منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

كند.
2-22-2 تحقیقات در داخل ایران
ظریف فرد، قائمی (1382): به آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1370 تا 1375 پرداختند. سوال اصلی این تحقیق بیانگر این موضوع است که آیا در بورس اوراق بهادار تهران بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی ارتباط خطی ساده و مثبت وجود دارد یا خیر. نتایج بیانگر آن شد که ریسک سیستماتیک به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت ها را توجیه نماید.
احمدپور، رحماني فيروزجائي(1386): به بررسي تأثير اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در اين تحقيق از الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي استفاده كردند.
نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه سه عامل اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثيرگذار روي بازده سهام مي باشند و همچنين يك مدل چند عاملي، نسبت به يك مدل تك عاملي در بازار سرمايه ايران بهتر مي تواند پراكندگي بازده سهام را توضيح دهد. نتايج به دست آمده درباره دو عامل شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و همچنين اين كه كداميك از اين دو عامل از قدرت توضيحي بيشتري برخوردارند، نشان مي دهد كه تأثير اين دو عامل در پرتفوليوهاي مختلف، متفاوت است.
ایزدی نیا، ابزری، ساوه درودی(1386): به بررسی رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران با استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و نسبت قيمت به درآمد سهام در بورس تهران پرداختند. موضوع اين تحقيق روي دو عامل بازده مورد انتظار سهامداران بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و نسبت قيمت بر درآمد در دوره 1380 تا 1383 متمرکز می باشد. نتايج حاصله نشان داد كه در سه صنعت از پنج صنعت مورد بررسي رابطه معني داري بين ضريب PE (نسبت قیمت به درآمد)و بازده مورد انتظار سهامداران وجود ندارد. اما در دو صنعت سيمان و خودرو وجود رابطه مثبت بين ضريب قيمت بر درآمد و بازده مورد انتظار سهامداران تاييد مي شود.
يحيي زاده فر، خرمدين(1387): به بررسي نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج اين تحقيق به ما اجازه مي دهد تا از عامل عدم نقدشوندگي به عنوان يك عنصر كليدي در مدل قيمت گذاري دارايي ها استفاده شود. نتايج بدست آمده حاكي از اهميت عوامل ريسك مطرح شده است كه تاثير بسزايي در مازاد بازده سهام دارند. اين موضوع مي تواند به سرمايه گذاران كمك كند تا با توجه به درجه ريسك پذيري شان، پرتفوي بهتري را تشكيل دهند.
حیدری، توکلی، رضایی(1388): به بررسی رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام مند (بتا) در چهار طبقه دارایی عمده در اقتصاد ایران پرداختند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده در اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده مورد انتظار آن بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده مورد انتظار چهار دارایی عمده در اقتصاد ایران؛ مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است.
مهراني و رساييان(1388): در تحقيق خود به بررسي رابطه ي ميان اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي سهام شركت ها و نقدشوندگي دارايي هاي آنها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و نقدشوندگي دارايي هاي شركت رابطه منفي و بدون معني وجود دارد. يعني مخالف ادبيات موجود در اين زمينه، تغيير در نقدشوندگي دارايي هاي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توجيه كننده تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام آنها نيست.
مجتهد زاده، امامی(1389): به بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل بتای پاداشی هم در دوره های کوتاه مدت یک ساله و هم در دوره ی بلند مدت سه ساله پیش بینی بهتری از بازده آتی سهام نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای انجام می دهد. هم چنین عوامل مدل بتای پاداشی نسبت به عامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با بازده سهام همبستگی مثبت بیشتر و معناداری دارد.
يحيي زاده فر، شمس، لاريمي(1389): به بررسي رابطه نقدشوندگي با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اين پژوهش كه به دنبال بررسي رابطه بين نرخ گردش و بازده سهام در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، حاوي نتايجي است:
در مدل تخمين زده شده با متغير وابسته بازده سهام، ضريب متغير نرخ گردش مثبت و معنادار بوده است كه اين به تأثير پذيري مستقيم بازده سهام از اين متغير اشاره دارد. به عبارت ديگر افزايش نرخ گردش در بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شركت ها را افزايش داده است .اين نتيجه با نتايج برخي پژوهشگران نظير بيكر و اوستين101(2003) سازگاري دارد. به طور كل پژوهشگران وجود رابطه منفي بين دو متغير را با توجه به صرف ريسك مورد نياز جهت جبران ريسك عدم نقد شوندگي و رابطه مثبت را با افزايش جذابيت سهام در صورت نقد شونده بودن و افزايش تقاضا در شرايط برابر توجيه نموده اند.
صادقی، سروش، فراهانیان(1389): به بررسي معيارهاي نوسان پذيري، ريسك مطلوب و ريسك نامطلوب در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اين پژوهش به بررسي و تحليل ريسك و معيارهاي مختلف آن و نيز بررسي رابطه آن با بازدهي در بازار سهام ايران پرداخت تا مشخص سازد كه سرمايه گذاران در ارزيابي هاي خود براي سرمايه گذاري، ريسك را چگونه لحاظ مي نمايند. از اين رو به بررسي رفتار بازار در مورد ريسك پرداختند و در تلاش جهت تبيين رابطه بين بازدهي و ريسك، مدل هاي قيمت گذاري جايگزين مدل سنتی CAPM را ارايه نمودند. نتايج پژوهش نشان مي دهد، بازدهي ماهانه بورس تهران توزيع نرمال ندارد. معيارهاي ريسك مطلوب به شكل قويتري بازدهي ماهانه را تبيين مي كنند. همچنين نشان مي دهد، قدرت تبيين مدلCAPM پايين است و تفاوت بازدهي هاي محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نيز بازدهي واقعي معنادار است.
آشوت، محمد پور، نیکزاد(1390): به بررسي تأثير متغير مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اي اندازه گيري دقيق تأثير مازاد بازده بازار از متغيرهايHML و SMB و IMV استفاده گرديده است. در نهايت نتايج تحليل سري زماني تحقيق بيانگر موثر و معنادار بودن مازاد بازده بازار در تحقيق برای سال های 1378 تا 1384 مي باشد.
سیرانی، حجازی، کشاورز(1390): به مطالعه تأثير ريسك نقدشوندگي و ساير عوامل مؤثر بر بازده هاي مقطعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق با توجه به اهميت رابطة ريسك و بازده، تأثير ريسك نقدشوندگي و عوامل مؤثر ريسك، شامل ريسك بازار(ريسك سيستماتيك)، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و همچنين سهام شناور بر بازده هاي مقطعي با توجه به مدل FARM بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه ريسك بازار، اندازه شركت و سهام شناور رابطه معناداري با بازده دارند، اما رابطه ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ريسك نقدشوندگي با بازده معنادار نيست. همچنين بررسي ها نشان مي دهند که رابطه ريسك سيستماتيك و ريسك نقدشوندگي معنادار است.
خانی، ابراهیم زاده(1390): مدل شرطي چند عاملي CAPM را در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادند. در اين پژوهش، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) با رويكرد چند عاملي در شرايط شرطي، وابسته به مثبت يا منفي بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بازده سهام، در شرايط غير نزولي و غير صعودي، با بتا و اندازه شركت و در شرايط نزولي، با متغيرهاي بتا، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شركت و در شرايط صعودي، با بتا، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شركت و اهرم بازار رابطه معني دار دارد و در هيچ كدام از شرايط بازار، رابطه معني داري بين بازده سهام و اهرم دفتري مشاهده نگرديد.

