منبع پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، خرید مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص از انواع روشهای تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندیهای متفاوتی از آن به عمل آمده است. پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روشتحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازماست و محقق چه روش و شیوهای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر دست یابد. دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. لازم بذكر است اين پژوهشاز نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي علي- مقايسهاي محسوب مي‌شود. و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني ميباشد. درتحقیق حاضر، محقق پس از طرح مسئله اصلی پژوهش و پس از تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمعآوری ادبیات مرتبط با موضوع نمود. سپس به‌منظور جمعآوری دادههای موردنیاز پژوهش جهت سنجش متغیرها و آزمون فرضیهها، پرسشنامهای متشکل از سؤالات و سنجه هایی مناسب طراحی گردید. در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها، دادههای گردآوری‌شده تجزیه‌وتحلیل شده و در انتها نتایج و پیشنهاد‌ها ارائه گردید. فرایند شرح داده شده، مراحل عمده روش علمی است که خلاصه آن در زیر بیان میگردد:

شکل (3-1) فرایند تحقیق

در این پژوهش خریداران تلفن همراه در سطح شهر یزد به صورت تصادفی انتخاب شده و نمونهگیری از بین آنها انجام شد. در پژوهش حاضر از آنجایی که دستیابی به کل جامعهی آماری امکان پذیر نیست جامعه مورد نظر را نامحدود در نظر گرفته، از فرمول تعیین حجم نمونه نامحدود که در ادامه آمده است، استفاده شد.
3-3) جامعه آماری پژوهش
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعهآماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن یا روابط بین متغیرها درجامعه باشد. بنابراین، جامعهآماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یاچندصفت مشترک باشند (حافظنیا، 1388). جامعهآماری عبارت است از کلیه اعضای واقعی و یا فرضی که یافته های پژوهش به آنها تعمیم داده میشود ( دلاور، 1385).
3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه مجموعهی کوچکی از جامعهی آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعهی آماری انتخاب شدهاند (سکاران،1390). از آنجا که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمیباشد، ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند. بنابراین محقق راه نمونه گیری را انتخاب میکند. در صدر برنامهریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سوال که اندازه نمونه چقدر است، مطرح می شود. سوال فوق موضوع مهمی است که هرگز نبایدآن را کوچک شمرد. انتخاب نمونهای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نیاز سبب اتلاف منابع میشود، در حالی که نمونههای خیلی کوچک، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد اعتبار علمی است (آذر و مومنی،1390). در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر از فرمول کوکران (برای جامعه آماری نامحدود) استفاده شده است که در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان 95%، حجم نمونه برآورد شده است. مقدار واریانس برای 30 نمونه مورد بررسی برای متغیر وابسته قصد خرید، 355/0 محاسبه گردید که این مقدار از مابقی واریانسهای متغیرها بزرگتر میباشد.
فرمول کوکران برای جوامع نامحدود:
n=((z□(α/2) )^2 ×δ^2)/ε^2
نمونه تعداد=((1.96)^2 ×0.355)/〖0.1〗^2 =136
Z ∝⁄2 : مقدار متغیر نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی مورد نظر در این پژوهش معادل 96/1 است.
α: سطح خطا است که در این پژوهش (با توجه به سطح اطمینان 95% فوق) معادل 5% است.
ε: خطای استاندارد است که 1/0 در نظر گرفته شده است (خاکی، 1387: 280).
σ^2 : واریانس جامعه است که 550/0 در نظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. لذا به منظور حصول اطمینان از تکمیل پرسشنامه به تعداد مورد نیاز، تعداد 245پرسشنامه تهیه و بین خریداران تلفن همراه در شهر یزد توزیع گردید. که از این تعداد 221 پرسشنامه جمعآوری شد واز پرسشنامههای جمع آوری شده 213 مورد قابل استفاده بود.
3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات
دادهها را میتوان به شیوههای مختلف، در مکانهای مختلف و از منابع مختلف گردآوری کرد. شیوههای گردآوری دادهها عبارتند از مصاحبههای رودرو، تلفنی، مصاحبه با استفاده از رایانه و پرسشنامهها که ممکن است شخصی، یا ارسال از طریق پست عادی و یا الکترونیک باشند و دیگرشیوهها عبارتند از: مشاهدهی افراد، رویدادها، ضبط و نمایش آنها بوسیله فیلم همچنین فنون جالب دیگری نظیر، آزمون فرافکنی برای گردآوریدادهها وجود دارند. مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدهی افراد و پدیدهها، سه شیوه عمده گردآوری دادهها درپژوهش پیمایشی، همبستگی و تجربی هستند. آزمونهای فرافکنی و سایر فنون نیز برای نمایش و انعکاس متغیرها مورد استفاده قرار میگیرند (دانایی فرد و همکاران، 1392).
پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخدهنده با ملاحضه آنها، پاسخ لازم را میدهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهش را تشکیل میدهد. پاسخ به سوال استاندارد شده ممکن است مستلزم انتخاب یک گزینه از میان یک مجموعه پاسخهای از قبل تعیین شده باشد. سوالهای مورد استفاده در پرسشنامه حاضر سوالهای بسته است. سوالهای بسته، مجموعهای از گزینهها را ارائه میدهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند و پاسخ دهنده این سوال را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ دهد. مزیت عمده این نوع سوالها در استخراج و تجزیه و تحلیل آسان و سریع دادهها است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مرحله مقدماتیتحقیق، برای جمع آوری دادههای مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
جدول (3-1) ترکیب سؤالات پرسشنامه
متغیرها
سؤالات تحقیق
اعتبار برند
5 – 1
پرستیژ برند
11 – 6
تصویر برند
18 – 12
کیفیت درک شده
24 – 19
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
28 – 25
ریسک درک شده
33 – 29
درگیری محصول
37 – 34
دانش محصول
41 – 38
قصد خرید مجدد
45 – 42

