منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، افشای اطلاعات، کیفیت افشا

دانلود پایان نامه ارشد

اختياري و عامل عدم تقارن اطلاعاتي رابطه منفي وجود دارد.
زارع و همکارانش (2011) در مقاله ای تحت عنوان “بررسي تأثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران، بر ميزان افشای كافي در صورتهاي مالي” تأثير پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار تهران را بر روی کيفيت افشای صورتهای مالی اين شرکتها را مورد بررسی قرار داد. نتايج اين پژوهش نشان میدهد، بين ميزان افشای کافی در صورتهای مالی قبل از پذيرفته شدن شرکتها در بورس و بعد از آن تفاوت معناداری وجود دارد و سطح افشای کافی در صورتهای مالی شرکتهای پذيرفته شده در بورس بيشتر از شرکتهای پذيرفته نشده در بورس است.
زارع (2011) در مقالهی دیگر تحت عنوان “بررسی تأثیر نوع و اندازه شرکت بر میزان افشای اطلاعات” به این نتیجه دست یافته که میزان افشای اطلاعات با توجه به اندازه شرکت که در این مقاله به سه طبقه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده، متغیر میباشد.
وانس ترالن و همكاران (2003)، با بررسي رابطه بين افشاي اطلاعات غير مالي و پيشبيني تحليلگران، به اين نتيجه رسيدند كه افشاي اختياري اطلاعات آتي بطور معناداري با سطح انتشار پايين و صحت پيشبيني بالاي تحليلگران رابطه دارد. در مقابل، ‌افشاي اختياري اطلاعات گذشته بر انتشار يا صحت پيشبينيهاي سود تحليلگران تأثيري ندارد.
آلن روبرت سرف (1961)، پژوهشی تحت عنوان «گزارشگري شركت‌ها و تصميمات سرمايه‌گذاري» در آمريكا انجام داد. وی دريافت كه كيفيت افشاي گزارشگري مالي شركت‌ها تحت تأثير برخي متغيرها قرار دارد و غالباً بين متغيرهاي مزبور وابستگي وجود ندارد.
کوک (1992)، تحقیقی تحت عنوان« تأثیر اندازه، در لیست بازار سهام بودن و نوع صنعت بر افشا در گزارشهای سالانه شرکتهای لیست شده در ژاپن» انجام داد. کوک با استفاده از مدل رگرسیون به این نتایج دست یافت که ، اندازه شرکت (جمع داراییها) با میزان افشا رابطه زیادی دارد. موارد افشا در شرکتهای تولیدی نسبت به شرکتهای غیر تولیدی بیشتر است.
کریستوف وارتینگ (2012)، به بررسی آثار متفاوت افشای اطلاعات حسابداری و مشوقهای گزارشدهی بر کیفیت سود در کشور آلمان بین سالهای 1994 تا 2005 پرداخت. آنان بیان داشتند که با استفاده از زمان پذیرش داوطلبانه IFRS به عنوان یکی از جانشینهای مشوقهای گزارشدهی، این مشوقها را به جای سطح کشوری در سطح بنگاه در نظر میگیریم. سپس مشوقهای گزارشدهی را وارد تحلیل مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات میکنیم. بر خلاف انتظار رایج، دریافتیم که گزارشدهی مبتنی بر IFRS به طور بالقوه میانگین کیفیت سود را کاهش میدهد؛ در عین حال به نظر میرسد تأثیر مشوق های گزارشدهی بر کیفیت سود در صورتهای مالی مبتنی بر GGAAP بیشتر از تأثیر آن در صورتهای مبتنی بر IFRS است. به همین دلیل، IFRS میتواند باعث ایجاد کیفیت سود همگنتر در میان بنگاهها شود.

2-3-2 پیشینه پژوهشهای داخلی
کاشانیپور و دیگران (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف پرداختند. نتایج تحقیق‌ نشان داد که مدل بکار رفته،20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته‌های قبلی نیز می‌باشد، بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معناداری بین افشای اختیاری و مدیران‌ غیر موظف یافت نشد.
ستایش و همکاران (1390) تحقیقی با عنوان تأثير کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزينه سرمايه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. در اين راستا، تأثير اندازه شرکت نيز کنترل شده است. يافتهها بيانگر آن است که بين اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بين کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر اين، رابطه منفی و معناداری بين کیفیت افشا و هزينه سرمايه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد.
ستایش و کاظم نژاد (1391)، تحقیق با عنوان “شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند. نتایج رگرسیونی حاکی از آن بود که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
خاني و ميرباقري رودباري (1391) تأثير آستانه اهميت و انگيزههاي اختياري مديران بر افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي نمود. نتايج پژوهش، نشاندهندهي تأثير متغيرهاي افشاء به جز حجم سرمايه تأمين شده توسط شركت،‌ شامل آستانه اهميت،‌ ضريب حساسيت سود، هزينه مالكانه،‌ بر روي افشاي در سطح صورتهاي مالي است.
اعتمادي و همکاران (1389)، محتواي ارزشي افشاي اجباري را بررسي نمود. نتايج تحقيق نشان داد كه افشاهاي صورت گرفته در گزارشهاي شركتها حاوي محتواي اطلاعاتي درباره سودهاي آتي بوده و سرمايهگذاران از اين اطلاعات افشا شده در تصميمگيريهايشان استفاده ميكنند.
سنجري (1387)، رابطهي بين ويژگيهاي حسابداري شركتها و ميزان افشای اطلاعات مالي را در بورس اوراق بهادار تهران بررسي نمود. نتايج نشان داد كه بين اندازه شركتها و ميزان افشای اختياري اطلاعات مالي رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد. اما بين اهرم مالي، بازده حقوق صاحبان سهام و ميزان نقدينگي با ميزان افشای اختياري اطلاعات، رابطه معنادار مشاهده نگرديد.
نوروش و حسيني (1387)، رابطه بين كيفيت افشای شركت (قابل اتكا و به موقع بودن) و مديريت سود را بررسي نمودند. يافته تحقيق آنها نشان داد كه بين كيفيت افشاء و مديريت سود رابطه ي معنادار و منفي وجود دارد، همچنين بين به موقع بودن افشاي شركت و مديريت سود نيز رابطه معنادار و منفي وجود دارد.
دستگير و بزاززاده (1385)، تأثير ميزان افشای اطلاعات را بر ريسك سيستماتيك مطالعه نمودند. نتايج نشان داد كه ميزان افشای اطلاعات در صورتهاي مالي سالانه از سوي شركتها، تأثيري بر ريسك سيستماتيك آنها ندارد.
دستگير و بزاززاده (1382)، تأثير ميزان افشای بر هزينه سهام عادي را در شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران بررسي كردند. نتايج نشان داد كه افزايش ميزان افشاي اجباري موجب كاهش هزينه سهام عادي ميشود. به عبارت ديگر سرمايهگذاران تمايل بيشتري براي سرمايهگذاري در شركتهايي كه داراي ميزان افشاي بيشتر يا ريسك كمتري هستند،‌ دارند.
محمود (1391)، در پژوهشی رابطه بین یک مکانیزم بیرونی و دو مکانیزم درونی با کیفیت افشای اطلاعات مورد بررسی قرار داده است. برای اندازهگیری کیفیت افشاء (امتیاز افشای شرکتی)، از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده است. درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی به عنوان مکانیزم بیرونی و نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و تمرکز قدرت از جمله مکانیزمهای درونی و متغیرهای مستقل این پژوهش هستند. با استفاده از روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک، تعداد 60 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله تحقیق (1388-1383) انتخاب و با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با دادههای ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و تمرکز قدرت با امتیاز نهایی افشای شرکتی و اجزای آن رابطه معنیداری وجود دارد. در حالی که بین نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و امتیاز نهایی افشای شرکتی و اجزای آن رابطه معنیداری مشاهده نشد.
عسگری (1394)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی با کیفیت افشا اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی پانل دیتا است. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391 بررسی شده است. 520 شرکت ـ سال برای تحلیل نتایج بدست آمدهی پژوهش از نرم افزارهای Spss 18، Eviews 7 ,Minitab 16 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و به لحاظ آماری معنیدار بین پایداری سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و به لحاظ آماری معنیدار بین سطح افشا داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و به لحاظ آماری معنیداری و همچنین بین تمرکز مالکیت و سطح افشا داوطلبانه رابطه منفی و به لحاظ آماری غیر معنیداری وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش نشان از آن داشت که تعامل بین تمرکز مالکیت و افشای داوطلبانه برعدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنیداری دارد بطوری که تاثیر مثبت تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی درتعامل با سطح افشا داوطلانه ضعیف میشود.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درك دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از دشواري‌های دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرهاي قابل ملاحظه‌اي پيدا كردهاند. اين روندها و حركت‌ها سبب شده است كه براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، ازروش علمي استفاده شو‌د. ازجمله ويژگي‌هاي مطالعة علمي كه هدف آن حقيقت‌يابي است، استفاده از يك روش پژوهش مناسب ميباشد و انتخاب روش پژوهش مناسب با هدف‌ها، ماهيت و موضوع مورد پژوهش و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از پژوهش، دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي پژوهش است. پژوهش يعني جستجوي حقيقت و واقعيت، به عبارت ديگر پژوهش به مجموع گام‌هايي گفته مي‌شود که به منظور دستيابي به حقيقت برداشته مي‌شود.
در فصل قبل، مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق ارائه و در این فصل متدولوژی تحقیق بیان میگردد. برای این کار، ابتد نوع پژوهش معرفی میشود و در ادامه قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری روشهای گردآوری دادهها و روش پژوهش تبیین و سپس روش آزمون فرضیهها تشریح میشوند، و مدل رگرسیونی معرفی میگردد. در آخر فصل به تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل پرداخته خواهد شد.

