منبع پایان نامه درباره تحت درمان، سلامت روان، اعتبار سازه، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

پايايي و اعتبار آن را بين 81/0 تا 84/0 گزارش کرده اند. در ايران شريفي و همکاران (1383) ضريب کاپاي بالاي 70/0 گزارش کرده اند.

3-4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعي 357(SPI): اين پرسشنامه نخستين بار توسط کانور و همکاران (2000) به منظور ارزيابي اضطراب اجتماعي تهيه گرديد. تلويحات باليني اين پرسشنامه بيانگر آن است که در سه حيطه علائم باليني ترس، اجتناب و علائم فيزيولوژيکي اطلاعاتي را ارائه مي کند و داراي مزيتهاي عملي کوتاه بودن، سادگي و آساني نمره گذاري مي باشد. پرسشنامه اضطراب اجتماعي يک مقياس خود سنجي 17 ماده ايست که داراي سه مقياس فرعي ترس (6 ماده)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتي فيزيولوژيک (4 ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقياس ليکرت پنج درجه اي (0 = به هيچ وجه، 1= کم، 2= تا اندازه اي، 3= زياد، 4= خيلي زياد) درجه بندي مي شود. بر اساس نتايج آمده براي تفسير نمرات، نقطه برش 40 با کارايي دقت تشخيص 80 درصد و نقطه برش 50 با کارايي دقت تشخيص 89 درصد، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي را از افراد غير مبتلا متمايز مي کند (کانور و همکاران، 2000). اين پرسشنامه از اعتبار و روايي بالايي برخوردار است. اعتبار آن با روش بازآزمايي در گروه هاي با تشخيص اختلال اضطراب اجتماعي برابر با 78/0 تا 89/0 بوده و ضريب همساني دروني آن (ضريب آلفا) در يک گروه بهنجار 94/0 گزارش شده است و براي مقياس هاي فرعي ترس 89/0، اجتناب 91/0 و ناراحتي فيزيولوژيکي 80/0 گزارش شده است. روايي سازه در مقايسه نتايج اين آزمون در دو گروه از آزمودني هاي با تشخيص اختلال اضطراب اجتماعي و آزمودني هاي گروه افراد بهنجار بدون تشخيص روانپزشکي بررسي شد که تفاوت معناداري با هم نشان دادند که اين خود حاکي از اعتبار سازه بالاست (افضلي، 1388).

3-4-3- مقياس سلامت اجتماعي: اين پرسشنامه که از نوع مداد ـ کاغذي و خودگزارش دهي است، مشتمل بر 28 گويه و 5 خرده مقياس شامل: “شکوفايي اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارکت اجتماعي، همبستگي اجتماعي و پذيرش اجتماعي” مي باشد. نمره گذاري گويه ها روي يک مقياس ليکرت 5 درجهاي، “کاملاً موافق=5” و “کاملاً مخالف= 1” انجام مي شود. بنابراين حداقل و حداکثر نمره اي که به دست مي آيد به ترتيب برابر با 28 و 140 خواهد بود.
ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمايي (پس از 2 هفته) برابر با 85/0 و همساني دروني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 77/0 به دست آمده است که ميزان رضايت بخشي است. با استفاده از نمره خام هر فرد و با استفاده از جداول توزيع فراواني مي توانوضعيت نسبي هر فرد را مشخص کرد. بدين منظور براي مجموعه مواد پرسشنامه نرم مقوله اي در جدول آورده شده است.
نرم مقوله اي در مجموعه مواد پرسشنامه سلامت اجتماعي
مقوله
جمع نمره هاي خام
قوي
بالاتر از 91
متوسط
90-68
ضعيف
67-28

همانطور که در جدول مشاهده مي شود، افراد با نمرات خام کمتر از 67 داراي سلامت اجتماعي ضعيف، نمرات خام بين90-68 داراي سلامت اجتماعي متوسط و نمرات خام بالاي 91 داراي سلامت اجتماعي قوي هستند (صفاري نيا، 1392).

3-4-4- پرسشنامه کيفيت زندگي: اين پرسشنامه خودگزارشي که عمدتاً جهت بررسي کيفيت زندگي و سلامت استفاده مي‌شود توسط وير و شربورن358 (1992) ساخته شد و داراي 36 عبارت است و 8 قلمرو عملکرد جسمي، عملکرد اجتماعي، ايفاي نقش جسمي، ايفاي نقش هيجاني، سلامت رواني، سرزندگي، درد بدني و سلامت عمومي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. گذشته از اين، 36-SF دو سنجش کلي را نيز از کارکرد فراهم مي آورد؛ نمره کلي مولفه فيزيکي که آن نيز بعد فيزيکي سلامت را مورد سنجش قرار مي دهد و نمره کلي مولفه رواني که اين مورد هم بعد رواني اجتماعي سلامت را ارزشيابي مي نمايد. نمره آزمودني در هر يک از اين قلمروها بين 0 تا 100 متغير است و نمره بالاتر به‌منزله کيفيت زندگي بهتر است. ضرايب همساني دروني براي عملکرد جسماني برابر با 90/0، درد بدني 85/0، سلامت عمومي 83/0، نشاط 71/0، عملکرد اجتماعي 65/0، مشکلات روحي 77/0 و سلامت رواني 84/0 به دست آمده است. اعتبار و پايايي اين پرسشنامه در جمعيت ايراني مورد تاييد قرار گرفته است و ضرايب همساني دروني خرده مقياس‌هاي 8 گانه آن بين 70/0 تا 85/0 و ضرايب بازآزمايي آنها با فاصله زماني يک هفته بين 43/0 تا 79/0 گزارش شده است (منتظري، گشتاسبي و وحداني نيا، 1384). همچنين اين پرسشنامه مي‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بيمار تفکيک نمايد (اصغري مقدم و فقيهي، 1382).

3-4-5- پرسشنامه طرح واره يانگ ـ فرم بلند359 (YSQ-L2): اين پرسشنامه 205 سؤال دارد که بر روي يک مقياس ليکرت 6 درجه اي پاسخ داده ميشود. بهمنظور نمرهگذاري اين پرسشنامه، امتيازهاي هر يک از مقياسها با هم جمع و نمره کل محاسبه ميشود. کسب نمره بالاتر از نمره برش به مفهوم وجود آن طرحواره در فرد است که نياز به چالش مشاوره اي دارد. اين پرسشنامه 16 طرح واره را در 5 حوزه مورد سنجش قرار ميدهد. ضريب آلفاي کرونباخ اين 16 مقياس که بر روي نمونه آماري شامل 529 نفر از اولياء دانش آموزان، فرهنگيان و دانش اموزان شهر تهران انجام شده بود بين 82/0 تا 89/0 و ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 98/0 گزارش شده است (به نقل از خورشيدزاده و همکاران، 1390). پرسشنامه طرح واره يانگ هم داراي فرم بلند است و هم داراي فرم کوتاه (75 سؤالي). يانگ و همکارانش (1391) توصيه ميکنند براي کارهاي باليني بهتر است از فرم بلند پرسشنامه استفاده شود، زيرا سؤالهاي بيشتري براي هر طرحواره مطرح شده و اطلاعات دقيقتري فراهم ميشود.

