منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، تحلیل واریانس، آزمون فرضیه، میانگین مجذورات

دانلود پایان نامه ارشد

آزمودنی، معیارهایی از جمله: رسیدن منحنی اکسیژن مصرفی به سطح یکنواخت، رسیدن به ضربان قلب بیشینه پیش بینی شده بر اساس سن و نسبت تبادل تنفسی بیشتر از 1، مقیاسهای معتبری بودند (10) که نشان میدادند اکسیژن مصرفی به حد نزدیک به بیشینه رسیده است. برای حذف اثرات یادگیری آزمودنیها به طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند و افراد هردسته در هر جلسه در یکی از پروتکلهای کشش ایستا، پویا و یا کنترل قرار میگرفتند. در هرجلسه آزمودنیها بعد از 5 دقیقه گرم کردن روی نوارگردان با سرعت 8/4 کیلومتر برساعت ( با توجه به استفاده از این سرعت در منبع 136 به عنوان گرم کردن هوازی با شدت کم قبل از حرکات کششی)، حرکات مربوطه را (کشش ایستا ، کشش پویا یا کنترل (غیرفعال)) را اجرا میکردند و در نهایت بعد از نصب ماسک و ambient دستگاه (سه دقیقه استراحت) (13) ، آزمون مورد نظر که 6 دقیقه دویدن روی تردمیل با سرعت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود، اجرا میشد (این شدت با توجه به استفاده در برخی منابع (13،102) به عنوان شدت زیربیشینه برای دویدن و اطمینان از رسیدن به حالت یکنواخت و مدت 6 دقیقه نیز با توجه به استفاده در برخی منابع از جمله منبع (75) و همچنین پایلوت انجام شده و اطمینان از رسیدن به حالت یکنواخت (قبل از حداکثر 5/3 دقیقه) و نیز کاهش تاثیر خستگی ناشی از طولانیتر شدن مدت آزمون بر نتایج پژوهش، انتخاب شد) و بلافاصله بعد از اتمام آزمون، غلظت لاکتات خون توسط لاکتومتر تعیین میشد (75،113). بین هرنوبت آزمون 24 ساعت فاصله بود تا اثرات تمرین قبلی ازبین برود و از آزمودنیها خواسته شده بود که در این مدت از فعالیت بدنی خودداری کنند (فاصله بین جلسات آزمون در پژوهش هایس نیز 24 ساعت بود (62). در پژوهش زیمر نیز از آزمودنیها خواسته شده بود که 24 ساعت قبل از آزمون از انجام ورزش شدید خودداری کنند و در روز آزمون نیز هیچگونه حرکات ورزشی انجام ندهند (136) ). در هر روز، زمان مشابهی با روزهای قبل برای هرآزمودنی به منظور کاهش اثرات تغییر شبانهروزی در نظر گرفته شده بود. آزمون روی نوارگردان متصل به دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (گازانالایزر) انجام شد. قبل از اجرای آزمون، ماسک مخصوص جمعآوری گازهای تنفسی بر روی دهان وبینی آزمودنیها قرار میگرفت و شاخصهای تنفسی در تمام مراحل آزمون جمع آوری میشد. همچنین، از ضربان سنج پولار برای سنجش ضربان قلب استفاده میشد. با توجه به اینکه مرحله یکنواخت فعالیت زیربیشینه معمولا بعد از 2 تا 3 دقیقه از شروع فعالیت حاصل میشود (76) و همچنین، با توجه به نتایج حاصل از پایلوت و نیز استفاده منبع (136)، دو دقیقهی آخر فعالیت به عنوان مرحلهی یکنواخت فعالیت در نظر گرفته شد و برای هر متغیر میانگین دادههای این دو دقیقه ثبت شد و ثابتهای زمانی از روی نمودار پویایی اکسیژن مصرفی محاسبه شد.

3ـ7 برنامهی کشش
کشش ایستا شامل 5 حرکت روی گروه عضلات اصلی مورد استفاده در دویدن : چهارسر، همسترینگ،
خمکنندههای ران، بازکنندههای ران و عضلات پلانتار فلکسور بود (پیوست 3). برنامه حرکات کششی از منبع 131 انتخاب شد با این تفاوت که هر حرکت کششی در پژوهش حاضر با توجه به منبع 62 ، در دو نوبت اجرا شد. هر حرکت در کشش ایستا، 30 ثانیه طول میکشید (کشش تا نقطه ملایمی از درد (ناراحتی)) (62،131) و در دو نوبت اجرا میشد. در هرحرکت ابتدا پای راست و سپس پای چپ کشش داده میشد و بعد حرکت دوم اجرا میشد و بعد از اتمام هر 5 حرکت، نوبت دوم به همان ترتیب نوبت اول، اجرا میشد (62). کشش پویا نیز روی همان گروه عضلات و به همان ترتیب، در 5 حرکت، هرکدام با 15 تکرار در مدت 30 ثانیه (131) ودر قالب دو نوبت اجرا و سرعت حرکت و تعداد آنها توسط مترونوم کنترل میشد. گروه کنترل نیز به همان مدتی که دوگروه دیگر حرکات کششی را اجرا میکردند، غیرفعال مینشستند. در کل، روند کشش10دقیقه (بعلاوه 2 دقیقه زمان صرف شده برای تعویض اندام و تبدیل از یک حرکت به حرکت بعدی) بود و در نهایت 3 دقیقه پس از اتمام کشش، آزمون مربوطه اجرا میشد.

3ـ8 شیوه تجزیه وتحلیل آماری (روشهای آماری)
ـ میانگین، انحراف استاندارد و سایر شاخص های توصیفی متغیرها با استفاده از آمار توصیفی محاسبه و ثبت شد و برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف استفاده شد .
ـ از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری ( repeated measures ANOVA ) برای بررسی تاثیر کشش بر متغیرهای مورد بررسی و تعیین تفاوت بین سه وضعیت مختلف (کشش ایستا، پویا و کنترل)، استفاده شد.
ـ از آزمون تعقیبی LSD برای مشخص نمودن اینکه تفاوت بین کدام وضعیتها وجود دارد، استفاده شد.
ـ عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 16 محاسبه شد. سطح معناداری آزمونها کمتر از 05/0 در نظرگرفته شد.

4ـ1 مقدمه
در فصل حاضر، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش اول، اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول ارائه شده است و در بخش دوم، با بهرهگیری از آمار استنباطی به آزمون فرضیهها و تحلیل دادهها پرداخته شده است. به منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف و برای بررسی تاثیر کشش بر متغیرها از تحلیل واریانس یکطرفه با اندازههای تکراری و آزمون تعقیبی LSD استفاده شده است. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 16 محاسبه شده و سطح معناداری آزمونها کمتراز05/0 در نظر گرفته شده است.
4ـ2 آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیرهای اندازهگیری شده
با توجه به اینکه درتمامی موارد آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای تطابق توزیع نمونهها با توزیع طبیعی، ارزش P بزرگتر از 05/0 بود، درنتیجه توزیع کلیه دادههای به دست آمده در این پژوهش طبیعی بود (پیوست 4).
4ـ3 توصیف دادهها
توصیف متغیرهای مورد مطالعه (اکسیژن مصرفی، ثابتهای زمانی 1ـ2ـ3 (τ1- τ2 – τ3 ) نمودار پویایی اکسیژن مصرفی دی اکسیدکربن، نسبت تبادل تنفسی، تهویه، حجم جاری، تواتر تنفس، ضربان قلب و لاکتات خون) در جدول 4ـ1 نشان داده شده است.

نوع کشش
شاخص
کنترل
کشش ایستا
کشش پویا

انحراف استاندارد ± میانگین
انحراف استاندارد ± میانگین
انحراف استاندارد ± میانگین

ml/kg/min) VO2)

87/2 ± 60/32

98/2 ± 47/33

53/ 2± 17/33

τ1 (S)

45/8 ± 62/60

86/13 ± 68

96/ 7 ± 18/60

τ2 (S)

12/16 ± 12/97

02/16 ± 06/104

30/11± 97

τ3 (S)

94/27 ± 75/151

17/25 ± 56/158

65/23 ± 81/141

ml/kg/min) VCO2)

34/3 ± 14/32

48/3 ± 31/33

40/3 ± 61/32

RER

05/0 ± 982/0

05/0 ± 989/0

05/0 ± 978/0

VE (L/min)

28/10± 25/67

80/10± 06/70

64/10 ± 33/70

TV ( L )

25/0 ± 526/1

23/0 ± 503/1

24/ 0 ± 506/1

Fb (/ min breaths)

66/7 ± 67/46

83/ 7 ± 35/47

41/7 ± 59/47

HR (/ min bpm)

