منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
پور زمانی و همکاران (1389) به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه در شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ساختار سرمايه به معني نحوه تأمین مالي شرکت، بر روي ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد، به عبارتي رابطه بين اجزاي تشکیل‌دهنده ساختار سرمايه که آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام براي تأمین مالي می‌باشد بر روي نتايج عملکرد شرکت‌ها تأثیر بسزايي دارد. تصميمات مربوط به ساختار سرمايه نقش مؤثری در کارايي و اعتبار شرکت‌ها نزد مؤسسات تأمین سرمايه خواهد داشت و درنتیجه درک تئوري ساختار سرمايه می‌تواند به مديران اين امکان را بدهد تا به ساختار سرمايه مطلوب به‌منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست يابند. بنابراين، در تحقيق آن‌ها رابطه دارايي قابل وثيقه، سودآوري، ريسک، سپر مالياتي غير بدهي و اندازه شرکت با نسبت‌های بدهي (L3، L2، L1) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران طي سال‌های 1380-1386 موردبررسی قراردادند. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن بود که الگوي ساختار سرمايه عمدتاً تابع معکوس سودآوري و تابع مستقيم ريسک و اندازه شرکت می‌باشد و با دارايي قابل وثيقه و سپر مالياتي غير بدهي رابطه معناداري ندارد.
یعقوب نژاد و همکاران (1389) در تحقيقی به بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به اين منظور تعداد 86 شرکت در طي دوره زماني 1381-1386 انتخاب گرديد. در اين تحقيق اثر متغيرهاي مختلف مديريت سرمايه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي کالا، متوسط دوره پرداخت بدهي و چرخه تبديل وجه نقد را بر سود خالص عملياتي شرکت‌ها موردمطالعه قرار گرفت. نسبت جاري، نسبت بدهي و اندازه شرکت که با لگاريتم طبيعي فروش اندازه‌گیری شده است ( به‌عنوان متغيرهاي کنترلي) مورداستفاده قرارگرفته است. براي تجزیه‌وتحلیل از همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه عکس وجود دارد. همچنین نتايج نشان داد که اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد افزايش يابد منجر به کاهش سودآوري در شرکت‌ها خواهد شد و مديران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهي، دوره گردش موجودي کالا و چرخه تبديل وجه نقد به حداقل سطح ممکن يک ارزش مثبت براي سهامداران به وجود آورند.
سينايي و همکاران (1390) در تحقيقی به بررسي تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بين ساختار سرمايه، سود تقسيمي و ساختار مالکيت با ارزش شرکت، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1387-1383 پرداختند. قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون‌های پايايي متغيرها، آزمون چاو و هاسمن به‌منظور تعيين مدل مناسب براي برآورد پارامترها و تأثیر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته استفاده شد. سپس، از طريق داده‌هاي ترکيبي و مدل اثرات ثابت فرضیه‌هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد بين ساختار سرمايه (اهرم) و سود تقسيمي باارزش شرکت رابطه معنی‌داري وجود دارد و در حالت وجود فرصت‌های رشد، اين رابطه منفي و معنی‌دار است اما بدون فرصت‌های رشد، رابطه مثبت و معنی‌دار خواهد بود. هم‌چنین، نتايج نشان داد که رابطه غيرخطي و معنی‌داري بين ساختار مالکيت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت‌های رشد تأثیر معنی‌داري بر اين رابطه دارد.
اسدی و همکاران (1390) در تحقيقی رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالکيت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند. براي آزمون فرضيه با استفاده از روش آماري داده‌هاي پانل، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغيرهاي تعریف‌شده ارائه شود. نمونه آماري شامل 90 شرکت منتخب طي سال‌های 1382 تا 1387 در قالب يک تحقيق توصيفي- همبستگي، اين رابطه را به‌منظور آگاه ساختن سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصميم‌گيري نسبت به سرمایه‌گذاری و يا اعطاي اعتبار موردبررسی قرار می‌دهد. شواهد تجربي نشان داد که رابطه منفي و معنی‌داري بين ساختار سرمايه و ساختار مالکيت وجود دارد. با توجه به نتايج گرچه مشخص نيست ساختار سرمايه موجد ساختار مالکيت است يا برعکس به نظر می‌رسد لازم است سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمايه و ساختار مالکيت را در زمان تصميم‌گيري نسبت به سرمايه‌گذاري و اعتبار دهی مدنظر قرار دهند.
رحيميان و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسي تجربي عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمايه شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. دوره زماني موردمطالعه سال 1381 تا 1387 بود و همچنين نمونه انتخابي شامل 74 شرکت بود. نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسيون چندگانه (OLS) حاکي از اين بود که بين دو متغير نسبت بدهی‌هاي بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی‌هاي کوتاه‌مدت و ویژگی‌های سن، اندازه، ساختار دارایی‌ها، قابليت سودآوري، رشد و ريسک ارتباط خطي معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن اندازه در ميان شرکت‌ها و جدا کردن شرکت‌های کوچک و متوسط از شرکت‌های با اندازه بزرگ نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از اجراي رگرسيون چندگانه حاکي از اين است که تأثیر ویژگی‌های سن، ساختار دارایی‌ها، قابليت سودآوري، رشد و ريسک بر نسبت بدهی‌هاي بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی‌هاي کوتاه‌مدت در شرکت‌های کوچک و متوسط متفاوت است، بنابراين معيار اندازه معياري تأثیرگذار می‌باشد و تأثیر اين ویژگی‌ها در شرکت‌های کوچک‌تر بيشتر است.
