منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، سرعت گردش پول

دانلود پایان نامه ارشد

در آدميان برانگيخته مي شود؛ شوق داد و ستدهاي فرهنگي، و اين خود انگيزه اي تازه براي سفر است. جوشش فرهنگ، در زندگي آدمي مفهوم هاي تازه اي وارد مي کند. يکي از اين مفهوم هاي تازه معنا بخشيدن به سفر است و آن اين است که در متن ابنوه سفرهاي خودجوشي و بي نظم آدميان رگه هايي از حرکتهاي جهت دار آغاز مي گردد و برخي کسان در تکاپوي خود از سرگرداني ها رها شده و سفر را با نظم و معنا ترکيب مي کنند و حاصل اين سفر معني دار و نظم را به ديگران منتقل مي سازند. به هر حال معنا بخشيدن به سفر، يعني ترکيب کردن و پيوند زدن سفر با فرهنگ، دو پديدة تازه را در متن سفر به جلوه در مي آورد. يکي سفرهاي اکتشافي، ديگري داد و ستدهاي فرهنگي.[??]
سفر جلوه هاي گوناگوني داشته و دارد و بطور طبيعي براي هر جلوة آن واژه اي پديد آمده است و اين واژه ها، چون بسياري ديگر هرگز به دقت تعريف و توضيح نشده است اما تا آنجا که کاربرد عمومي واژه ها زمينه فراهم مي آورد، آنها را مرور مي کنيم. واژه هايي که براي جابجايي انسان فراهم امده عبارتند از : سفر، کوچ، مهاجرت، سياحت و جهانگردي.
در اينجا به ذکر سه مورد آن يعني سفر، سياحت و جهانگردي مي پردازيم:
سفر عبارت است از حرکت يک شخص به محلي دور از اقامتگاه معمولي خود و سپري کردن چندگاهي در آنجا و سپس بازگشتن. سياحت عبارت است از به ديدار اقليم هاي گوناگون رفتن با قصد آگاهي يافتن بر احوال آن اقليم ها و مردمانش و فرهنگ و چگونگي زندگي ايشان.[??]
جهانگردي عبارت است از حرکت کردن يک شخص به محلي دور از اقامتگاه معمولي خود، لکن سياحت در زان و مکاني گسترده تر. سياحت و جهانگردي دو واژه اي است که از پيوند خوردن سفر با فرهنگ حکايت دارد. اگر فرهنگ را جستجو نکنند ديگر سياحت و جهانگردي معنا پيدا نمي کند و سفرهاي تهي از برداشتهاي فرهنگي، به سرگردان بودن و بيهوده ره بردين بيشترين شباهت دارد. در زبان فارسي اصطلاح ديگري براي سفر در پيوند با فرهنگ عنوان شده است که عبارتست از سير آفاق و انفس که معناي اين عبارت نيز همان پيوند سفر و فرهنگ است.[??]
سفر و جهانگردي يکي از اموري است که اخيراً مورد توجه بسيار قرار گرفته و توجه به آن روز به روز بيشتر مي شود. در دنياي امروز، مسافرت و سياحت از بزرگترين منابع تجارتي بين المللي گشته و از نظر اقتصادي بسيار مهم و پرارزش شده است. جهانگردي بعنوان يک صناعت داراي مزايايي است که توسعة آن در يک کشور مستعد، به نفع افزايش ظرفيت کار و درآمد ملي و هم بصورت ارز خارجي و هم به صورت سرعت گردش پول، قابل توجه است.
اگر از ديد جامعه شناسي به سفر نگاه کنيم، در مي يابيم که جهانگردي يک ابزار گفت وگوي فرهنگي و ايجاد تفاهم است که در تمام طول تاريخ بشر تا عصر صنعت چنين بوده است . ولي چگونگي جلوه هاي جهانگردي از عصر صنعت تا به امروز اين اصل را از صورت عام و فراگير خود دور کرده است . صنعت، با توجه به تمامي جلوه هاي فني و اجتماعي خود، بر جهانگردي هم مانند همه چيز ديگر، اثرهاي آشکار بجا نهاده است. يکي از اثرهاي عمده اي که صنعت جديد، و پيامدهاي اجتماعي آن، بر پديدة جهانگردي فرو نهاده، دور کردن جهانگردي از معناهاي فرهنگي آن است. جهانگردي در عصر صنعت و ماشين، بيش از آنکه يک حرکت فرهنگي باشد، يک حرکت روانشناختي اجتماعي شده است.[??]
انبوه عظيم مسافران و سياحتگراني که در تنگناي کره خاکي، از اين سو بدان سو، پرواز مي کنند، کمتر در انديشة هضم و جذب فرهنگي و بيشتر در انديشة وقت خوش هستند. چه بسيارند جهانگرداني که به کشوري سفر مي کنند و زماني را در آنجا به سر مي برند، بي انکه با فرهنگ زندة آ‌ن ديار کمترين تماسي حاصل کنند.
گروه هاي بزرگ سياحتگران که اين روزها از اين کشور به آن کشور سفر مي کنند، فرصت و زمينة آن را نمي يابند که با مردم آن سرزمين ارتباط تفاهمي برقرار کنند و يا از فرهنگ و شيوة زندگي مردم آن کشور حتي آگاهي اندکي بدست آورند، و نيز چه بسيارند گروههاي جهانگردي که به کشوري وارد مي شوند، و نه تنها با مردم آنجا و شيوه هاي زندگيشان آشنايي نمي يابند، بلکه برداشتهاي نارسا و دور از واقع هم حاصل مي کنند و نيز چه بسيارند گروههاي جهانگردي که به اميد خوش بيني به کشوري مي روند و با حرمان و افسردگي از آنجا باز مي گردند.
در طي چند دهة اخير، که دوران شکوفايي جهانگردي و سياحت بوده، همه تدبيرهايي که براي گسترش صنعت جهانگردي بکار گرفته شده، بطور کلي برگرد سه محور چرخيده است.
اول اينکه بر شمار جهانگردان بازديد کننده از کشور بيفزايند. دوم اينکه آسايش جسمي آنان را فراهم آورند، و سوم اينکه امنيت همه جانبة ايشان را تامين کنند.
در اين ميان تقريباً هيچ تدبيري نينديشيده اند تا جهانگردان خاطره اي درخشان از فرهنگ بومي را به همراه ببرند، بلکه برعکس همه ترتيب هايي که در صنعت جهانگردي پديد آمده، رو بسوي آن دارد که سياحتگران و جهانگردان را از تماس با زندگي روزانة مردم دور نگه دارد.
جهانگردي به عنوان يک پديدة منفک، در کنار جامعه و تقريبا بي ارتباط با آن ا داره مي شود و گسترش مي يابد و بازديدهاي جهانگردان از موزه ها يا اثار تاريخي و باستاني يا نمايشگاههاي عمومي و هنري و خريد چند تکه از صنايع دستي هيچ تغييري در اين اصل نمي دهد. در اين بازديدها جهانگردان با زندگي روزانه و فرهنگ زندة مردم هيچ تماسي ندارند و بازديد، آن چنان است که گويي نمايشگاهي را در خاک خود و يا هر جايي ديگر ديده اند و بيشتر بازديد کنندگان هم از ريزه کاريهاي فني و ارزشهاي تاريخي آنچه ديده اند چيز زيادي دستگيرشان نمي شود. از طرف ديگر شيوه هاي جديد هدايت جهانگردي، چنان است که هر سياحتگر از معبر مخصوصي که از پيش تهيه ديده شده مي گذرد و ذوق و خواسته شخصي او در اين ميان کمتر به حساب گرفته مي شود.
?-?-? گردشگري ورزشي
گردشگري ورزشي فعاليت هاي مرتبط با ورزش است و از آنجا که اين بخش تنها در برگيرنده پيگيري حوادث و رويدادهاي ورزشي نيست، به گردشگري ورزشي نه فقط به عنوان تماشاي يک حادثه ورزشي، بلکه به عنوان عامل سفر نيز توجه مي شود گردشگري ورزشي طيف گسترده اي از گردشگري ماجراجويانه تا گردشگري تفريحي را در برمي گيرد.