3-4-6- پرسشنامه فراشناخت360 (MCQ-30): اين ابزار به منظور سنجش چند عنصر فراشناختي خصيصهاي که برخي از آنها نقش محوري در مدل فراشناختي اختلال روانشناختي دارند، طراحي شده است. پرسشنامه فراشناختي اوليه شامل 65 گويه بود، ولي نسخه جديدتر اين پرسشنامه با ويژگيهاي روانسنجي مشابه شامل 30 گويه مي باشد (ولز و کارترايت- هاتون، 2004). پرسشنامه فراشناختي (MCQ) حيطههاي فراشناختي زير را در پنج مقياس جداگانه اندازه گيري ميکند:
1- باورهاي مثبت361 دربارهي نگراني (مانند: “نگراني به من کمک ميکند تا با مسائل مقابله کنم”).
2- باورهاي منفي362 درباره نگراني که با کنترل ناپذيري و خطر در ارتباط هستند (براي مثال “وقتي نگراني ام شروع مي شود، نمي توانم جلوي آن را بگيرم”).
3- اطمينان شناختي363 ضعيف (براي مثال “حافظهي ضعيفي دارم”).
4- نياز به کنترل افکار364 (مثلاً “ناتواني در کنترل افکارم نشانهي ضعف من است”).
5- خودآگاهي شناختي365 (براي مثال “به نحوهي کارکرد ذهنم زياد توجه مي کنم”).
ضريب آلفاي کرونباخ خرده مقياس هاي پرسشنامه فراشناختي (MCQ-30) از 72/0 تا 93/0 گسترده است (همان منبع). در رابطه با روايي سازه همبستگي مثبتي بين خرده مقياس هاي پرسشنامه و مقياس هاي مرتبط از لحاظ نظري مشاهده شده و ساختار عاملي آن مجدداً تأييد شده است (اسپادا، محي الدين و ولز، 2008). همچنين خرده مقياسهاي پرسشنامه فراشناختي (MCQ-30) به درمان فراشناختي پاسخ گو و حساس است (ولز و همکاران، 2008). در ايران نيز ضريب همساني دروني کل مقياس 92/0 و خرده مقياس هاي آن بين 73/0 تا 90/0 حاکي از اعتبار مطلوب کل خرده مقياس هاي آن مي باشد (بهادري و همکاران، 1391).

