منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، محل سکونت، سلسله مراتب، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

مينويسد، زماني که کودکان از خود ادراکي مي يابند و هويتي براي خود کسب مي کنند، براي صفات خود ارزش مثبت يا منفي قائل ميشوند، مجموعه اين ارزشها، عزّت نفس افراد را تشکيل ميدهد. ابراهام مزلو، عزّت نفس را به عنوان يکي از نيازهاي اساسي و در سلسله مراتب نيازهاي انساني ميداند و عزّت نفس را در رديف چهارم قرار داده است. از نظر وي هر فردي، نيازمند مورد احترام خود و ديگران واقع شدن ميباشد.151
ابعاد عزّت نفس شامل، عزّت نفس اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي، جسماني و… ميباشد. شرع مقدس اسلام براي خانواده و روشهاي تربيتي آن از جهت تأثيري که بر عزّت نفس افراد دارند، اهميت فراواني قائل است، اسلام، انسان را اشرف مخلوقات ميخواند و به او سفارش مي کند که خود را بشناسد و بر قدر و منزلت خودش واقف گردد و چون اين شناخت وقوف بر منزلت، آدمي را به سر منزل عزّت رهنمون ميسازد، از نظر اسلام هر آنكه در پي نيل به عزّت است بايد عزّت را از خداوند سبحان طلب کند. خانواده، مدرسه و اجتماع از عوامل مؤثر بر عزّت نفس فرد ميباشند.152
امنيت هر کشور بطور تنگاتنگ ارتباط مستقيمي با کارآيي نيروهاي مسلح دارد، کارآيي نيروهاي مسلح نيز بسته به لوازم، امکانات، مدرن شدن و نيروي انساني دارد که البته نيروي انساني در اين بين اهميت بيشتري دارد، پر واضح است که کثرت نيروي انساني چنان از اهميت برخوردار نيست، بلکه تناسب نيروي انساني با نياز از يک جهت و همين طور انگيزه کافي از جهت ديگر، و سامان بخشي بنيه دفاعي نيروهاي مسلح بر ميگردد. خصوصاً به اين علت که بدنه اصلي نيروهاي مسلح را سربازان تشکيل ميدهند، لذا وضعيت رواني سربازان از اهميت ويژه اي بر خوردار است. البته نکته حائز توجه آن است، که برخي سربازان ممکن است دچار مشکل رواني نباشند، اما آمادگي کافي نيز جهت فعاليتهاي نظامي نداشته باشند. اين عدم آمادگي بيشتر به عزّت نفس آنان بر ميگردد زيرا فردي که براي خود احترام و ارزش قائل باشد در مورد مملکت و ناموسش نيز جديتر است، اما ازجهت ديگر، مهمترين عامل در تحقيقات گوناگون از جمله در پژوهش بررسي علل جرم فرار از خدمت سربازان وظيفه، عدم عزّت نفس سربازان بدست آمده است، بدين صورت که کاهش عزّت نفس سربازان باعث افزايش احتمال بروز ناسازگاري در آنان و در نتيجه افزايش احتمال بروز فرار از خدمت ميباشد.153
ب ـ عوامل درون سازماني مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت
عواملي درون سازماني، عواملي هستند که درون يگان در رفتار افراد تأثير ميگذارد، عواملي مانند ضعف فرماندهي، نبود امکانات آموزشي، خلأ اوقات فراغت و… از جمله عوامل درون سازماني مؤثر بر بزه فرار از خدمت هستند.
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت
اوقات فراغت سربازان به اوقاتي گفته ميشود که سرباز در اختيار يگان و سازمان بوده ولي عملاً کاري انجام نميدهد با اين تعريف اوقات فراغت براي وقت بيکاري آنان قابل اطلاق است. 154
سربازان به عنوان سرمايه گرانبهاي کشور داراي اوقات فراغت بوده و پرکردن مناسب اين ساعات از نيازهاي اساسي آنان ميباشد، بديهي است براي غني سازي و پر نمودن اوقات فراغت سربازان بايد تدابير مناسبي براي ارائه خدمات مناسب به آنان اتخاذ نمود، اين تدابير تأثير زيادي در سلامت جسمي و رواني سربازان و سازگاري آنان با محيط خدمتي دارد. در مورد نقش اوقات فراغت در زندگي بشر جرج پامکر که بيش از نيم قرن در بخش تفريحات سالم آمريکا فعاليت داشته عنوان مي کند، تفريحات سالمي که انسانها در زمينه اوقات فراغت انجام ميدهند، موجب انبساط رواني، رشد و توسعه شخصيت، ممانعت از جنايت مشارکت اجتماعي، احساس مسئوليت ميشود.155در تحقيق ديگري که در زمينه اوقات فراغت در نيروي زميني ارتش تهران انجام شده بيشتر، سربازان پاسخ دادهاند کمتر از يک ساعت در شبانه روز اوقات فراغت دارند.156
سرگرداني بسياري از سربازان خصوصاً سربازان غير بومي آن هم با لباس نظامي در روزهاي تعطيل يا در زمان استراحت، در ميادين و خيابانهاي شهري با ظاهري نامناسب، نمايانگر عدم وجود برنامههاي مناسب براي آنان جهت پر نمودن اوقات فراغت ميباشد.
مقنن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي در ماده 78 براي اوقات فراغت آموزشهاي عقيدتي، سياسي، ورزشي، خدماتي، فني و حرفه اي و سواد آموزي را پيش بيني نموده است.
2ـ عدم انعطاف محيط سربازي
يکي ديگر از عواملي که باعث فرار از خدمت ميشود سختي شرايط خدمتي است، در تحقيقي که از سوي سازمان قضايي انجام شده، مشخص شده است نحوة گذراندن خدمت سربازي، سربازان فراري سخت بوده است، بيشترين زمان را در پادگان بسر ميبردهاند و از جهتي امکان سازگاري با آن شراط را نداشته اند و احتمالا به همن علت فرار کردهاند.157
سربازان علاوه بر روز در شب نيز بايد ساعاتي را به امر نگهباني بپردازند، همچنين در دوران سربازي احتمال وقوع هر گونه خطري از جمله درگيري مسلحانه و… براي آنان متصور است. بيشترين آمار فرار سربازان مربوط به ارتش مي باشد كه سخت ترين شرايط خدمتي را دارد و در سپاه چون بعد از ساعات اداري سربازان بيشتر ميتوانند در خارج از پادگان بسر ببرند و محيط خدمتي راحت تري دارند آمار فرار از خدمت كمتر از ارتش مي باشد.
از طرفي در کشور ايران به فضاي محيطهاي دانشگاهي بسيار توجه شده و اکثر دانشگاهها داراي فضاي سبز و… ميباشند، اما محيط نظامي، بيشتر خشک و بي روح ميباشد و به زيباسازي آن توجهي نشده است. همچنين وضعيت بهداشتي آسايشگاها، آشپزخانه و … اکثراً مناسب نميباشد.
بديهي است عدم توجه به اين امور، در ميزان ناسازگاري سربازان با محيط، نقش مهمي را ايفا ميکند. در تحقيقي که از سوي سازمان قضايي، راجع به علت فرار از خدمت صورت گرفته است، مشخص شده است بين نحوة گذراندن خدمت سربازي با متغير ناسازگاري سربازي رابطه وجود دارد، به اين معني که هرچه وضعيت خدمت را براي سرباز آسانتر بگيرند، ناسازگاري کمتر ميشود از طرف ديگر متغير اضطرابهاي مربوط به خدمت با متغير ناسازگاري سرباز رابطه دارد و نوع آن مستقيم است، اين بدين معناست که هر چه ميزان اضطرابهاي مربوط به خدمت سرباز افزايش يابد ناسازگاري وي نيز افزايش مي يابد.158

3ـ رفتار نامناسب فرماندهان
يکي ديگر از عواملي که باعث ناسازگاري كاركنان وظيفه با محيط خدمتي ميشود برخورد نامناسب و توهين آميز فرماندهان و كاركنان ثابت با سربازان وظيفه است، از آنجا که سربازان با توجه به موقعيت سني خود نيازمند توجه ديگران ميباشند و اين ديگران شامل هر فردي نيست، بلکه افراد مهم بايد به او توجه کنند و افراد مهم هم از ديدگان سربازان، فرماندهان و مسئولين مستقيم آنها ميباشند، در صورتي که فرمانده برخوردي پدرانه، دلسوزانه، عاطفي و حمايتگرانه داشته باشد، سرباز احساس امنيت بيشتري نموده و کمتر دچار نازساگاري ميشود.159اما در برخي موارد اهانت به سربازان از سوي فرماندهان و تنبيهات غير متعارف اجرای مقررات خشک نظامی و سخت گيريهاي بی مورد كه باعث ايجاد ترس در سربازان ميشود و استفاده از آنها در امور شخصي باعث شده فرد تحقير شده تلقي نمايد در دوران سربازي کم مقدار و بي ارزش ميشود و اقدام به فرار از خدمت مينمايد.
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازي
اکثر کاركنان وظيفه اعتقاد دارند در دوران سربازي استفاده بهينهاي از توان و استعداد و تخصص آنها نميشود، همچنين آنها نيز در دوران سربازي مطالبي که در آينده به کمک آنها بيايد، فرا نميگيرند و بيشتر وقت آنها به انجام اموراتي مانند نگهباني سپري ميشود و از آنجا که اين خيل عظيم جوان پس از سپري شدن دوره سربازي بايد چرخهاي اين مملکت را به گردش در بياورند، در اين صورت توجه به اين نيروي انساني در طول مدت سربازي با استفاده از امکانات آموزشي و زمينههاي فني و حرفه اي با استفاده از اوقات فراغت آنان ميتوان، نيروهاي انساني مورد نياز در بخشهاي مختلف صنعتي، کشاورزي حرفهاي و مانند آن را آماده نمود.160
اين انتقاد كارشناسان، بلأخره مقنن را وادار نمود در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 در ماده 77 تصريح نمايد، تقسيم نيروها بر اساس قابليتها و تحصيلات انجام شود و رتبه آنها بر اساس مهارت و توانايي تعيين شود. همچنين ماده 78 اين قانون از لزوم آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي به كاركنان وظيفه صحبت نموده است. همچنين انجام خدمت سربازي فرصت نابرابر شغلي را در برابر دختران ايجاد مي کند، چرا که بعد از خاتمه تحصيلات دختران بلافاصله ميتوانند استخدام شوند در حالي که مردها بايد خدمت وظيفه را انجام بدهند و سپس ميتوانند به کار مشغول شوند.

5ـ شرايط اقليمي و دوري محل خدمت از محل سکونت
کشور ايران بدليل وسعت زياد تنوع آب و هوائي متفاوتي دارد، بطوري که در برخي نقاط داراي هوا بسيار سرد و برخي نقاط ديگر، هوا بسيار گرم همراه با رطوبت زياد ميباشد، اختصاص سربازان بدون توجه به موضوع شرايط اقليمي محل سکونت باعث ناسازگاري فرد با شرايط خدمتي ميشود. مانند اختصاص سربازي که در مناطق سرد سير زندگي مينموده به خوزستان يا بندرعباس که دماي آن در تابستان به 50 درجه ميرسد و توقع انجام نگهباني در فضاي آزاد از وي، که طبعاً ميزان سازگاري را پايين خواهد آورد.
عامل ديگر دوري محل سکونت از محل خدمت ميباشد، هرچند در اين زمينه مقرر شده افراد به نزديکترين يگان به محل سكونت، اختصاص يابند، اما سربازاني که به نيروي دريايي و هوايي در ارتش يا سپاه اختصاص مييابند، به ناچار بايد در محلهايي خدمت نمايند كه چنين يگانهاي در آنجا مستقر است، لذا انتخابها محدود شده و اين امر باعث ميشود که سربازان بيشتر دور از محل سکونت خود خدمت نمايند. نتايج تحقيقات نشان داده است فاصله محل خدمت تا محل سکونت بطور غير مستقيم بر عزّت نفس سربازان مؤثر است.161و هرچه ميزان فاصله محل خدمت و محل سکونت زياد باشد احتمال بروز جرم فرار از خدمت بيشتر ميشود.162
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان
سربازان مثل ساير رده اجتماعي، خدماتي را جهت بر قراري امنيت به جامعه ارزاني ميدارند لذا همانند ساير ردههاي اجتماعي مستحق دريافت حقوق و مزايا ميباشند، وقتي سرباز بابت خدماتي که ارائه ميدهد، حقوق دريافت نمايد براي خدمتش و نقش سازي، ارزش بيشتري قائل شده و خدمت خويش را با ارزش تلقي مينمايد و در نتيجه براي نقش سازي خود احترام بيشتري قائل ميشود.163
ضعف بنيه اقتصادي يکي ديگر از متغيرهاي مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت است. اين امر چنانچه خانواده نيز از بنيه اقتصادي ضعيفي بر خوردار باشد، تأثير مضاعفي بر فرار از خدمت دارد. در ميان علل و عوامل پيدايش بزهکاري و ارتکاب انحرافات اجتماعي، عامل فقر و مشکلات معيشتي و اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد، فقر موجب ناکامي و ناکامي موجب پرخاشگري ميشود، فقط سربازاني که که از طبقات پايين جامعه هستند در برخورد با ساير سربازان احساس عدم اعتماد بنفس مينمايند و نميتوانند خود را براحتي با محيط نظامي تطبيق بدهند.
تحقيقات نشان داده هر چه ميزان اشتغال قبل يا حين خدمت سربازي بيشتر باشد احتمال فرار از خدمت نيز بيشتر ميباشد.164اين ايرادات موجب شد در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب1390 در ماده 41 براي كاركنان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان ثابت را با توجه به ميزان تحصيلات و… پيش بيني شود و برابر ماده 81 آن كليه كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنان تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گيرند. هر چند بهتر بود حقوق سربازان از حداقل حقوق بر مبناي قانون كار كمتر نميبود. از طرفي هزينههاي زياد اين تصميم جديد و هزينههاي كه بابت آموزش اين كاركنان دولت متحمل ميشود و طول كوتاه خدمت آنان و آموزش مجدد نيروهاي جديد و هزينههاي آن و تأثير نيروهاي مجرب در تأمين امنيت، نهايتاً چارهايي جزء تشكيل ارتش و پليس حرفه اي باقي نخواهد گذاشت.
7ـ فقدان آموزش کافي
اگر چه در طول خدمت براي آموزش سربازان برنامههاي خوبي تدارک ديده شده است، اما اين آموزش در ابعاد مختلف کار ساز نيست، خلأ آموزش مزبور در ابعاد نظامي و تخصصي موضوع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مواد مخدر، طرح منطقه ای، انتخاب همسر، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، افراد بزهکار، ازدواج مجدد، محل سکونت