3-6) روایی و پایایی
3-6-1)روایی
روایی از خصایصی است که برای مفید و موثر واقع شدن روشهایجمعآوری دادهها شرط اساسی به شمارمیرود و به آن خصیصه ابزار و یا روش جمع آوری داده اطلاق میگردد که با داشتن این خصیصه همان مقولاتی را تعیین میکند که برای تعیین آن مقولات طرح ریزی شده است (پاشاشریفی و همکاران،1379). آزمون روایی محتوا به عنوان معمولترین روش اندازهگیری روایی برای این تحقیق مورد استفاه قرارگرفت. هدف از روایی محتوا تعیین این است که تا چه انداره سوالات یک آزمون معرف محتوایی هستندکه برای سنجش آنها تهیه شدهاند. به عبارت دیگر، به این اشاره دارد که نمونه سوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سوالهای ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (داناییفر،1392). با توجه به اینکه هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموما از قضاوت متخصصان درباره سوالهای آزمون استفاده میشود. برای این منظور پرسشنامه اولیه طراحی شده در اختیار هر یک از اساتید محترم رشته قرار گرفت و از آنها خواسته شد تامیزان معنیداری و روایی هر یک از سوالات را ارزیابی نمایند. که در پایان بعضی از سوالات با نظر خبرگان اصلاح شد. منابع سوالات به کار برده شده در این پژوهش در جدول 3-2 آورده شده است.
جدول (3-2) منابع مقیاسهای سنجش
متغیرها
منبع
اعتبار برند
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
پرستیژ برند
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
تصویر برند
Xuemei Bian andLuiz Moutinho (2011)
کیفیت درک شده
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
ریسک درک شده
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)
درگیری محصول
Xuemei Bian andLuiz Moutinho (2011)
دانش محصول
Xuemei Bian andLuiz Moutinho (2011)
قصد خرید مجدد
Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim (2010)

3-6-2) پایایی
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. این مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. برای آزمون پایایی پرسشنامه شیوههای مختلفی وجود دارد. رایج ترین و مناسبترین روش برای سنجش پایایی طیف لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ است. در تحقیق حاضر، به کمک کامپیوتر و نرمافزار SPSS میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بودند محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است. با توجه به این که مقدار آلفای تمامی متغیرها از 7/0 بالاتر است ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است.

جدول (3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ
متغیرها
تعداد سؤال
آلفای کرونباخ
پایایی
اعتبار برند
5
820/0
( مطلوب
پرستیژ برند
6
744/0
( مطلوب
تصویر برند
7
734/0
( مطلوب
کیفیت درک شده
6
716/0
( مطلوب
صرفه جویی در هزینه اطلاعات
4
856/0
( مطلوب
ریسک درک شده
5
790/0
( مطلوب
درگیری محصول
4
762/0
( مطلوب
دانش محصول
4
896/0
( مطلوب
قصد خرید مجدد
4
745/0
( مطلوب
3-6-2-1) تحلیل عاملی
یکی از مهمترین شیوههای تحلیل روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی111 است. تحلیل عاملی نشان میدهد که سنجهها با چه الگو و تناسبی با یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط توسط بارهای عاملی ارائه میشود (نگهبان، 1384). دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هر دوی آنها با رایج‌ترین روش استخراج یعنی روش تحلیل مؤلفههای اصلی انجام میشوند:
1) تحلیل عاملی اکتشافی
2) تحلیل عاملی تأییدی
در تحلیل عاملی اکتشافی محقق در صدد کشف ساختار زیر بنایی مجموعهی نسبتاً بزرگی از متغیرها است. تحلیل عاملی تأییدی در صدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عاملهای اندازهگیری شده، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت، انطباق دارد (حبیب پور و صفری، 1390، 307). تحلیل عاملی معمولاً دارای سه مرحلهی زیر است:
تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی
استخراج عاملها از ماتریس همبستگی
3. چرخش عاملها به‌ منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملها (عاملهای مورد نظر)، محاسبه نمره عاملها (بار عاملها) که مقدار آن باید بیش از 3/0 باشد (هومن، 1391). در تحقیق حاضر تحلیل عاملی تأییدی، برای روایی سازه استفاده شده است.
3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو نوع تجزیه و تحلیل استفاده شده است:
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی: در این نوع تجزیه وتحلیل پژوهشگر دادههای جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی میکند.
ب) تجزیه وتحلیل روابط متغیرهای تحقیق: در این مرحله، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پژوهشگر با رد یا تایید فرضیههای آماری به تایید یا رد روابط بین متغیرها میپردازد(خاکی،1387).
3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق به منظور تنظیم، طبقه بندی و محاسبات آماری از نرم افزارهای Microsoft Office Excel 2010 استفاده گردید. آزمونهای آماری و تخمینهای صورت گرفته نیز با کمک نرمافزار آماری IBM SPSS 20 انجام شد. همچنین جهت ارزیابی فرضیهها و نیز تائید مدل مفهومی ارائه شده از نرمافزار Smart PLS2.0 استفاده گردید.
3-9) خلاصه و جمع بندی
در این فصل به روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شده است. بدون داشتن متدلوژی مشخص و دارای اعتبار علمی، نتایج

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ریسک درک شده، تصویر برند، قصد خرید مجدد Next Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت درک شده، ریسک درک شده، اعتبار برند