منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فعالیت ورزشی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر Fb در زنان فعال دارد.
8) اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر ضربان قلب (HR) در زنان فعال دارد.
9) اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر غلظت لاکتات خون (La) در زنان فعال دارد.

1ـ6 محدوده پژوهش
1 ـ آزمودنیهای این پژوهش را 16 دانشجوی زن رشتهی تربیت بدنی با میانگین سنی 87/23 سال، قد 46/163سانتی متر، وزن 20/57 کیلوگرم و درصد چربی 96/23 تشکیل دادند.
2 ـ آزمودنیها به طور میانگین هفتهای5/10ساعت فعالیت ورزشی داشتند.
3 ـ هیچکدام ازآزمودنیها در زمان آزمون در مرحلهی خونریزی دورهی قاعدگی نبودند.
4 ـ تمام آزمودنیها با نحوه دویدن روی نوارگردان آشنا بودند.
5 ـ تمام آزمونها در ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر انجام میشد و هر آزمودنی با پوشش یکسان و در ساعت مشابه با روزهای قبل، آزمون میداد.
6 ـ آزمودنیها 24 ساعت قبل از آزمون هیچ فعالیت ورزشی نداشتند.
7 ـ آزمودنیها هنگام پژوهش ازهیچ گونه دارو مسکن و محرک، مکمل، غذای چرب، پرکربوهیدرات، گوشتی غیرمعمول و کافئین غیرمعمول استفاده نکردند.
8 ـ دمای هوا و شرایط محیطی برای همه یکسان بود.
1ـ7 محدودیتهای پژوهش
1ـ خصوصیات ژنتیکی آزمودنیها (ازجمله تفاوت در نوع تار)
2ـ با توجه به اینکه تغییرات هورمونی طی مراحل مختلف چرخهی قاعدگی ممکن است بر عملکرد ورزشی تاثیرگذار باشد، سعی شد که آزمودنیها در مرحله یکسانی ازچرخه باشند، اما کنترل دقیق
این امر امکانپذیر نبود و تنها این امر ممکن بود که آزمودنیها در مرحله خونریزی نباشند.
3ـ عدم کنترل دقیق مقدار فعالیت آزمودنیها در خارج ازساعات پژوهش : با وجود اینکه به آزمودنیها تاکید شده بود که ازانجام فعالیت طی 24 ساعت قبل از آزمون خودداری کنند، کنترل دقیق مقدار فعالیت آنها امکانپذیر نبود.
4ـ عدم کنترل دقیق تغذیهی آزمودنیها : با وجود اینکه ازآزمونیها خواسته شده بود که قبل از آزمون از مصرف غذاهای چرب، پرکربوهیدرات، گوشتی غیرمعمول و کافئین و هرگونه دارو و مکمل اجتناب کنند، ولی کنترل دقیق تغذیه آنها امکانپذیر نبود.
5 ـ عدم امکان اجرای آزمون و اندازهگیری متغیرها در تمامی آزمودنیها در یک ساعت معین از روز به دلیل محدودیت درزمان استفاده از آزمایشگاه و تعداد زیاد آزمودنیها، درنتیجه مهارنشدن اثر ساعت بیولوژیکی. با وجود این، در هر روز زمان مشابهی با روزهای قبل برای هرآزمودنی به منظور کاهش اثرات تغییر شبانهروزی در نظر گرفته شده بود.
6ـ عدم کنترل میزان انگیزش آزمودنیها به هنگام شرکت در تمرین و آزمون: هنگام اجرای آزمون سعی شد انگیزه لازم برای استفاده از حداکثر انرژی و توان آزمودنیها به آنها داده شود، اما کنترلی بر شرایط روحی و روانی و انگیزه آنها وجود نداشت.
1ـ8 پیشفرضهای پژوهش
1ـ کلیهی آزمودنیها به سوالات پرسشنامه با دقت و با صداقت کامل پاسخ دادهاند و همگی از سلامت جسمی و فیزیولوژیکی یکسان برخوردار بودهاند.
2ـ آزمودنیها تحت شرایط یکسان فیزیولوژیکی و محیطی فعالیت ورزشی را انجام دادهاند.
3ـ آزمودنیها هنگام پژوهش ازهیچ گونه دارو و مکملی استفاده نکردهاند.
4ـ آزمودنیها با کمال میل در تمرینات شرکت کرده و در تمرینات و آزمونها کاری که از آنها خواسته میشد به طور صحیح و با حداکثر تلاش و توانایی انجام دادهاند.
5-وسایل و روشهای اندازهگیری از روایی و پایایی کافی برخوردار بودهاند.
6ـ استفاده از وسایل یکسان، لباس یکسان و زمانهای ثابت در روزهای اجرای آزمون ازخطاهای اندازهگیری کاسته است.
7ـ آزمودنیها هیچگونه فعالیت ورزشی در طول 24 ساعت قبل از آزمون انجام ندادهاند.
1ـ9 تعریف واژهها و اصطلاحات
1ـ9ـ1 کشش ایستا10 :
کشش عضله تا نقطه ای که ایجاد درد کند و سپس نگه داشتن عضله، بدون حرکت در همان وضعیت
برای یک دوره زمانی معین را کشش ایستا گویند (8،135). در این پژوهش، کشش ایستا در 5 حرکت روی عضلات اصلی پایین تنه به مدت 30 ثانیه برای هر حرکت و در دو نوبت انجام شد.
1ـ9ـ2 کشش پویا11 :
فعالیت کششی همراه با حرکت آرام یک مفصل در نتیجه انقباض عضلات آنتاگونیست (مخالف کشش)، در طول کامل دامنه حرکتی را کشش پویا می نامند (126). در این پژوهش، کشش پویا در 5 حرکت روی عضلات اصلی پایین تنه، هر حرکت 15 تکرار (در مدت 30 ثانیه) و در دو نوبت انجام میشد که سرعت حرکت و تعداد آنها توسط مترونوم کنترل شد.
1ـ9ـ3 اقتصاد دویدن(RE12 ):
اقتصاد دویدن میزان نیاز و تقاضای انرژی بدن برای دویدن در یک سرعت زیربیشینه معین است (9،16،114). در پژوهش حاضر، اقتصاد دویدن از طریق میزان مصرف o2 در حالت یکنواخت13 (دو دقیقهی آخر فعالیت در این پژوهش) فعالیت زیربیشینه (VO2max 70%) تعیین شد.
1ـ9ـ4 فعالیت زیربیشینه14:
فعالیتی که در آن، بدن برای تولید انرژی مورد نیاز خود نیازمند دستگاههای بیهوازی و هوازی است (که درصد هریک به رشته یا فعالیت ورزشی بستگی دارد)، فعالیت زیربیشینه گفته میشود (2). منظور از فعالیت زیربیشینه در این پژوهش، 6 دقیقه دویدن روی تردمیل با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود.

1ـ9ـ5 لاکتات :
اسیدلاکتیک فراوردهی نهایی گلیکولیز بیهوازی، حاصل از تبدیل پیرویک اسید است که به سرعت تجزیه شده و تبدیل به نمک لاکتات میشود (12). مقدار لاکتات خون به عنوان شاخصی از آمادگی هوازی و غیر هوازی است. درمورد آمادگی غیرهوازی، غلظت لاکتات نشانهای از قابلیت ماشین متابولیکی غیرهوازی برای تولید انرژی به حساب میآید. درمورد آمادگی هوازی نیز، مقادیر لاکتات به عنوان تظاهری از محدودیتهای آمادگی هوازی قبل از آن که مسیر غیرهوازی به عنوان یک منبع انرژی به راه افتد، تفسیرمیشود (5). در این پژوهش، لاکتات خون بلافاصله بعداز فعالیت زیربیشینه، توسط لاکتومتر اندازه گیری شد.
1ـ9ـ6 پویایی اکسیژن مصرفی15 وثابتهای زمانی16 :
پویایی اکسیژن مصرفی، مطالعه پاسخ اکسیژن مصرفی به فعالیت ورزشی است. در حقیقت، افزايش ناگهانی در اکسيژن مصرفی زمانی که از حالت استراحت به مرحله يکنواخت فعاليتی پويا پيش میرویم به عنوان پويايی اکسيژن مصرفی شناخته شده است (87). پاسخ پويايی اکسيژن مصرفی توسط 3 فاز مشخص مي شود، فاز І 17 : افزايش اوليه اکسيژن مصرفی در شروع فعاليت به علت افزايش جريان خون ريوی که فاز کارديوديناميک نيز ناميده می شود. فاز П18: افزايش تصاعدی دراکسيژن مصرفی که از زمانی که خون سياهرگی از عضلات در حال ورزش به ريه ها می ر سد شروع شده و دقيقا مطابق با پويايی اکسيژن مصرفی عضلات است. پاسخ فاز П تحت عناويني چون مولفه سريع، مولفه اوليه يا مولفه اساسي نيز خوانده مي شود و فاز Ш 19: وقتی هر دو دوره زمانی فاز І و П کامل می شود، مرحله يکنواختی حاصل می شود که فاز Ш ناميده می شود. ثابتهای زمانی متغیرهای دیگری از نمودار پویایی اکسیژن مصرفی است که در پژوهش حاضر، پویایی اکسیژن مصرفی از طریق محاسبه همین متغیرها مورد توجه قرار گرفت. ثابت زمانی1، نشان دهنده زمان رسیدن تغییرات VO2به 63% کل اکسیژن مصرفی (از حالت پایه تا انتهای تمرین) در نمودار پویایی اکسیژن است و ثابت زمانی 2، زمان رسیدن به 86% کل اکسیژن مصرفی و ثابت زمانی 3، زمان رسیدن به 95% کل اکسیژن مصرفی است (76).
1ـ9ـ7 تهویه دقیقهای( VE20 ):
تهویهی دقیقهای به میزان هوایی که به مدت یک دقیقه وارد بدن یا از آن خارج میشود، گفته میشود. تهویهی دقیقهای برابراست با حاصلضرب حجم جاری (21Tv) در تعدادتنفس در یک دقیقه (Fb22) ((VE=Fb.Tv (4). تهویهی ریوی در این پژوهش توسط گازانالایزر و بر حسب واحد L/min تعیین شد.
1ـ9ـ8 نسبت تبادل تنفسی (23RER):
نسبت مقدار CO2 آزاد شده به اکسیژن مصرف شده، نسبت تبادل تنفسی نامیده میشود (VCO2/VO2)(12). در پژوهش حاضرمیزان اکسیژن مصرفی، کربن دیاکسید و RERتوسط گازانالایزر تعیین شد.
1ـ9ـ9 زنان فعال:
افرادی که به طور منظم روزانه حداقل 30 دقیقه با شدت متوسط، فعالیت ورزشی میکنند، فعال
نامیده میشوند (7). در این پژوهش منظور از زنان فعال، دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی که به طور متوسط هفتهای 5/10 ساعت ( تقریبا 90 دقیقه در روز) فعالیت ورزشی داشتند، بود.

2ـ1 مقدمه
در این بخش اطلاعاتی دربارهی عوامل موثر بر عملکردهای استقامتی (حداکثراکسیژن مصرفی، آستانهی لاکتات، سرعت رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی، درصد حداکثر اکسیژن مصرفی قابل تحمل، اقتصاد حرکتی و کارآیی مکانیکی)، عوامل اثرگذار بر اقتصاد دویدن، پویایی اکسیژن مصرفی، ثابتهای زمانی و عوامل موثر بر پویایی اکسیژن مصرفی، مبانی نوروفیزیولوژیک کشش و تاثیر تمرینات کششی بر عملکردهای بیهوازی و هوازی مطرح میشود و سپس در آخر این بخش، پیشینهی پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش ارائه خواهد شد.
