منبع پایان نامه درباره تحلیل داده، کارکنان بانک، انحراف معیار، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه مساوی n/N  است . (سرمد،1376) .

3-4- حجم نمونه
نمونه گيري عبارت است از انتخاب تعدادي از افراد ، حوادث و اشياء از يك جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه (دلاور، 1385).
نمونه گيري يكي از مراحل مهم تحقيق علمي است كه به محقق اين امكان را مي دهد با صرف امكانات كمتر به نتايج مطلوب برسد ودر زمان ، هزينه و نيروي كار صرفه جويي نمايد (بست،1384) .
دليل نمونه گيري وسيع بودن مورد هاي تحقيق است . هدف نمونه گيري هم فراهم آوردن توانايي استنباط دقيق درباره جمعيتي بزرگ از طريق گردآوري اطلاعات از نمونه نسبتاً كوچكي از آن جمعيت است (بيكر،1381) .
نمونه عبارت است از : مجموعه اي از نشانه‌ها كه از يك قسمت ، يك گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي‌شود ، به طوري كه اين مجموعه معرف كيفيت و ويژگي هاي آن قسمت ، گروه يا جامعه بزرگ تر باشد (نادري و سيف نراقي، 1391) .
محققان برای محاسبه حجم نمونه به روشهای مختلفی روی می آورند . در بیشتر کارهای پژوهشی برای تعیین تعداد افراد نمونه از دو روش استفاده می‌شود : جدول مورگان121 و فرمول کوکران122 . در این جا این دو روش را شرح داده و سپس روش استفاده‌ شده را ذکر می‌کنیم .

3-4-1- جدول مورگان
در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته باشیم، می توانیم از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کنیم.با توجه به مشکلات استفاده از فرمول کوکران، مورگان (1970) این جدول را پیشنهاد داد .
زمانی که از واریانس جامعه و یااز احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  نداریم و نمی‌شود از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد ، از جدول مورگان ( جدول نمونه گیری مورگان برای محاسبه حجم نمونه) استفاده میشود .

3-4-2- محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران
فرمول کوکران برای تعداد جامعه معلوم و نامعلوم دارای دو شکل متفاوت است که با توجه به این که تعداد افراد جامعه آماری ما مشخص است فرمول مربوط به آن را معرفی می‌کنیم:
n=(t^2.p.q.N)/(d^2 (N-1)+t^2.p.q)
که در آن
N تعداد جامعه آماری
t عدد ثابت 96/1
p و q که حاصلضرب آن انحراف معیار و حاصل جمع آنها یک می‌باشد از آنجا که انحراف معیار در این تحقیق در دسترس نیست برای p و q عدد 5/0 در نظر گرفته شد چرا که بیشترین حجم نمونه و در نتیجه کمترین خطا را بدست می‌دهد.
d سطح معنی‌داری که برابر 05/0 است.
n حجم نمونه
باتوجه به احتمال عدم پاسخگویی برخی از آزمودنی‌ها و مخدوش بودن برخی از پرسشنامه‌ها 138 پرسشنامه توزیع شد که 134پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت . همچنین برای انتخاب افراد نمونه روش تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت .

3-5- ابزارگردآوري داده‌ها
براي گردآوري داده‌ها، روش‌هاي متعددي وجود دارد و اغلب براي کسب اطلاعات در يک تحقيق بيش از يک روش بکار گرفته مي‌شود . در اين پژوهش داده‌ها به روش ميداني جمع‌آوري شده است . در روش ميداني ، پرسشنامه يکي از متداولترين طرق جمع‌آوري اطلاعات است . در تهيه و تنظيم پرسشنامه محقق سعي دارد تا از طريق طرح تعدادي سؤال ، اطلاعات مورد لزوم را از پاسخگو دريافت کند . محقق برای انجام تحقیق از پرسشنامه‌هاي استاندارد شده استفاده کرده است که مجموعا شامل34 سوال می باشد(25 سوال مربوط به پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک که بر اساس عوامل جمعیت شناختی ، نظیر سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، پاسخ داده شده و 9 سوال که در بر گیرنده معیارهای موثر بر انتخاب یک بانک است شکل گرفته است . با توجه به اينکه یکی از پرسشنامه‌هاي تحقيق استاندارد بوده ، پس ازتأييد روايي محتوايي آن ، مورد استفاده جهت جمع آوري داده هاي تحقيق قرارگرفته است و پرسشنامه دیگر که توسط کارشناسان بانک اقتصاد نوین تهیه شده بود جهت پی بردن به روایی آن از4 تن اساتید محترم درخواست به عمل آمد و آنها با توجه به محتوای پایان نامه و بررسی های خود و ایجاد تغییراتی در جهت رسیدن به پاسخهای صحیح روایی آن را تأیید فرمودند.
شکل کلي و امتياز بندي اين طيف براي سوالات اصلي تحقيق به صورت ذيل بوده است :

جدول 3-1: شکل کلی و امتیاز بندی معیارهای موثر بر انتخاب بانک
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1

جدول 3-2: شکل کلی و امتیاز بندی عوامل موثر بر انتخاب یک بانک
بی اهمیت
کم اهمیت
تا حدودی مهم
مهم
بسیار مهم
5
4
3
2
1

روش نمره گذاری
پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک از 25 گویه و 6 خرده مقیاس نگرش‌های کارکنان بانک (8 سوال) ، هزینه‌های خدماتی بانکی (4 سوال) ، خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک (4 سوال) ، اعتماد بانک (3 سوال) ، تصویر مثبت از بانک (3 سوال) و جهت مناسب (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک بانک بکار می رود .
نمره گذاری پرسشنامه به این صورت می باشد که برای گزینه‌های «بی اهمیت» ، «کم اهمیت» ، «تاحدودی مهم» ، «مهم» و «بسیار مهم» به ترتیب امتیازات 1 ، 2 ، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود .

خرده مقیاسها و سوالات
ردیف
خرده مقیاس
سوالات
تعداد سوال
1
نگرش‌های کارکنان بانک
1 تا 8
8
2
هزینه‌های خدمات بانکی
9 تا 12
4
3
خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک
13 تا 16
4
4
اعتماد بانک
17 تا 19
3
5
تصویر مثبت از بانک
20 تا 22
3
6
جهت مناسب
23 تا 25
3

3-6 – روایی ابزار سنجش
روایي ، از واژه روا به معني جايز و درست گرفته شده است و روايي به معناي صحيح و درست بودن است . مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري ، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي، 1386، 288) .

3-7- پایایی ابزار سنجش :
براي اطمينان از عدم ابهام در سؤالات و همچنين بومي کردن مقياس‌ها و انطباق هر چه بيشتر با جامعه آماري ، اقدام به انجام مطالعات اوليه و تعيين پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه گرديد . بدين منظور پرسشنامه به طور آزمايشي بين 30 نفر از افراد جامعه نمونه توزيع گرديد . در اين پژوهش به منظور بررسی اعتبار (سازگاری درونی) پرسشنامه ، از ضريب آلفاي کرونباخ (این روش عمدتا برای پرسشنامه هایی به کار می رود که سوالات آن به صورت طیف لیکرت (و نیز فاصله ای یا نسبی) طراحی شده و جواب‌های آن چند گزینه ای می باشد استفاده شده است . با استفاده از کامپيوتر و نرم افزار SPSS ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده نشان دهنده این است که این پرسشنامه‌ها از اعتبار خوبي برخوردارند .
پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است (رنجبریان و غلامی، 1385). همچنین روایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه به تأیید رسیده است .

3-8- مراحل اجراي پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا اطلاعات بااستفاده از نرم افزار SPSS به رایانه انتقال یافت . تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیر فت . در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول فراوانی و شاخصهایی نظیر حداقل ، حداکثر ، میانگین و انحرافات معیار به توصیف داده‌ها پرداخته شده و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی وآزمونهای فریدمن و تی مستقل فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد .

3-9- ساختار تحقیق
دراین فصل روش تحقیق مورد استفاده تحقیق حاضر مورد توجه و بررسی قرار گرفت ، به گونه‌اي که نوع تحقیق ، جامعه آماري ، روش نمونه گیري و میزان نمونه‌ آماري مورد استفاده و ابزار سنجش متغیرها و روایی و اعتبار آنها و توزیع فراوانی پاسخگویان به شکلی مجمل و کامل شرح و تفصیل‌ گردیده است . در فصل چهارم به برسی و تجربه و تحلیل داده هاي به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفی و استنباطی پرداخته خواهد شد .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقـدمه
هدف از نگارش فصل چهار، بررسی فرضیههای پژوهش است. در این فصل، دادههای بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. کار تحلیل این است که مجموعههای وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک دادهها را به واحدها، الگوها و شاخصهای قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونهای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود. مورد دیگری که رعایت آن لازم است تا بتوان به استنباط های آماری صحیح دست یافت، انتخاب آزمون آماری مناسب با توجه به متغیرها و مقیاس های اندازه گیری است.
لازم به ذکر است اندازه نمونه پژوهشی 134 می‌باشد. اين فصل از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول به بررسي ویژگیهای نمونه مورد مطالعه پرداخته شده، و در بخش دوم به بررسي نتايج حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است.

1-4 بخش اول: ویژگیهای نمونه مورد مطالعه
نگاهي به يافته هاي توصيفي گروه هاي مورد بررسي

1-1-4: جنسیت افراد
در گام اول به توصیف جنسیت شرکت کنندگان می‌پردازیم. همان طور که در نموار 1و جدول 1-1-4 مشاهده میکنیم 8/52درصد را آقایان و 2/47 درصد را خانم ها در بانک خصوصی و 8/56 درصد را آقایان و 2/43درصد را خانم ها در بانک نیمه خصوصی تشکیل می دهند.

جدول 1-1-4 :جنسیت افراد نمونه مورد بررسي
جنسیت
نوع بانک
فراوانی
درصد
خصوصی
زن
25
2/47

مرد
28
8/52
نیمه خصوصی
زن
35
2/43

مرد
46
8/56

نمودار1: جنسیت افراد نمونه مورد بررسی

2-1-4: سن افراد
در گام دوم به توصیف سن شرکت کنندگان می‌پردازیم. همانطور که در نمودار 2 و جدول 2-1-4مشاهده میکنیم 3/28 درصد افراد شرکت کننده در رده سنی کمتر از 30سال و 5/41 درصد در رده سنی 30الی 45سال و 2/30 درصد در رده سنی بالاتر از 45سال در بانک خصوصی و 7/24 درصد افراد شرکت کننده در رده سنی کمتر از 30سال و 5/60 درصد در رده سنی 30الی 45سال و 8/14 درصد در رده سنی بالاتر از 45سال در بانک نیمه خصوصی قرار دارند.

جدول 2-1-4 :رده سنی افراد نمونه مورد بررسي

نوع بانک رده سنی
فراوانی
درصد
خصوصی
کمتر از 30 سال
15
3/28

بین 30 تا 45 سال
22
5/41

بیش از 45 سال
16
2/30
نیمه خصوصی
کمتر از 30 سال
20
7/24

بین 30 تا 45 سال
49
5/60

بیش از 45 سال
12
8/14

نمودار 2: درصد رده سنی افراد نمونه مورد بررسي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بازاریابی، ترجیحات مشتریان، جذب مشتریان، جذب مشتری Next Entries مقاله درباره درماندگی مالی، مدیریت سود، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار