منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازار سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

. به طوری که آمیهود5(2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همكاران6 (2006) عامل ريسك عدم نقدشوندگي در بازار سهام اسپانيا را در فاصله زماني 2002-1994 مورد بررسي قرار داده اند. آنها در اين تحقيق از عوامل كنترلي اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان معيار عدم نقدشوندگي كه توسط آميهود (2002) پيشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتيجه اين تحقيق نشان داد كه عامل عدم نقدشوندگي بعنوان يكي از اجزای كليدي قيمت گذاري دارايي ها بايد مورد توجه قرار گيرد. ليسچوسكي و وورنكوا (2012)7 در مطالعات خود بر بازار سرمايه لهستان (پيشرفته ترين بازار سهام در اروپاي شرقي) به جستجوي شواهدي براي عوامل موثر قيمت گذاري سهام در بازارهاي نوظهور پرداختند. آنها در كنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسي خود را بر آن نهادند كه آيا نقدشوندگي مي تواند عاملي موثر بر ريسك قيمت گذاري باشد يا خير؟ عكس انتظار آنها كه نقدشوندگي مي تواند يك عامل قيمت گذاري در بازارهاي نوظهور باشد، آنها هيچ مدركي نيافتند كه بتواند از اين فرضيه پشتيباني كند. احمدپور، رحماني فيروزجائي (1386) به بررسي تأثير اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در اين تحقيق از الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي استفاده كردند. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه سه عامل اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثيرگذار روي بازده سهام مي باشند و همچنين يك مدل چند عاملي، نسبت به يك مدل تك عاملي در بازار سرمايه ايران بهتر مي تواند پراكندگي بازده سهام را توضيح دهد. نتايج به دست آمده درباره دو عامل شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و همچنين اين كه كداميك از اين دو عامل از قدرت توضيحي بيشتري برخوردارند، نشان مي دهد كه تأثير اين دو عامل در پرتفوليوهاي مختلف، متفاوت است. يحيي زاده فر، خرمدين (1387) به بررسي نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج اين تحقيق به ما اجازه مي دهد تا از عامل عدم نقدشوندگي به عنوان يك عنصر كليدي در مدل قيمت گذاري دارايي ها استفاده شود. نتايج بدست آمده حاكي از اهميت عوامل ريسك مطرح شده است كه تاثير بسزايي در مازاد بازده سهام دارند. اين موضوع مي تواند به سرمايه گذاران كمك كند تا با توجه به درجه ريسك پذيري خود، پرتفوي بهتري را تشكيل دهند.
شواهد تجربي نشان مي دهد كه اين عامل در تصميم گيري ها نقش مهمي را ايفا مي كند ولي با اين وجود تبديل آن به عاملي عيني و كمّي و اندازه گيري آن قدمت چنداني ندارد. محققان مالي همواره در صدد يافتن بهترين معيار براي تعريف و تعيين سطح عدم نقدشوندگي دارايي هاي مالي مي باشند.
بنابراين آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است كه مدل CAPM و مدل سه عاملي فاما و فرنچ به تنهايي قادر به تبيين بازده سهام نيستند. لذا با بررسي متغيرهاي مطرح شده در تحقيقات مالي و با الهام از مدل سه عاملي فاما و فرنچ به بررسي قدرت تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسيله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نقدشوندگي پرداخته می شود. انتظار مي رود متغيرهاي مورد بررسي به ويژه نقدشوندگي سهام در تبيين بازده سهام قدرت بيشتري داشته باشند.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
چه ارتباطی بین عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد؟
چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد؟
چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگي و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ايران يك بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام مي باشد و از آنجايي كه سرمايه گذاران در بازارهاي نوظهور با ريسك بيشتري مواجه مي باشند، لازم است عواملي كه مي توانند بر بازده سرمايه گذاري در سهام موثر باشند شناسايي و مورد تحليل قرار گيرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستيابی به بازاری كه كامل بودن و شفافيت اطلاعات مالی و غير مالی را برای تمامی سرمايه گذاران مهيا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نقدشوندگي در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره 5 ساله انجام شده است.
1-4 اهداف تحقیق
1_4_1 اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:
بررسي ارتباط عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران.
بررسي ارتباط عامل نقدشوندگي اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي(CAPM).
1_4_2 اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:
با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند براي کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
تصميم گيرندگان بازار سرمايه، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصي، نهادها و انجمن هاي حسابداري و حسابرسي، تحليلگران بازار سرمايه، صندوق هاي سرمايه-گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمايه گذاران.
1- 5 فرضیههای تحقیق
فرضیه اول: بین عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عامل نقد شوندگي و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 روش تحقیق
انتخاب روش پژوهش بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد بررسي و انجام يک پژوهش تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراين لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعريف و تعيين گردد تا با تشريح و بيان آن بتوان قلمرو اجرايي پژوهش را مشخص و محدود نمود. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات كاربردي است. همچنین لازم به ذکر است که از نظر قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی است که سعی در بیان وجود رابطه میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی با مازاد بازده سهام دارد. در این تحقیق محاسبات مربوطه داده ها به صورت ماهانه انجام می گیرد.
1-7 نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق از آنجایی که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و سایر اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار (شامل: ترازنامه، سودوزیان، گزارش های بورس، آمار معاملات روزانه سهام، سایت های اینترنتی بورس)، همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین فراهم می شود. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. همچنین با استفاده از مفاهيم و تئوری های حسابداري (مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي) و مطـالعات کتابخانهای و بررسی صورتهای مالی، ارتباط عوامل بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و عامل نقد شوندگي را با مازاد بازده سهام مورد بررسی و آزمون قرار می دهیم تا شواهد لازم جهت پاسخ به پرسش های تحقیق را ارائه نماییم. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری E-views، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق دارای دو بعد به شرح زیر است :
الف) قلمرو مکانی: که شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
ب) قلمرو زمانی: در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله (1390- 1386) استفاده شده است.

1- 9 جامعه آماری و نمونهگیری
در این تحقیق از روش نمونهگیری سیستماتیک استفاده شده است. یعنی شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار میگیرند و شرکتهایی که شرایط زیر را نداشته باشند از جمعیت نمونه حذف خواهند شد. براي انتخاب نمونه آماري، محدوديتهاي زير اعمال خواهد شد:
1- شرکت های واجد شرایط برای بررسی نباید در طی دوره مورد بررسی، ارزش دفتری (BE) منفی داشته باشند.
2- تحقيق براي شركت هاي غيرمالي انجام مي شود؛ لذا شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و هلدينگ از جامعه آماري حذف مي شوند، زيرا ارزش اين شركت ها تابع تغييرات و تركيب پرتفوي آنها است. شركت هاي داخل صنعت واسطه گري مالي در بورس داراي پرتفوي همگن نيستند، بنابراين عامل صنعت بر آنها اثري ندارد.
3- شرکت هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشند. به عبارتی EPS منفی نداشته باشند.
4- آخرین شرط اعمال شده برای تعیین نمونه مورد بررسی، انتخاب شرکت هایی بوده که از اول فروردین 1386 تا پایان اسفند 1390 در هر سال حداقل 100 روز معاملاتی داشته باشند.
5- اطلاعات جهت محاسبه متغیرها در دسترس باشد.
6- سال مالی 29 اسفند باشد.
با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل 72 شرکت است. از سوی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد، دوره زمانی تحقیق از سال 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشت های همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره 5 ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
1-10 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
بازده8 سهام
مجموع بازده، حاصل از تغييرات قيمت سهام و منافع حاصل از مالكيت (سود تقسيمي، سهام جايزه و….) در طي سال مي باشد (فاما و فرنچ، 1993).
بازده بازار
متوسط نرخ بازدهي است كه در نتيجه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره آزمون فرضیه، بازده سهام، نقدشوندگی، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره ارزش بازار، دارایی ها، ارزش دفتری، بازده سهام