگرگوني در ساختار جامعه
– پراكنش نامناسب فصلي بازدیدکنندگان
– تهديدهاي زیست‌محیطی و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، – فرهنگي و طبيعي
– مسائل مذهبي و اعتقادي
– رقابت این شهرستان با شهرستان‌های دیگر استان برای جذب گردشگر
– سرمایه‌گذاری خارجي اندك در بخش گردشگري در این شهرستان
– آب‌وهوای گرم و شرجي در فصل تابستان
قوت
– آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني
– آب‌وهوای مطبوع در فصل سرد سال
– تنوع محیط‌های طبيعي و بكر بودن آن‌ها و چشم اندازهاي متنوع جغرافيايي
– مستعد بودن منطقه جهت سرمایه‌گذاری و برنامهريزي گردشگري
– جاذبههاي تفريحي
– فقدان محدوديت زمين جهت استفاده توريستي
– موقعيت جغرافيايي
SO راهبردهای رقابتی
– استفاده از پتانسیل‌های منطقه در جهت گسترش ورزش‌های تابستاني و جذب گردشگران ورزشي
– جذب گردشگر و ایجاد مشاغل جدید برای مردم منطقه
– استفاده از پتانسیل‌های گردشگری
ST راهبردهای تنوع
– توسعه شبكه اطلاعات گردشگري و خدمات اطلاع‌رسانی و آموزشي گردشگري
– تقويت تبليغات و فعالیت‌های آگاه‌سازی در رسانه‌ها درباره قابلیت‌های گردشگري منطقه
ضعف
– ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت
– كمبود راه‌های ارتباطي مناسب
– نامناسب بودن تأسیسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي
– دوري از مراكز جمعيتي و مراكز بزرگ شهري مثل رشت
– عدم هماهنگي با سازمان‌های مرتبط در زمينه گردشگري با مردم
– فاصله زياد فرودگاه رشت از منطقه
– ضعف تبليغات
– نبود مکان‌های اقامتي و پذيرايي مناسب براي همه اقشار
– نامناسب بودن زیرساخت‌های محيطي و كالبدي
– نبود حداقل امكانات رفاهي در سایت‌های گردشگري
WO راهبردهای بازنگری
– بهبود و ارتقاي محصولات گردشگري(علمي، درماني، تجاري و تفريحي) و سرمایه‌گذاری مشترك دولتي- خصوصي در زمينه ايجاد و همچنين تبليغ زیرساخت‌ها و محصولات گردشگري منطقه به گردشگران داخلي و خارجي
– توسعه و بهبود راه‌های ارتباطي
– تعامل و هم‌فکری بين مسئولان و مدیرن مختلف مرتبط با این امر
– استفاده از توان مشاركتي مردم در تمامي مراحل برنامهريزي گردشگري.
WT راهبرد تدافعی
– تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصلاح نهادهاي
مديريتي و به‌کارگیری مديريت تخصصي در بخش‌های گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست
طرح‌های بلندمدت.
– جلب مشارکت‌های مردمي در ترويج، حفاظت و بهره‌مندی پايدار از منابع طبيعي و تاريخي– فرهنگي گردشگري منطقه و جلوگيري از تخریب‌های زیست‌محیطی و تاريخي- فرهنگي
آن.
– و احداث بیمارستان‌های تخصصي مدرن و به‌کارگیری پزشكان متخصص و تجهيز مراكز فعلي با دستگاه‌ها و تجهيزات مدرن براي جذب مسافراني كه خواهان محصولات گردشگري علمي و پزشكي هستند.
جدول 5-2- ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در لاهیجان

در ستون يك (عوامل خارجي و داخلي)، مهمترين قوتها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي سيستم را نام می‌بریم.
در ستون دو (وزن)، به هر يك از اين عوامل و بر اساس اثر احتمالي آن‌ها بر موقعيت استراتژيك فعلي سيستم (بر اساس نتايج يافتههاي حاصل از شناخت و تجزیه‌وتحلیل وضع موجود) وزني از يك (مهم‌ترین) تا صفر (بی‌اهمیت‌ترین) ميدهيم. هرچقدر وزن بيشتر باشد، تأثیر بر موقعيت كنوني و آينده آن سيستم بيشتر خواهد بود (جمع ستون 2 بدون توجه به تعداد عوامل، 1 است).
در ستون سه (درجهبندي)، به هر عامل و بر اساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم به آن عامل خاص امتيازي از 5 (بسيار خوب) تا 1 (ضعيف)، (بر اساس نتايج يافتههاي حاصل از شناخت و تجزیه‌وتحلیل وضع موجود) ميدهيم. اين درجهبندي نشان ميدهد كه سيستم چگونه به هر يك از عوامل خارجي پاسخ ميدهد. در ستون چهار (امتياز وزني)، وزن را در درجه هر عامل(ستون 2 ضرب‌در ستون 3) ضرب ميكنيم تا به اين وسيله امتياز وزني آن به دست آيد. به‌این‌ترتیب، براي هر عامل، يك امتياز وزني از 1 تا 5 به دست ميآيد، كه به‌طور متوسط (ميانگين) اين امتياز عدد 3 است.
سرانجام، امتيازات وزني تمام عوامل خارجي و داخلي در ستون 4 را به‌طور جداگانه با يكديگر جمع ميزنيم و امتياز وزني را محاسبه ميكنيم. امتياز وزني كل نشان ميدهد كه يك سيستم چگونه به عوامل و نيروهاي موجود و بالقوه در محيط بيرونياش پاسخ ميدهد. هميشه متوسط امتياز وزني كل در يك سيستم عدد 3 است. چنانچه بالاتر از آن باشد، اهميت آن بيشتر و اگر كمتر از آن باشد، از اهميت و تأثيرگذاري كمتري برخوردار است.

5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري لاهیجان
براي سازمان‌دهی عوامل خارجي در قالب فرصت‌ها و تهديدهاي فراروي سيستم، با استفاده از عوامل درجهبندي و با توجه به اهميت هر يك از فرصت‌ها و تهديدها و با توجه به ميزان تأثيرگذاري هر يك از آن‌ها بر كاركردهاي منطقهاي لاهیجان، محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين گرديد:

فرصت‌ها
وزن
درجه‌بندی
امتياز وزني
امكان دسترسي به بندر انزلی و منطقه آزاد آن
05/0
3
15/0
نزديكي به كشورهاي آذربایجان و …
05/0
3
15/0
اشتغالزايي و ايجاد درآمد براي افراد بومی
03/0
2
06/0
عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي و فرهنگي در شهرهای هم‌جوار
03/0
2
06/0
قابليت تبدیل‌شدن به مركز گردشگری در استان
03/0
2
06/0
توسعه اماکن گردشگری بیشتر به‌عنوان يكي از راهبردهاي توسعه
01/0
1
01/0
سرمايهگذاري در تأسیسات زير بنايي و روبنايي
01/0
1
01/0
مبادلات فرهنگي
01/0
1
01/0
جمع


51/0
جدول 5- 3- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(فرصت‌ها)

تهديدها
وزن
درجه‌بندی
امتياز وزني
دگرگوني در ساختار جامعه
15/0
4
60/0
پراكنش نامناسب فصلي بازدیدکنندگان
05/0
3
15/0
تهديدهاي زیست‌محیطی و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، فرهنگي و طبيعي
05/0
3
15/0
مسائل مذهبي و اعتقادي
05/0
3
15/0
رقابت این شهرستان با شهرستان‌های دیگر استان برای جذب گردشگر
02/0
2
04/0
سرمایه‌گذاری خارجي اندك در بخش گردشگري در این شهرستان
01/0
1
01/0
آب‌وهوای گرم و شرجي در فصل تابستان
01/0
1
01/0
جمع
34/0

111/0
جدول 5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(تهديدها)
با توجه به جداول فوق مهم‌ترین فرصت‌هایی كه شهرستان لاهیجان در زمينه توسعه توريسم از ديدگاه پرسش‌شوندگان (مسئولان شهري و مردم محلي و گردشگران) با آن روبه‌روست عبارت‌اند از: امكان دسترسي به بندر انزلی و منطقه آزاد و نزديكي به كشورهاي آذربایجان و … به‌عنوان فرصت‌های مهم برشمرده شدهاند. همچنین دگرگوني در ساختار جامعه و پراكنش نامناسب فصلي بازدیدکنندگان از تهدیدات عمده در مورد گردشگری شهرستان لاهیجان محسوب میشوند.

5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان
براي سازمان‌دهی و طبقهبندي عوامل داخلي در دو مقوله نقاط قوت و ضعف، به‌منظور ارزيابي روش مديريت و واكنش سيستم به اين عوامل خاص، با توجه به اهميت مورد انتظار در گردشگري شهرستان لاهیجان، بررسي و ضرايب تأثير آن‌ها به تفكيك جدول زير تعيين گرديد.