از آنجا که گردشگري پسامدرن گونه اي حق گذران اوقات فراغت را در عصر فرا- پسامدرن شکل مي دهد (پاپلي يزدي و سقايي، ????، ??) گردشگري ورزشي نيز گونه اي از گردشگري پسامدرن محسوب مي شود . از اين رو دو مقوله گردشگري و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثيرگذاري سود مي جويند، به گونه اي که ورزش حجم قابل توجهي از افراد را به سفر وا مي دارد و رويدادهاي بزرگ ورزشي، به خودي خود از مهمترين جاذبه هاي دوره اي کشورها به حساب آمده و تاثير بسزايي در وجهه گردشگري کشورهاي ميزبان دارد (Rtichie ,2004,4) .
علاوه بر ان فوايد اقتصادي گردشگري ورزشي نيز يکي از دلايل توجه به گردشگري ورزشي مي باشد. به گونه اي که گردشگري ورزشي يک تجارت چند ميليون دلاري است که داراي سريعترين رشد، يعني حدود ?/? تريليون دلار در سطح دنيا است و تا سال ???? ميلادي انتظار مي رود که حدود ?? درصد اقتصاد بومي را در برگيرد. رويدادهاي ورزشي که در کشورهاي مختلف برگزار مي شود خود مي تواند به عنوان جاذبه اصلي گردشگري ورزشي، ضمن جذب گردشگران، سبب شکل گيري فوايد اقتصادي حاصل از گردشگري ورزشي جام جهاني فوتبال ???? در گروه ژاپن اشاره کرد.
گردشگري ورزشي در چارچوب ژئوپلتيک گردشگري (پاپلي يزدي و سقايي، ????) مي تواند ده ها ميليون تماشاگر (گردشگر) را به سمت رقابت هاي المپيک و جام جهاني جذب کنند. به عنوان مثال استراليا براي المپيک ???? سيدني، ?/? بيليون دلار هزينه کرد و پيش بيني مي شود در طول ?? سال ?/? بيليون دلار درآمد از اين راه کسب کند فوايد کوتاه مدت و مستقيم حضور گردشگران ورزشي در کشور ميزبان پول و ثروت و ايجاد فرصت هاي شغلي و فوايد بلند مدت و غيرمستقيم آن، رشد و توسعه زيرساخت هاي صنعتي و اقتصادي کشورها است که اين امر از طريق حضور متمادي و مستمر گردشگران در مناطق مختلف حاصل مي شود. بر اين مبنا مي توان گردشگري ورزشي براساس يک نگرش پسا ساختاري مورد بررسي قرار داد و بيان نمود که گردشگري ورزشي در عصر پسامدرن يکي از اهرم هاي ژئوپليتيک گردشگري براي کشورها در جذب سرمايه و درآمد است. مدل مفهومي ارائه شده از گردشگري ورزشي را مي توانيد در شکل يک مشاهده کنيد.
زائر (Pilgrim) به افرادي اطلاق مي گردد که با انگيزه هاي فقط مذهبي ( سفرهاي تک منظوره) سفر مي کند. اين افراد مومنين و معتقدين مذهبي هستند که به اماکن مقدسه براي انجام فرايض ديني – مذهبي، قربت به خدا، زيارت قبور امامان و رهبران مذهبي ، شفاعت، ادا، نذر، ثواب ، شفا، پاک شدن از گناه و نظير اينها براساس آموزه هاي ديني – مذهبي که آموخته اند اقدام به مسافرت مي نمايند، اما گردشگران مذهبي ( Religious Tourism) ، ديدار کنندگاني هستند که در مراسم و زيارت قبول پيامبران، امامان و رهبران ديني – مذهبي، فعاليتهاي مذهبي و نظير اينها شرکت مي جويند و نيز از ديگر مکان هاي گردشگري هم ديدن مي کنند. در واقع گردشگران مذهبي مسافرين و ديدار کنندگاني هستند که همزمان با انگيزه هاي مذهبي اوليه، انگيزه هاي ديگر که ممکن است براي انواع گردشگري عادي باشد در هم مي آميزد، و اهداف سفر‌آنها چند منظور و چندنقشي يا چند کارکردي[??] با اولويت مذهبي است.
