منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

فزاینده روی دوچرخه کارسنج و دو تا آزمون حداکثر تا واماندگی را انجام دادند. نتایج نشان داد که کشش ایستا تاثیر معناداری بر زمان رسیدن به واماندگی ندارد. اما زمان رسیدن به VO2max و تجمع لاکتات خون بلافاصله بعد از تمرین و کسر اکسیژن به طور معنیداری کاهش پیدا کرد. بنابراین، پیشنهاد میکنند که مربیان و ورزشکاران درگیر در فعالیتهای هوازی میتوانند از کشش ایستا در برنامه گرم کردن، بدون ترس از کاهش عملکرد تمرین هوازی با شدت بالااستفاده کنند (113). درسال 2010 نیز ویلسون و همکارانش در پژوهشی دقیقا مشابه با پژوهش قبلی خود درسال 2008، اثرکشش ایستا را بر هزینه انرژی و عملکرد دوی استقامت ولی این بار بر روی 10 مرد ورزشکار تمرین کرده دونده استقامتی بررسی کردند. کشش شامل 16 دقیقه حرکات کشش (5 حرکت، هر حرکت 30 ثانیه و در 4 نوبت) بر عضلات اصلی پایین تنه (5حرکت اصلی) و آزمون شامل 60 دقیقه دویدن روی تردمیل (30دقیقه اول با 65% حداکثر اکسیژن مصرفی برای اندازهگیری هزینه انرژی و 30 دقیقه دوم، دویدن تا بیشترین مسافت ممکن بدون توجه به سرعت برای تعیین عملکرد استقامت) بود. نتایج نشان میدهد که کشش ایستا قبل از فعالیتهای استقامتی باعث کاهش عملکرد استقامت و افزایش هزینه انرژی دویدن میشود (129). موجوک44 و همکارانش (2011) نیز، به بررسی اثر حاد کشش ایستا بر اقتصاد دویدن و عملکرد استقامت در 12 زن دونده استقامت پرداختند. پروتکل آزمون در این پژوهش دقیقا مشابه با پروتکل آزمون ویلسون بود و آزمون شامل 60 دقیقه دویدن روی تردمیل (30دقیقه اول با 65% حداکثر اکسیژن مصرفی و 30دقیقه دوم، دویدن تا بیشترین مسافت ممکن بدون توجه به سرعت با 10 دقیقه استراحت بین دو مرحله) بود. کشش ایستا که شامل 5 حرکت و 4 نوبت بود (زمان کل کشش 18 دقیقه) بعد از 5 دقیقه گرم کردن با سرعت 5/5 کیلومتر بر ساعت، انجام میگرفت. نتایج این پژوهش، نشان داد که، بعد از کشش ایستا انعطافپذیری افزایش مییابد، اما کشش ایستا اثری بر اقتصاد دویدن، هزینه انرژی، ضربان قلب و عملکرد استقامتی در زنان تمرین کرده دونده استقامت ندارد (99).
دررابطه با پژوهشهایی که به بررسی ارتباط بین انعطافپذیری و اقتصاد دویدن پرداختهاند، نتایج پژوهشهای کوپر45 (41)، جونز46 (74) و تریهرن47 (123)، ارتباط معکوس را نشان دادند. در حالی که، پژوهش بیودوین48 (23) ارتباطی بین انعطافپذیری و اقتصاد دویدن نشان نداد. کوپر و همکارانش (1996)، به بررسی ارتباط بین انعطافپذیری و اقتصاد دویدن روی 19 مرد دونده اسقامت خوب تمرین کرده پرداختند. آزمون در پژوهش آنها شامل 10 دقیقه دویدن روی تردمیل با سرعت 13/4 متر بر ثانیه بود که در دو نوبت در روزهای متوالی انجام شد. یک هفته قبل از آزمون اقتصاد دویدن، آزمودنیها بعد از 10 دقیقه گرم کردن با سرعت 13/3 متر بر ثانیه، آزمون انعطافپذیری تنه واندام پایینی را در دو نوبت، به منظور ارزیابی انعطافپذیری انجام دادند. نتایج، ارتیاط معکوس