منبع پایان نامه درباره ایدئولوژی، تحلیل محتوا، جنبش اجتماعی، جنبش های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

های مبارزاتی را مشخص نمودند و آنها را به دیگران ارسال نمودند.
با توجه به مطالب جداول می توان قضایای نظری ترکیب شده زیر رادررابطه با موضوع استخراج کرد
1. در فرصت های ساختاری جنبش های اعتراضی بوجود آمده و افراد جامعه در آنها شرکت می کنند. (این قضیه استخراج شده از نظریه نیل اسملسر می باشد بدین معنی که اینترنت به عنوان یک زمینه ساختاری مشوق افراد در جنبش اجتماعی شده است یا مانع مشارکت آنها در آن می باشد.و همچنین نظریه فرصت چالرز تیلی که می گوید : فرصت، اين وضعيت را داريم که هر قدر ديگر گروهها، شامل حکومت ها، در مقابل ادعاهاي جديد آسيب پذير باشند، امکان تحقق منافع مدعي افزايش مي يابدبنابراین اینترنت چگونه توانسته منافع مدعیان را افزایش دهد و موجب شرکت افراد در این جنبش های اعتراضی گردد.)
2. شرایط ساختاری بازدارنده باعث عدم شرکت افراد در جنبش می شود که عبارتند از شدت یافتن سرکوب نیرو های دولتی ، زیر نظر گرفتن رفتار معترضین توسط نهاد های دولتی ، وجود گروههای نامتجانس در جامعه و عدم شرکت آنها در جنبش اعتراضی ، کمبود منابع مالی و عدم رهبری درست توسط نهاد ها و بسیج منابع. ( این قضیه استخراج شده نیز به این بخش از نظریات نیل اسملسر نزدیک است که بیان می کند: مقامات حاکم با مداخله وتعدیل زمینه و فشار ساختاری به جنبش پاسخ داده و بر پیدایش وتوسعه آن تاثیرمی گذارند.و با این بخش از فرضیات ما ارتباط داردکه اینترنت موجب شده منافع دولتها به خطر بیفتدو سپس معترضین به دنبال راههای جایگزین باشند )
3. وجود نهاد های دولتی موجب می شود که ارزش های نظام حاکم در جامعه غالب شود در صورتی که معترضین درصدد ایجاد ارزش های برتر می باشند و به دنبال پیشرفت جامعه و رفاه و خوشبختی آن از طریق ایجاد ایدئولوژی جدید و برتر است. ( قضیه نظری استخراج شده به این بخش از نظریات آلن تورن نزدیک است که می گوید : اصل عمومیت ،یک جنبش با ارزش های برتر و…. آغاز شده و به دنبال گسترش و پیشرفت جامعه است و دلایل آن با منافع ملی ، آزادی بشریت ، رفاه خوشبختی و ….. صورت می پذیرد و ما به وسیله این نظریه به دنبال این هستیم که بفهمیم اینترنت آیا توانایی ارائه ایدئولوژی جایگزین را برای ایدئولوژی حاکم داشته یا خیر ؟ )
4. ممکن است ارزش های ایجاد شده توسط رهبران جنبش ساختار مناسبی برای شرکت افراد در جنبش وبا عدم مشارکت آنها شود.( قضیه استخراج شده به این بخش از نظریات نیل اسملسر نزدیک است که می گویند: جنبش هاتحت تاثیر ایدئولوژی های معین نارضایتی هایی رادر جامعه متبلور ساخته و راههای عملی رفع آنهارانشان می دهند.لذا با توجه به این گفته می توان فرضیه استفاده رهبران از فضای اینترنت را برای ارائه ایدئولوژی های جدید و نارضایتی افراد و شرکت آنها در جنبش بیان نمود وآن را به مرحله آزمون گذاشت .)
5. ایجاد فرصت های ارتباطی از سوی رهبران جنبش با سایر اعضاء و ارائه تاکتیک های اعتراضی به آنها موجب می شود یک جنبش به موفقیت برسد یا ناموفق شود. ( قضیه مطرح شده از نظریه چالرز تیلی استخراج شده بر مبنای این گفته : جنبشهای اجتماعی برمبنای منافع فردی شکل می‌گیرداما نهادهایی بایدبدان سامان بدهند و افرادرا پیرامون منافع بسیج کنند.دولت به عنوان یک نهاد این فرصت را دراختیار توده های مردم قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از امکانات ارتباطی دولتی با یک دیگر ارتباط برقرا کنند و از این طریق به دنبال ارائه تاکتیک مبارزاتی خود بر علیه نظام حاکم باشند و رهبران با استفاده از آن نیروهای مخالف را بسیج کرده تا در جنبش شرکت کنند و شرایط موفقیت آن بیشتر شود . )
5. به زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم توسط افراد شرکت کننده در جنبش اعتراضی باتوجه به بکاربردن شیوه های گوناگون عامل موفقیت جنبش است.( این قضیه استخراج شده از این بخش از نظریات آلن تورن می باشد که می گویند :براساس اصل مخالفت ، جنبش اجتماعی همیشه با وضع موجود مخالف است و اهداف خود را با وضعیت حاکم در تضاد می بیندلذا ما با توجه به این گفته به دنبال درک تاثیر اینترنت در زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم دردو کشور مصر و تونس می باشیم .)
6. برای رسیدن به موفقیت یک جنبش اعتراضی نیاز به بکارگیری ساختار های قابل دست یابی افراد به آنها و داشتن پشتوانه مالی الزامی است. ( این قضیه بر گرفته از این متن نظری نیل اسملسر است که می گوید : ظهورجنبش با یک گروه هماهنگ و بسیج شده برای عمل ،رهبری وارتباط منظم با پشتوانه مالی صورت می پذیردبنابراین جنبش های اعتراضی مصر وتونس باید از ساختار هایی استفاده می کرد تا بتواند موفقیت خود را تضمین کند لذا این ساختار ممکن است فضای ارتباطی اینترنت باشد تا از این طریق بتواند به پشتوانه مالی برای موفقیت جنبش دست یابد. )
7. رسیدن جنبش به مرحله ای که مورد حمایت گروهها ، افرادو طبقات مختلف جامعه در داخل و خارج یک کشور شود. ( این قضیه بر گرفته از نظریات نیل اسملسر وآلن تورن است که هر کدام به ترتیب گفته اند : عوامل شتابدهنده شامل حوادث ورویدادهایی که موجب می شوند افراد در جنبش شرکت کنندیعنی اسملسر معتقد است یک جنبش زمانی به موفقیت میرسد که افراد از آن حمایت کنند. آلن تورن می گوید: یک جنبش باید هویتی مشخص داشته باشد از چه افراد و گروههایی تشکیل شده و مدافع چه منافعی است .بنابراین او معتقد است که اصل هویت گروه معترض در جامعه موجب حمایت افراد و گروههای گوناگون از جنبش می شود و ما براساس گفته اسملسرو آلن تورن در این تحقیق به دنبال درک تاثیر اینترنت در جذب حمایت های داخلی و خارجی افراد مختلف یا گروهها ی گوناگون هستیم .)
با توجه به قضایای نظری گفته شده می توان مدل نظری تحقیق را به شکل زیر و براساس نظریات سه متفکر عامل اینترنت از نظر نیل اسملسر به عنوان شرطی مساعد جهت تشکیل یک جنبش گردیده است یا طبق نظر چالرز تیلی اینترنت فرصت مناسبی است تا افراد بتوانند به دنبال تحقق منافع مدعی خود باشند. ویا طبق نظر آلن تورن اینترنت موجب گردید تا گروههای مختلف طبق آن هویت خود رامشخص کنند. ترسیم نمود .