2-23 خلاصه فصل دوم
در این فصل در آغاز چارچوب نظری و پیشینه تحقیق بیان و تعاریفی از بازار مالی و کارکردهای اقتصادی بازار مالی و طبقه بندی بازارهای مالی و سپس تعریفی از بورس اوراق بهادار ارائه شد. بعد از پرداختن به این تعاریف، مفاهیم دارایی، اوراق بهادار، سهام عادی، بازده سهام، مفهوم بازده و اجزای آن، بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار بیان و در ادامه به تشریح متغیر اندازه شرکت و اثرگذاری آن در عملکرد شرکت و لزوم تجزیه و تحلیل آن بیان شد. سپس شاخص های اندازه شرکت، مفهوم ارزش و انواع آن، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی سهام، معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی، اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، تئوری پورتفوی، تئوری مالی استاندارد، قیمت گذاری دارائی های مالی، مدل بهینه سازی پرتفوی مارکویتز، مدل های تعادلی تشریح گردید و در پایان پیشینه تحقیق به تفکیک تحقیقات در خارج از ایران و تحقیقات انجام شده در داخل ایران بیان شد.

فصل سوم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دارایی ها، قیمت گذاری، بازده دارایی، بازده سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوره پهلوی، مدرنیزاسیون، هنر و معماری، وزارت امور خارجه