2ـ2 مبانی نظری
2ـ2ـ1 عوامل موثربرعملکردهای استقامتی
استقامت، توانایی مقاومت در برابر خستگی است و به طور کلی به دو بخش: استقامت عضلانی و استقامت قلبی ـ تنفسی تقسیم میشود. استقامت قلبی ـ تنفسی قابلیت دستگاه گردش خون و تنفس برای هماهنگی با فعالیت موردنظر، توانایی بدن برای مقاومت در برابر خستگی در ورزشهای طولانی و همچنین بازیافت سریعتر بعد از تمرین یا مسابقه است. فعالیتهای با شدت متوسط و مدت نسبتا طولانی که دستگاههای عضلانی بزرگ را فعال میکند و انرژی مورد نیاز برای اجرای آنها، تمامی یا عمدهی آن از طریق دستگاه هوازی تامین میشود، فعالیتهای هوازی یا استقامتی نامیده میشود. از آنجایی که محدودیت توزیع و مصرف اکسیژن، استقامت قلبی ـ تنفسی را تحت تاثیر قرار میدهد، بسیاری از کارشناسان علوم ورزشی، حداکثر اکسیژن مصرفی را بهترین شاخص برای ارزیابی آمادگی و استقامت قلبی- تنفسی و عاملی برای پیشگویی موفقیت در فعالیتهای استقامتی معرفی کردهاند (8). اما این بدین معنی نیست که اکسیژن مصرفی بیشینه، تنها عامل تعیین کننده ظرفیت کارهوازی است (10). در واقع عملکرد خوب عوامل دیگری بیش از حداکثر اکسیژن مصرفی نیاز دارد. بنابراین، موفقیت در فعالیتهای استقامتی به عوامل کلیدی همچون حداکثر اکسیژن مصرفی بالا، آستانه لاکتات یا 24OBLA بالا، اقتصاد فعالیت بالا و یا اکسیژن مصرفی پایینتر برای کار یکسان، درصد تارهای عضلانی کند انقباض بالا (8،9،12،95)، رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی در سرعت بالاتر (vVo2max بالاتر)(95،100) و درصد حداکثر اکسیژن مصرفی قابل تحمل بالاتر (39)، بستگی دارد.
2ـ2ـ1ـ1 حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)
با شروع فعالیت از حالت استراحت، نیاز به انرژی افزایش مییابد. با وجود افزایش تقاضا برای انرژی، سرانجام بدن فرد به مرز محدودیت در مصرف اکسیژن میرسد و با وجود ادامه افزایش شدت فعالیت، اکسیژن مصرفی (VO2) دراین نقطه به اوج میرسد. اوج مصرف اکسیژن هنگام ورزش بیشینه، تحت عنوان حداکثر اکسیژن مصرفی نامیده میشود (12). به عبارت دیگر، حداکثر مصرف اکسیژن، برابراست با حداکثر حجم اکسیژنی است که عضلات فعال میتوانند در یک دقیقه مصرف کنند. میزان حداکثراکسیژن تنفسی به عملکرد دستگاههای تنفسی، قلبی ـ عروقی و عضلانی بستگی دارد (5،10). دراثر تمرینات منظم و نسبتا شدید هوازی حداکثر اکسیژن مصرفی تا رسیدن به حداکثر ظرفیت، بر اثر تغییراتی در قسمتهای مختلف این سه دستگاه ایجاد میشود، افزایش مییابد. ظرفیت هوازی ورزشکاران، تقریبا دو برابر افراد غیرفعال است. اما این بدان معنا نیست که حداکثر اکسیژن مصرفی تنها عامل تعیین کننده ظرفیت هوازی است. با این حال، این عامل یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت در عملکردهای استقامتی است و اطلاعات مهمی درخصوص ظرفیت دستگاه انرژی درازمدت در اختیار میگذارد (10). از عوامل تاثیرگذار بر اکسیژن مصرفی میتوان به فاکتورهای فیزیولوژیکی (عوامل مرکزی اثرگذار شامل: ظرفیت انتشار ریوی، حداکثر برون ده قلبی و ظرفیت حمل اکسیژن در خون (حجم و جریان خون و حجم و مقدار هموگلوبین) و عوامل محیطی که مربوط به ویژگیهای عضله اسکلتی است، شامل: درصد بالای تارهای کند انقباض، چگالی مویرگی بالا، چگالی میتوکندریایی بالا و حجم و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، انعطاف پذیری، ورزشکاران، عملکرد استقامتی Next Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون، عملکرد استقامتی