به هر حال زائر و گردشگر مذهبي داراي مشترکاتي همچون سفري موقت و داوطلبانه از منطقه سکونت دائمي خود به مکاني ديگر، متاثر از عقايد مذهبي و وجود حقايق جمعي، عدم تبعيت از اوقات فراغت و شکست شيوه روزمره زندگي (تبعيت از ايام خاص مذهبي)، کارکرد، اثرات و تشابهات اقتصادي، تاثيرات اجتماعي و فضايي بر محيط و کالبد شهر ونظير اينها دارد؛ و معمولا اين سفرها توسط هيات هاي مذهبي سازماندهي مي گردد. از طرف ديگر تفاوت عمده زيارت با گردشگري مذهبي در انگيزه و نهاد وجودي آن دو نهفته است. گردشگري مذهبي از فرصت ها استفاده مي کند و به ديدن مکان هاي ديگر فرهنگي – تفريحي مي رود، اما زائر، تمام وقت خود را در مکان مقدسه صرف اعمال و ديدن مذهبي- ديني مي کند و هدف مسافرت آن، از معنويت دروني آن سرچشمه مي گيرد و سعي در ارتقاء اعمال مذهبي، ديني، پيان هاي پيشين، شکر نعمت رسيده از طرف خدا، شرکت در مراسم مذهبي مهم و غيره دارد. زائر خود را يک گردشگر محسوب نمي کند و حتي اگر از امکانات رفاهي گردشگري هم استفاده کند، رفتار او مشابه يک گردشگر نيست.
هنگامي که عنصر جذب گردشگر مربوط به بناي يادبود، مقبره يا گونه اي از ميراث فرهنگي با ماهيتي مذهبي (مسجد، کليسا، ديرو …) است، ما معمولا با گردشگران در فضاي مذهبي مواجه خواهيم بود؛ لذا اينگونه گردش ها با هدفي فکري، براي درک پديده مذهبي يا بطور معمولتر لذت بردن از عناصر هنري و زيباشناختي مي باشند. از جمله نمودها گردشگري از نوع گردشگري فرهنگي (Culture Tourism) است. از آنجا که مذهب عامل و مسئول اکثر ميراث هاي معماري، هنري به وجود آمده توسط انسان ها در طي قرون گذشته است، لذا تعجب آور نيست که قسمت اعظم گردشگري فرهنگي را بايد به عنوان گردشگري در فضاي مذهبي (گردشگري مذهبي- فرهنگي) دسته بندي کنيم. بر اين اساس به طور کلي بايد گفت که گردشگري فرهنگي نقطه صفر (گردشگري که تمام دستاوردهاي مادي و غيرمادي، مذهبي و غيرمذهبي بشر را در طول تاريخ در دل خود دارد) به طرف گردشگري مذهبي ارتقاء يافته و نقطه اوج و نهايي آن به تقدس و زيارت ختم مي شود.
در عصر حاضر دگرگوني ژرف تکنولوژيکي، مکانيسم ها و شرايط و در نتيجه بحث هاي تکنيکي و فني به سوي پيچيدگي، تنوع و ظرافت بيشتري گرايش يافته است. در اين ميان دگرگوني هاي اقتصادي مهم حاصله در برگيرنده شماري از روابط توليد پيچيده، فراگير و روابط مبادلاتي مي باشد که در امر جهاني شدن روندي رو به گسترش دارد. برخي از دگرگوني هاي اقتصادي مربوط به پيوندهاي نيرومند و روابط همپيوند ميان بخش هاي فرعي مربوط در زمينه توسعه صنعتي – خدماتي- تکنولوژيکي مي باشند. چنين تنظيم اقتصادي مايه کاهش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، شاه عباس اول، محمود افغان Next Entries منبع پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، آموزش کارکنان، عرضه کنندگان