را نشان داد (41). در همین راستا، جونز و همکارانش(2002) به بررسی ارتباط بین اقتصاد دویدن و انعطاف اندام پایینی در 34 مرد دونده استقامتی بین المللی پرداختند. آزمون با سرعت زیر آستانه لاکتات روی تردمیل انجام شد. نتایج ارتباط معنیدار را بین تقاضای انرژی در سرعت 16 کیلومتر بر ساعت و نمرات حاصل از آزمون انعطافپذیری نشان داد (68/0r=). نتایج نشان داد که دوندههای با انعطاف کمتر، اقتصادیتر میدوند. علت آن را ساختار تاندون عضله سفتتر و در نتیجه کاهش تقاضای انرژی از طریق آزاد شدن انرژی الاستیک بیشتر در مرحله کوتاه شدن چرخه کشش ـ کوتاه شدن گزارش کردند (74). با وجود این، در پژوهشی که بیودوین و بلوم (2005)، با هدف بررسی ارتباط بین انعطافپذیری و اقتصاد دویدن در 17 زن دانشجوی دو میدانی انجام دادند، ارتباط معنیداری بین اقتصاد دویدن و انعطافپذیری گزارش نکردند. در جلسه اول پژوهش آنها، حداکثر اکسیژن مصرفی اندازهگیری و در جلسه دوم بعد از 10 دقیقه گرم کردن روی تردمیل با سرعت 68/2 متر بر ثانیه، 2 تکرار 6 تایی از آزمون انعطافپذیری تنه و اندام پایینی اجرا شد. جلسه سوم شامل 3 تا 10 دقیقه دویدن روی تردمیل با سرعت 68/2 متر بر ثانیه ( تقریبا معادل 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) با 10 دقیقه استراحت بین تکرارها به منظور آشناسازی و سازشپذیری بود. در جلسه چهارم اقتصاد دویدن ارزیابی شد. آزمودنیها 5 دقیقه گرم کردن با سرعت 68/2 متر بر ثانیه و سپس آزمون 10 دقیقه دویدن با سرعت 68/2 متر بر ثانیه را اجرا کردند. نتیجهی این پژوهش با نتایج پژوهشهایی که ارتباط مثبت بین اقتصاد دویدن و انعطافپذیری و نیز نتایجی که ارتباط معکوس بین این دو را در مردان نشان میدهند، مغایرت دارد (23). تریهرن و بورش (2009) نیز به بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و اقتصاد دویدن در4 زن و4 مرد دانشجوی دوندهی استقامت پرداختند. اقتصاد دویدن از طریق دویدن روی تردمیل در یک آزمون فزاینده حداکثر در دو سرعت مطلق (2/241 متر بردقیقه برای مردان و 32/198 متر بردقیقه برای زنان ) و نسبی ( دو 10 کیلومتر) اندازهگیری شد. نتایج ارتباط معناداری بین انعطاف پذیری و اقتصاد دویدن نشان داد و پیشنهاد کرد که انعطاف کمتر در دونده مسافت باعث اقتصاد بیشتر میشود (به خاطر ذخایر انرژی الاستیک بیشتر در تاندون و عضلات سفتتر). همچنین، نتایج تفاوت جنسی معناداری را در اقتصاد دویدن نشان نداد (123).
بنابراین، با وجود پژوهشهای متعددی که در زمینه تاثیر کشش بر اقتصاد دویدن انجام گرفته، اثرحاد کشش بر اقتصاد دویدن روشن نیست و نتایج ضد و نقیض است. این اختلافات میتواند مربوط به پروتکل تمرین، شدت، مدت و زمان کشش، نوع و شدت آزمون، تعداد آزمودنی ها، سطح آمادگی، جنس، سن، وضعیت تغذیه و تمرین آزمودنیها باشد. ازطرف دیگر، برای بیان دقیق تر اثر کشش بر هزینه انرژی و اقتصاد دویدن، باید فاکتورهای فیزیولوژیکی، همودینامیکی و متابولیکی متنوعی مورد آزمایش قرار گیرند (103).