29/15 ± 04/169

51/10 ± 28/169

14/11 ± 43/170

La (mmol /l)

33/2 ± 41/6

20/ 2 ± 93/5

08/2 ± 80/6
جدول 4ـ1 : توصیف متغیرهای پژوهش

4ـ4 آزمون فرضیهها
4ـ4ـ1 : آزمون فرضیه 1
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر اقتصاد دویدن (VO2حالت یکنواخت فعالیت) در زنان فعال ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که تفاوت معناداری در اکسیژن مصرفی بین سه وضعیت (کنترل، کشش ایستا و کشش پویا) در زنان فعال وجود دارد، بنابراین فرض صفر رد میشود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با فرضیه 1در جدول 4ـ2 و نتایج آزمون تعقیبی LSD در جدول 4ـ3 نشان داده شده است.

جدول 4ـ2 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری درارتباط با متغیر VO2

آماره
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

ارزشp (معناداری)

Sphericity Assumed

372/6

2

186/3

461/3

044/0

خطا

615/27

30

920/0

جدول 4ـ3 : نتایج آزمون تعقیبی LSD فرضیه 1
گروهها
تفاوت میانگینها
خطای استاندارد
ارزش P

کنترل
کشش ایستا
879/0 –
384/0
037/0 *

کشش پویا
574/0 –
324/0
096/0

کشش ایستا
کنترل
879/0
384/0
037/0 *

کشش پویا
304/0
304/0
333/0

کشش پویا
کنترل
574/0
324/0
096/0

کشش ایستا
304/0 –
304/0
333/0

* تفاوت معنادار

آزمون تعقیبی LSD نشان داد که:
ـ اکسیژن مصرفی حالت (مرحله) یکنواخت فعالیت (VO2)، بعد از کشش ایستا در مقایسه با حالت کنترل به طور معناداری بیشتر بود (اقتصاد دویدن بعد از کشش ایستا پایینتر است). در سایر موارد تفاوت معناداری وجود نداشت.

4ـ4ـ2 آزمون فرضیه2
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر ثابتهای زمانی 1ـ2ـ3 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی در زنان فعال ندارد.
این فرضیه به سه زیرفرضیه تقسیم میشود:
4ـ4ـ2ـ1
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثرحاد متفاوتی بر ثابت زمانی 1 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی در زنان فعال ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که تفاوت معناداری در ثابت زمانی 1 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی بین سه وضعیت (کنترل، کشش ایستا و کشش پویا) در زنان فعال وجود ندارد، بنابراین فرض صفر تایید میشود. نتایج آزمون در ارتباط با این فرضیه در جدول 4ـ4 آمده است.
جدول 4ـ4 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیرثابت زمانی1 (τ1)

آماره
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

ارزشp (معناداری)

Sphericity Assumed

625/616

2

313/308

198/3

055/0

خطا

042/2892

30

401/96

4ـ4ـ2ـ2
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر ثابت زمانی 2 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی در زنان فعال ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که تفاوت معناداری در ثابت زمانی 2 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی بین سه وضعیت (کنترل، کشش ایستا و کشش پویا) در زنان فعال وجود ندارد، بنابراین فرض صفر تایید میشود. .نتایج آزمون در ارتباط با این فرضیه در جدول 4 ـ5 آمده است.

جدول 4ـ5 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیرثابت زمانی 2 (τ2)

آماره
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

ارزشp (معناداری)

Sphericity Assumed

792/522

2

396/261

629/1

213/0

خطا

542/4812

30

418/160

4ـ4ـ2ـ3
فرض صفر: اجرای کشش ایستا و پویا قبل از فعالیت زیربیشینه اثر حاد متفاوتی بر ثابت زمانی 3 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی در زنان فعال ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که تفاوت معناداری در ثابت زمانی 3 نمودار پویایی اکسیژن مصرفی بین سه وضعیت (کنترل، کشش ایستا و کشش پویا) در زنان فعال وجود ندارد، بنابراین فرض صفر تایید میشود. نتایج آزمون در ارتباط با این فرضیه در جدول 4 ـ6 آمده است.

جدول 4ـ6 : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در ارتباط با متغیرثابت زمانی 3 (τ3)

آماره
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

ارزشp (معناداری)

Sphericity

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون، جامعه آماری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق پیش آزمون، فعالیت ورزشی، حداکثر اکسیژن مصرفی، اکسیژن مصرفی