قوت
وزن
درجه‌بندی
امتياز وزني
آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني
05/0
4
20/0
آب‌وهوای مطبوع در فصل سرد سال
04/0
3
12/0
تنوع محیط‌های طبيعي و بكر بودن آن‌ها و چشم اندازهاي متنوع جغرافيايي
04/0
3
12/0
مستعد بودن منطقه جهت سرمایه‌گذاری و برنامهريزي گردشگري
04/0
3
12/0
جاذبههاي تفريحي
02/0
2
04/0
فقدان محدوديت زمين جهت استفاده توريستي
02/0
2
04/0
موقعيت جغرافيايي
01/0
2
02/0
جمع
22/0

66/0
جدول 5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط قوت)

همان‌طور که در جدول 5-5 مشاهده میشود عواملی از قبیل آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني در رتبه اول و آب‌وهوای مطبوع در فصل سرد سال و تنوع محیط‌های طبيعي و بكر بودن آن‌ها و چشم اندازهاي متنوع جغرافيايي مستعد بودن منطقه جهت سرمايهگذاري و برنامهريزي گردشگري در رتبه بعدی نقاط قوت قرار دارند.
ضعف
وزن
درجه‌بندی
امتياز وزني
ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت
07/0
5
35/0
كمبود راه‌های ارتباطي مناسب
07/0
5
35/0
نامناسب بودن تأسیسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي
06/0
5
30/0
دوري از مراكز جمعيتي و مراكز بزرگ شهري مثل رشت
05/0
4
20/0
عدم هماهنگي با سازمان‌های مرتبط در زمينه گردشگري با مردم
05/0
4
20/0
فاصله زياد فرودگاه رشت از منطقه
03/0
3
09/0
ضعف تبليغات
03/0
3
09/0
نبود مکان‌های اقامتي و پذيرايي مناسب براي همه اقشار
01/0
2
02/0
نامناسب بودن زیرساخت‌های محيطي و كالبدي
01/0
2
02/0
نبود حداقل امكانات رفاهي در سایت‌های گردشگري
01/0
2
02/0
جمع
39/0

64/1
جدول 5-6- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط ضعف)

با توجه به ضعف‌های به‌دست‌آمده از جدول 5-6 عواملی از قبیل ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت و كمبود راه‌های ارتباطي مناسب در رتبه‌های اول ضعف‌های گردشگری شهرستان لاهیجان قرار دارند.

5-6- نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها
با توجه به نتایج فصل 4 ، استراتژی و راهبردهای مختلف برای توسعه گردشگری با توجه به ماتریس سوات بیان میشود. این راهبردها در 4 بخش به‌صورت زیر بیان‌شده‌اند:

5-6-1- راهبردهای رقابتی
– استفاده از پتانسیل‌های منطقه در جهت گسترش ورزش‌های تابستاني و جذب گردشگران ورزشي
– جذب گردشگر و ایجاد مشاغل جدید برای مردم منطقه
– استفاده از پتانسیل‌های گردشگری
5-6-2- راهبردهای تنوع
– توسعه شبكه اطلاعات گردشگري و خدمات اطلاع‌رسانی و آموزشي گردشگري
– تقويت تبليغات و فعالیت‌های آگاه‌سازی در رسانه‌ها درباره قابلیت‌های گردشگري منطقه

5-6-3- راهبردهای بازنگری
– بهبود و ارتقاي محصولات گردشگري(علمي، درماني، تجاري و تفريحي) و سرمایه‌گذاری مشترك دولتي- خصوصي در زمينه ايجاد و همچنين تبليغ زیرساخت‌ها و محصولات گردشگري منطقه به گردشگران داخلي و خارجي
– توسعه و بهبود راه‌های ارتباطي
– تعامل و هم‌فکری بين مسئولان و مدیران مختلف مرتبط با این امر
– استفاده از توان مشاركتي مردم در تمامي مراحل برنامهريزي گردشگري.

5-6-4- راهبردهای تدافعی
– تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصلاح نهادهاي
مديريتي و به‌کارگیری مديريت تخصصي در بخش‌های گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست طرح‌های بلندمدت.
– جلب مشارکت‌های مردمي در ترويج، حفاظت و بهره‌مندی پايدار از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، حوزه نفوذ، صنعت گردشگری، روش نمونهگیری Next Entries منبع پایان نامه درباره توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری روستایی، صنعت گردشگری