3ـ1 مقدمه
در این فصل جزئیات روش پژوهش شامل : طرح و روش پژوهش ، نحوهی انتخاب جامعه و نمونهی آماری، نحوهی اجرای آزمون، روش تمرین و شیوه جمع آوری اطلاعات، وسایل مورد استفاده و روشهای آماری تجزیه و تحلیل یافتهها برای انجام این پژوهش که با هدف بررسی تاثیر حاد کشش ایستا و پویا بر اقتصاد دویدن، ثابتهای زمانی پویایی اکسیژن مصرفی و برخی فاکتورهای سوخت و سازی میباشد، ارائه خواهد شد.
3ـ2 نوع، روش و طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش نیمه تجربی و طرح درون گروهی با آزمون تکراری میباشد، که در آن یک گروه آزمایشی در معرض متغیرهای مستقل به صورتCross Over design در سه روز مختلف قرار گرفتند (جدول 3ـ1).
جدول 3ـ1 : طرح پژوهش
گرم کردن
متغییر
استراحت
اجرای آزمون و اندازهگیریهای حین آزمون
اندازهگیری بعد ازآزمون
5 دقیقه راه رفتن روی تردمیل با سرعت 8/4 کیلومتر برساعت
کشش ایستا
کشش پویا
بدون کشش
3 دقیقه
(نصب ماسک و ambient
دستگاه)
6 دقیقه دویدن روی تردمیل باسرعت VO2max 70% و اندازهگیری RER، VO2،VCO2،Tv، Fb، VE، HR و
ثابت های زمانی 1،2و3 از نمودار پویایی اکسیژن مصرفی.
اندازه گیری لاکتات خون
بلافاصله بعد از اجرای آزمون

3ـ3 آزمودنیها و شیوهی انتخاب آنها
3ـ3ـ1 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تربیت معلم و شهید بهشتی که به طور متوسط، هفته ای 5/10 ساعت (تقریبا 90 دقیقه در روز) فعالیت ورزشی متنوع شامل: پیادهروی، دویدن، شنا، ایروبیک، والیبال، بدمینتون، بسکتبال، هندبال و… داشتند و داوطلب شرکت در پژوهش بودند، تشکیل دادند.
3ـ3ـ2 نمونه آماری وچگونگی گزینش آنها
با توجه به اینکه 16 نفر برای حضور در این پژوهش اعلام آمادگی کردند، نمونه آماری این پژوهش برابر با
جامعه آماری، یعنی 16 نفر از دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تربیت معلم و شهید بهشتی بودند که طی فراخوانی در این دو دانشگاه، به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شدند.
آزمودنیها پرسشنامه (پیوست 1) و رضایت نامهی (پیوست 2) شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند. برطبق پرسشنامهی تکمیل شده، هیچکدام از آزمودنیها سابقهی بیماری و آسیب دیدگی نداشتند و در وضعیت جسمانی مطلوب قرار داشتند. مشخصات آزمودنیها در جدول 3ـ2 ارائه شده است.

جدول 3ـ2 : مشخصات آزمودنیهای پژوهش
شاخصهای اندازهگیری شده
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
سن (سال)
21
27
87/23
62/1
قد (سانتی متر)
155
175
46/163
23/6
وزن (کیلوگرم)
5/47
69
20/57
84/7
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)
78/17
53/24
38/21
04/2
چربی (درصد)
5/17
27
96/23
70/2
VO2max(میلی لیتر برکیلوگرم بر دقیقه)
60/35
48
15/42
41/3
میزان ساعات فعالیت ورزشی درهفته (ساعت)
8
12
5/10
36/1
سرعت VO2max70% ( کیلومتربرساعت)
8
10
62/8
719/0
آستانه لاکتات ( درصدی از VO2max )
69
95/89
94/77
13/6