3-5- روند اجراي پژوهش
بعد از انتخاب گروههاي نهايي پژوهش، از آزمودنيهاي سه گروه خواسته شد که در يک جلسه توجيهي شرکت کنند. در اين جلسه ضمن تشريح اهداف پژوهش، به منظور رعايت اصول اخلاقي به شرکت کنندگان اطمينان داده شد که اطلاعات آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند و آنان اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند، مختارند از ادامهي پژوهش انصراف دهند. همچنين از شرکت کنندگان رضايت نامه کتبي گرفته شد که در قبال ارائه خدمات روان شناختي، نتيجه پژوهش بدون ذکر نام گزارش شود. لازم به ذکر است که مراجعان براي امضاي اين رضايت نامه، اختيار کامل داشتند. همچنين با آگاهي دادن به آزمودني هاي گروه کنترل در زمينه ضرورت دريافت درمان در پايان اجراي طرح پژوهشي، از آنها درخواست شد براي دريافت کمک به مراکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمايند. سپس از هر سه گروه پيش آزمون به عمل آمد. شرکت کنندگان پرسشنامه هاي هراس اجتماعي، کيفيت زندگي، سلامت اجتماعي، پرسشنامه طرح واره يانگ و پرسشنامه فراشناخت را تکميل نمودند. سپس يکي از گروههاي آزمايش تحت درمان فراشناختي و گروه آزمايشي دوم تحت درمان طرح واره درماني قرار گرفت، گروه كنترل هيچ نوع درماني دريافت نکرد.
كاربندي آزمايش دراين تحقيق اعمال درمان فراشناختي و طرحوارهدرماني بر گروههاي آزمايش بود. مداخله فراشناختي مورد استفاده در اين پژوهش بر اساس مدل درمان فراشناختي ولز (2009) براي اختلالات اضطرابي و مشتمل بر ده جلسه 2 ساعتي بود. جلسه اول شامل معارفه، معرفي اختلال اضطراب اجتماعي، تفکيک اضطراب اجتماعي نرمال و مشکل آفرين و مسئله ساز براي بيماران، مشخص کردن نياز و ضرورت به درمان در موقع لازم براي بيماران (چه زماني درمان ضرورت مي يابد؟) بود. جلسه دوم شامل بررسي علائم اضطراب در اختلال اضطراب اجتماعي، بررسي علل احتمالي مؤثر در سبب شناسي اختلال اضطراب اجتماعي، بررسي درمانهاي مختلف براي اختلال اضطراب اجتماعي، ارائه توضيحاتي در مورد منطق درمان فراشناختي براي اختلال اضطراب اجتماعي.
در جلسه سوم باورهاي مثبت و منفي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فراشناختي در بيماران مورد شناسايي و بررسي قرار گرفت و مزايا و معايب اين باورها و راهبردهاي کنترل فراشناختي مورد استفاده، مورد تحليل قرار گرفت و در نهايت راهبردهاي کنترل فراشناختي سودمندتر جايگزين شدند. در مرحله بعد که جلسه چهارم بود آشناسازي بيماران با سندرم توجهي ـ شناختي که نوعي سبک تفکر تکرار شونده به صورت نگراني يا نشخوار فکري متمرکز بر تهديد و رفتارهاي مقابلهاي ناسازگارانه (مانند سرکوب فکر، اجتناب، مصرف مواد) مي باشد و پيامدهاي آن و همچنين نقش آنها در تداوم اختلالهاي رواني صورت گرفت. در جلسه پنجم تکنيک آموزش توجه، منطق تکنيک، ارزيابي اعتبار تکنيک، درجه بندي توجه معطوف به خود، رهنمودهاي اساسي براي آموزش تکنيک توجه و دريافت بازخورد از بيماران صورت گرفت. جلسه ششم شامل کاربرد تکنيکهاي ذهن آگاهي گسليده (فاصله گرفتن از ذهن آگاهي) در برخورد با راهبردها و افکار ناکارآمد فراشناختي و همچنين هدفهاي ذهن آگاهي گسليده، عناصر آن، مدل پردازش اطلاعات ذهن آگاهي گسليده بود. در جلسه هفتم، چهارتا از ده تکنيک ذهن آگاهي (شامل هدايت فراشناختي، تکليف تداعي آزاد، تکليف تجسم پلنگ، آزمايش سرکوبي – عدم سرکوبي) به شرکت کنندگان آموزش داده شد. جلسه هشتم شامل آموزش سه تکنيک ديگر از ده تکنيک ذهن آگاهي گسليده (شامل: استعارهي ابرهاي گذرا، استعارهي کودک متمرد، استعارهي قطار مسافري) بود. در جلسه نهم سه تکنيک باقيمانده (حلقه ي کلامي، گسستگي: مشاهده کردن خود و تکنيک خيالپردازي) به شرکت کنندگان آموزش داده شد. در نهايت جلسه دهم شامل آماده کردن اعضا براي اختتاميه، شناسايي موانع موجود در به کارگيري روشها و تکنيکها، علت يابي و رفع آن و در نهايت نتيجه گيري و انجام پس آزمون بود. لازم به ذکر است که در هر جلسه علاوه بر مرور جلسه و تمرينات جلسه قبل تکاليف خانگي نيز داده مي شد.
طراحي فرآيند طرحواره درماني نيز بر اساس مدل طرحواره درماني يانگ (يانگ، کلوسکو و ويشار، 2003) در 10 جلسه 2 ساعتي در نظر گرفته شد. محتواي جلسات درماني عبارت بود از:
جلسه اول: توضيح مدل طرحواره به زبان ساده و شفاف براي بيمار و چگونگي شکل گيري طرح وارههاي ناسازگار اوليه، ويژگيهاي طرح واره ناسازگار اوليه، ريشه هاي تحولي و حوزه هاي آن، عملکردهاي طرح واره و سبکها و پاسخ هاي مقابلهاي ناسازگار.
جلسه دوم شامل: آموزش به بيمار در خصوص طرحواره ها. مفهوم سازي مشکل بيمار طبق رويکرد طرحواره محور و جمع آوري کليه اطلاعات به دست آمده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره علائم اضطراب، گروه کنترل، آموزش توجه، طرح پژوهش Next Entries منبع پایان نامه درباره گيري، بيمار، پايايي، ارزيابي