7-2-فرضیه های تحقیق :
بنابرمطالب ارائه شده در صفحات قبل و براساس کتب موجود در زمینه روش تحقیق هر پژوهشگری برای رسیدن به تحقیقی کامل و اصولی باید از قبل یک سری پیش فرض هایی را برای خودش تنظیم نماید تا در طول تحقیق مشخص شود که آیا فرض او درست است یا نادرست لذا در زمینه نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی مورد پژوهی مصر و تونس فاکتورهای گوناگونی دخالت دارند عبارتند از:
1. به نظرمیرسد هرچه دسترسی افراد به فضای اینترنت بیشترباشد احتمال مشارکت آنها درجنبش انقلابی بیشتر میشود .
2. به نظر میرسد اینترنت در دوکشور مصر وتونس این امکان رابوجود آورده تاجنبش های مردمی رهبری شوند .
3. به نظر میرسد فضای اینترنت این توانایی را داشته که گروههایی ازمردم دو کشور رابه سطحی از آگاهی برساند تا جنبش های مردمی رابه حرکت در آورند .
4. به نظر می رسددرکشورهای مصروتونس ایدئولوژی جدیدی ازطریق فضای اینترنت برای حرکت های مردمی ایجاد شد .
5. به نظر میرسد درکشور های مصر وتونس مشروعیت نظام های حاکم از طریق فضای اینترنت زیر سئوال برده شده است.
6. به نظر میرسد درکشور های مصر وتونس فضای اینترنت توانسته است تاکتیک های اعتراضی را به مردم منتقل کند.
7. به نظر میرسد درکشور های مصر وتونس فضای اینترنت توانسته حمایت های داخلی و خارجی سایر گروهها را کسب نماید.

فصل سوم
روش شناسی

1-3-روش پژوهش
در این پژوهش هدف بررسی تاثیر فضای سایبری و اینترنت در تحولات سیاسی دو کشور مصر و تونس بوده است.دلیل اصلی انتخاب موضوع و دقیق کردن آن پاسخ به سئوالاتی بود که پس از بوجودآمدن تحولات سیاسی و اجتماعی در این دو کشور اتفاق افتاد و برای تدوین آن در حوزه جامعه شناسی سیاسی از لحاظ روش شناسی الزاماتی را قائل شد. از مراحل بنیادی و یکی از اصول اساسی هر مطالعه علمی و پژوهشی، روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به آن پژوهش است. در صورتی که کار جمع آوری اطلاعات به شکلی منظم و صحیح صورت پذیرد ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. نسبت به موضوع، می توان از انواع مختلفی از شیوه های پژوهشی که درجامعه شناسی وجود دارند برای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها بهره برد. از جمله آنها روش تحقیق کمی می باشد.
در این پژوهش که به شیوه تركيبي(روش كمي و كيفي) صورت می پذیرد اطلاعات با روش مطالعه اسنادی، کتابها و تاريخي و تكنيك تحليل محتوا جمع آوری می گردند و به شیوه اسنادي و تاریخی و آماري مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. .
2-3- ابزارهاي اندازه گیری و جمع آوری داده ها:
بر اساس مطلب ذکر شده در بالا از دکتر ساروخانی ابزار گردآوری مطالب تحقیق به شیوه فیش برداری از مطالب موجود در کتب جنبش های اجتماعی ، مجلات و روز نامه ها، وبلاگ های خبر ی که در رابطه با موضوع تحقیق مطالبی را انتشار داده بودند . سپس به تحلیل محتوی فیلم های مستند در زمینه موضوع تحقیق پرداخته و از مطالب ذکر شده در آن فیش برداری نموده و در بخش های مربوط آنها را ذکر کرده ایم . جدول شماره (1)
تحلیل محتوای منابع نوشته
با تکنیک تحلیل محتوا فیش برداری از کتب مربوط به جنبش های اجتماعی
روز نامه ها ، وبلاگ ها و سایت های خبری ، مجلاتی که در رابطه با موضوع جنبش مردمی دو کشور مصر و تونس مطالبی را انتشار داده بودند .
تحلیل محتوا ی منابع سمعی و بصری
استفاده از فیلمی مستند که در رابطه با موضوع جنبش مردمی مصر و تونس توسط خبر نگار شبکه بی بی سی جمع آوری و پخش گردید . و اخبار شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است .
بنابراین در اين پژوهش روش گردآوري اطلاعات در ادبيات تحقيق ، پيشينه و نظريه ها از فيش ، کپي يا زيراکس اطلاعات الکترونيک و در جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است .
پرسشنامه این تحقیق شامل یک بخش می باشد : و از 9 سئوال تشکیل شده است که در جدول نمونه ای از آن ذکر شده است .
جدول شماره (2)
سئوالات
شماره پرسشنامه : ( )
منبع :
سئوال 1
فضای اینترنت

سئوال 2
اینترنت و جنبش اجتماعی

سئوال 3
اینترنت و رهبری

سئوال 4
اینترنت و مشارکت

سئوال 5
اینترنت وحمایت داخلی و خارجی

سئوال 6
اینترنت و تاکتیک های اعتراضی

سئوال 7
اینترنت و ایدئولوژی

سئوال 8
اینترنت و زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم

سئوال 9
اینترنت و سطح آگاهی مردم

3-3جامعه آماری :
جمعیت یا جامعه آماری مجموعه ای از واحد هایی است که در مورد یا مورد هایی با یکدیگر مشترک باشند . جامعه آماری در این پژوهش کلیه وبلاگ های خبر،سایت های تحلیل خبری ، فیلم های مستند و اخبار شبکه های تلویزیونی، نشریات و روزنامه های مختلف که در زمینه موضوع تحقیق اطلاعاتی را ارائه داده اند می باشد که شامل100 مورد می باشدو از این تعداد 8 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است
4-3-روش نمونه گیری
پژوهشگر اغلب نمونه هایی را که نماینده کل آن جمعیت باشد انتخاب می کند . اگر هدف او دستیابی به نتایج تعمیم پذیر است ، جمعیت نمونه وی باید نماینده بخش بزرگی از جمعیت باشد ، یا دست کم ویژگی های عمومی آن جمعیت را در مجموع داشته باشد ( توسلی و همکاران ، 1387 : 36 ) . با توجه به این که تعداد نمونه ها در این پژوهش در دست می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده است .
دراین تحقیق از تعداد ( 6 ) فیلم مستند و اخبار مربوط به اعتراضات مردمی مصر و تونس تنها 10% آن یعنی ( 6/0 % )را برای انجام تکنیک تحلیل محتوای( 2 )موردازصحنه های گزارش شبکه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جنبش اجتماعی، جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی، ایدئولوژی Next Entries منبع پایان نامه درباره ایدئولوژی، نظام سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل داده