3ـ4 متغیرهای پژوهش
3ـ4ـ1 متغیر های مستقل
– کشش ایستا
– کشش پویا

3ـ4ـ2 متغیرهای وابسته
– اقتصاد دویدن (VO2حالت (مرحله) یکنواخت فعالیت با سرعت معین)
– ثابت های زمانی 1 ( τ1) ) زمان رسیدن به 63% کل اکسیژن مصرفی (از حالت پایه تا انتهای تمرین)
– ثابت های زمانی 2 ( τ2 ) (زمان رسیدن به 86% کل اکسیژن مصرفی)
– ثابت های زمانی 3 ( τ3 ) (زمان رسیدن به 95% کل اکسیژن مصرفی)
– VCO2
– RER
– VE
– Tv
– Fb
– HR
– لاکتات خون (La)
3ـ5 ابزارهای مورداستفاده در پژوهش
تجهیزات و وسایل مورداستفاده برای انجام پژوهش بدین شرح بود:
3ـ5ـ1 دستگاه تجزیه وتحلیل گازهای تنفسی (Gas Analyzer )
برای اندازهگیری گازهای تنفسی ازدستگاه گازانالایزر مدل Cortex – Metalayzer 3B، ساخت کشور آلمان استفاده شد.
3ـ5ـ2 دستگاه نوارگردان (تردمیل)
برای گرم کردن واجرای آزمون اصلی از نوارگردان تکنوجیم (Technogym)، مدل Med، ساخت ایتالیا
استفاده شد.
3ـ5ـ3 دستگاه سنجش ترکیبات بدن (Body Composition Analyzer)
برای سنجش وزن، درصد چربی،شاخص توده بدن (BMI) و سایر ترکیبات بدن از دستگاه سنجش ترکیب بدن مدل X Pluse ، ساخت کشور کرهی جنوبی استفاده شد.
3ـ5ـ4 قدسنج
برای اندازهگیری قد از متر دیواری مدل Seca ، ساخت کشور آلمان استفاده شد.
3ـ5ـ5 لاکتومتر
برای اندازهگیری میزان لاکتات خون بعد از فعالیت اصلی، از لاکتومتر مدل h/P/Cosmos ، ساخت کشور آلمان استفاده شد.
3ـ5ـ6 ضربان سنج
برای اندازهگیری ضربان قلب در تمام مراحل آزمون از ضربان سنج (بلت) پولار ساخت کشور فنلاند استفاده شد.
3ـ5ـ7 پرسشنامه و رضایت نامه
برای جمع آوری اطلاعاتی ازقبیل: نام، نام خانوادگی، سن، ترم تحصیلی، رشته ورزشی تخصصی، میانگین ساعات فعالیت در هفته، سابقهی بیماری و آسیب دیدگی، تاریخ آخرین دورهی قاعدگی و رضایتنامه شرکت وهمکاری درطرح، در ابتدا پرسشنامه (پیوست 1) و رضایت نامهای (پیوست 2) تهیه و اطلاعات از آزمودنیها جمع آوری شد.

3ـ6 روش اجرای پژوهش و شیوه جمع آوری اطلاعات
پس از انجام مقدمات کار و تدوین پرسشنامه، در یک جلسه جداگانه هدف از انجام پژوهش و نحوهی اجرای آن برای آزمودنیها شرح داده شد. پس از پر کردن پرسشنامه و امضای رضایت نامه، هر یک از آزمودنیها چهارجلسه جداگانه به آزمایشگاه آمدند. در جلسه اول قد، وزن، درصد چربی و ترکیب بدن آنها اندازهگیری شد و تمام آزمودنیها آزمون فزاینده تا حد واماندگی را برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و آستانه لاکتات انجام دادند. پروتکل اندازهگیری VO2max به صورت دویدن روی تردمیل، ابتدا با سرعت 6 کیلومتر بر ساعت به مدت 3 دقیقه و سپس افزایش سرعت به میزان یک کیلومتر بر ساعت به ازای هر دقیقه تا رسیدن به درماندگی بود که با اشاره آزمودنی به معنی عدم توانایی برای ادامه، آزمون متوقف میشد. علاوهبر اعلام عدم توانایی ادامه آزمون توسط خود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، گروه کنترل، انعطاف پذیری، دامنه حرکتی Next Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، تحلیل واریانس، آزمون فرضیه، میانگین مجذورات