بهار مقدم و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسي اثرات مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين پژوهش اطلاعات 5 ساله (1387-1383) مربوط به 53 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري و موردبررسی قرار گرفتند و فرضیه‌های تحقيق از طريق ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره به دو صورت مقطعي و تجمعي آزمون گرديدند. بدين منظور مديريت سرمايه در گردش را به چهار جزء (متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي، متوسط دوره پرداخت بدهي و چرخه تبديل وجه نقد) تفکيک کردند و سپس اثر هر يک از اين اجزا را بر سودآوري در حضور دو متغير کنترل نقدينگي و اندازه شرکت موردبررسی قراردادند. همچنين در فرضيات دوم و سوم به بررسي اثر اين دو متغير تعديل گر بر سودآوري پرداختند. یافته‌های تحقيق مبين اين امر بود که در نمونه موردبررسی بين کارايي عملياتي در مديريت سرمايه در گردش و سودآوري رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در مورد متغيرهاي کنترل، نقدينگي و اندازه شرکت، رابطه مثبت و معنی‌داری بين اين دو متغير با سودآوري يافت شد.
پور حیدری و هوشمند (1391) با بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت‌های ایرانی نشان دادند که بین چرخه تبدیل وجه نقد با عملکرد و ارزش بازار شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
صادقی و همکاران (1391) در تحقیقی به تحليل رابطه ميان ساختار سرمايه و سودآوري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پانل گشتاوري تعمیم‌یافته پرداختند. در راستاي اين هدف، صورت‌های مالي (ترازنامه و سود و زيان) كليه شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره پنج‌ساله (1385 الي 1390) موردبررسی قرارگرفته. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا به‌وسیله رگرسيون تلفيقي روابط ميان ساختار سرمايه (اهرم مالي) و سودآوري مورد برازش گرفت. سپس به‌منظور حصول به تخميني كاراتر از رگرسيون تركيبي بهره گرفته شد. نتايج تحقيق در حالت خطي حكايت از آن داشت كه رابطه ميان ساختار سرمايه و سودآوري به شكل منفي است و اين امر می‌تواند ناشي از روابط پيچيده موجود در بازار و مشكلات تأمین مالي مبتني بر بدهي (از حيث نرخ تسهيلات دريافتي و بازدهي طرح‌های اجرايي) در شرکت‌ها باشد. نتايج اين پژوهش نشان از تائید نظريه سلسله مراتبي در رابطه ميان سودآوري و ساختار سرمايه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را داشت كه بدين ترتيب شرکت‌های سودآور به استقراض كمتري روي آورده و ترجيح می‌دهند از منابع داخلي تأمین مالي نمايند. درنهایت به‌منظور حل مشكل درون‌زایی ميان متغيرها و حصول تخميني بهینه‌تر از مدل پانل گشتاوري تعمیم‌یافته بهره بردند كه نتايج نشان از رابطه غیرخطی یو (U) شکل ميان سودآوري و ساختار سرمايه داشت. اين مهم بیان‌کننده تفسير تركيبي نظریه‌های حوزه سودآوري و ساختار سرمايه در سه سطح سودآوري اندك با فرصت‌های رشد، سودآوري متوسط و سودآوري بالا را دارد.
هرمزی و احمدی (1391) در تحقیقی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ در شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘند. دوره اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ سالهای 1380 ﺗﺎ 1388 بود. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از داده‌های ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن فرضیه‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دوره ﺗﺼﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ معنی‌دار وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺪﻫﻲ، درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ و درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺌﻮري سلسله‌مراتب تأمین ﻣﺎﻟﻲ را رﻋﺎﻳﺖ می‌کنند.
رحيميان و همکاران (1392) در تحقیقی به بررسي ارتباط انحنايي ساختار سرمايه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمايه، از مشکل‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل پيش روي شرکت‌هاست. ساختار سرمايه واحد تجاري ترکيبي از انواع بدهي و حقوق صاحبان سهام آن است که در ترازنامه وجود دارد. بنا بر دو ديدگاه موجود راجع به تأثیر ساختار سرمايه بر عملکرد و ارزش شرکت (مثبت و منفي)، می‌توان ارتباط بين ساختار سرمايه با عملکرد و ارزش شرکت را خطي در نظر نگرفت و اين ارتباط را انحنايي فرض نمود. هدف اصلي مطالعه آن‌ها، آزمون ارتباط انحنايي بالقوه بين ساختار سرمايه، عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه مورداستفاده در مطالعه آن‌ها، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌های 1386 تا 1389 بود و براي آزمون فرضیه‌ها از رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش بيانگر وجود ارتباط يو (U) شکل ساختار سرمايه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.
بهار مقدم و همکاران (1391) در پژوهش خود بانام ” بررسي اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش ” به بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مديريت سرمايه در گردش پرداختند. در اين راستا، اثر متغيرهاي نسبت جاري، نسبت آني و رشد فروش نيز كنترل شد. به‌منظور اندازهگيري مديريت سرمايه در گردش از معيار چرخهي تبديل وجه نقد و براي ویژگی‌های خاص شرکت‌ها از متغيرهاي فرصتهاي رشد، سودآوري، ساختار سرمايه، جريان نقد عملياتي استفاده‌شده است. دادههاي مورداستفاده شامل نمونهاي مركب از 80 شركت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طي سالهاي 1384 تا 1389 است. براي تجزیه‌وتحلیل دادهها و آزمون فرضيهها از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده‌شده است. نتايج حاصل آزمون فرضيههاي تحقيق نشان ميدهد كه بين فرصتهاي رشد و جريان نقد عملياتي با مديريت سرمايه در گردش ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين، بين ساختار سرمايه با مديريت سرمايه در گردش ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان داد كه بين سودآوري و چرخهي تبديل به‌نقد ارتباط معناداري وجود ندارد. 
دهاقانی و همکاران (1392): در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت واجد شرایط از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1381 تا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، ساختار سرمایه، مدیریت سرمایه، مدیریت مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره نگهداشت وجه نقد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی