منبع پایان نامه درباره ایدئولوژی، نظام سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

متفاوت و گاه متضاد است . آنچنانکه به زعم ژرژگورویچ 13 معنای متفاوت از آن در آثار مارکس دیده می شود . زمانی که سخن از جامعه بورژوا می رود ایدئولوژی را مضر یافته ، آن را برآمده از طبقه حاکم و حافظ منافع آن می داند و حال آن که به زعم وی وجود ایدئولوژی در جامعه رنجبران موجب حرکت و رهایی آنان است ، از این روست که مارکس گرایان بعد از مارکس سخن از ایدئولوژی رانده ودرصدد « بهتر ساختن کیفیت ایدئولوژی » بر آمده اند .( سارو خانی ، 1380، ج 1، 382-383)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم ایدئولوژی به عنوان یک متغیراز فرضیه تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیات مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از : ارائه ارزشهای ضد دولتی مانند اسلام گرایی ، دموکراسی و آزادی، ارزشهاي بنيادين ، ارزشهاي غالب ، نظام فكري و نظام عقيدتي حاكم می باشد .
4-8-3-مشروعیت:lx
تعریف نظری:
نظام سیاسی که ازپشتیبانی بیشترمردم برخوردار است ، نیاز کمتری به به کاربردن فشار دارد . این پذیرش یا فرمان بری آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم را دراصطلاح سیاسی « مشروعیت » یا « برحق بودن » می گویند ، برحق بودن یا مشروعیت آن قدرت پنهانی است که در جامعه و کشور هست و مردم را بدون فشار وزور وادار به فرمان بری می کند. امروزه رهبران و مسئولان سیاسی درهمه کشورها دوست دارند که نظام های سیاسی شان جاویدان باشد تا خود بتوانند هر چه بیشتر برسر قدرت بمانند . بعضی از پادشاهان ویا ریاست جمهوری های مادام العمر نمونه بارز آن است که همواره سعی دارند حکومت های نامشروع خود را مشروع جلوه دهند . نظام سیاسی می تواند پایدار باشد که از پشتیبانی انبوه مردم و حکومت شوندگان بهره مند است وبا مخالفت ها و اعتراض ها و دشواریهای سخت روبرو نیست. (طاهری ، 1373، 180)
مشروعیت اشاره به حمایتی دارد که از سوی مردم جامعه نسبت به نظام سیاسی و نقش های آن نظام ابراز می شود این حمایت ، به حکام حق « اخلاقی » حکومت کردن را می بخشد . ( کوهن ، 1380 ، 54)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
به چالش کشیدن نظام حاکم با شیوه هایی مانند اعتراضات ضد دولتی به بهانه هایی چون فساد اقتصادی نظام حاکم ، وجود بیکاری ، گسترش فقر ، گرفتن رشوه ماموران دولتی ، عملکرد سیاست خارجی و وجود قوانین غیر انسانی، عدم مقبوليت ، عدم پذيرش همگاني ، عدم همراهي و همكاري با نظام می باشد
5-8-3-مشارکت : lxi
تعریف نظری :
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است . به همین جهت ، از دید گاه جامعه شناسی ، باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع ( امر شرکت کردن ) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد ( عمل مشارکت ) تمیز قایل شد . مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد . ( بیرو ، 1380، 257 )
مشارکت شرکت فعالانه انسانهاست در حیات سیاسی ، اقتصادی فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات .از اینرو تشویق به مشارکت و تسهیل در فرایند تحقق آن همواره مورد توجه برنامه ریزان و مصلحان اجتماعی بوده است .( ساروخانی ، 1380 ، 568)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم مشارکت افراد در جنبش به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار
دهیم و آنها عبارتند از :
شرکت افراد یا شرکت کنندگان در جنبش ، پیوستن افراد به جنبش ، پذیرش فراخوان رهبران یا سازماندهندگان ، حضور در تظاهرات ، تجمعات ، راي گيري ، تحصن و احزاب می باشد .
6-8-3-تاکتیک:lxii
تعریف نظری :
از ریشه لاتینی در معنای « هنر ترتیب دادن » و « مرتب کردن » ، گرفته شده است . هنر مرتب کردن افراد به هنگام جنگ را می رساند . این هنر شامل سازماندهی و استفاده ازنیرو های نظامی در میدان جنگ به موثرترین وجه در جهت کسب پیروزی است . در معنای مجازی و وسیع تر تاکتیک یعنی ساز ماندهی و سایل گوناگون مورد استفاده در عمل ( نظیر فشار و یا مبارزه ) است خواه در جهت خنثی کردن یک قدرت مخالف ، خواه به منظور پیروزی اهداف و خواسته های آن قدرت که از این شیوه سود می برد . ( بیرو ، 1380، 420-421)
جان ویلسونlxiii معتقد است افراد جامعه بیشتر متوجه تاکتیکهای جنبش‌اند تا اهداف و استراتژیهای آن. هویت یک جنبش توسط تاکتیکی که به کار میرود مشخص میشود. استراتژی ‌مربوط به شیوههای ایجاد تغییر است، اما تاکتیک ابزار خاص یا نحوه اجرای استراتژی است. تاکتیکهای مورد استفاده توسط جنبش‌ها شامل “سیاست‌های مبتنی‌بر نظم” مانند سخنرانی کردن و شعار دادن و “سیاست‌های مبتنی‌بر بینظمی” شامل تظاهرات، بایکوت‌های  اقتصادی، اعتصاب آرام و دست کشیدن از کار است. سیاست‌های مبتنی‌بر بینظمی بدین دلیل مورد استفاده قرار میگیرند که اولاً از شبکه قدرت دور هستند و با استفاده از این سیاست صدای خود را به گوش آن‌ها میرسانند. ثانیاً گاه گروه‌های درون جنبش هستند که با شروع اعتراض حرکتی را خارج از اهداف جنبش آغاز میکنند. (واگو ، 1373، 294 )
جدول شماره ( 12 ) تاکتیک های جنبش از نظر ویلسون

ویلسون معتقد است موفقیت یک تاکتیک سه شرط دارد:
1. بخش وسیعی را دربر گیرد؛ یعنی فعالیت‌هایی که فشار را ایجاد میکند باید به طور همزمان و از جهات مختلف باشد و در جنبههای مختلف مؤثر افتد.
2.  ساده باشد یعنی قابل اداره باشد نه وقتگیر.
3.  قابل انعطاف باشد یعنی هیچ تعهد یا الزام خاصی نسبت به آن نباشد و امکان پیشبینی و برنامهریزی در آن وجود داشته باشد. (واگو، 1373، 295 )
انتخاب تاکتیک توسط جنبش نیز تحت تأثیر عواملی مشخص میشود. جنبش بسته به حریفان متفاوتی که ممکن است داشته باشد تاکتیکهای متفاوتی به خود میگیرد. حریفان کسانی هستند که جنبش میخواهد بر آن پیروز شده یا از آن حمایت کند. درجات متفاوت فرمانبری برای این حریفان وجود دارد که بسته به آن تاکتیک‌ها متفاوت خواهد بود. علاوه‌بر حریفان، انتخاب تاکتیک تحت تأثیر ایدئولوژی و ارزش‌های مسلط است. در ضمن عقاید عمومی و جلب آن نیز از عوامل مؤثر بر تاکتیک‌هاست. هیچ جنبشی بدون جلب عقاید عمومی امکان موفقیت ندارد. (واگو، 1373، 295و 296 )
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم تاکتیک های اعتراضی به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
چگونگی مبارزه ، شیوه های اعتراضی مانند درگیری ، شعار دادن و نوشتن ، رمز گذاری های اینترنتی پیام ها می باشد .
10-8-3-رهبری توده ها : lxiv
تعریف نظری :
رئیسی است معمولا طبیعی که راهبری گروه را بدست می گیرد ، هم به جهت اعتبار شخصی ، هم به خاطر پذیرش ارادی رهروان .( ساروخانی ، 1380 ، 435)
رهبری پدیده تبلور رفتار ها، ممارست و پویایی یک گروه را تحت تاثیر یک رهبر می رساند . رهبری از جهت رهبر ، مستلزم بر خورداری از صفات و ویژگیهای طبیعی یک رئیس ( اقتدار ، استعدادهای موجد محبت و حتی در مواردی برتری جسمانی) است. از جهت کسانی که به دنبال یک رهبر حرکت می کنند ، رهبری مستلزم آن است که تحت تاثیر قرار گیرند ، به دنبال فر مان روند و به خرکت درآیند ، بدون آن که احساس فشار ویا اجبار کنند .