3-2 نوع پژوهش
3-2-1 نوع پژوهش بر مبناي هدف
1- پژوهش بنيادي: هدف اين نوع پژوهش، آزمون فرضيه و يافتن کليات است و پژوهش تا آنجا ادامه پيدا مي‌کند که محقق با توجه به داده‌هاي جمع آوري شده، کليت و عموميت نظريه را قبول يا رد مي‌کند.
2-پژوهش کاربردي: به پژوهش‌هايي گفته مي‌شود که در مورد مسائل روزمره زندگي فردي و جمعي، شغلي واجتماعي انجام مي‌گيرد. هدف اين پژوهش‌ها، آزمون مفاهيم نظري در موقعيت‌ها و مسائل واقعي جهت بهبودفرآيند يا محصول است. اين پژوهش از نظر هدف، پژوهشي کاربردی محسوب مي‌شود.

3-2-2 نوع پژوهش از نظر هدف
از آنجا که در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عوامل مالی و اقتصادی به عنوان متغیر مستقل و بر نگهداشت سطح وجه نقد شرکت به عنوان متغیر وابسته میباشد. روش مورد نظر برای انجام آزمون فرضیههای این پژوهش، همبستگی و با استفاده از اطلاعات گذشته است. بدین معنا که این مطالعه از انواع تحقیقهای پس رویدادی (گذشته نگر) است.
هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، پژوهشگر در این گونه تحقیقها سعی کند تا آنچه هست را، بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. تحقیق همبستگی نیز سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط بین آنها را در لحظهای ویژه و در شرایط واقعی مقدور میسازد. در این روش الزاماً روابط علی و معلولی شناسایی نمیشود، بلکه فقط هدف آن است که مشخص شود، کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است(ساکاران، 1385).

3-3 جامعه آماری مورد بررسی و قلمرو زمانی پژوهش
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصری که در یک زمان مطلوب ما قرار گیرند و دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. منظور ازجامعه آماري مجموعه افراد، وقایع، چیزها یا واحدهايي است كه در نهايت ميخواهيم نتايج را به آن تعميم دهيم. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کلیهی شرکتهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارزش بازار، افشای اختیاری، افشای اطلاعات، صورتهای مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران