منبع پایان نامه درباره تحلیل عوامل، اوقات فراغت، حوزه نفوذ، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

ه لاهيجان……………………………………………………………………………………..41
نمودار 3-8- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1374……………………………………………………………………………………..48
نمودار 3-9- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1394……………………………………………………………………………………..48

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- توزيع جمعيت استان گيلان، نسبت شهرنشيني، مساحت، تمركز و تراكم جمعيت در شهرستان‌های استان…….43
جدول 3-2- توزيع نسبي جمعيت شهر لاهيجان برحسب گروه‌های عمده سني و مقايسه آن با نقاط شهري گيلان و شهري كشور در سرشماري سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385………………………………………………………………………………………44
جدول 3-3- جمعيت شهر لاهيجان برحسب سن و جنس در سال 1385 …………………………………………………………………..46
جدول 3-4- تركيب سني استاندارد جمعيت شهر لاهيجان در سال‌های 85-1355 ……………………………………………………..47
جدول 3-5- مقايسه تركيب توليد ناخالص داخلي استان و كشور در سال 1385………………………………………………………….58
جدول 3-6- تركيب اشتغال استان و كشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادي در سال 1385………………………………………59
جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابري استان در سال ١٣٨٥ (کيلومتر) ………………………………………………….96
جدول 4-2- شاخص برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان(طول راه به مساحت) …………………………………………………….98
جدول 4-3- سرانه برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان و استان (طول راه به جمعيت) ……………………………………………98
جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و داير در سال ١٣٨٥ به تفکيک شهرستان و استان…………………………………………………100
جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهيجان،سال ١٣٨٥…………………………………………….104
جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکين برق به تفکيک استان و شهرستان در سال 1385………………………………………………………105
جدول 4-7 -فروش برق به تفکيک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨٥……………………………………………105
جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥…………………..107
جدول 4-9- شاخص‌های زيرساختي شهرستان لاهيجان………………………………………………………………………………………….107
جدول 4-10-مشخصات واحدهاي اقامتي (هتل) در شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………….108
جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………………………….109
جدول 4-12- مسافران واردشده به استان گيلان از طريق فرودگاه رشت در سال ١٣٨٥…………………………………………………115
جدول 4-13- توزيع وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه ورودي و فصل…………………………………………………….115
جدول 4-14- تعداد كل وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه در سال ١٣٨٥………………………………………………….116
جدول4-15- تعداد وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك نوع وسيله (كل سال) ……………………………………………………….116
جدول4-16- متوسط تعداد سرنشين به ازاي هر وسيله نقليه به تفكيك نوع وسيله و فصل در سال ١٣٨٥……………………….117
جدول4-17- آمار مسافران استان گيلان در سال ١٣٨٥ بر اساس آمارگيري به تفكيك فصل……………………………………………117
جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گيلان در سال ١٣٨٥ به تفكيك فصل……………………………………………………….118
جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥………………………………………………………………118
جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان………………………………………………………………………128
جدول 5-2- ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در لاهیجان………………………………………………………………..130
جدول 5- 3- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(فرصت‌ها) …………………………………………………………………………………..132
جدول 5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(تهديدها) ……………………………………………………………………………………..132
جدول 5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط قوت) …………………………………………………………………………………….133
جدول 5-6- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط ضعف) …………………………………………………………………………………..134

چکیده
این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگري شهري به شكلي از صنعت گردشگري گفته مي شود كه با مباحثي همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امكانات اقامتي و پذيرايي يكي از اجزاء تشكیل دهنده بسیار موثر در نظام فعالیتهاي گردشگري است . اين جزء از سیستم، مجموعه خدمات، تسهیلات و تأسیساتي را در بر میگیرد كه حوزه مانور و عملكرد گردشگران را تعیین نموده و شرايطي را فراهم می آورد كه بر اساس آن گردشگران وضعیت آسايشي مطلوب تري را تجربه نمایند. شهر لاهيجان آميزه اي از طبيعت، تاريخ و فرهنگ است. امروز لاهيجان مقصد بسياري از گردشگران شهري منطقه وكشوراست، در صورتي كه فاقد برنامه ريزي جامع و امكانات رفاهی چه از نظر کمی و کیفی می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و تلاش بر این بوده که با برداشت میدانی و کتابخانه ای و شناخت جاذبه های بی شمارگردشگری، فرصتها و تهدیدها (روش SWOT ) و آثار منفی عدم توسعه امکانات رفاهی برای جذب توریسم و ماندگاری آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: احياي برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه خدمات گردشگري، معرفي آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري دررسانه ها و تقويت وتشويق تورهاي گردشگري كوتاه مدت، استفاده از مدیران تحصیلکرده و اگاه به مسایل گردشگری در راس امور تصمیم گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارکانها و موسسات مرتبط با گردشگری منطقه لاهیجان، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای برنامه های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیتهای نسبی شهر لاهیجان در زمینه سرمایه گذاری های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری.

کلید واژه ها: گردشگری شهری،امکانات رفاهی،توریسم،اوقات فراغت

مقدمه
مدتي است كه در بسياري از محافل علمي و اجرائي كشور درباره‌ی ضرورت گسترش صنعت گردشگري سخن گفته می‌شود . ايجاد اشتغال، درآمد زائي، بهبود زیرساخت‌های اقتصادي، افزايش درآمدهاي مالياتي، ارتقاي زندگي كيفيت مردم و آشنایی بافرهنگ‌های ديگر، برخي از موضوعاتي است كه بر آن‌ها تأکید می‌شود . همچنين توسعه‌ی پايدار به‌عنوان پارادايم غالب قرن بيست و يكم به‌طور روزافزونی در گفتارها و نوشتارهاي صاحب‌نظران به‌عنوان تنها راه‌حل اساسي براي معضلات موجود جهاني، به‌ویژه مشكلات زیست‌محیطی مطرح می‌شود. بخش گردشگري هميشه با پژوهش‌های توسعه همراه نبوده، بلكه دل‌مشغولی عمده پژوهشگران توصيف پويايي توسعه بوده است . مسائلی از قبيل كاهش منابع و توزيع نامناسب آن، توانايي رقابت، جهانی‌شدن و امنيت ازجمله موضوع‌های عمده بحث و مذاكره بوده‌اند .
مسئله گردشگري غالباً به‌عنوان موضوعي حاشیه‌ای در كنار بحث اصلي وجود داشته است . اما در حال حاضر برنامه‌ریزی براي توسعه پايدار می‌تواند از گردشگري به‌عنوان يك راهبرد استفاده نمايد. همان‌طور كه دراین‌باره گفته می‌شود رويكرد زير بنايي كه هم‌اکنون در برنامه‌ریزی صنعت گردشگري و ساير انواع توسعه به كار می‌رود، رويكرد رسيدن به توسعه پايدار است . بر اساس روش توسعه پايدار بايد منابع طبيعي، فرهنگي و ساير منابع براي استفاده مداوم در آينده حفظ شود و درعین‌حال براي جامعه‌ی كنوني سودمند و مفيد باشد. صحبت در خصوص نقش صنعت گردشگري در ارتباط با ساير عوامل رشد شهري نيست، زيرا در اين صورت گردشگران تنها سبب ازدحام و تراكم بیش‌ازحد شبکه‌های معيوب و ضعيف می‌شوند، بلكه گردشگري شهري يكي از شاخه‌های صنعت گردشگري است كه بايد با مطالعات شهري براي ارزيابي گذران اوقات فراغت و تفريح و گردشگري در محيط شهري همراه باشد، كه به اصلاح چرخه زندگي بينجامد . شهر لاهيجان به‌عنوان يك شهر تاريخي در ناحيه معتدل و مرطوب خزري، با داشتن نقاط قوت بسيار ازجمله مركزيت داشتن در منطقه ازنظر تاريخي و جاذبه‌های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين فرصت‌های بی‌شمار گردشگري تاريخي، تفريحي و طبیعت‌گردی می‌تواند تبديل به یک‌قطب گردشگري منطقه‌ای يا حتي فرا منطقه‌ای شود . بامطالعه به روش سيستمي در شهر لاهيجان، حوزه نفوذ و منطقه‌ی پيراموني آن و همچنين ارزيابي اثرات زیست‌محیطی صنعت گردشگري می‌توان به ارائه راهكارهاي مناسب جهت حفظ طبيعت از آسیب‌ها و پايداري منابع براي آيندگان كمك كرد . اميد است با تعميم نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق به الگوي مناسبي براي برنامه‌ریزی گردشگري شهري به‌عنوان راهبرد توسعه پايدار دست‌یافت.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق
مناطق شهري به‌ویژه شهرهاي بزرگ از جنبه‌های مختلف براي گردشگران جاذب و ديدني می‌باشند اما بهترين اين جاذبه‌ها شامل سه دسته عمده گنجینه‌ها، نمايشگاه‏ها و مراكز خریدوفروش بوده كه گردشگران را به‌سوی خود می‌کشند. توسعه و بهبود تجهيزات ارتباطي و اتصال شهرها با گسترش زیرساخت‌های رفت‌وآمد، روزبه‌روز بهتر می‌شود و در نتيجه با شكل گرفتن بازارهاي تازه در شهرها، گردشگران به شهرها و گردشگري در مراكز شهري جذب شده و همراه با توسعه شهرها، گردشگري شهري نيز رواج می‌یابد.
شهرهایی که دارای جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری فراوان و غنی هستند غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به‌سوی خود جذب می‌نمایند. هر چه میزان این جاذبه‌ها و تأسیسات بیشتر و متنوع‌تر باشد یقیناً بر ماندگاری و مدت اقامت گردشگران در شهر و درنتیجه رونق اقتصادی آن تأثیر به سزایی خواهد داشت. لاهیجان ازنظر جذابیت توریستی اهمیت زیادی دارد و سالیانه پذیرای دو میلیون گردشگر می‌باشد.
مفهوم کیفیت توریسم به توسعه پایدار مرتبط است. این شیوه به‌طور فزاینده‌ای به دو دلیل اساسی موردپذیرش واقع می‌شود. سطح بالای کیفیت توریسم ضرورتاً به معنی توریسم پرهزینه نیست بلکه به آن قسم جاذبه‌ها، امکانات و خدمات توریستی اشاره دارد که در قبال پول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نهج البلاغه، علی بن الحسین، مصباح یزدی Next Entries منبع پایان نامه درباره جامعه آماری، روش تحقیق، کارشناسی ارشد، ورودی شهر