در نتیجه عمل ساز ماندهی و هدایت یک گروه ، دفاع از منافع و تنسیق فعالیت هایش ، تنظیم درونی آن با توجه به هدفهایش ، کاستن از تنشهای درونی و فراهم ساختن وسایل و موجبات همکاری بین اعضای آن ، نیز رهبری خوانده می شود . ( بیرو ، 1380، 202)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم رهبری توده ها به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
هماهنگ كنندگان ، ايدئولوگها ، اداره كنندگان ، سياستگذاران، سازماندهی افراد ، هماهنگی بین مردم ،فراخوان مردم و رهبری آنها می باشد .
11-8-3-کسب حمایت داخلی و خارجی :
تعریف نظری :
کسب حمایت داخلی و خارجی در یک جنبش اجتماعی به مفهوم پشتیبانی گروههای مختلف جامعه از موجودیت آنها در داخل و خارج از کشور است که با اختصاص منابع قابل توجه ای چون پول ، نیروی انسانی ، تسهیلات به همراه ارائه خط و مشی های سیاسی و …. می باشد .
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم کسب حمایت داخلی و خارجی به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
حمایت افراد داخل و خارج کشور از جنبش ، حمایت خبرگزاری ها از جنبش چه داخلی وخارجی باشندو سخنرانی سران کشور ها از جنبش مردمی، ارسال پول ، حمايت رسانه اي ، كمپين بين المللي ، تجمع مقابل سفارت خانه ها در خارج ، تحريم هاي بين المللي ، بستن سفارتها ، تقليل رابطه ديپلماتيك ، تظاهرات حمايتي ، ارسال پول ،ارسال اسلحه و نمايش تصاوير می باشد.

12-8-3-آگاهی :lxv
تعریف نظری : آگاهی به معنای تجربه آگاهانه طرز تلقیها ، تمایلات و یا دیگر امور کیفی که از طریق حواس قابل شناخت هستند ، هر چند کاملا و یا مستقیما از طریق تستها و سنجه ها ، قابل اندازه گیری نیستند .( ساروخانی ، 1380 ، 142)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم سطح آگاهی مردم به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیه مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
پخش اخبار از سوی رسانه ها ، نوشتن پیام و پخش آنها ، همچنین تصاویر و اطلاع رسانی، مطالعه شدن ، آگاهي يافتن ، خبردار شدن ، صاحب معلومات شدن و می باشد .
9-3- تعيين اعتبار ، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده:
در کار تحلیل محتوا ، به منظور دقت بخشیدن به نتایج ، می توان از اعتبار های گوناگون استفاده کرد اما در تحقیق حاضر از اعتبار صور ی استفاده شده است . منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است. در تحلیل محتوای یک متن، می‌توان در راه ساختن مقوله‌ها از چند نفر کمک گرفت. اعتبار صوری را می‌توان ناشی از میزان توافق چند متخصص دانست.(ساروخانی ، 1380،287)
اعتبار این پژوهش بر اساس روش داوری اجتماع علمی مورد بررسی قرار گرفته است . که بر این اساس پرسشنامه این تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور بررسی و مورد تایید نهایی قرار گرفته است.
10-3-پایایی
برای سنجش پایایی ابزار از آزمون و آزمون مجدد استفاده شد . به این ترتیب که از فرد دیگری خواسته شد همان متون را بار دیگربا همان پرسشنامه تنظیم شده مورد تحلیل قرار دهد، داده ها جمع آوری شده ونتایج حاصل با استفاده از فرمول زیر مورد بررسی قرار گرفت .
C.R^2=□(2M/(N1+N2))
M شمار موارد توافق در دو کد گذاری است . N1 عبارت است از تعداد کد های اول و N2 کد های مطالعه دوم و اختلاف رده بندی 14 می باشد . بنابراین ضریب پایایی عبارت خواهد بود : .(ساروخانی ، 1380،289)
C.R=(2×72)/(86+86)=0/83
11-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طریق روش آماری توصیفی انجام خواهد شد . در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مناسب به معرفی مشاهدات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جنبش اجتماعی، ایدئولوژی، متغیر مستقل، شبکه های اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درباره حزب دموکرات، انقلاب مصر، قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری